ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำยม                
ทต.บ่อเกลือใต้ 2017-09-22 07:00:00 - 23.1 92.4 948.1 0 18.2
แม่น้ำยม                
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 91.8 968.7 0.6 15
ทต.เชียงม่วน 2017-09-22 07:10:00 2 24.5 - 977 0.2 0.2
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านแหง 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 91.3 977.6 2.6 5.2
แม่น้ำยม                
ทต.ช่อแฮ 2017-09-22 07:40:00 - 27 89 987.9 0.2 0.2
อบต.บ้านกลาง 2017-09-22 07:00:00 - 27 88.4 987.8 0 13
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 2017-09-22 07:00:00 - 27 89.2 992.4 0 0.2
ทต.หนองม่วงไข่ 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 89.1 990.4 0 0
ทต.เด่นชัย 2017-09-22 07:00:00 1 26 92 987 0 0
ทต.ป่าแมต 2017-09-22 07:00:00 - 26.9 87.5 991.5 0 22
แม่น้ำยม                
อบต.ร้องกวาง 2017-09-22 07:00:00 - 26.9 91 - 0 9.8
แม่น้ำยม                
อบต.แม่คง 2017-09-22 07:00:00 0 26 99 980 0 0.2
แม่น้ำยม                
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 94 998.2 0 22.4
แม่น้ำยม                
ทต.ลานหอย 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 93.8 999.3 0 14
อบต.ปากแคว 2017-09-22 07:00:00 - 27.4 86.4 1002.5 0 0
แม่น้ำยม                
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2017-09-22 07:00:00 - 26.8 92.2 1002.2 0 8.8
ทต.ศรีนคร 2017-09-22 07:00:00 - 27.8 88.4 1001.5 0 19.2
อบต.ทุ่งแล้ง 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 91.9 994.1 0 3.6
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2017-09-22 07:00:00 0 27 95 997 0 1
อบต.ลานกระบือ 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 90.2 1002.8 0 0.2
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 1002 0 0
ทต.สามง่าม 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.7 1004 0 0
ทต.โพทะเล 2017-09-22 07:00:00 - 27 85.7 1004.2 0 0
ทต.ศรีสำโรง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 91.2 1002.8 0 10.6
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.5 1005 0 0
ทต.บ้านโตนด 2017-09-22 07:00:00 - 27 95.9 1003.1 0 0
อบต.วังชิ้น 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 991 0 7
ทต.กงไกรลาศ 2017-09-22 07:00:00 0 27 - 1001 0 0.6
ชุมแสงสงคราม 2017-09-22 07:30:00 13.31 27.44 90.17 996.39 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้