รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 18 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,347 5,684 42 1,884.12 14 5,617 0 2,802.52 49.89 7.00 5,499.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,690 4,949 52 2,099.12 22 5,716 2.19 3,841.80 67.21 9.07 6,029.66
เขื่อนแม่งัด      265 267 155 58 142.44 54 314 0 107.86 34.35 0.08 198.39
เขื่อนกิ่วลม      106 97 58 54 53.98 51 560 0.33 400.25 71.47 0.12 433.98
เขื่อนแม่กวง      263 144 74 28 59.61 23 190 0.17 110.33 58.07 0.04 167.70
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 109 64 103.28 61 246 0 135.68 55.15 0.23 194.03
เขื่อนแควน้อย      939 688 455 48 412.30 44 1,482 0.11 598.32 40.37 1.12 741.20
เขื่อนแม่มอก      110 46 35 32 18.92 17 255 0 51.58 20.23 0.12 51.02
รวมภาคเหนือ      24,825 18,468 11,519 46 4,773.77 19 14,380 2.80 8,048.34 55.97 17.78 13,315.34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,179 1,498 76 1,397.50 71 2,303 0.52 1,724.33 74.87 5.92 1,319.46
เขื่อนลำตะคอง      314 253 159 51 136.43 43 266 0.10 102.03 38.36 0.26 131.00
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 24 15 22.42 14 170 0 55.26 32.50 0.13 91.54
เขื่อนน้ำอูน      520 421 287 55 242.00 47 460 0 238.20 51.78 1.31 364.34
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 793 510 21 -71.01 -3 2,536 0.09 382.91 15.10 0.55 205.22
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,285 1,768 90 937.10 48 1,674 1.51 1,789.67 106.91 1.53 659.39
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 46 28 9.48 6 162 0.01 54.94 33.91 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 62 45 55.06 41 165 0 90.21 54.68 0.17 78.80
เขื่อนลำนางรอง      121 40 24 19 20.09 17 51 0 19.69 38.62 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.60 30 96 0.06 44.46 46.31 0.02 44.88
เขื่อนน้ำพุง      165 121 89 54 80.74 49 136 0.07 105.05 77.24 0 91.71
เขื่อนลำแซะ      275 166 88 32 81.21 30 203 0.04 100.89 49.70 0.16 131.11
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,593 4,604 55 3,024.63 36 8,222 2.40 4,707.64 57.26 10.05 3,244.07
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 621 264 27 260.90 27 2,438 0 456.55 18.73 3.89 522.82
เขื่อนกระเสียว      299 74 62 21 21.69 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.27
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.27/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 736 362 26 302.27 21 2,917 0.00 513.15 17.59 3.91 582.79
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,275 15,137 85 4,871.54 27 4,661 2.66 4,194.73 90.00 10.00 4,430.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,358 7,146 81 4,134.17 47 5,494 2.60 5,696.34 103.68 12.09 5,318.42
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,632 22,283 84 9,005.71 34 10,155 5.26 9,891.07 97.40 22.09 9,749.04
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 57 49 45.03 38 50 0.04 37.74 75.48 0.26 86.46
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 68 41 54.10 33 218 0.02 114.23 52.40 0.37 40.98
เขื่อนคลองสียัด      420 350 114 27 84.43 20 299 0 137.39 45.95 0.43 291.85
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 197 174 78 169.72 76 316 0.01 220.01 69.62 2.07 227.39
เขื่อนประแสร์      295 246 131 44 111.10 38 286 0 151.92 53.12 0.21 190.91
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 274 236 80 216.52 73 391 0 251.95 64.44 1.50 254.25
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,311 780 52 680.90 45 1,560 0.07 913.24 58.54 4.84 1,091.84
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 462 65 396.56 56 896 1.12 1,110.53 123.94 2.16 1,209.74
เขื่อนปราณบุรี      391 351 274 70 256.45 66 454 1.14 591.71 130.33 1.32 632.84
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,741 3,777 67 2,425.10 43 2,680 2.92 2,048.54 76.44 8.25 2,829.33
เขื่อนบางลาง      1,454 1,009 978 67 701.69 48 1,581 8.38 1,231.73 77.91 3.04 1,278.12
รวมภาคใต้      8,194 6,718 5,490 67 3,779.80 46 5,611 13.56 4,982.51 88.80 14.77 5,950.03
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,459 45,038 64 21,567.08 30 42,845 24.09 29,055.95 67.82 73.44 33,933.11
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ