ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปราจีนบุรี                
ทม.วังน้ำเย็น 2017-11-18 02:00:00 - 25.7 86.5 997.1 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.วังท่าช้าง 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 89.8 1005.9 0 0
อบต.ท่าแยก 2017-11-18 02:00:00 - 26.5 89.8 1006.4 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.บุพราหมณ์ 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 91.5 1001.9 0 0
รพสต.บ้านโคกอุดม 2017-11-18 02:00:00 0 26 97 1004 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.ดงพระรามณ์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 94 1005 0 0
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2017-11-18 02:00:00 0 26 99 1003 0 0
อบต.นาหินลาด 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 83 1007 0 0.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้