ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปราจีนบุรี                
ทต.ทับช้าง 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 93 991 0 0
ทม.วังน้ำเย็น 2018-01-20 06:00:00 - 24.7 65.7 997.6 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.วังท่าช้าง 2018-01-20 06:00:00 - 23 89.4 1006.5 0 0
อบต.ท่าแยก 2018-01-20 06:00:00 - 22.6 86.1 1007.1 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
รพสต.บ้านโคกอุดม 2018-01-20 06:00:00 0 27 52 1004 0 0
อบต.บุพราหมณ์ 2018-01-20 06:00:00 - 27.1 55.4 1002.3 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.นาหินลาด 2018-01-20 06:00:00 - 22.9 79 1007.2 0 1.6
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 74 1002 0 0
อบต.ดงพระรามณ์ 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 68 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้