ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.ศรีกะอาง 2017-11-19 10:00:00 - 35 61.2 1010.2 0 0
อบต.ศรีจุฬา 2017-11-19 10:00:00 - 31.5 78.6 - 0 0
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.คลองตะเกรา 2017-11-19 10:00:00 - 29.9 82 1003.2 0 0
อบต.หนองแหน 2017-11-19 10:00:00 - 29 91.6 - 2.6 2.6
อบต.ท่ากระดาน 2017-11-19 10:00:00 - 30 84.8 1006.9 0 6.8
แม่น้ำบางปะกง                
อบต.บ่อทอง 2017-11-19 10:00:00 - 30.3 82.1 - 0 0
แม่น้ำเจ้าพระยา                
บางเสาธง 2017-11-19 10:00:00 41 35.3 65 1003 0 0
ทต.ท่าข้าม 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 74.4 1010.1 0 0
อบต.ดอนฉิมพลี 2017-11-19 10:00:00 - 33.5 72.9 - 0 0
อบต.บางขวัญ 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 78.2 1010.4 0 0
อบต.หนองบอนแดง 2017-11-19 10:00:00 - 31.2 78.8 1007 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้