ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำปราจีนบุรี                
ทม.วังน้ำเย็น 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 55.3 996 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
อบต.ท่าแยก 2018-02-26 16:00:00 - 33.4 59.2 1005.1 0 0
อบต.วังท่าช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 51.5 1004.6 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
รพสต.บ้านโคกอุดม 2018-02-26 16:00:00 39 36.8 48 1004 0 0
อบต.บุพราหมณ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.6 1000.5 0 0
แม่น้ำปราจีนบุรี                
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2018-02-26 16:00:00 39 35.3 53 1001 0 0
อบต.นาหินลาด 2018-02-26 16:00:00 - 40.1 44 1005.9 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้