รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,490 5,734 43 1,933.66 14 5,617 0 2,796.69 49.79 7.00 5,450.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,836 5,002 53 2,151.64 23 5,716 2.15 3,826.87 66.95 9.08 5,966.41
เขื่อนแม่งัด      265 265 155 59 143.15 54 314 0.01 107.85 34.35 0 198.19
เขื่อนกิ่วลม      106 99 57 54 53.66 51 560 0.12 398.55 71.17 0.12 432.61
เขื่อนแม่กวง      263 142 73 28 59.16 22 190 0.13 109.39 57.57 0.04 167.44
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 112 66 105.32 62 246 0 135.64 55.14 0.21 192.45
เขื่อนแควน้อย      939 699 465 50 421.88 45 1,482 0 598.20 40.36 1.12 733.36
เขื่อนแม่มอก      110 47 36 32 19.80 18 255 0.02 51.46 20.18 0.02 50.29
รวมภาคเหนือ      24,825 18,766 11,633 47 4,888.27 20 14,380 2.43 8,024.65 55.80 17.59 13,191.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,190 1,525 77 1,424.50 72 2,303 0 1,718.48 74.62 2.70 1,287.68
เขื่อนลำตะคอง      314 257 162 52 139.35 44 266 0.02 101.64 38.21 0.26 129.28
เขื่อนลำพระเพลิง      155 77 24 16 22.85 15 170 0.02 55.18 32.46 0.04 91.22
เขื่อนน้ำอูน      520 437 293 56 248.22 48 460 0 238.20 51.78 0.68 356.56
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 808 520 21 -61.14 -3 2,536 0.07 382.34 15.08 0.55 201.37
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,314 1,793 91 961.53 49 1,674 0 1,783.56 106.54 1.52 648.62
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 125 47 28 9.66 6 162 0.01 54.90 33.89 0 103.97
เขื่อนห้วยหลวง      136 65 64 47 57.18 42 165 0 90.21 54.68 0.19 77.20
เขื่อนลำนางรอง      121 40 24 20 20.52 17 51 0 19.63 38.49 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 50 35 42.91 30 96 0 44.23 46.07 0.02 44.77
เขื่อนน้ำพุง      165 123 89 54 81.03 49 136 0.07 104.67 76.96 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 167 90 33 83.30 30 203 0 100.80 49.65 0.03 130.13
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,673 4,680 56 3,091.05 37 8,222 0.19 4,693.84 57.09 5.99 3,185.14
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 646 286 30 283.23 30 2,438 0 456.55 18.73 1.76 509.74
เขื่อนกระเสียว      299 76 62 21 22.01 7 339 0 49.87 14.71 0.02 48.14
เขื่อนทับเสลา      160 41 37 23 19.68 12 140 0 6.73 4.81 0 11.70
เขื่อนเจ้าพระยา      13.69/5.64 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 762 385 27 324.92 23 2,917 0.00 513.15 17.59 1.78 569.58
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,314 15,197 86 4,932.34 28 4,661 0 4,176.38 89.60 12.04 4,359.48
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,424 7,239 82 4,227.28 48 5,494 3.47 5,680.74 103.40 13.02 5,220.34
รวมภาคตะวันตก      26,605 23,739 22,437 84 9,159.62 34 10,155 3.47 9,857.12 97.07 25.06 9,579.82
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 90 59 50 46.96 40 50 0.03 37.51 75.02 0.26 84.57
เขื่อนหนองปลาไหล      164 159 74 45 60.23 37 218 0.01 112.64 51.67 0.02 38.97
เขื่อนคลองสียัด      420 369 124 29 93.52 22 299 0 137.39 45.95 1.15 283.38
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 201 182 81 177.12 79 316 0.01 219.94 69.60 0.85 218.75
เขื่อนประแสร์      295 252 133 45 113.36 38 286 0 151.92 53.12 0.18 189.74
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 277 245 83 225.30 76 391 0.08 251.81 64.40 3.34 246.00
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,348 816 54 716.49 47 1,560 0.13 911.21 58.41 5.80 1,061.41
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 619 473 67 408.44 58 896 0.33 1,104.60 123.28 2.59 1,193.32
เขื่อนปราณบุรี      391 348 279 71 261.30 67 454 0 590.30 130.02 0.71 627.24
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,751 3,802 67 2,450.61 43 2,680 2.76 2,031.61 75.81 8.11 2,789.16
เขื่อนบางลาง      1,454 955 964 66 687.30 47 1,581 4.79 1,191.08 75.34 2.97 1,252.50
รวมภาคใต้      8,194 6,672 5,518 67 3,807.65 46 5,611 7.88 4,917.59 87.64 14.38 5,862.22
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,960 45,469 64 21,988.00 31 42,845 14.10 28,917.56 67.49 70.60 33,449.28
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ