ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำมูล                
บ้านเสาเดี่ยว 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 88 986 0 0
บ้านหนองจิก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 986 0 0.2
บ้านซึม 2018-01-20 06:00:00 0 20.09 89.17 989.88 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านอังโกน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 91 981 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านสุขัง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 93 984 0 0
อุดมทรัพย์ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 98 980 0 0
รพ.วังน้ำเขียว 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 74 964 0 0
วังหมี 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 - 957 0 0
แม่น้ำมูล                
ตลาดปากช่อง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 95 973 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองบัวละคร 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 86 984 0 0
วังโรงใหญ่ 2018-01-20 06:00:00 0 38.2 - - 0 0
หนองกระสังข์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 82 989 0 0
แม่น้ำมูล                
สีสุก 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 983 0 0
บ้านดอนอะราง 2018-01-20 06:00:00 0 20.6 86 980 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 90 982 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 92 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 80 986 0 0
บ้านกงรถ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 - 986 0 0
แม่น้ำมูล                
จอมพระ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 99 991 0 0
อบต.ตลาดไทร 2018-01-20 06:00:00 - 20.4 86.6 - 0 0
ธาตุ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 90 993 0 0
นาหนองไผ่ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 97 993 0 0
แม่น้ำมูล                
พล 2018-01-20 06:00:00 0 20.6 87 989 0 0
แม่น้ำมูล                
คง 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 86 989 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนแดง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 97 982 0 0
แม่น้ำมูล                
ห้วยราช 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 90 986 0 0
อบต.โนนขวาง 2018-01-20 06:00:00 - 20.4 84.5 - 0 0
แม่น้ำมูล                
เมืองที 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 94 990 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองโพธิ์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 96 988 0 0
แม่น้ำมูล                
เกษตรวิสัย 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 - 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 89 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านจารย์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 94 987 0 0
ปราสาท 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 90 989 0 0
แม่น้ำมูล                
เมนรูทกันทรารมย์ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 89 992 0 0
บ้านหัวเรือ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 93 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองลุง 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 94 990 0 0
โนนปูน 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 99 991 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านห้วยผอก 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 95 992 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนายม 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 91 989 0 0
แม่น้ำมูล                
ม.ราม อำนาจเจริญ 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 80 - 0 0
ตระการพืชผล 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 92 990 0 0
แม่น้ำมูล                
น้ำยืน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 - 988 0 0
บ้านแก้ง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 99 989 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 95 987 0 0
นาสวง 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 96 992 0 0
แม่น้ำมูล                
ระเว 2018-01-20 06:00:00 1 18.6 99 994 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนาแคน 2018-01-20 06:00:00 0 19.1 98 989 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้