อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
00:00
42.6
00:00
36.8
00:00
35.8
00:00
32.4
00:00
31.9