อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
42.1
01:00
36.3
01:00
29.9
01:00
29.9
01:00
29.4