ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำเจ้าพระยา                
ทต.หนองบัว 2018-02-26 16:00:00 - 36.9 42.4 1003.1 0 0
ทต.ท่าตะโก 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 68.6 1005.4 0 0
อบต.พิกุล 2018-02-26 16:00:00 - 37.7 44.7 1005 0 0
อบต.วังงิ้ว 2018-02-26 16:00:00 - 36.6 41.7 - 0 0
ทต.ไพศาลี 2018-02-26 16:00:00 - 37.3 42.4 1002.1 0 0
แม่น้ำเจ้าพระยา                
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 51.4 1005.7 0 0
อบต.สลกบาตร 2018-02-26 16:00:00 - 37 48.3 1003.8 0 0
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2018-02-26 16:00:00 17.88 35.28 48.33 1000.73 0 0
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2018-02-26 16:00:00 298.8 33.4 51.6 1006.4 0 0
อบต.เขาทอง 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 53.7 1001.5 0.2 2.2
อบต.ตาคลี 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 48.1 - 0 0
อบต.บ้านพราน 2018-02-26 15:00:00 53 38.2 48 1005 0 0.2
รังสิตคลอง7 2018-02-26 16:00:00 43.75 37.73 46.67 1001.82 0 0
ทต.โกรกพระ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54 - 0 0
ทต.บางไทร 2018-02-26 16:00:00 14 37.7 45 1006 0 0
รพ.ป้อมพระจุล 2018-02-26 16:00:00 45 37.7 52 - 0 0
หมู่บ้านนันทวรรณ 2018-02-26 16:00:00 39 40.2 37 1003 0 0
อบต.หนองขนาก 2018-02-26 16:00:00 43 37.7 - 1004 0 0
อบต.ตากฟ้า 2018-02-26 16:00:00 - 35.8 46.7 1001.1 0 0.2
โพธิ์ชัย 2018-02-26 15:00:00 51 35.8 53 1003 0 0.2
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2018-02-26 16:00:00 2 34.8 50 995 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2018-02-26 16:00:00 7 32.8 72 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้