อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
12:30
21.2
12:00
24.8
12:40
24.8
12:00
25.7
12:40
26.2