ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
พรุเฉวง 2017-09-22 07:30:00 0 28.42 81.5 1011.58 0 0
พรุกระจูด 2017-09-22 07:30:00 0 27.44 - 1007.24 0 0
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2017-09-22 07:30:00 0.86 27.44 86.33 1005.07 0 0
เขาผ่าทอง 2017-09-22 07:00:00 0 26 84 984 0 1
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
บ้านพาละ 2017-09-22 07:00:00 0 - - 999 0 0.2
ชุมชนซอยสิบเอ็ด 2017-09-22 07:00:00 0 27 87 997 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
สี่แยกเขาปีบ 2017-09-22 07:00:00 1 27.9 80 1008 - -
ท่าไม้ลาย 2017-09-22 07:00:00 0 27 93 1005 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
บ้านพระรัก 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 94 1000 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
ทุ่งคาวัด 2017-09-22 07:00:00 0 26 86 992 0 0
อบต.คลองพา 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 100 1005 0 0.8
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
บ้านเขาคา 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 1002 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
นบพิตำ2 2013-07-03 16:00:00 0 27.93 83.5 1006.16 0 0
นบพิตำ1 2013-07-03 16:10:00 35.23 30.38 80.17 1009.41 0 0
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
ปากพนัง 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 90 1004 0 0
ขุนทะเล 2017-09-22 07:00:00 0 27 82 1001 0 0.4
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
เนินพิจิตร 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 993 0 2.4
               
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 1000 0 0.2
กาบัง 2017-09-22 07:00:00 - 24.2 93.7 1004.8 0 3
               
ชลประทานพรุสนอ 2017-09-22 07:00:00 0 27 92 1005 - -
               
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2017-09-22 07:00:00 11 27.9 80 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 992 0 0
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2017-09-22 07:00:00 10 27.4 88 - - -
               
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 2017-09-22 07:00:00 6 25.5 97 1005 0 1.2
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 2017-09-22 06:00:00 0 25.5 91 1001 0 0.2
โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 2017-09-22 07:00:00 2 27 - 1004 - -
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก                
บูเก๊ะตา 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 84 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้