28 เม.ย. 2560
อีก 3 วัน
จะถึง 30 เม.ย. 2560
ปริมาณน้ำใช้การของ
4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้รวม
4,554
ล้านลูกบาศก์เมตร
แผนการใช้น้ำ
เพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตรและรักษาระบบนิเวศ
1 พ.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2560
5,950
ล้านลูกบาศก์เมตร
ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2559 ถึงปัจจุบัน
ระบายน้ำรวมไปแล้ว
6,557
ล้านลูกบาศก์เมตร