อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
04:00
28.9
04:00
28.7
04:00
28.6
04:00
28.5
04:00
28.2