ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้
กระบี่                
อบต.สินปุน 2017-11-18 02:00:00 - 24.5 92.5 1004.8 0 0
อบต.คลองหิน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1003 0 0
อบต.คลองขนาน 2017-11-18 02:00:00 - 25.5 91.6 1007.2 0 0
ชุมพร                
ทต.วังใหม่ 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 95 1005.5 0 0
อบต.ท่าข้าม 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 92.3 1007.9 0 0
อบต.หงษ์เจริญ 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 89.5 1007.2 0 0
โรงเรียนปะทิววิทยา 2017-11-18 02:00:00 - 26 90.1 1009.8 0 0
อบต.เขาไชยราช 2017-11-18 02:00:00 - 24.7 90.8 1001.5 0 0
อบต.ทุ่งคาวัด 2017-11-18 02:00:00 - 27 89.1 - 0 0
อบต.พระรักษ์ 2017-11-18 02:00:00 - 25.5 94.4 1007.2 0 0.2
อบต.เขาค่าย 2017-11-18 02:00:00 - 26.4 92.5 1001.9 0 0.8
ทต.ปากตะโก 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 92.9 - 0 0
ตรัง                
ทต.ควนโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 92.5 1006.1 0 0
อบต.กะลาเส 2017-11-18 02:00:00 - 25.9 91.6 1007.5 0 0
ทต.ห้วยยอด 2017-11-18 02:00:00 - 26.1 89.9 1004.6 0 0
นครศรีธรรมราช                
อบต.ขุนทะเล 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 95.1 - 0 0
อบต.นากะซะ 2017-11-18 02:00:00 - 24.6 92.3 1006.3 0 0
โรงเรียนวัดทายิการาม 2017-11-18 02:00:00 - 26.3 93 1008.9 0 0
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2017-11-18 02:00:00 - 27.6 90.3 1008.9 0 0
อบต.เทพราช 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 92.1 - 0 0
อบต.บ้านลำนาว 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 997 0 0
ปัตตานี                
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 97 1008 0 0
ทต.โคกโพธิ์ 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 91.7 1007 0 0
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 26 - 1003 0 0
ฟาร์มตัวอย่างอำเภอแม่ลาน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1003 0 0
ชุมชนบ้านท่าด่าน 2017-11-18 02:20:00 85.43 - - - 0 0
ปตร.ตุยง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1008 0 0
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1006 0 0
เทศบาลตำบลมายอ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1004 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1002 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 98 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2017-11-18 02:20:00 0 24 99 1004 - -
ชลประทานพรุสนอ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 100 1005 - -
อบต.เขาตูม 2017-11-18 02:00:00 - 24.7 96.3 1007.9 0 0
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 1007 0 0
พังงา                
อบต.บางวัน 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1002 0 0
อบต.ทับปุด 2017-11-18 02:00:00 - - - - 0 0
ทต.ลำแก่น 2017-11-18 02:00:00 0 26 95 1005 0 0
พัทลุง                
อบต.คลองเฉลิม 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 91.9 1005 0 0
อบต.ป่าพะยอม 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 1003 0 0
ภูเก็ต                
ทต.ราไวย์ 2017-11-18 02:00:00 - 28.6 79.9 1008.9 0 0
อบต.ไม้ขาว 2017-11-18 02:00:00 - 27.9 88 1008.5 0 0
ยะลา                
โครงการชลประทานยะลา 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 99 1004 0 0
ชุมชนบ้านควน 1 2017-11-18 02:20:00 0 24.99 - 1000.73 0 0.2
ชุมชนบ้านควน 2 2017-11-18 02:20:00 0 24.99 - 1005.07 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1005 0 0
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 973 0 0
อบต.ยะรม 2017-11-18 02:00:00 - 24.1 91 979.7 0 0
ทต.เขื่อนบางลาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.9 90.5 1004 0 0.8
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 988 0 0
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 1003 0 0.2
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 999 0 0
อบต.กาบัง 2017-11-18 02:00:00 - 24.6 94.1 1003.9 0 0.2
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 1005 0 0.8
ระนอง                
ทม.ระนอง 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 90.3 1009.4 0 0
ทต.ปากน้ำ 2017-11-18 02:00:00 - 27.1 86.3 1010.2 0 0
อบต.บางหิน 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 89.9 1009.7 0 0
อบต.บางใหญ่ 2017-11-18 02:00:00 - 25 93.8 - 0 0
สงขลา                
วัดเชิงแสใต้ 2017-11-18 02:00:00 - 26.3 95.5 1009.1 0 2
ชุมชนบ้านเขาพระ 2017-11-18 02:00:00 0 23.52 - 997.48 - -
อบต.เขาพระ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 999 0 0.2
ทม.สะเดา 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 88.8 1002.8 0 0
อบต.พิจิตร 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 92 1005.9 0 0
สตูล                
ทต.เจ๊ะบิลัง 2017-11-18 02:00:00 - 26.1 93.4 1008.6 0 0
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 2017-11-18 02:00:00 0 25.2 93 1009 0 0
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 90.7 1006.5 0 0
สุราษฎร์ธานี                
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2017-11-18 02:10:00 0 24.01 - 1005.07 0 0
พรุกระจูด 2017-11-18 02:00:00 0 25.48 95.5 1006.16 0 0.6
พรุเฉวง 2017-11-18 02:20:00 0 - - 1011.58 0 5.8
อบต.คลองพา 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 1004 0 0
อบต.พะแสง 2017-11-18 02:00:00 - 26.4 89.1 1004.3 0 0
อบต.คลองศก 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 91.4 1004.3 0 0
บ้านทับคริสต์ 2017-11-18 02:20:00 127.25 - - - 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2017-11-18 02:00:00 0 24.01 - - 0 0
อบต.ปากฉลุย 2017-11-18 02:00:00 - 26.7 89.5 1004.6 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 997 0 0
อบต.บ้านเสด็จ 2017-11-18 02:00:00 0 26 90.4 1004.4 0 0
ทม.ท่าข้าม 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 97 1008 0 0
ชุมชนลีเล็ด 2017-11-18 02:20:00 0 26.95 96 1008.33 0 0
อบต.ชัยบุรี 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 1004 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้