อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
32.3
01:00
30.4
01:00
29.9
01:00
29.9
01:00
29.9