อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
16:00
44.8
16:00
43.1
16:00
42.1
16:00
42.1
16:00
41.7