26 เม.ย. 2561
อีก 5 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2561
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
7,346
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ
1 พ.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561
7,700
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
8,704
ล้านลูกบาศก์เมตร