ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำมูล                
บ้านเสาเดี่ยว 2017-09-22 07:00:00 2 27 98 982 0 0
บ้านหนองจิก 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 986 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านอังโกน 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 979 0 0
แม่น้ำมูล                
รพ.วังน้ำเขียว 2017-09-22 07:00:00 4 25 99 962 0 0
วังหมี 2017-09-22 07:00:00 6 24.5 99 955 0 0
อุดมทรัพย์ 2017-09-22 07:00:00 3 27 92 977 0 0
บ้านสุขัง 2017-09-22 07:00:00 2 26.5 - 982 0 0
แม่น้ำมูล                
ตลาดปากช่อง 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 98 970 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองบัวละคร 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 94 983 0 0
หนองกระสังข์ 2017-09-22 07:20:00 1 27.4 - 987 5.6 5.6
วังโรงใหญ่ 2017-09-22 07:00:00 0 38.2 - - 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านดอนอะราง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 978 0.2 0.4
สีสุก 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 - 982 0 0.2
แม่น้ำมูล                
ลำนางรอง 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 - 976 0 0
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 - 981 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2017-09-22 07:40:00 0 25 - 988 7.6 7.6
แม่น้ำมูล                
บ้านกงรถ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 983 0 0.2
บ้านโคกพลวง 2017-09-22 07:00:00 60 26.3 90 983 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.ตลาดไทร 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 94.7 - 0 0.6
แคนดง 2017-09-22 07:00:00 1 27 97 987 0 0
จอมพระ 2017-09-22 07:40:00 17 27 - 989 0.4 0.4
แม่น้ำมูล                
พล 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 987 0 50.6
แม่น้ำมูล                
คง 2017-09-22 07:30:00 6 25.5 97 986 1.2 1.2
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนแดง 2017-09-22 07:00:00 5 26.5 - 981 0 19.2
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนขวาง 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 94.1 - 5.4 6.4
ห้วยราช 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 100 983 0 3.2
แม่น้ำมูล                
เมืองที 2017-09-22 07:00:00 3 25.5 - 988 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองโพธิ์ 2017-09-22 07:00:00 1 27 - 987 0 7.6
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2017-09-22 07:00:00 0 27 - 989 0 0
เกษตรวิสัย 2017-09-22 07:00:00 34 29.9 91 - 0 0
แม่น้ำมูล                
ปราสาท 2017-09-22 07:40:00 0 25 - 987 2.2 2.2
บ้านจารย์ 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 - 984 2.2 2.4
แม่น้ำมูล                
บ้านหัวเรือ 2017-09-22 07:00:00 7 26.5 99 988 0 0
เมนรูทกันทรารมย์ 2017-09-22 07:00:00 7 26 98 990 0 0
แม่น้ำมูล                
โนนปูน 2017-09-22 07:00:00 4 25.5 100 989 0 6
บ้านหนองลุง 2017-09-22 07:00:00 6 26.5 - 988 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านห้วยผอก 2017-09-22 07:00:00 9 27.4 100 989 0 18
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองเม็ก 2017-09-22 07:00:00 0 27 93 991 - -
บ้านนายม 2017-09-22 07:00:00 2 27 97 987 0 0
แม่น้ำมูล                
ม.ราม อำนาจเจริญ 2017-09-22 07:00:00 1 28.9 89 - 0 0
ตระการพืชผล 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 989 0.6 1.6
แม่น้ำมูล                
บ้านแก้ง 2017-09-22 07:00:00 4 26 99 987 0 0.2
นาสวง 2017-09-22 07:30:00 46 29.4 90 990 0.2 0.2
ทุ่งศรีอุดม 2017-09-22 07:00:00 7 27 95 984 0 6
น้ำยืน 2017-09-22 07:00:00 3 25.5 - 987 0 0
แม่น้ำมูล                
ระเว 2017-09-22 07:00:00 1 25 - 993 0.2 13.8
แม่น้ำมูล                
บ้านนาแคน 2017-09-22 07:00:00 3 26 97 987 0 0.8

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้