แผนภาพแสดงระดับน้ำ ณ สถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

ภายในกรอบสีเขียว in คือระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำ, out คือระดับน้ำหลังประตูระบายน้ำ หน่วยเป็นเมตรจากระดับน้ำทะเล (ปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 15 นาที) ส่วนภายในกรอบสีเทาหมายถึงข้อมูลขาดหายไปนานเกิน 30 นาที
Click บริเวณสถานีตรวจวัดเพื่อแสดงแผนภูมิระดับน้ำ


  ที่มา : กรุงเทพมหานคร
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
in:0.00,out:0.00
in:0.43,out:0.82
in:0.18,out:0.87
in:0.05,out:0.44
in:0.02,out:   
in:-0.76,out:0.00
in:0.25,out:   
in:-0.04,out:0.40
in:-0.38,out:0.32
in:   ,out:   
in:-0.70,out:0.33
in:-0.24,out:-0.05
in:   ,out:   
in:-1.01,out:0.32
in:-0.93,out:   
in:   ,out:   
in:-1.03,out:   
in:2.04,out:   
in:-0.69,out:-0.53
in:-0.73,out:-0.30
in:-0.47,out:0.32
in:-0.16,out:0.21
in:-0.28,out:-0.25
in:-0.74,out:0.37
in:-0.28,out:   
in:   ,out:   
in:-0.59,out:0.62
in:-1.20,out:0.32
in:-0.95,out:0.57
in:   ,out:   
in:0.25,out:0.67
in:-0.24,out:0.69
in:-0.47,out:   
in:-0.06,out:1.48
in:0.64,out:0.83
in:   ,out:   
in:0.47,out:0.74
in:0.31,out:0.39
in:0.40,out:   
in:0.20,out:-0.15
in:0.24,out:0.42
in:0.32,out:   
in:   ,out:   
in:0.23,out:   
in:0.33,out:0.43
in:0.24,out:   
in:   ,out:   
in:-0.65,out:0.38
in:0.42,out:0.41
in:-0.73,out:0.56
in:   ,out: