ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำบางปะกง                
บ้านศรีจุฬา 2017-06-03 17:00:00 0 32.8 82 1000 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
หินแร่ 2017-09-22 07:00:00 3 27.4 - 980 0 0
หนองแหน 2017-09-22 07:00:00 2 28.4 98 995 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
หนองเสือช่อ 2017-02-17 09:00:00 33 29.4 64 1007 0 0
แม่น้ำเจ้าพระยา                
บางเสาธง 2017-09-22 07:00:00 0 27 98 1003 0 43.4
หนองสรวง 2017-09-22 07:00:00 0 27 96 1001 0 0
บ้านบางขวัญ 2017-09-22 07:00:00 3 30.9 82 - 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้