รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,360 5,693 42 1,893.39 14 5,617 0.04 2,802.52 49.89 7.00 5,492.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,709 4,957 52 2,106.60 22 5,716 2.17 3,839.61 67.17 9.06 6,020.59
เขื่อนแม่งัด      265 267 155 58 142.55 54 314 0 107.86 34.35 0.08 198.31
เขื่อนกิ่วลม      106 97 57 54 53.77 51 560 0.33 399.92 71.41 0.12 433.86
เขื่อนแม่กวง      263 144 74 28 59.51 23 190 0.14 110.15 57.97 0.04 167.67
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 110 65 103.63 61 246 0 135.68 55.15 0.23 193.80
เขื่อนแควน้อย      939 689 456 49 413.40 44 1,482 0 598.21 40.37 1.12 740.08
เขื่อนแม่มอก      110 46 35 32 19.08 17 255 0.03 51.58 20.23 0.12 50.90
รวมภาคเหนือ      24,825 18,501 11,537 46 4,791.93 19 14,380 2.71 8,045.53 55.95 17.77 13,297.57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,181 1,503 76 1,402.90 71 2,303 0 1,723.81 74.85 5.40 1,313.54
เขื่อนลำตะคอง      314 254 159 51 136.77 43 266 0.08 101.93 38.32 0.26 130.74
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 24 16 22.63 15 170 0.02 55.26 32.50 0 91.41
เขื่อนน้ำอูน      520 422 288 55 243.13 47 460 0 238.20 51.78 1.26 363.03
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 797 511 21 -69.60 -3 2,536 0.09 382.82 15.10 0.55 204.67
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,287 1,771 90 939.81 48 1,674 1.58 1,788.16 106.82 1.60 657.86
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 46 28 9.48 6 162 0.01 54.93 33.91 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 63 62 46 55.26 41 165 0 90.21 54.68 0.19 78.63
เขื่อนลำนางรอง      121 40 24 19 20.17 17 51 0 19.69 38.62 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.60 30 96 0.06 44.41 46.26 0.02 44.86
เขื่อนน้ำพุง      165 122 89 54 80.74 49 136 0.10 104.98 77.19 0.02 91.71
เขื่อนลำแซะ      275 166 88 32 81.40 30 203 0 100.85 49.68 0.16 130.96
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,605 4,616 55 3,034.89 36 8,222 1.94 4,705.25 57.23 9.46 3,234.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 624 269 28 266.29 28 2,438 0 456.55 18.73 1.76 518.93
เขื่อนกระเสียว      299 74 62 21 21.74 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.25
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.28/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 739 368 26 307.71 22 2,917 0.00 513.15 17.59 1.78 578.88
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,287 15,144 85 4,879.13 28 4,661 3.38 4,192.07 89.94 8.61 4,420.62
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,368 7,156 81 4,144.48 47 5,494 0.62 5,693.74 103.64 13.54 5,306.33
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,655 22,301 84 9,023.61 34 10,155 4.00 9,885.81 97.35 22.15 9,726.95
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 57 49 45.26 39 50 0.09 37.71 75.41 0.32 86.20
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 69 42 55.19 34 218 0.42 114.21 52.39 0.37 40.61
เขื่อนคลองสียัด      420 353 115 27 84.95 20 299 0 137.39 45.95 1.44 291.41
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 198 175 78 170.52 76 316 0.01 220.00 69.62 1.60 225.32
เขื่อนประแสร์      295 247 131 45 111.46 38 286 0 151.92 53.12 0.16 190.70
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 275 238 81 218.10 74 391 0 251.95 64.44 1.25 252.75
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,317 785 52 685.48 45 1,560 0.52 913.18 58.54 5.14 1,086.99
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 463 65 397.73 56 896 0.72 1,109.41 123.82 2.16 1,207.58
เขื่อนปราณบุรี      391 351 274 70 256.72 66 454 0 590.57 130.08 0.71 631.52
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,739 3,782 67 2,430.76 43 2,680 3.74 2,045.62 76.33 7.67 2,821.08
เขื่อนบางลาง      1,454 1,001 973 67 696.44 48 1,581 5.85 1,223.35 77.38 3.15 1,275.08
รวมภาคใต้      8,194 6,710 5,492 67 3,781.65 46 5,611 10.31 4,968.95 88.56 13.69 5,935.26
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,525 45,098 64 21,625.27 30 42,845 19.48 29,031.87 67.76 69.99 33,859.68
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ