อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
23:00
21.6
23:00
21.6
23:00
22.1
23:00
22.1
23:00
22.1