ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำยม                
ทต.บ่อเกลือใต้ 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 71.1 950.5 0 0
แม่น้ำยม                
ทต.เชียงม่วน 2017-11-19 10:00:00 58 34.3 58 980 0 0
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2017-11-19 08:30:00 - 27.1 84.2 971.1 0.2 0.2
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านแหง 2017-11-19 10:00:00 - 30 68.8 980.1 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านกลาง 2017-11-19 10:00:00 - 32.4 63.8 990.3 0 0
ทต.ช่อแฮ 2017-11-19 10:00:00 - 31.4 72.9 990.2 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 2017-11-19 10:00:00 - 33 67.1 992.7 0 0
ทต.ป่าแมต 2017-11-19 10:00:00 - 33 63.9 994 0 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 2017-11-19 10:00:00 - 32.9 65 994.8 0 0
ทต.เด่นชัย 2017-11-19 10:00:00 49 33.3 65 990 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.ร้องกวาง 2017-11-19 10:00:00 - 33.4 62.5 - 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.แม่คง 2017-11-19 10:00:00 28 30.9 77 983 0 0
แม่น้ำยม                
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2017-11-19 10:00:00 - 33.1 69.1 1000.9 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.ปากแคว 2017-11-19 10:00:00 - 34 65.7 1005.2 0 0
ทต.ลานหอย 2017-11-19 10:00:00 - 33.3 70.3 1001.4 0 0
แม่น้ำยม                
ชุมแสงสงคราม 2017-11-19 10:00:00 51.4 32.34 71.83 999.65 0 0
ทต.โพทะเล 2017-11-19 10:00:00 - 30 77.8 1007.4 0 0
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2017-11-19 10:00:00 43 37.7 56 1001 0 0
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 83.6 1007.7 0 0
ทต.ศรีสำโรง 2017-11-19 10:00:00 - 38.6 51.1 1005.4 0 0
อบต.ลานกระบือ 2017-11-19 10:00:00 - 32.4 78.3 1005 0 0
ทต.ศรีนคร 2017-11-19 10:00:00 - 34.9 67.7 1004 0 0
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2017-11-19 10:00:00 - 34.2 68.4 - 0 0
อบต.วังชิ้น 2017-11-19 10:00:00 2 29.4 80 994 0 0
ทต.สามง่าม 2017-11-19 10:00:00 - 31.5 76.1 1006.5 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2017-11-19 10:00:00 - 34 65.2 996.6 0 0
อบต.หนองโสน 2017-11-19 10:00:00 49.72 38.22 61.33 1002.9 0 0
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2017-11-19 10:00:00 - 33.5 65.6 1002.1 0 0
ทต.บ้านโตนด 2017-11-19 10:00:00 - 32.3 79.3 1005.8 0 0
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2017-11-19 10:00:00 48 34.3 69 1005 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2017-11-19 09:00:00 1 29.4 90 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้