แผนที่แสดงการกระจายตัว
อุณหภูมิ

ความชื้น

ความกดอากาศ

ข้อมูลจากสถานีอัตโนมัติบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
โดยใช้วิธี Inverse Distance Weight
ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)