แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 42,192 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 60% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 18,665 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,379 2,623 411 และ 428 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,823 และ 1,805 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-03-24

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.เมืองตราด หาดทับทิม 00:00 15.0
ยะลา อ.เบตง โรงพยาบาลเบตง 00:00 8.6
อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล ตระการพืชผล 00:00 7.0
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 00:00 6.4
ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ชุมพร 00:00 5.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-03-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด น้ำปาด 00:00 14.7
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 00:00 17.2
เชียงราย อ.แม่สรวย ทต.แม่สรวย 00:00 18.6
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 00:00 19.1
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 00:00 19.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-03-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,166 (45.8%) 2,366 (18%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,451 (57.32%) 2,601 (27%)
เขื่อนแควน้อย 451 (47.99%) 408 (43%)
เขื่อนป่าสักฯ 426 (44.35%) 423 (44%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,493 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,797 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนศรีนครินทร์ (16%) เขื่อนภูมิพล (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.