แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานการณ์ฝน พบว่ามีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณตอนบนของประเทศ กับมีฝนตกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 34 อ่าง ทั่วประเทศอยู่ที่ 39,116 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 55% ของความจุ และเป็นน้ำใช้การได้จริง 15,590 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับ 4 เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 1,968 2,131 281 และ 267 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง เขื่อนศรีนรินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีปริมาณน้ำใช้การคงเหลืออยู่ที่ 2,497 และ 1,332 ล้านลบ.ม. ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-04-28

สถานที่ เวลา มม.
อุดรธานี อ.กุมภวาปี บ้านดงเมือง 01:00 28.6
เลย อ.ด่านซ้าย โป่งชี 01:00 23.6
ยะลา อ.กาบัง กาบัง 01:00 18.8
ระยอง อ.ปลวกแดง บ้านหนองไร่ 01:00 18.4
ยะลา อ.เบตง โรงพยาบาลเบตง 01:00 17.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-04-28

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 01:00 21.1
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 01:00 22.1
ยะลา อ.กาบัง กาบัง 01:00 23.0
อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร ระเว 01:00 23.0
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 01:00 23.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-04-27

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,731 (42.57%) 1,931 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,944 (51.98%) 2,094 (22%)
เขื่อนแควน้อย 316 (33.6%) 273 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 261 (27.17%) 258 (27%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,250 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,554 (18%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนแม่กวง (10%) เขื่อนศรีนครินทร์ (14%) เขื่อนคลองสียัด (14%)
เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนวชิราลงกรณ (15%)
เขื่อนลำตะคอง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.