ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
พรุหน้าเมือง 2018-01-20 06:20:00 0 24.5 - 1007.24 1.2 16
พรุกระจูด 2018-01-20 06:20:00 0 24.5 - 1002.9 0.4 6
พรุเฉวง 2018-01-20 04:20:00 0 - - 1011.58 0 3.6
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2018-01-20 06:30:00 0 24.01 - 1005.07 1 6.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.หงษ์เจริญ 2018-01-20 06:00:00 - 23 86.7 1006.8 0 0
อบต.ท่าข้าม 2018-01-20 06:00:00 - 23.1 90.4 1007.4 0 0
อบต.เขาไชยราช 2018-01-20 06:00:00 - 22.7 83.7 1000.6 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
ทต.วังใหม่ 2018-01-20 06:00:00 - 22.2 91.8 1005.1 0 0
อบต.เขาค่าย 2018-01-20 06:00:00 - 23.5 90.3 1000.8 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พระรักษ์ 2017-12-01 00:00:00 - 24.9 94.9 1007 0 1.2
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.คลองพา 2018-01-20 06:00:00 0 23 - 1004 0 0
อบต.ทุ่งคาวัด 2018-01-20 06:00:00 - 24.2 88.2 - 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.เทพราช 2018-01-20 06:40:00 - 24.8 92 - 7.8 7.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
นบพิตำ2 2013-07-03 16:00:00 0 27.93 83.5 1006.16 0 0
นบพิตำ1 2013-07-03 16:10:00 35.23 30.38 80.17 1009.41 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2018-01-20 06:00:00 - - - - - -
อบต.ขุนทะเล 2018-01-20 06:00:00 - 24.1 95 - 0 0.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.พิจิตร 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 92.3 1005.7 0 1.6
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
อบต.กาบัง 2018-01-20 06:10:00 - 23.9 94.4 1004.9 1 1.8
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2018-01-20 06:00:00 0 23 - 997 0 9
               
ชลประทานพรุสนอ 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1006 - -
เทศบาลตำบลมายอ 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1004 0 9.4
ปตร.ตุยง 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1008 0.2 8.8
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1006 0 6
               
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 1005 - -
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1003 0 1.6
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1007 0 3
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 994 - -
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 2018-01-20 06:40:00 0 25 - 1005 1 11.6
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1003 0 16.8
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 2018-01-20 06:00:00 0 24 - 1006 0.2 6.2
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1003 0 1.8
               
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 2018-01-20 06:00:00 0 24 - 1002 1 9.6
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 1001 0 21.8
อบต.บูกิต 2018-01-20 06:00:00 - 24.8 93.6 1007.2 0 6.6
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 2018-01-20 06:50:00 0 24.5 - 1003 4.4 28.8
               
ที่ว่าการอำเภอแว้ง 2018-01-20 06:40:00 0 24 - 1003 0.4 26.6
ทต.บูเก๊ะตา 2018-01-20 06:30:00 - 24.9 91.8 1007 1.2 21.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้