อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
44.6
01:00
37.7
01:00
33.3
01:00
32.3
01:00
31.9