22 ก.พ. 2562
อีก 68 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2562
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
8,304
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ
1 พ.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2562
7,300
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
5,556
ล้านลูกบาศก์เมตร