อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
21:00
19.6
21:00
19.6
21:00
22.1
21:00
22.5
21:00
22.5