อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
02:00
33.8
02:00
32.4
02:00
31.9
02:00
31.8
02:00
31.6