ข้อมูลสังเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียม

แผนภาพฝนสะสมรายวัน

จัดทำโดย
สถาบันวิจัยทหารเรืออเมริกา

ค่าดัชนีพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียม TERRA และ AQUA
จัดทำโดย USDA (United States Department of Agriculture).

ค่าความชื้นในดิน
จัดทำโดย USDA.

ปริมาณและการกระจายตัวของฝน
จัดทำโดย HAII.

ปริมาณและการกระจายตัวของฝน
จัดทำโดย USDA.