สถานีภาคพื้นดิน
north north-east center south

สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแยกตามภาค
(ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง) ดูเฉพาะสถานีที่มีฝนตก
แสดงผลตามภาค
แสดงผลตามลุ่มน้ำ


ด้วยความร่วมมือจาก
กรมชลประทาน, บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน
ข้อมูลย้อนหลัง 1 วัน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 วัน
ข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน
สถานีตรวจวัดอากาศ จำนวน 118 สถานี ทั่วประเทศไทย (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน) ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา