ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
เปร็ดใน 2018-02-26 03:00:00 - 26.9 86.2 1009.4 0 0.4
อบต.นายายอาม 2018-02-26 16:00:00 - 31.6 72.5 1008.1 0 0.4
รพสต.บ่อวิน 2018-02-26 16:00:00 - 30.2 70 - 0 0
อบต.บางปิด 2018-02-26 16:00:00 - 32.5 67.8 1008.4 0 0
อบต.ไม้รูด 2018-02-26 16:00:00 - 32.5 68.5 1008.3 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 30.1 74.5 1003.7 0 0
ทต.ท่าพริกเนินทราย 2018-02-26 11:00:00 - 33.9 62.9 1011.6 0 0
ทต.เกาะช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 32.9 67.6 1008.4 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.สะตอ 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 62.1 1006.9 0 0
ทต.หนองบอน 2018-02-26 16:00:00 - 31.5 72.2 - 0 0
อบต.ด่านชุมพล 2018-02-26 16:00:00 - 33.4 66.1 1005.3 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.ตะเคียนทอง 2018-02-26 16:00:00 - 27.2 86.5 1005.4 0 0
ทต.ปัถวี 2018-02-26 16:00:00 - 31.7 72.1 1007.3 0 0
ทต.พลิ้ว 2018-02-26 16:00:00 - 31.8 71.5 1008.5 0 3.8
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.ขุนซ่อง 2018-02-26 16:00:00 - 32.1 70.3 1003.3 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
ทต.บ้านนา 2018-02-26 16:00:00 - 33.4 62.3 1007.9 0 0
ชายฝั่งทะเลตะวันออก                
อบต.หนองไร่ 2018-02-26 16:00:00 - 30.7 72.8 1001.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้