ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้
กระบี่                
อบต.สินปุน 2018-01-20 06:00:00 - 25.3 93.4 1004.7 0 11
อบต.คลองหิน 2018-01-20 06:00:00 0 23 - 1002 0 8
อบต.คลองขนาน 2018-01-20 06:00:00 - 25.1 93.7 1006.6 0 22.4
ชุมพร                
ทต.วังใหม่ 2018-01-20 06:00:00 - 22.2 91.8 1005.1 0 0
อบต.ท่าข้าม 2018-01-20 06:00:00 - 23.1 90.4 1007.4 0 0
อบต.หงษ์เจริญ 2018-01-20 06:00:00 - 23 86.7 1006.8 0 0
โรงเรียนปะทิววิทยา 2018-01-20 06:00:00 - 24.4 84.1 1009.6 0 0
อบต.เขาไชยราช 2018-01-20 06:00:00 - 22.7 83.7 1000.6 0 0
อบต.ทุ่งคาวัด 2018-01-20 06:00:00 - 24.2 88.2 - 0 0
อบต.เขาค่าย 2018-01-20 06:00:00 - 23.5 90.3 1000.8 0 0
ตรัง                
ทต.ควนโพธิ์ 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 90.9 1006.5 0 0.2
อบต.กะลาเส 2018-01-20 06:00:00 - 24.2 93.6 1007.4 0 1
ทต.ห้วยยอด 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 91.2 1004.6 0 0
นครศรีธรรมราช                
อบต.ขุนทะเล 2018-01-20 06:00:00 - 24.1 95 - 0 0.8
อบต.นากะซะ 2018-01-20 06:00:00 - 24.4 94.3 1006.2 0 14.2
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2018-01-20 06:00:00 - - - - - -
อบต.เทพราช 2018-01-20 06:40:00 - 24.8 92 - 7.8 7.8
อบต.บ้านลำนาว 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 997 0 0.8
ปัตตานี                
ชุมชนบ้านท่าด่าน 2018-01-20 06:40:00 46.47 - - - 0 6.4
ปตร.ตุยง 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1008 0.2 8.8
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1006 0 6
เทศบาลตำบลมายอ 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1004 0 9.4
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1003 0 1.8
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1003 0 16.8
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 1005 - -
ชลประทานพรุสนอ 2018-01-20 06:00:00 0 25 - 1006 - -
อบต.เขาตูม 2018-01-20 06:00:00 - 24.2 95.3 1008.2 0.2 3.4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1007 0 3
พังงา                
อบต.บางวัน 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 - 1000 0 12
ทต.ลำแก่น 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 100 1005 0 0.4
พัทลุง                
อบต.คลองเฉลิม 2018-01-20 06:00:00 - 25 91.8 1005 0 0.2
อบต.ป่าพะยอม 2018-01-20 06:00:00 0 24 49 1003 0 0
ภูเก็ต                
ทต.ราไวย์ 2018-01-20 06:00:00 - 26.1 86.3 1008.8 0 10
อบต.ไม้ขาว 2018-01-20 06:00:00 - 25.5 89.7 1008.3 0 3
ยะลา                
โครงการชลประทานยะลา 2018-01-20 06:00:00 0 25 100 1004 0 0
ชุมชนบ้านควน 1 2018-01-20 06:50:00 0.03 24.5 - 1000.73 0 9.6
ชุมชนบ้านควน 2 2018-01-20 06:40:00 1.45 24.5 - 1006.16 0 7
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2018-01-20 06:00:00 0 24 100 1005 1 5.4
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2018-01-20 06:00:00 0 21.1 - 971 0 3
ทต.เขื่อนบางลาง 2018-01-20 06:00:00 - 24.5 90.6 1004.1 0 0.2
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2018-01-20 06:30:00 0 22.1 - 988 0.2 1.6
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 - 1003 0 1.6
อบต.กาบัง 2018-01-20 06:10:00 - 23.9 94.4 1004.9 1 1.8
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2018-01-20 06:00:00 0 23 - 997 0 9
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2018-01-20 06:20:00 0 23 - 1006 0.8 4.8
ระนอง                
ทม.ระนอง 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 81.1 1008.4 0 1.4
ทต.ปากน้ำ 2018-01-20 06:00:00 - 25.9 82.6 1009.2 0 1.2
อบต.บางใหญ่ 2018-01-20 06:00:00 - 22.5 93.7 - 0 0
สงขลา                
ชุมชนบ้านเขาพระ 2018-01-20 06:00:00 0 23.52 - 997.48 - -
อบต.เขาพระ 2018-01-20 06:00:00 0 24 99 999 0 0.4
ทม.สะเดา 2018-01-20 06:00:00 - 24.9 91.7 - 0 5.4
อบต.พิจิตร 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 92.3 1005.7 0 1.6
สตูล                
ทต.เจ๊ะบิลัง 2018-01-20 06:00:00 - 25.1 91.5 1008.9 0 0
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 2018-01-20 06:00:00 0 24.1 94 1009 0 6.8
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2018-01-20 06:00:00 - 24.6 90.8 1006.8 0 0.4
สุราษฎร์ธานี                
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2018-01-20 06:30:00 0 24.01 - 1005.07 1 6.8
พรุกระจูด 2018-01-20 06:20:00 0 24.5 - 1002.9 0.4 6
พรุหน้าเมือง 2018-01-20 06:20:00 0 24.5 - 1007.24 1.2 16
พรุเฉวง 2018-01-20 04:20:00 0 - - 1011.58 0 3.6
อบต.คลองพา 2018-01-20 06:00:00 0 23 - 1004 0 0
อบต.คลองศก 2018-01-20 06:00:00 - 23.6 89.3 1004.1 0 0
บ้านทับคริสต์ 2018-01-20 06:40:00 124.93 - - - 0 0.6
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2018-01-20 06:00:00 0 21.56 - - 0 0.6
อบต.ปากฉลุย 2018-01-20 06:00:00 - 23.8 89.7 1003.9 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 2018-01-20 06:00:00 0 22.5 - 997 0 0.6
อบต.บ้านเสด็จ 2018-01-20 06:00:00 0 24.6 91.2 1004.1 0 26.2
ทม.ท่าข้าม 2018-01-20 06:00:00 0 24.5 95 1007 0 0
ชุมชนลีเล็ด 2018-01-20 06:50:00 0 24.99 95.17 1007.24 0 0
อบต.ชัยบุรี 2018-01-20 06:00:00 0 23.5 - 1004 0 12.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้