รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 16 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,375 5,701 42 1,901.13 14 5,617 1.75 2,802.48 49.89 7.00 5,485.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,730 4,964 52 2,114.09 22 5,716 2.10 3,837.44 67.14 9.01 6,011.53
เขื่อนแม่งัด      265 267 155 59 142.66 54 314 0 107.86 34.35 0.04 198.24
เขื่อนกิ่วลม      106 97 57 54 53.56 50 560 0.12 399.59 71.36 0.12 433.74
เขื่อนแม่กวง      263 144 74 28 59.78 23 190 0.13 110.02 57.90 0.04 167.63
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 110 65 103.89 61 246 0 135.68 55.15 0.22 193.57
เขื่อนแควน้อย      939 691 458 49 414.80 44 1,482 0 598.21 40.37 1.12 738.96
เขื่อนแม่มอก      110 47 35 32 19.16 17 255 0.07 51.55 20.22 0.15 50.77
รวมภาคเหนือ      24,825 18,539 11,554 47 4,809.07 19 14,380 4.17 8,042.83 55.93 17.70 13,279.80
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,183 1,508 76 1,408.30 71 2,303 0 1,723.81 74.85 5.40 1,308.14
เขื่อนลำตะคอง      314 254 160 51 137.14 44 266 0 101.85 38.29 0.26 130.48
เขื่อนลำพระเพลิง      155 76 24 16 22.63 15 170 0 55.24 32.49 0.02 91.41
เขื่อนน้ำอูน      520 425 289 56 244.26 47 460 0 238.20 51.78 1.28 361.76
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 798 513 21 -68.20 -3 2,536 0.08 382.73 15.09 0.55 204.12
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,290 1,774 90 942.51 48 1,674 1.54 1,786.58 106.73 1.56 656.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 126 46 28 9.48 6 162 0 54.92 33.90 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 64 62 46 55.46 41 165 0 90.21 54.68 0.18 78.43
เขื่อนลำนางรอง      121 40 24 20 20.26 17 51 0.04 19.69 38.62 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.60 30 96 0.06 44.34 46.19 0.02 44.85
เขื่อนน้ำพุง      165 122 89 54 80.74 49 136 0.07 104.88 77.12 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 166 89 32 81.78 30 203 0 100.85 49.68 0.16 130.80
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,615 4,627 55 3,045.16 36 8,222 1.79 4,703.30 57.20 9.43 3,224.56
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 628 272 28 269.37 28 2,438 0 456.55 18.73 1.76 517.19
เขื่อนกระเสียว      299 74 62 21 21.78 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.23
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.31/5.58 * 75 **
รวมภาคกลาง      1,419 743 371 26 310.83 22 2,917 0.00 513.15 17.59 1.78 577.12
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,291 15,156 85 4,890.53 28 4,661 8.09 4,188.69 89.87 9.99 4,412.01
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,375 7,170 81 4,158.24 47 5,494 0 5,693.12 103.62 15.04 5,292.79
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,666 22,326 84 9,048.77 34 10,155 8.09 9,881.81 97.31 25.03 9,704.80
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 88 58 49 45.49 39 50 0 37.61 75.23 0.23 85.88
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 70 42 56.00 34 218 0.08 113.79 52.20 0.38 40.23
เขื่อนคลองสียัด      420 355 116 28 86.48 21 299 0 137.39 45.95 1.44 289.98
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 199 177 79 172.12 77 316 0 219.99 69.62 1.20 223.72
เขื่อนประแสร์      295 247 132 45 111.77 38 286 0 151.92 53.12 0.16 190.54
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 276 239 81 219.43 74 391 0 251.95 64.44 1.26 251.50
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,323 791 52 691.29 46 1,560 0.08 912.65 58.50 4.67 1,081.85
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 464 65 399.31 56 896 0.72 1,108.69 123.74 2.16 1,205.42
เขื่อนปราณบุรี      391 350 275 70 257.52 66 454 0.27 590.57 130.08 0.71 630.81
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,732 3,787 67 2,435.01 43 2,680 2.40 2,041.88 76.19 4.91 2,813.41
เขื่อนบางลาง      1,454 995 970 67 693.82 48 1,581 7.32 1,217.50 77.01 7.22 1,271.93
รวมภาคใต้      8,194 6,696 5,496 67 3,785.66 46 5,611 10.71 4,958.64 88.37 15.00 5,921.57
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,581 45,165 64 21,690.78 31 42,845 24.84 29,012.38 67.71 73.61 33,789.70
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ