อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
15:00
41.2
15:00
41.2
15:10
40.7
15:00
40.7
15:00
39.7