ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
               
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2018-01-16 16:00:00 - 29.6 45.5 972 0 0
อบต.ไชยวัฒนา 2018-01-16 16:00:00 - - - - 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 2018-01-16 16:00:00 - 27.6 47.3 947.9 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาไร่หลวง 2018-01-16 16:00:00 - 31.3 44.1 975.8 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ป่าคา 2018-01-16 16:00:00 - 39 30.3 982.9 0 0
น่าน 2018-01-16 16:00:00 - 32.6 41.8 - 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ดู่พงษ์ 2018-01-16 16:00:00 - 31 40.6 976.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.น้ำมวบ 2018-01-16 16:00:00 - 30.2 43.9 - 0 0
อบต.ท่าแฝก 2018-01-16 16:00:00 - 31 42.8 987.1 0 0
อบต.อ่ายนาไลย 2018-01-16 16:00:00 - 30.6 43.6 982.6 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.กลางเวียง 2017-12-25 20:00:00 - 20.8 75.6 992.7 0 0
แม่น้ำน่าน                
รพสต.หมอเมือง 2018-01-16 16:00:00 - 29.9 44.5 978.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาน้อย 2018-01-16 16:00:00 - 31.3 43.8 977.1 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2018-01-16 16:00:00 - 33.2 41.6 968.9 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทต.ตรอน 2018-01-16 16:00:00 - 32.7 41.3 1002.4 0 0
อบต.พรหมพิราม 2018-01-16 16:00:00 - 31.7 39.3 1003.5 0 0.2
ทต.คุ้งตะเภา 2018-01-16 16:00:00 - 31.3 43.3 1001.9 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ห้วยมุ่น 2018-01-16 16:00:00 - 32.7 36.1 965.4 0 0
ทต.น้ำปาด 2018-01-16 16:00:00 - 32.2 38.3 991.7 0 0
ทต.บ้านโคก 2018-01-16 16:00:00 - 30.4 41.4 961.8 0 0
               
ทต.ทองแสนขัน 2018-01-16 16:00:00 - 32.3 37.4 999.1 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ในเมือง 2018-01-16 16:00:00 - 32.9 43.3 - 0 0
อบต.วัดโบสถ์ 2018-01-16 16:00:00 - 31.8 41.9 1002.6 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ป่าแดง 2018-01-16 16:00:00 - 33.3 38.1 985.6 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ทุ่งสมอ 2018-01-16 16:00:00 48 29.4 42 922 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2018-01-16 16:00:00 - 31.7 47.5 1003.8 0 0
แม่น้ำน่าน                
ทม.ตะพานหิน 2018-01-16 16:00:00 - 33.9 31.5 1005.2 0 0
ทต.ทุ่งทราย 2018-01-16 16:00:00 - 34.4 45.5 1002.8 0 0
อบต.คลองขลุง 2018-01-16 16:00:00 - 30.1 52.8 - 0 0
ทต.ขุนยวม 2018-01-16 16:00:00 40 28.4 53 939 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 2018-01-16 16:00:00 - 33.7 44.3 1006.5 0 0
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 44.3 1004.3 0 0
ทต.ทับคล้อ 2018-01-16 16:00:00 - 33.3 38.8 1004.7 0 0
นครป่าหมาก 2018-01-16 16:40:00 1.69 30.38 44 1000.73 0 0.2
อบต.บ้านไร่ 2018-01-16 16:00:00 22 31.4 40 997 0 0
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2018-01-16 16:00:00 - 34.6 33.9 994.8 0 0
อบต.ชนแดน 2018-01-16 16:00:00 - 33.8 35.6 993 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้