อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
สถานที่
เวลา
องศาเซลเซียส
01:00
33.9
01:00
33.8
01:00
30.9
01:00
30.6
01:00
30.6