อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
04:30
10.3
04:00
11.2
04:00
11.6
04:00
12.2
04:00
12.6