ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำน่าน                
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 88.7 981.4 0 30.8
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2017-09-22 07:00:00 - 24.9 90 973.2 0 0.4
อบต.ห้วยโก๋น 2017-09-22 07:00:00 - 24.8 91.6 949 0 0.8
อบต.ไชยวัฒนา 2017-09-22 07:00:00 - - - - 0 12
แม่น้ำน่าน                
สองแคว 2017-08-04 10:00:00 0 - 74 966 0 0
แม่น้ำน่าน                
อบต.ป่าคา 2017-09-22 07:00:00 - 25 88.3 983.4 0.2 18.8
น่าน 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 90.9 - 0 17.8
แม่น้ำน่าน                
อบต.ดู่พงษ์ 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 89.8 976.7 0 18.6
แม่น้ำน่าน                
อบต.อ่ายนาไลย 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 90.6 983.6 0 8
อบต.ท่าแฝก 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 86.9 987.2 0.2 0.4
อบต.น้ำมวบ 2017-09-22 07:00:00 - 24.7 93.5 - 0 8
แม่น้ำน่าน                
ทต.กลางเวียง 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 90.2 988 0.2 3.2
แม่น้ำน่าน                
รพสต.หมอเมือง 2017-09-22 07:00:00 - 25.3 90.3 978.6 0 14
แม่น้ำน่าน                
อบต.นาน้อย 2017-09-22 07:00:00 - 24.9 93 977.6 0 5.6
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 87.8 970.1 0 2.4
แม่น้ำน่าน                
ทต.คุ้งตะเภา 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 87.7 1001.8 0 0
ทต.ศรีพนมมาศ 2017-09-22 07:00:00 - 27.3 86.4 999.7 0 0
ทต.ตรอน 2017-09-22 07:00:00 - 28 88.7 1002 0 0
อบต.พรหมพิราม 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 88.3 1003.6 0 26.8
แม่น้ำน่าน                
อบต.ห้วยมุ่น 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 88.3 965.9 0 0.2
ทต.น้ำปาด 2017-09-22 07:00:00 - 28.6 80.1 991.8 0 0
ทต.บ้านโคก 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 85.5 962.6 0 1.4
               
ทองแสนขัน 2017-07-12 08:50:00 39 28.4 92 993 0.6 1.4
แม่น้ำน่าน                
อบต.ในเมือง 2017-09-22 07:00:00 - 28 88.5 - 0 14
ทต.นครไทย 2017-09-22 07:00:00 - 26.6 88.3 - 0 6.6
อบต.วัดโบสถ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27.2 89.4 1002.9 0 25.8
แม่น้ำน่าน                
อบต.ป่าแดง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 94.6 985.4 0 10.4
แม่น้ำน่าน                
อบต.ทุ่งสมอ 2017-09-22 07:00:00 1 22.1 - 922 0 0
แม่น้ำน่าน                
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2017-09-22 07:00:00 - 28 84 1004.2 0 0
อบต.บ้านไร่ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 99 999 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 2017-09-22 07:00:00 - 27 91.6 1005.4 0 0.2
อบต.ชนแดน 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 88.2 993.6 0 0
นครป่าหมาก 2017-09-22 07:50:00 10.75 27.93 100.17 1001.82 0 0
ทต.ขุนยวม 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 940 0.4 9.2
ทต.เนินมะปราง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 91.1 1002.5 0 44.6
อบต.วังทรายพูน 2017-09-22 07:20:00 - 28.1 97.1 1004.2 0.2 0.2
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 90.9 995.1 0 41.6
ทม.ตะพานหิน 2017-09-22 07:40:00 - 27.1 88.5 1005.9 1.4 1.4
ทต.ทับคล้อ 2017-09-22 07:10:00 - 27.7 92.3 1004.9 0.4 0.4
อบต.คลองขลุง 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 85.6 - 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้