อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
5.5
01:00
6
01:00
6.3
01:10
8
01:00
8.2