ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำตาปี                
บ้านควนไม้แดง 2017-09-22 08:00:00 2 28.4 89 1000 0 0
แม่น้ำตาปี                
บ้านฉันทนา 2017-09-22 16:00:00 21 27.9 80 993 0.2 7.4
แม่น้ำตาปี                
อบต.ชัยบุรี 2017-09-22 16:00:00 21 31.4 75 1004 0 3.8
แม่น้ำตาปี                
อบต.ควนสุบรรณ 2017-09-22 16:00:00 8 28.9 90 1000 0 0
เทศบาลเมืองท่าข้าม 2017-09-22 16:00:00 0 31.9 67 1003 0 0.4
แม่น้ำตาปี                
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2017-09-22 15:00:00 34.25 30.87 75.83 999.65 0 0
แม่น้ำตาปี                
คลองหินขาว 2017-09-22 16:00:00 3 28.4 86 999 0 0
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 2017-09-22 16:00:00 5 27.4 95 991 0 0.2
เขานาใน 2017-09-22 16:00:00 25 29.9 70 990 0 0.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้