อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
04:00
39.7
04:00
30.38
04:00
28.2
04:40
28.1
04:30
27.93