ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคใต้
กระบี่                
อบต.สินปุน 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 48.2 1003.4 0 0
อบต.คลองหิน 2018-02-26 16:00:00 45 36.3 42 1001 0 0
อบต.คลองขนาน 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 45.1 1005.8 0 0
ชุมพร                
ทต.วังใหม่ 2018-02-26 16:00:00 - 31.5 64.8 1004.9 0 0
อบต.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 - 31 67.4 1007.8 0 0
อบต.หงษ์เจริญ 2018-02-26 16:00:00 - 31.9 65.5 1006.6 0 0
อบต.เขาไชยราช 2018-02-26 16:00:00 - 31.1 63.4 1000.8 0 0
อบต.ทุ่งคาวัด 2018-02-26 16:00:00 - 33.1 56.2 - 0 0
อบต.เขาค่าย 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 56 1000.9 0 0
ตรัง                
ทต.ควนโพธิ์ 2018-02-26 16:00:00 - 34.8 50.1 1005 0 0
อบต.กะลาเส 2018-02-26 16:00:00 - 33 53.7 1006.2 0 0
ทต.ห้วยยอด 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 46.1 1004.6 0 0
นครศรีธรรมราช                
อบต.ขุนทะเล 2018-02-26 16:00:00 - 31.2 63.5 - 0 0
อบต.นากะซะ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 51.9 1005 0 0
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2018-02-26 16:00:00 - - - - - -
อบต.บ้านลำนาว 2018-02-26 16:00:00 54 38.2 39 999 0 0
ปัตตานี                
ชุมชนบ้านท่าด่าน 2018-02-26 16:00:00 148.6 - - - 0 0
ปตร.ตุยง 2018-02-26 16:00:00 38 33.3 52 1007 0 0
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 2018-02-26 16:00:00 46 30.9 65 1005 0 0
เทศบาลตำบลมายอ 2018-02-26 16:00:00 3 31.4 54 1004 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2018-02-26 16:00:00 2 31.9 58 1003 0 0
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 2018-02-26 16:00:00 9 31.4 66 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2018-02-26 16:00:00 47 31.9 55 1005 - -
ชลประทานพรุสนอ 2018-02-26 16:00:00 58 33.3 56 1005 - -
อบต.เขาตูม 2018-02-26 16:00:00 - 35 50.5 1007.6 0 0
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 2018-02-26 16:00:00 45 34.8 50 1007 0 0
พังงา                
อบต.บางวัน 2018-02-26 16:00:00 46 37.7 47 1000 0 0
ทต.ลำแก่น 2018-02-26 16:00:00 0 32.8 59 1005 0 0
พัทลุง                
อบต.คลองเฉลิม 2018-02-26 16:00:00 - 34.3 51.9 1004.9 0 0
อบต.ป่าพะยอม 2018-02-26 16:00:00 52 33.3 67 1002 0 0
ภูเก็ต                
ทต.ราไวย์ 2018-02-26 16:00:00 - 30.9 67.4 1008.1 0 0
อบต.ไม้ขาว 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 49.9 1006.9 0 0
ยะลา                
โครงการชลประทานยะลา 2018-02-26 16:00:00 49 36.8 42 1004 0 0
ชุมชนบ้านควน 1 2018-02-26 16:10:00 53.99 35.77 46 998.56 0 0
ชุมชนบ้านควน 2 2018-02-26 16:00:00 50.55 36.26 43.17 1003.99 0 0
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2018-02-26 16:00:00 49 33.3 50 1004 0 0
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2018-02-26 16:00:00 52 33.3 41 970 0 0
ทต.เขื่อนบางลาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.1 45.1 1003.1 0 0
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 2018-02-26 16:00:00 51 32.8 45 987 0 0
ที่ว่าการอำเภอรามัน 2018-02-26 16:00:00 46 34.8 46 1002 0 0
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 2018-02-26 16:00:00 5 34.3 46 997 0 0
อบต.กาบัง 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 49.2 1003 0 0
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2018-02-26 16:00:00 44 32.8 48 1004 0 0
ระนอง                
ทม.ระนอง 2018-02-26 16:00:00 - 34 49.2 1008 0 0
ทต.ปากน้ำ 2018-02-26 16:00:00 - 37.2 42.6 1009 0 0
อบต.บางใหญ่ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.6 - 0 0
สงขลา                
อบต.เขาพระ 2018-02-26 16:00:00 48 35.8 43 1000 0 0
ชุมชนบ้านเขาพระ 2018-02-26 16:00:00 39.34 32.83 48.83 997.48 - -
อบต.พิจิตร 2018-02-26 16:00:00 - 34.3 57.8 1004.9 0 0
สตูล                
ทต.เจ๊ะบิลัง 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 46.5 1007.4 0 0
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 2018-02-26 16:00:00 0 35 49 1007 0 0
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 2018-02-26 16:00:00 - 33.7 47.5 1005.3 0 0
สุราษฎร์ธานี                
เทศบาลเมืองเกาะสมุย 2018-02-26 15:50:00 0 28.42 81 1005.07 0 0
พรุกระจูด 2018-02-26 15:40:00 0 27.93 - 999.65 0.2 0.2
พรุหน้าเมือง 2018-02-26 15:40:00 0 29.4 84.17 1007.24 0 0
พรุเฉวง 2018-02-26 15:50:00 0 29.89 90.33 1011.58 0 0
อบต.คลองพา 2018-02-26 16:00:00 0 31.4 59 1003 0 0
อบต.คลองศก 2018-02-26 16:00:00 - 36.2 41.1 1001.7 0 0
บ้านทับคริสต์ 2018-02-26 16:00:00 222.22 - - - 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2018-02-26 15:00:00 67.73 36.75 38.5 - 0 0
อบต.ปากฉลุย 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 51.1 1002.5 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 2018-02-26 16:00:00 1 36.8 36 999 0 0
อบต.บ้านเสด็จ 2018-02-26 16:00:00 0 37 41.2 1003 0 0
ทม.ท่าข้าม 2018-02-26 16:00:00 43 38.2 36 1006 0 0
ชุมชนลีเล็ด 2018-02-26 16:10:00 39.34 34.3 47.83 1006.16 0 0
อบต.ชัยบุรี 2018-02-26 16:00:00 50 38.2 35 1003 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้