ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำชี                
เจาทอง 2018-02-26 16:00:00 41 36.3 41 973 0 0.2
บ้านเจียง 2018-02-26 16:00:00 53 - 44 975 0 0
แม่น้ำชี                
เทพสถิต 2018-02-26 15:00:00 54 34.8 47 974 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านค่าย 2018-02-26 16:00:00 39 34.8 43 984 0 0
แม่น้ำชี                
ช่องสามหมอ 2018-02-26 16:00:00 19 33.8 42 983 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บ้านไผ่ 2018-02-26 16:00:00 21 35.8 37 989 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.ปางกู่ 2018-02-26 16:00:00 42 36.3 38 979 0 0
พัทยาสอง 2018-02-26 16:00:00 43 34.8 44 979 0 0
ภูกระดึง 2018-02-26 15:00:00 43 38.7 36 979 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.นากอก 2018-02-17 10:00:00 63 34.8 37 986 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านนาคำไฮ 2017-12-13 23:00:00 0 24 88 977 0 0
แม่น้ำชี                
ห้วยยาง 2018-02-26 16:00:00 16 33.8 42 974 0 0
โนนกอก 2018-02-26 16:00:00 54 35.8 40 979 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.น้ำหนาว 2018-02-26 16:00:00 - 28.7 51.9 917.7 0 0
นาหนองทุ่ม 2018-02-26 15:00:00 50 36.3 38 974 0 0
สามสวน 2018-02-26 15:00:00 48 33.8 47 982 0 0
แม่น้ำชี                
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ 2018-02-26 15:00:00 46 36.8 38 984 0 0
แม่น้ำชี                
โกสุมพิสัย 2018-02-26 15:00:00 52 35.8 45 986 0 0
บ้านดอนหว่าน 2018-02-26 16:00:00 43 33.8 47 982 0 0
อนุบาลร้อยเอ็ด 2018-02-26 16:00:00 48 37.7 38 984 0 0
แม่น้ำชี                
ทต.บะยาว 2018-02-26 16:00:00 43 34.3 43 976 0 0
แม่น้ำชี                
บ้านดงแหลม 2018-02-26 15:00:00 34 32.3 50 986 0 0
สะอาดไชยศรี 2018-02-26 16:00:00 0 30.9 48 989 - -
บ้านห้วยยางดง 2018-02-26 11:00:00 7 33.8 40 983 0 0
แม่น้ำชี                
ชุมพร 2018-02-26 16:00:00 39 33.8 42 987 0 0
บ้านนาโพธิ์ 2018-02-26 16:00:00 36 34.3 47 987 0 0.2
นาคู 2018-02-26 16:00:00 50 34.8 41 982 0 0
แม่น้ำชี                
อบต.บึงแก 2018-02-26 15:00:00 8 32.8 44 993 0 0
ทุ่งนางโอก 2018-02-26 15:00:00 56 35.8 43 988 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้