อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
00:00
33.5
00:00
31
00:00
30.7
00:00
30.5
00:00
29.9