แผนที่ลมชั้นบนระดับ 5000 ฟุต
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศ
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 850 hPa
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 600 ฟุต


 

จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)