รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,235 5,656 42 1,856.37 14 5,617 0 2,813.98 50.10 7.00 5,534.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,585 4,912 52 2,061.81 22 5,716 2.23 3,852.61 67.40 9.08 6,074.81
เขื่อนแม่งัด      265 267 154 58 141.39 53 314 0 107.86 34.35 0.08 198.62
เขื่อนกิ่วลม      106 98 58 55 54.81 52 560 0.23 401.69 71.73 0.12 434.58
เขื่อนแม่กวง      263 145 74 28 59.97 23 190 0.12 111.03 58.44 0.04 167.89
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 109 64 102.48 60 246 0 135.68 55.15 0.06 194.57
เขื่อนแควน้อย      939 678 449 48 405.98 43 1,482 0.09 598.50 40.38 1.12 746.80
เขื่อนแม่มอก      110 46 34 31 18.44 17 255 0.07 51.84 20.33 0.15 51.73
รวมภาคเหนือ      24,825 18,244 11,446 46 4,701.25 19 14,380 2.74 8,073.19 56.14 17.65 13,403.36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,173 1,465 74 1,365.10 69 2,303 1.02 1,727.24 75.00 6.42 1,354.77
เขื่อนลำตะคอง      314 251 157 50 134.41 43 266 0 102.27 38.45 0.26 132.29
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 23 15 21.41 14 170 0 55.28 32.52 0.09 92.28
เขื่อนน้ำอูน      520 411 282 54 236.92 46 460 0 238.20 51.78 1.37 370.20
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 789 504 21 -76.58 -3 2,536 0.08 384.74 15.17 0.54 207.96
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,265 1,744 89 912.88 46 1,674 0 1,791.17 107.00 1.50 666.99
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 125 45 27 7.83 5 162 0.01 55.32 34.15 0 105.49
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 61 45 54.04 40 165 0 90.21 54.68 0.18 79.71
เขื่อนลำนางรอง      121 40 23 19 19.83 16 51 0 19.75 38.73 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 70 50 35 42.50 30 96 0.06 44.70 46.56 0.02 44.96
เขื่อนน้ำพุง      165 120 89 54 80.60 49 136 0.07 105.33 77.45 0 91.71
เขื่อนลำแซะ      275 165 88 32 80.64 29 203 0.12 101.12 49.81 0.03 131.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,546 4,530 54 2,956.16 35 8,222 1.36 4,715.33 57.35 10.41 3,300.35
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 595 247 26 243.96 25 2,438 0 456.55 18.73 1.05 533.79
เขื่อนกระเสียว      299 73 61 21 21.47 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.36
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.19/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 709 345 24 285.11 20 2,917 0.00 513.15 17.59 1.07 593.85
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,251 15,087 85 4,822.26 27 4,661 1.40 4,212.87 90.39 12.01 4,490.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,323 7,088 80 4,075.90 46 5,494 0.26 5,707.76 103.89 13.11 5,383.97
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,573 22,175 83 8,898.16 33 10,155 1.66 9,920.63 97.69 25.12 9,874.59
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 86 56 48 43.55 37 50 0 37.98 75.97 0.28 88.08
เขื่อนหนองปลาไหล      164 153 64 39 50.86 31 218 0.42 115.84 53.14 0.28 42.31
เขื่อนคลองสียัด      420 336 112 27 81.80 19 299 0 137.39 45.95 1.44 295.02
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 194 167 75 162.64 73 316 0 220.03 69.63 1.52 234.42
เขื่อนประแสร์      295 241 129 44 109.23 37 286 0 151.92 53.12 0.21 192.02
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 270 228 77 208.82 71 391 0.03 252.01 64.45 1.47 261.62
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,280 756 50 656.90 43 1,560 0.45 915.17 58.66 5.20 1,113.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 617 453 64 388.39 55 896 0.75 1,113.84 124.31 2.16 1,220.54
เขื่อนปราณบุรี      391 352 270 69 252.18 65 454 0 593.54 130.74 0.19 637.17
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,739 3,765 67 2,413.79 43 2,680 2.55 2,059.44 76.84 5.05 2,849.92
เขื่อนบางลาง      1,454 1,035 1,049 72 772.48 53 1,581 5.58 1,302.98 82.41 0 1,278.12
รวมภาคใต้      8,194 6,743 5,537 68 3,826.84 47 5,611 8.88 5,069.80 90.35 7.40 5,985.75
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,095 44,790 63 21,324.42 30 42,845 15.09 29,207.27 68.17 66.85 34,271.37
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ