ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำยม                
ทต.บ่อเกลือใต้ 2018-01-16 16:00:00 - 29.8 46.3 946.9 0 0
แม่น้ำยม                
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2018-01-16 12:00:00 - 30.1 48.7 972.2 0 0.2
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านแหง 2018-01-16 16:00:00 - 30 46.7 976.8 0 0.2
แม่น้ำยม                
อบต.บ้านกลาง 2018-01-16 16:00:00 - 32.4 41.9 987.2 0 0.2
ทต.เด่นชัย 2018-01-16 16:00:00 0 29.4 44 987 0 0.4
ทต.ช่อแฮ 2018-01-16 16:00:00 - 32.4 41.5 987.4 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 2018-01-16 16:00:00 - 32.9 43.7 989.9 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.ร้องกวาง 2018-01-16 16:00:00 - 31.7 37.8 - 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.แม่คง 2018-01-16 16:00:00 1 30.4 49 980 0 0
แม่น้ำยม                
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2018-01-16 16:00:00 - 31.7 45.4 998.6 0 0
แม่น้ำยม                
อบต.ปากแคว 2018-01-16 16:00:00 - 33 46.4 1003.3 0 0
ทต.ลานหอย 2018-01-16 16:00:00 - 34.3 40.9 999.2 0 0
แม่น้ำยม                
ชุมแสงสงคราม 2018-01-16 16:20:00 30.22 31.36 47.83 996.39 0 0
อบต.วังชิ้น 2018-01-16 16:00:00 1 28.4 50 990 0 0
ทต.โพทะเล 2018-01-16 16:00:00 - 34 40.6 1003.7 0 0.2
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2018-01-16 16:00:00 - 32.5 42.8 - 0 0
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2018-01-16 16:00:00 31 37.2 31 997 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2018-01-16 16:00:00 1 30.9 52 1001 0 0
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2018-01-16 16:00:00 - 33.7 41.6 999.6 0 0
อบต.หนองโสน 2018-01-16 16:00:00 0.51 30.38 43.33 999.65 0 0
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2018-01-16 16:00:00 - 32 45.5 1004.6 0 0.2
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2018-01-16 16:00:00 2 29.4 50 1003 0 0.2
ทต.สามง่าม 2018-01-16 16:00:00 - 29.9 52.8 1004.2 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2018-01-16 16:00:00 - 34.1 38.4 994.1 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้