ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำท่าจีน                
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2017-09-22 07:00:00 - 24.3 93.6 - 0 33.6
นิคมกระเสียว 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 991 0 3.8
แม่น้ำท่าจีน                
วัดสิงห์ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 95 1000 0 1
สรรคบุรี 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 999 0 2.4
หนองอำเภอจีน 2017-09-22 07:00:00 1 26 97 997 0 2.6
ดอนชะเอม 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 999 0 19.8
อบต.ห้วยคต 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 92.1 997.3 0 13.2
หันคา 2017-09-22 07:00:00 1 27 - 999 0 1.2
หนองผักนาก 2017-09-22 07:00:00 2 27 100 1003 0 9.6
ท่านา 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 92 1002 0 9

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้