ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.ศรีกะอาง 2018-02-26 16:00:00 - 39.5 44.9 1008.2 0 0
อบต.ศรีจุฬา 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 55.5 - 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.คลองตะเกรา 2018-02-26 16:00:00 - 33.5 62.3 1000.7 0 0
อบต.หนองแหน 2018-02-26 16:00:00 - 33.5 61.7 - 0 0
อบต.ท่ากระดาน 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 52.4 1004.4 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.บ่อทอง 2018-02-26 16:00:00 - 31.6 70.1 - 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.บางขวัญ 2018-02-26 16:00:00 - 34.4 57 1007.6 0 0
บางเสาธง 2018-02-26 16:00:00 39 37.7 48 1002 0 0
อบต.หนองบอนแดง 2018-02-26 12:00:00 - 31.6 70.4 1007.7 0 0
ทต.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 56.8 1007.6 0 0
อบต.ดอนฉิมพลี 2018-02-26 16:00:00 - 36.3 53.4 - 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้