ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำตาปี                
อบต.นากะซะ 2017-11-19 10:00:00 - 33.1 68.4 1007.2 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.สินปุน 2017-11-19 10:00:00 - 33.9 66.9 1006.1 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.ชัยบุรี 2017-11-19 10:00:00 60 32.8 68 1005 0 0
แม่น้ำตาปี                
ทม.ท่าข้าม 2017-11-19 10:00:00 48 34.3 66 1009 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 2017-11-19 10:00:00 45 36.8 60 999 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.คลองศก 2017-11-19 10:00:00 - 33.3 68.9 1005.2 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2017-11-19 09:00:00 47.67 30.87 85.5 - 0 0
แม่น้ำตาปี                
อบต.พะแสง 2017-11-19 10:00:00 - 34.1 65.3 1005 0 0
อบต.บ้านเสด็จ 2017-11-19 10:00:00 0 33.1 68.2 1005.3 0 0
อบต.ปากฉลุย 2017-11-19 10:00:00 - 33.8 63 1004.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้