รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,788 5,887 44 2,086.89 16 5,617 6.84 2,719.41 48.41 10.00 5,232.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,255 5,215 55 2,364.95 25 5,716 3.22 3,739.54 65.42 12.22 5,681.92
เขื่อนแม่งัด      265 259 156 59 144.12 54 314 0.16 106.24 33.84 0 197.44
เขื่อนกิ่วลม      106 100 54 51 50.14 47 560 0.65 391.27 69.87 0.47 428.81
เขื่อนแม่กวง      263 134 70 27 56.44 21 190 0.27 104.78 55.14 0.08 166.40
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 189 113 66 106.34 63 246 0.10 134.49 54.67 0.10 191.04
เขื่อนแควน้อย      939 733 487 52 443.70 47 1,482 0.90 588.14 39.69 1.12 704.21
เขื่อนแม่มอก      110 47 37 33 20.78 19 255 0.08 50.65 19.86 0.17 49.26
รวมภาคเหนือ      24,825 19,504 12,018 48 5,273.36 21 14,380 12.22 7,834.52 54.48 24.16 12,651.44
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,223 1,565 79 1,465.00 74 2,303 0 1,701.28 73.87 2.70 1,231.48
เขื่อนลำตะคอง      314 264 171 54 148.59 47 266 0 99.03 37.23 0.17 122.07
เขื่อนลำพระเพลิง      155 78 30 19 28.22 18 170 0.05 55.00 32.36 0.73 87.23
เขื่อนน้ำอูน      520 454 303 58 258.13 50 460 0 235.79 51.26 0.22 348.57
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 837 565 23 -15.96 -1 2,536 0.13 377.22 14.87 0.65 185.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,362 1,837 93 1,005.43 51 1,674 0.91 1,773.59 105.95 0 645.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 112 50 31 13.22 8 162 0.01 54.56 33.68 0 101.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 70 70 52 63.77 47 165 0 90.21 54.68 0.22 72.90
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.57 18 51 0 19.24 37.72 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 51 36 44.44 32 96 0.04 43.60 45.42 0.02 44.35
เขื่อนน้ำพุง      165 128 90 55 82.35 50 136 0.08 103.22 75.90 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 168 94 34 87.09 32 203 0 99.07 48.80 0.03 127.65
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,807 4,852 58 3,217.81 38 8,222 1.22 4,651.81 56.58 4.74 3,080.20
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 726 324 34 320.63 33 2,438 0 454.96 18.66 0.70 492.21
เขื่อนกระเสียว      299 92 63 21 23.21 8 339 0 49.87 14.71 0.02 47.67
เขื่อนทับเสลา      160 61 38 23 20.54 13 140 0.08 6.50 4.64 0 10.61
เขื่อนเจ้าพระยา      15/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 879 424 30 364.38 26 2,917 0.08 511.33 17.53 0.72 550.49
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,422 15,492 87 5,227.12 29 4,661 8.43 4,070.73 87.34 14.96 4,012.85
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,690 7,605 86 4,592.61 52 5,494 1.72 5,630.34 102.48 15.15 4,847.63
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,113 23,097 87 9,819.73 37 10,155 10.15 9,701.07 95.53 30.11 8,860.48
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 95 66 56 53.88 46 50 0 36.83 73.66 0.25 78.07
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 94 57 80.17 49 218 0.12 108.97 49.99 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 385 144 34 113.95 27 299 0 137.39 45.95 0 265.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 219 203 91 198.64 89 316 0.05 218.86 69.26 0.85 196.55
เขื่อนประแสร์      295 273 142 48 121.92 41 286 0 151.92 53.12 0.12 185.73
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 287 273 93 253.41 86 391 0.08 248.77 63.62 1.06 216.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,425 922 61 821.97 54 1,560 0.25 902.74 57.87 2.28 977.50
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 648 524 74 459.43 65 896 1.88 1,076.26 120.12 3.46 1,118.89
เขื่อนปราณบุรี      391 355 294 75 276.12 71 454 1.02 577.38 127.18 1.58 601.65
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,797 3,865 69 2,513.41 45 2,680 2.45 1,952.68 72.86 4.99 2,655.81
เขื่อนบางลาง      1,454 960 904 62 627.37 43 1,581 8.46 1,012.08 64.02 5.04 1,135.81
รวมภาคใต้      8,194 6,759 5,587 68 3,876.33 47 5,611 13.81 4,618.40 82.31 15.07 5,512.16
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,487 46,900 66 23,373.58 33 42,845 37.73 28,219.87 65.87 77.08 31,632.27
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ