แผนภาพคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน ความละเอียดสูงจากแบบจำลองสภาพอากาศ (WRF-ROMS Model)
หมายเหตุ : โดยทั่วไปความแม่นยำของการคาดการณ์สภาวะฝนจะลดลงเมื่อระยะเวลาคาดการณ์ยาวขึ้น โดยจะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 3 วันข้างหน้า ข้อมูลคาดการณ์สภาวะฝนเป็นผลงานในระยะวิจัยและพัฒนา โปรดใช้วิจารณญาณในการนำข้อมูลไปใช้
 
จัดทำโดย:สสน.