รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,324 5,678 42 1,877.95 14 5,617 1.24 2,803.76 49.92 7.00 5,506.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,667 4,942 52 2,091.64 22 5,716 2.12 3,843.92 67.25 9.00 6,038.66
เขื่อนแม่งัด      265 267 154 58 142.30 54 314 0 107.86 34.35 0.08 198.46
เขื่อนกิ่วลม      106 97 58 54 54.19 51 560 0.33 400.58 71.53 0.12 434.10
เขื่อนแม่กวง      263 144 74 28 59.69 23 190 0.15 110.47 58.14 0.04 167.74
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 109 64 103.01 61 246 0 135.68 55.15 0.21 194.25
เขื่อนแควน้อย      939 686 454 48 410.93 44 1,482 0 598.32 40.37 1.12 742.32
เขื่อนแม่มอก      110 46 35 32 18.84 17 255 0.04 51.63 20.25 0.12 51.14
รวมภาคเหนือ      24,825 18,420 11,503 46 4,758.55 19 14,380 3.88 8,052.22 56.00 17.69 13,333.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,177 1,492 75 1,392.10 70 2,303 0.88 1,725.21 74.91 6.28 1,325.74
เขื่อนลำตะคอง      314 253 159 50 135.98 43 266 0 102.03 38.36 0.26 131.25
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 24 15 22.24 14 170 0.02 55.28 32.52 0.18 91.72
เขื่อนน้ำอูน      520 418 286 55 241.44 46 460 0 238.20 51.78 1.37 365.70
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 793 509 21 -72.40 -3 2,536 0.09 383.00 15.10 0.55 205.77
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,285 1,763 90 931.70 47 1,674 0 1,789.67 106.91 1.53 660.92
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 46 28 9.41 6 162 0 54.94 33.91 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 61 45 54.85 40 165 0 90.21 54.68 0.19 78.99
เขื่อนลำนางรอง      121 40 23 19 20.00 16 51 0 19.69 38.62 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.60 30 96 0.06 44.52 46.37 0.02 44.89
เขื่อนน้ำพุง      165 121 89 54 80.74 49 136 0.07 105.12 77.29 0 91.71
เขื่อนลำแซะ      275 166 88 32 81.02 29 203 0 100.89 49.70 0.10 131.21
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,588 4,590 55 3,012.08 36 8,222 1.12 4,708.76 57.27 10.48 3,254.52
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 618 259 27 255.51 27 2,438 0 456.55 18.73 3.91 526.73
เขื่อนกระเสียว      299 74 62 21 21.65 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.28
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.31/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 733 357 25 296.84 21 2,917 0.00 513.15 17.59 3.93 586.71
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,267 15,133 85 4,867.75 27 4,661 5.16 4,199.89 90.11 12.01 4,442.63
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,351 7,139 81 4,127.30 47 5,494 7.01 5,703.35 103.81 13.05 5,331.47
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,617 22,272 84 8,995.05 34 10,155 12.17 9,903.24 97.52 25.06 9,774.10
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 57 49 44.69 38 50 0.04 37.79 75.57 0.39 86.85
เขื่อนหนองปลาไหล      164 156 67 41 53.29 33 218 0.29 114.52 52.53 0.37 41.35
เขื่อนคลองสียัด      420 347 114 27 83.90 20 299 0 137.39 45.95 0.43 292.28
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 197 173 77 168.61 75 316 0.01 220.01 69.62 1.10 228.49
เขื่อนประแสร์      295 245 131 44 110.75 38 286 0 151.92 53.12 0.21 191.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 273 234 79 214.95 73 391 0 251.95 64.44 1.49 255.74
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,305 776 51 676.19 45 1,560 0.34 913.58 58.56 3.99 1,095.83
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 618 460 65 394.99 56 896 0.73 1,111.26 124.02 2.16 1,211.90
เขื่อนปราณบุรี      391 351 273 70 255.64 65 454 0.61 592.32 130.47 1.32 634.16
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,744 3,775 67 2,423.68 43 2,680 2.12 2,050.66 76.52 3.22 2,832.55
เขื่อนบางลาง      1,454 1,014 1,017 70 740.73 51 1,581 39.13 1,270.86 80.38 0 1,278.12
รวมภาคใต้      8,194 6,727 5,525 67 3,815.04 47 5,611 42.59 5,025.10 89.56 6.70 5,956.73
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,390 45,024 63 21,553.75 30 42,845 60.10 29,116.05 67.96 67.85 34,000.92
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ