ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองจิก 2017-11-18 02:00:00 0 25 97 987 0 0
บ้านเสาเดี่ยว 2017-11-18 02:00:00 0 26 96 984 0 0
บ้านซึม 2017-11-18 02:00:00 0 26.46 94.33 988.8 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านอังโกน 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 100 980 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านสุขัง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 983 0 0
อุดมทรัพย์ 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 979 0 0
วังหมี 2017-11-18 02:00:00 0 21.1 - 957 0 0.8
รพ.วังน้ำเขียว 2017-11-18 02:00:00 0 20.6 - 964 0 0
แม่น้ำมูล                
ตลาดปากช่อง 2017-11-18 02:00:00 0 23 100 973 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองบัวละคร 2017-11-18 02:00:00 0 26 93 984 0 0
วังโรงใหญ่ 2017-11-18 02:00:00 0 38.7 - - 0 0
หนองกระสังข์ 2017-11-18 02:00:00 0 26 94 988 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านดอนอะราง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 979 0 0
สีสุก 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 983 0 0.2
แม่น้ำมูล                
ลำนางรอง 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 977 0 0
บ้านใหม่สำเร็จกิจ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 981 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 989 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านโคกพลวง 2017-11-18 02:00:00 0 24.7 87 984 0 0
บ้านกงรถ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 984 0 0
แม่น้ำมูล                
จอมพระ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 990 0 0
ธาตุ 2017-11-18 02:00:00 0 25 94 992 0 0
แคนดง 2017-11-18 02:00:00 0 25 93 988 0 0
อบต.ตลาดไทร 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 93.4 - 0 0
นาหนองไผ่ 2017-11-18 02:00:00 0 26 94 992 0 0
แม่น้ำมูล                
พล 2017-11-18 02:00:00 0 27 90 987 0 0
แม่น้ำมูล                
คง 2017-11-18 02:00:00 0 26 90 988 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนแดง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 96 981 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.โนนขวาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 91.1 - 0 0
ห้วยราช 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 984 0 0
แม่น้ำมูล                
เมืองที 2017-11-18 02:00:00 0 25 99 989 0 0
แม่น้ำมูล                
อบต.หนองโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 987 0 0
แม่น้ำมูล                
เกษตรวิสัย 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - - 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 989 0 0
แม่น้ำมูล                
ปราสาท 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 987 0 0
บ้านจารย์ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 986 0 0
แม่น้ำมูล                
เมนรูทกันทรารมย์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 93 990 0 0
บ้านหัวเรือ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านหนองลุง 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 95 980 0 0
โนนปูน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 990 0 0
บ้านท่าอุด 2017-11-18 02:00:00 0 26 98 986 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านห้วยผอก 2017-11-18 02:00:00 0 25 100 990 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนายม 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 988 0 0
แม่น้ำมูล                
ตระการพืชผล 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 989 0 0
ม.ราม อำนาจเจริญ 2017-11-18 02:00:00 0 26 90 - 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านแก้ง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 988 0 0
น้ำยืน 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 987 0 0
นาสวง 2017-11-18 02:00:00 0 25 98 991 0 0
ทุ่งศรีอุดม 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 99 986 0 0
แม่น้ำมูล                
ระเว 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 993 0 0
แม่น้ำมูล                
บ้านนาแคน 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 987 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้