13 ธ.ค. 2560
อีก 231 วัน
จะถึง 31 ก.ค. 2561
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
14,389
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ
1 พ.ย. 2560 - 31 ก.ค. 2561
12,963
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2560 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
1,100
ล้านลูกบาศก์เมตร