ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำวัง                
ทต.บ้านใหม่ 2017-09-22 07:00:00 - 24.8 87.9 961.8 0 0
อบต.แจ้ห่ม 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 100 970 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.แจ้ซ้อน 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 961 0 0.8
แม่น้ำวัง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2017-09-22 07:00:00 0 24 100 979 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 88.9 984.2 0 0.4
อบต.หนองหล่ม 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 90.8 980.2 0 25.2
แม่น้ำวัง                
อบต.บ้านกิ่ว 2017-09-21 14:00:00 - 30 76.7 977.1 0 0
               
ทต.เสริมงาม 2017-09-22 07:00:00 - 25.2 92.1 983 0 0
แม่น้ำวัง                
อบต.นายาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 90.6 984.6 0 0.6
อบต.แม่พริก 2017-09-22 07:00:00 - 26 93.6 989.7 0 0
อบต.แม่ปะ 2017-09-22 07:00:00 - 25.7 92.5 987 5.2 9

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้