รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,304 5,678 42 1,877.95 14 5,617 7.45 2,811.21 50.05 7.00 5,513.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,646 4,934 52 2,084.18 22 5,716 2.12 3,846.04 67.29 8.99 6,047.65
เขื่อนแม่งัด      265 267 154 58 142.17 54 314 0 107.86 34.35 0.04 198.50
เขื่อนกิ่วลม      106 97 58 55 54.40 51 560 0.33 400.91 71.59 0.12 434.22
เขื่อนแม่กวง      263 145 74 28 59.75 23 190 0.13 110.60 58.21 0.04 167.78
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 109 64 102.83 60 246 0 135.68 55.15 0.13 194.37
เขื่อนแควน้อย      939 684 453 48 409.55 44 1,482 0 598.32 40.37 1.12 743.44
เขื่อนแม่มอก      110 46 35 31 18.68 17 255 0 51.63 20.25 0.15 51.29
รวมภาคเหนือ      24,825 18,377 11,494 46 4,749.51 19 14,380 10.03 8,062.25 56.07 17.59 13,350.61
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,175 1,484 75 1,384.00 70 2,303 0 1,725.21 74.91 8.10 1,333.84
เขื่อนลำตะคอง      314 252 158 50 135.53 43 266 0 102.03 38.36 0.26 131.51
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 23 15 21.89 14 170 0 55.28 32.52 0.22 91.94
เขื่อนน้ำอูน      520 416 285 55 240.31 46 460 0 238.20 51.78 1.38 367.08
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 791 509 21 -72.40 -3 2,536 1.48 384.48 15.16 0.55 206.32
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,281 1,758 89 926.31 47 1,674 0 1,789.67 106.91 1.57 662.49
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 46 28 9.37 6 162 0 54.94 33.91 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 61 45 54.65 40 165 0 90.21 54.68 0.18 79.17
เขื่อนลำนางรอง      121 40 23 19 20.00 16 51 0.03 19.72 38.67 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 70 50 35 42.60 30 96 0.06 44.58 46.43 0.02 44.91
เขื่อนน้ำพุง      165 121 89 54 80.74 49 136 0.07 105.19 77.35 0 91.71
เขื่อนลำแซะ      275 165 88 32 80.83 29 203 0 100.89 49.70 0.03 131.24
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,577 4,574 55 2,996.23 36 8,222 1.64 4,710.40 57.29 12.31 3,266.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 614 253 26 250.12 26 2,438 0 456.55 18.73 3.90 530.63
เขื่อนกระเสียว      299 73 62 21 21.60 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.30
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.22/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 728 351 25 291.40 21 2,917 0.00 513.15 17.59 3.92 590.63
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,267 15,121 85 4,856.37 27 4,661 1.26 4,201.15 90.13 12.00 4,454.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,344 7,126 80 4,113.57 46 5,494 0.25 5,703.60 103.82 13.16 5,344.63
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,610 22,247 84 8,969.94 34 10,155 1.51 9,904.75 97.54 25.16 9,799.26
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 87 57 48 44.46 38 50 0.13 37.91 75.83 0.35 87.21
เขื่อนหนองปลาไหล      164 155 66 40 52.62 32 218 0.33 114.84 52.68 0.28 41.64
เขื่อนคลองสียัด      420 344 113 27 83.38 20 299 0 137.39 45.95 0.43 292.72
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 196 172 77 167.41 75 316 0.01 220.02 69.63 1.18 229.67
เขื่อนประแสร์      295 244 130 44 110.40 37 286 0 151.92 53.12 0.21 191.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 272 233 79 213.39 72 391 0 251.95 64.44 1.48 257.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,299 771 51 671.66 44 1,560 0.47 914.03 58.59 3.93 1,099.79
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 618 458 65 393.04 55 896 0.35 1,111.61 124.06 2.16 1,214.06
เขื่อนปราณบุรี      391 351 272 70 254.84 65 454 0.61 592.93 130.60 1.32 635.48
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,746 3,774 67 2,422.27 43 2,680 2.63 2,053.29 76.62 3.72 2,836.27
เขื่อนบางลาง      1,454 1,021 1,028 71 751.54 52 1,581 10.91 1,281.77 81.07 0 1,278.12
รวมภาคใต้      8,194 6,735 5,532 68 3,821.69 47 5,611 14.50 5,039.60 89.82 7.20 5,963.93
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,327 44,970 63 21,500.43 30 42,845 28.15 29,144.18 68.02 70.11 34,071.05
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ