ภาพฝนสะสมในช่วงเวลาที่ผ่านมา
rainfallแผนภาพแสดงการกระจายตัวของ
ปริมาณฝนเฉลี่ย 48 ปีย้อนหลัง
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2540 )

ของเดือน