สภาพน้ำในลุ่มน้ำ

ระดับน้ำในลำน้ำสำคัญ
(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
ข้อมูลจาก สสน.

ปริมาณฝนและระดับน้ำจากสถานี
โทรมาตรขนาดใหญ่

(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
ข้อมูลจาก กรมชลประทาน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

เส้นทางและสภาพน้ำ
แสดงปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ย่อ  เต็ม
ลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำ นครนายก-ปราจีนบุรี-บางปะกง
(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)

ปริมาณและระดับน้ำในแม่น้ำ
(ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
ข้อมูลจาก กรมชลประทาน