ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร                
อบจ.กำแพงเพชร 2018-01-20 06:00:00 - 20.7 86.4 1003 0 0
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 2018-01-20 06:00:00 - 19.9 84.3 1000.3 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2018-01-20 06:00:00 - 19.2 88.3 996.1 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2018-01-20 06:00:00 - 21.7 84.4 1005.7 0 0
อบต.สลกบาตร 2018-01-20 06:00:00 - 22.6 78.9 1006.2 0 0
อบต.คลองขลุง 2018-01-20 06:00:00 - 21.5 82.8 - 0 0
ทต.พรานกระต่าย 2018-01-20 06:00:00 - 19.2 83.9 1003.4 0 0
ทต.ทุ่งทราย 2018-01-20 06:00:00 - 22.2 79.4 1005.2 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2018-01-20 00:00:00 - 21.8 83.3 1002.8 0 0
ตาก                
ชุมชนโป่งแดง 2018-01-20 06:00:00 0 16.66 102.17 984.46 0 0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2018-01-20 06:00:00 - 17.8 91 995 0 0
ห้วยปลาหลด 2018-01-20 06:00:00 0 13.23 - 930.2 0 0
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 2018-01-20 06:00:00 - 14.2 91.2 930.4 0 0
อบต.พบพระ 2018-01-20 06:00:00 - 17.3 88.2 967.3 0 0
ทต.อุ้มผาง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 949 0 0
นครสวรรค์                
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2018-01-20 06:00:00 - 24.3 77.5 1008.3 0 0
ทต.โกรกพระ 2018-01-20 06:00:00 - 22 84 - 0 0
อบต.พิกุล 2018-01-20 06:00:00 - 22.6 84.6 1008 0 0
ทต.หนองบัว 2018-01-20 06:00:00 - 21.8 83.1 1005.8 0 0
อบต.บางตาหงาย 2018-01-20 06:00:00 0.02 18.62 - 1000.73 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2018-01-20 06:00:00 - 22.1 92.8 1007.9 0 0
อบต.ตาคลี 2018-01-20 06:00:00 - 20.4 84.7 - 0 0
ทต.ท่าตะโก 2018-01-20 06:00:00 - 21.9 67.2 1008 0 0
อบต.เขาทอง 2018-01-20 06:00:00 - 22.7 76.8 1004 0 0
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2018-01-20 06:00:00 - - - - 0 0
อบต.ตากฟ้า 2018-01-20 06:00:00 - 19.5 82.9 1003.8 0 0
อบต.แม่วงก์ 2018-01-20 06:00:00 0 18.62 92.5 990.97 0 0
น่าน                
น่าน 2018-01-20 06:00:00 - 16.8 87.9 - 0 0
รพสต.หมอเมือง 2018-01-20 06:00:00 - 14.2 88.6 981.6 0 0
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2018-01-20 06:00:00 - 13.2 89.2 971.7 0 0
อบต.นาน้อย 2018-01-20 06:00:00 - 14.2 92.8 980.9 0 0
อบต.ป่าคา 2018-01-20 06:00:00 - 16.2 85.4 986.9 0 0
อบต.น้ำมวบ 2018-01-20 06:00:00 - 14.6 93.8 - 0 0
อบต.อ่ายนาไลย 2018-01-20 06:00:00 - 15 89.5 986.7 0 0
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2018-01-20 06:00:00 - 15.2 88.3 976.2 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2018-01-20 06:00:00 - 15.8 85.2 972.9 0 0
อบต.ดู่พงษ์ 2018-01-20 06:00:00 - 14.7 91.7 979.8 0 0
ชุมชนดงผาปูน 2018-01-20 06:00:00 0 12.25 105.67 923.69 - -
ทต.บ่อเกลือใต้ 2018-01-20 06:00:00 - 14.4 92.2 951.1 0.2 0.2
อบต.นาไร่หลวง 2018-01-20 05:00:00 - 16.2 83.9 979.1 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 2018-01-20 06:00:00 - 14.5 91.1 952 0 0.2
พะเยา                
อบต.แม่ใส 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 967 0 0
ทต.หย่วน 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 964 0 0
ทต.ปง 2018-01-20 06:00:00 0 13.2 - 973 0 0
ทต.แม่ใจ 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 967 0 0.2
อบต.แม่อิง 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 967 0 0
พิจิตร                
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2018-01-20 06:00:00 - 22.8 81.5 1006.3 0 0.2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2018-01-20 06:00:00 - 21.6 86 1006.9 0 0
ทม.ตะพานหิน 2018-01-20 06:00:00 - 22.2 85.2 1007.2 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 2018-01-20 06:00:00 - 21.5 90.7 1007.2 0 0.2
ทต.โพทะเล 2018-01-20 06:00:00 - 21.6 81.1 1005.8 0 0
ทต.สามง่าม 2018-01-20 06:00:00 - 21.7 85.3 1006.1 0 0
อบต.หนองโสน 2018-01-20 06:00:00 0 20.58 92 1000.73 0 0
ทต.ทับคล้อ 2018-01-20 06:00:00 - 21.1 85.6 1006.9 0 0
อบต.วังงิ้ว 2018-01-20 06:00:00 - 21.1 79.9 - 0 0
พิษณุโลก                
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2018-01-20 06:00:00 0 21.6 87 999 0 0
อบต.ป่าแดง 2018-01-20 06:00:00 - 18.3 87.7 988.1 0 0
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2018-01-20 06:00:00 0 19.6 - 1004 0 0
ชุมแสงสงคราม 2018-01-20 06:30:00 0 19.11 97.17 998.56 0 0
อบต.บ้านไร่ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 95 999 0 0
นครป่าหมาก 2018-01-20 06:50:00 0 21.56 93.67 1003.99 0 0
อบต.พรหมพิราม 2018-01-20 06:00:00 - 21.5 85.1 1006 0 0
อบต.วัดโบสถ์ 2018-01-20 06:00:00 - 21.9 77.4 1005.2 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2018-01-20 01:00:00 - 21.6 76.5 1006.5 0 0
ลำปาง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 980 0 0
ทต.แม่เมาะ 2018-01-20 06:00:00 - - - - 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2018-01-20 06:00:00 - 16.8 88.2 987.3 0 0
ทต.เสริมงาม 2018-01-20 06:00:00 - 15.1 93.1 985.8 0 0
อบต.แจ้ห่ม 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 958 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2018-01-20 06:00:00 - 15.3 87.3 964.6 0 0.2
อบต.แม่พริก 2018-01-20 06:00:00 - 17.5 92.8 992.7 0 0
อบต.นายาง 2018-01-20 06:00:00 - 15.3 89.8 987.8 0 0
อบต.หนองหล่ม 2018-01-20 06:00:00 - 16 89 983.1 0 0
อบต.แจ้ซ้อน 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 963 0 0
ชุมชนสบลี 2018-01-20 06:00:00 0 12.74 - 968.18 0 0
ลำพูน                
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2018-01-20 05:00:00 - 16.6 90.2 - 0 0
ทต.ทาสบเส้า 2018-01-20 06:00:00 - 14.6 90.8 - 0 0
ทต.วังดิน 2018-01-20 06:00:00 - 14.7 88.5 960.4 0 0
ทต.ป่าซาง 2018-01-20 06:00:00 - 16.5 90.1 979.5 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2018-01-20 06:00:00 - 15.2 92 977.9 0 0
สุโขทัย                
อบต.ปากแคว 2018-01-20 06:00:00 - 20.9 81.6 1005.7 0 0
ทต.ลานหอย 2018-01-20 06:00:00 - 19.5 86.7 1002 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 95 1002 0 0
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2018-01-20 06:00:00 - 19 85.1 1002.5 0 0
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2018-01-20 06:00:00 - 19.2 88.4 - 0 0
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2018-01-20 06:00:00 - 18.2 92.1 1001.5 0 0
อุตรดิตถ์                
ทต.คุ้งตะเภา 2018-01-20 06:00:00 - 20.1 83.1 1004.6 0 0
ทต.ตรอน 2018-01-20 06:00:00 - 20.7 85.9 1005 0 0
อบต.ท่าแฝก 2018-01-20 06:00:00 - 17.5 89.3 990.3 0 0
ทต.น้ำปาด 2018-01-20 06:00:00 - 18.7 85.1 995.1 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2018-01-20 06:00:00 - 13 89.4 968.9 0 0
ทต.บ้านโคก 2018-01-20 06:00:00 - 17.8 84.1 965.3 0 0
อบต.ในเมือง 2018-01-20 06:00:00 - 20.7 85.2 - 0 0
ทต.ทองแสนขัน 2018-01-20 06:00:00 - 19.7 82.7 1002.2 0 0
อุทัยธานี                
ทต.ทัพทัน 2018-01-20 06:00:00 - 22.1 84.3 1005.6 0 0
ทต.สว่างอารมณ์ 2018-01-20 06:00:00 - 22.1 86.6 - 0 0
ทต.หนองฉาง 2018-01-20 06:00:00 - 22.2 81.9 1005.2 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2018-01-20 06:00:00 - 22.5 80.8 1007.1 0 0
อบต.ห้วยคต 2018-01-20 06:00:00 - 20 89.4 999.5 0 0
เชียงราย                
ทต.สิริเวียงชัย 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 964 0.2 0.2
ชุมชนม่วงชุม 2018-01-20 06:00:00 0 15.19 - 960.58 0 0
ทต.เวียงเทิง 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 968 0 0
สุสานคริสเตียน 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 959 0 0.2
ทต.ป่าแดด 2018-01-20 06:30:00 0 14.2 - 969 0.2 0.2
ทต.แม่จัน 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 964 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 963 0 0
ทต.แม่สรวย 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 957 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2018-01-20 06:00:00 0 13.2 - 951 0 0
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 2018-01-20 06:00:00 15 13 95 932 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 968 0 0
ทต.หล่ายงาว 2018-01-20 06:00:00 30 15.7 98 967 0 0
ทต.ยางฮอม 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 963 0 0
อบต.เทอดไทย 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 953 0 0
เชียงใหม่                
ทต.ช้างเผือก 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 973 0 0
ทต.บ้านหลวง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 100 973 0 0
แม่หาด 2018-01-20 06:00:00 0.03 14.21 - 972.52 0 0.2
อบต.ช่างเคิ่ง 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 954 0 0
บ้านแม่ละอุป 2018-01-20 07:00:00 74.4 0 1.7 81.9 - -
ทต.แม่นะ 2018-01-20 06:00:00 1 15.2 - 968 0 0
ทต.ดอยสะเก็ด 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 971 0 0
ทต.จอมแจ้ง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 967 0 0
ทต.บ้านโป่ง 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 963 0 0
ทต.สันกำแพง 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 99 970 0 0
ทต.สันนาเม็ง 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 971 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 974 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 974 0 0
ทต.บ้านปง 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 977 0 0
อบต.หางดง 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 976 0 0
อบต.ดอยเต่า 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 976 0 0
อบต.เปียงหลวง 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 920 0 0
ทต.ไชยปราการ 2018-01-20 06:40:00 0 13.2 - 951 0.2 0.2
ทต.สันติสุข 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 970 0 0
แพร่                
ทต.ช่อแฮ 2018-01-20 06:00:00 - 15.6 87.6 990.6 0 0
อบต.ร้องกวาง 2018-01-20 06:00:00 - 15.5 87.5 - 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2018-01-20 06:00:00 - 14.7 91.8 - 0 0.2
ทต.เด่นชัย 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 98 988 0 0
ชุมชนห้วยไร่ 2018-01-20 06:40:00 119.62 141.12 4.33 309.54 0 0
อบต.บ้านกลาง 2018-01-20 06:00:00 - 17 88 991.1 0 0
อบต.วังชิ้น 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 994 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 2018-01-20 06:00:00 - 17 89.7 993.6 0 0
แม่ฮ่องสอน                
บ้านสันติชล 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 918 0 0
อบต.แม่คง 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 983 0 0
อบต.แม่สวด 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 - 988 0 0
อบต.ปางมะผ้า 2018-01-20 06:00:00 0 10.8 - 923 0.2 0.2

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้