อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
04:00
33.3
04:00
31.36
04:00
29.9
04:00
29.6
04:00
29.5