รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2561
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 9,759 5,933 44 2,132.67 16 5,617 6.49 2,650.47 47.19 14.00 5,118.38
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,326 5,265 55 2,415.19 25 5,716 3.90 3,691.14 64.58 9.08 5,589.08
เขื่อนแม่งัด      265 247 154 58 141.92 54 314 0.11 103.22 32.87 0.08 196.97
เขื่อนกิ่วลม      106 93 53 50 49.14 46 560 0.85 383.13 68.42 1.12 421.64
เขื่อนแม่กวง      263 129 70 27 56.25 21 190 0.30 101.99 53.68 0.58 164.10
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 184 115 68 108.75 64 246 0.04 132.98 54.05 0.14 187.11
เขื่อนแควน้อย      939 739 492 52 449.40 48 1,482 0.59 583.15 39.35 1.12 694.13
เขื่อนแม่มอก      110 46 37 34 21.14 19 255 0.20 49.33 19.35 0.29 47.58
รวมภาคเหนือ      24,825 19,521 12,119 49 5,374.46 22 14,380 12.48 7,695.41 53.51 26.41 12,418.99
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,232 1,576 80 1,475.80 75 2,303 0 1,692.79 73.50 2.70 1,212.19
เขื่อนลำตะคอง      314 264 175 56 151.84 48 266 0.07 98.69 37.10 0.17 120.51
เขื่อนลำพระเพลิง      155 80 32 21 30.88 20 170 0.07 54.74 32.20 0 84.54
เขื่อนน้ำอูน      520 457 305 59 260.00 50 460 0.30 234.28 50.93 0.30 346.27
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 839 582 24 0.67 0 2,536 0.11 374.99 14.79 0.65 179.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,360 1,845 94 1,013.73 52 1,674 1.63 1,766.28 105.51 0.71 644.30
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 109 51 31 13.76 8 162 0 54.43 33.60 0.05 101.35
เขื่อนห้วยหลวง      136 72 73 54 66.22 49 165 0 90.21 54.68 0.21 71.12
เขื่อนลำนางรอง      121 40 25 21 21.83 18 51 0.03 19.07 37.40 0 22.65
เขื่อนมูลบน      141 73 52 37 44.85 32 96 0 43.37 45.18 0.02 44.21
เขื่อนน้ำพุง      165 129 91 55 82.79 50 136 0.08 102.70 75.51 0 91.58
เขื่อนลำแซะ      275 171 95 35 88.42 32 203 0.53 98.39 48.47 0.25 126.53
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 4,826 4,901 59 3,250.79 39 8,222 2.82 4,629.94 56.31 5.06 3,044.40
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 738 338 35 335.06 35 2,438 0 454.36 18.64 1.04 485.39
เขื่อนกระเสียว      299 103 69 23 28.52 10 339 0.47 49.26 14.53 1.98 42.01
เขื่อนทับเสลา      160 58 37 23 19.99 12 140 0.16 5.95 4.25 0.08 10.61
เขื่อนเจ้าพระยา      14.31/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 900 444 31 383.57 27 2,917 0.63 509.57 17.47 3.10 538.01
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 16,450 15,558 88 5,292.68 30 4,661 6.41 4,002.46 85.87 10.06 3,895.08
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,766 7,708 87 4,696.36 53 5,494 1.52 5,595.28 101.84 15.06 4,716.60
รวมภาคตะวันตก      26,605 24,216 23,266 87 9,989.04 38 10,155 7.93 9,597.74 94.51 25.12 8,611.68
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 97 66 57 54.43 47 50 0.10 36.60 73.20 0.26 75.73
เขื่อนหนองปลาไหล      164 166 98 60 84.13 51 218 0.17 107.96 49.52 0 34.69
เขื่อนคลองสียัด      420 387 145 34 114.85 27 299 0 137.39 45.95 0 265.55
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 223 210 94 205.20 92 316 0.02 218.40 69.11 0.05 189.67
เขื่อนประแสร์      295 279 145 49 125.29 42 286 0 151.92 53.12 0.12 184.03
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 291 276 94 256.57 87 391 0.08 247.52 63.30 0 213.22
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,443 940 62 840.47 55 1,560 0.37 899.79 57.68 0.43 962.89
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 645 540 76 474.94 67 896 1.43 1,060.71 118.38 3.02 1,088.65
เขื่อนปราณบุรี      391 324 298 76 280.89 72 454 0.82 567.24 124.94 1.58 587.45
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,805 3,862 68 2,510.54 45 2,680 4.87 1,895.17 70.72 5.98 2,604.10
เขื่อนบางลาง      1,454 934 859 59 582.70 40 1,581 4.39 921.32 58.27 5.11 1,090.54
รวมภาคใต้      8,194 6,708 5,559 68 3,849.07 47 5,611 11.51 4,444.44 79.21 15.69 5,370.74
รวมทั้งประเทศ 70,926 57,613 47,230 67 23,687.40 33 42,845 35.74 27,776.89 64.83 75.81 30,946.71
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ