รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,788 5,888 44 2,088.47 16 5,617 9.40 2,712.57 48.29 10.00 5,222.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,265 5,225 55 2,374.59 25 5,716 6.94 3,736.32 65.37 12.08 5,669.70
เขื่อนแม่งัด      265 258 156 59 144.02 54 314 0.15 106.08 33.78 0.08 197.44
เขื่อนกิ่วลม      106 99 54 50 49.96 47 560 0.83 390.62 69.75 0.47 428.34
เขื่อนแม่กวง      263 133 70 27 56.28 21 190 0.27 104.51 55.00 0.08 166.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 188 113 66 106.34 63 246 0.10 134.39 54.63 0.10 190.94
เขื่อนแควน้อย      939 733 487 52 444.00 47 1,482 0.30 587.24 39.62 1.12 703.09
เขื่อนแม่มอก      110 47 37 33 20.87 19 255 0.17 50.57 19.83 0.17 49.09
รวมภาคเหนือ      24,825 19,510 12,029 48 5,284.53 21 14,380 18.16 7,822.30 54.40 24.10 12,627.28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,223 1,568 79 1,467.70 74 2,303 1.45 1,701.28 73.87 1.45 1,228.78
เขื่อนลำตะคอง      314 264 172 55 148.95 47 266 0 99.03 37.23 0.17 121.89
เขื่อนลำพระเพลิง      155 78 30 20 28.92 19 170 0 54.96 32.33 0.58 86.51
เขื่อนน้ำอูน      520 455 304 58 258.75 50 460 0.21 235.79 51.26 0.21 348.35
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 839 567 23 -14.46 -1 2,536 0 377.09 14.87 0.65 184.35
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,362 1,837 93 1,005.43 51 1,674 0.91 1,772.68 105.89 0 645.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 50 31 13.22 8 162 0.01 54.55 33.67 0 101.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 71 71 52 64.02 47 165 0 90.21 54.68 0.19 72.67
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.66 18 51 0.02 19.24 37.72 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 51 36 44.44 32 96 0.02 43.56 45.37 0.02 44.33
เขื่อนน้ำพุง      165 128 90 55 82.35 50 136 0.08 103.14 75.84 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 168 94 34 87.28 32 203 0 99.07 48.80 0.10 127.62
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,810 4,859 58 3,208.26 38 8,222 2.70 4,650.60 56.56 3.37 3,075.45
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 728 325 34 321.74 34 2,438 0.60 454.96 18.66 0.27 491.51
เขื่อนกระเสียว      299 93 63 21 23.26 8 339 0 49.87 14.71 0.02 47.65
เขื่อนทับเสลา      160 61 37 23 20.46 13 140 0.08 6.42 4.59 0 10.61
เขื่อนเจ้าพระยา      15.12/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 882 425 30 365.46 26 2,917 0.68 511.25 17.53 0.29 549.77
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,426 15,500 87 5,234.82 30 4,661 3.89 4,062.30 87.16 15.00 3,997.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,694 7,619 86 4,606.87 52 5,494 5.08 5,628.62 102.45 14.95 4,832.48
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,120 23,119 87 9,841.69 37 10,155 8.97 9,690.92 95.43 29.95 8,830.37
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 95 66 56 53.66 46 50 0 36.83 73.66 0.26 77.82
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 94 58 80.67 49 218 0.08 108.86 49.93 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 386 144 34 114.05 27 299 0 137.39 45.95 0 265.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 220 204 91 199.45 89 316 0.05 218.81 69.24 0.85 195.70
เขื่อนประแสร์      295 274 142 48 122.22 41 286 0 151.92 53.12 0.12 185.61
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 287 274 93 254.46 86 391 0.08 248.69 63.60 0.53 215.86
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,428 924 61 824.51 54 1,560 0.21 902.50 57.85 1.76 975.23
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 648 526 74 461.14 65 896 1.45 1,074.38 119.91 3.46 1,115.43
เขื่อนปราณบุรี      391 354 294 75 276.68 71 454 0.82 576.36 126.95 1.58 600.08
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,798 3,868 69 2,516.28 45 2,680 3.08 1,950.23 72.77 5.62 2,650.82
เขื่อนบางลาง      1,454 962 900 62 624.04 43 1,581 7.55 1,003.62 63.48 4.97 1,130.77
รวมภาคใต้      8,194 6,763 5,589 68 3,878.14 47 5,611 12.90 4,604.59 82.06 15.63 5,497.10
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,514 46,945 66 23,402.59 33 42,845 43.62 28,182.16 65.78 75.10 31,555.20
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ