รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,793 5,888 44 2,088.47 16 5,617 7.31 2,703.17 48.12 10.00 5,212.36
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,277 5,230 55 2,380.38 25 5,716 4.75 3,729.38 65.24 11.83 5,657.62
เขื่อนแม่งัด      265 256 156 59 143.97 54 314 0.16 105.93 33.74 0.08 197.36
เขื่อนกิ่วลม      106 97 53 50 49.60 47 560 0.70 389.79 69.61 0.52 427.87
เขื่อนแม่กวง      263 132 70 27 56.12 21 190 0.26 104.24 54.86 0.07 166.24
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 188 113 66 106.34 63 246 0.22 134.29 54.59 0.22 190.84
เขื่อนแควน้อย      939 733 488 52 444.90 47 1,482 0.60 586.94 39.60 1.12 701.97
เขื่อนแม่มอก      110 47 37 33 20.87 19 255 0.17 50.40 19.76 0.17 48.92
รวมภาคเหนือ      24,825 19,523 12,035 48 5,290.65 21 14,380 14.17 7,804.14 54.27 24.01 12,603.18
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,225 1,568 79 1,467.70 74 2,303 1.49 1,699.83 73.81 1.49 1,227.33
เขื่อนลำตะคอง      314 263 172 55 149.38 48 266 0.01 99.03 37.23 0.17 121.72
เขื่อนลำพระเพลิง      155 78 31 20 29.53 19 170 0.06 54.96 32.33 0.52 85.92
เขื่อนน้ำอูน      520 455 304 58 258.75 50 460 0.25 235.58 51.21 0.25 348.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 839 570 23 -11.46 -0 2,536 0.12 377.09 14.87 0.65 183.70
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,362 1,837 93 1,005.43 51 1,674 3.67 1,771.77 105.84 0 645.26
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 111 50 31 13.22 8 162 0.01 54.54 33.67 0 101.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 71 71 52 64.26 47 165 0 90.21 54.68 0.19 72.48
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.66 18 51 0.03 19.22 37.68 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 71 51 36 44.44 32 96 0.05 43.54 45.35 0.02 44.32
เขื่อนน้ำพุง      165 129 90 55 82.35 50 136 0 103.06 75.78 0 91.69
เขื่อนลำแซะ      275 168 94 34 87.47 32 203 0.04 99.07 48.80 0.16 127.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,813 4,863 58 3,224.19 39 8,222 5.73 4,647.90 56.53 3.45 3,072.08
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 730 325 34 321.74 34 2,438 0 454.36 18.64 0.27 491.24
เขื่อนกระเสียว      299 94 63 21 23.31 8 339 0 49.87 14.71 0.02 47.63
เขื่อนทับเสลา      160 61 37 23 20.38 13 140 0 6.34 4.53 0 10.61
เขื่อนเจ้าพระยา      15.17/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 884 425 30 365.43 26 2,917 0.00 510.57 17.50 0.29 549.48
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,430 15,511 87 5,246.38 30 4,661 6.24 4,058.41 87.07 15.14 3,982.89
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,698 7,630 86 4,617.58 52 5,494 5.09 5,623.54 102.36 14.97 4,817.53
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,128 23,141 87 9,863.96 37 10,155 11.33 9,681.95 95.34 30.11 8,800.42
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 96 65 56 53.33 46 50 0 36.83 73.66 0.26 77.56
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 95 58 81.16 50 218 0.10 108.78 49.90 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 386 144 34 114.15 27 299 0 137.39 45.95 0 265.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 221 205 91 200.27 89 316 0.05 218.75 69.23 0.85 194.85
เขื่อนประแสร์      295 275 143 48 122.52 42 286 0 151.92 53.12 0.23 185.49
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 288 274 93 254.99 86 391 0.08 248.61 63.58 0.26 215.33
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,431 926 61 826.42 55 1,560 0.23 902.28 57.84 1.60 973.47
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 649 528 74 463.28 65 896 1.01 1,072.93 119.75 3.46 1,111.97
เขื่อนปราณบุรี      391 353 295 75 277.52 71 454 0.83 575.55 126.77 1.58 598.50
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,797 3,871 69 2,519.15 45 2,680 6.98 1,947.15 72.65 9.54 2,645.20
เขื่อนบางลาง      1,454 962 898 62 621.55 43 1,581 7.69 996.07 63.00 5.11 1,125.80
รวมภาคใต้      8,194 6,760 5,592 68 3,881.50 47 5,611 16.51 4,591.70 81.83 19.69 5,481.47
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,539 46,983 66 23,452.15 33 42,845 47.97 28,138.54 65.68 79.15 31,480.10
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ