ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร                
อบจ.กำแพงเพชร 2017-09-22 07:00:00 - 26 91.1 1000.1 0 5
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 89.8 997.6 0 2.8
ทต.คลองลานพัฒนา 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 93.1 993.5 0 60.2
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 89.2 1003.8 0 0
อบต.สลกบาตร 2017-09-22 07:00:00 - 27.4 83.4 1003.9 0 0
อบต.คลองขลุง 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 85.6 - 0 0
อบต.ลานกระบือ 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 90.2 1002.8 0 0.2
ตาก                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2017-09-22 07:00:00 - 26.7 90.3 994.7 0 81
ชุมชนโป่งแดง 2017-09-22 07:00:00 20.28 26.46 101.33 983.37 0 0
อบต.ตากออก 2017-09-22 07:00:00 - 26.8 90.9 995.1 0 0.6
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 93.6 992 0 0.4
อบต.แม่ระมาด 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 89.4 987.1 0 2.2
โรงเรียนแม่อมกิ 2017-09-22 07:00:00 - 24.7 90.3 937.1 0 0
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 2017-09-22 07:00:00 - 22.5 94.1 928.7 0 1.6
ห้วยปลาหลด 2017-09-22 07:00:00 0.49 21.56 - 929.12 0 2
อบต.พบพระ 2017-09-22 07:00:00 - 24.3 90.4 965 0 0.4
ทต.อุ้มผาง 2017-09-22 07:00:00 0 22.1 - 948 0 18.8
นครสวรรค์                
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2017-09-22 07:00:00 - 28.5 77.8 1006.1 0 0
ทต.โกรกพระ 2017-09-22 07:00:00 - 28 86 1006.2 0 0
อบต.พิกุล 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 83.9 1006.1 0 0.6
ทต.หนองบัว 2017-09-22 07:00:00 - 27.8 92.5 1003.8 0 40
อบต.บางตาหงาย 2017-09-22 07:00:00 0.25 24.01 100.67 999.65 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2017-09-22 06:00:00 - 27 93.9 1004.5 0 0
อบต.ตาคลี 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 94.8 - 0 8.6
ทต.ท่าตะโก 2017-09-22 07:00:00 - 28.1 75.3 1005.8 0 6.6
ทต.ไพศาลี 2017-09-22 07:00:00 - 27.5 89.6 1002.4 0 11.2
อบต.เขาทอง 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 91.7 1001.6 0 0.2
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 87.7 1001.8 0 0
อบต.ตากฟ้า 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 95.8 1002.3 0 7.6
อบต.แม่วงก์ 2017-09-22 07:00:00 0.97 24.01 100.5 988.8 0 10.8
น่าน                
น่าน 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 90.9 - 0 17.8
รพสต.หมอเมือง 2017-09-22 07:00:00 - 25.3 90.3 978.6 0 14
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 91.8 968.7 0.6 15
อบต.นาน้อย 2017-09-22 07:00:00 - 24.9 93 977.6 0 5.6
อบต.ไชยวัฒนา 2017-09-22 07:00:00 - - - - 0 12
อบต.ป่าคา 2017-09-22 07:00:00 - 25 88.3 983.4 0.2 18.8
ทต.กลางเวียง 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 90.2 988 0.2 3.2
อบต.น้ำมวบ 2017-09-22 07:00:00 - 24.7 93.5 - 0 8
อบต.อ่ายนาไลย 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 90.6 983.6 0 8
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2017-09-22 07:00:00 - 24.9 90 973.2 0 0.4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 88.7 981.4 0 30.8
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 87.8 970.1 0 2.4
อบต.ดู่พงษ์ 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 89.8 976.7 0 18.6
ชุมชนดงผาปูน 2017-09-22 07:00:00 0.83 22.05 107.67 922.61 - -
ทต.บ่อเกลือใต้ 2017-09-22 07:00:00 - 23.1 92.4 948.1 0 18.2
อบต.ห้วยโก๋น 2017-09-22 07:00:00 - 24.8 91.6 949 0 0.8
พะเยา                
อบต.แม่ใส 2017-09-22 07:50:00 0 23 100 966 3.4 3.4
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2017-09-22 07:50:00 1 23.5 - 963 1.4 1.4
ทต.เชียงม่วน 2017-09-22 07:10:00 2 24.5 - 977 0.2 0.2
ทต.ปง 2017-09-22 07:40:00 6 25 99 971 2.8 2.8
ทต.แม่ใจ 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 965 0 41.2
อบต.แม่อิง 2017-09-22 07:50:00 0 24.5 - 965 1.6 1.6
พิจิตร                
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2017-09-22 07:00:00 - 28 84 1004.2 0 0
อบต.วังทรายพูน 2017-09-22 07:20:00 - 28.1 97.1 1004.2 0.2 0.2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.5 1005 0 0
ทม.ตะพานหิน 2017-09-22 07:50:00 - 26.6 91.9 1006.2 4.8 4.8
เทศบาลตำบลหอไกร 2017-09-22 07:00:00 - 27 91.6 1005.4 0 0.2
ทต.โพทะเล 2017-09-22 07:00:00 - 27 85.7 1004.2 0 0
ทต.สามง่าม 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.7 1004 0 0
ทต.ทับคล้อ 2017-09-22 07:10:00 - 27.7 92.3 1004.9 0.4 0.4
อบต.วังงิ้ว 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 91.1 - 4.2 31.8
พิษณุโลก                
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2017-09-22 07:00:00 0 27 95 997 0 1
ทต.นครไทย 2017-09-22 07:00:00 - 26.6 88.3 - 0 6.6
อบต.ป่าแดง 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 94.6 985.4 0 10.4
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 1002 0 0
ชุมแสงสงคราม 2017-09-22 07:40:00 14.19 27.44 90 997.48 0 0
อบต.บ้านไร่ 2017-09-22 07:00:00 0 26.5 99 999 0 0
นครป่าหมาก 2017-09-22 08:00:00 23.38 28.42 99 1001.82 0 0
อบต.พรหมพิราม 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 88.3 1003.6 0 26.8
อบต.วัดโบสถ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27.2 89.4 1002.9 0 25.8
ทต.เนินมะปราง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 91.1 1002.5 0 44.6
ลำปาง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2017-09-22 07:00:00 0 24 100 979 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 88.9 984.2 0 0.4
ทต.เสริมงาม 2017-09-22 07:00:00 - 25.2 92.1 983 0 0
อบต.บ้านแหง 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 91.3 977.6 2.6 5.2
อบต.แจ้ห่ม 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 100 970 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2017-09-22 07:00:00 - 24.8 87.9 961.8 0 0
อบต.แม่ปะ 2017-09-22 07:00:00 - 25.7 92.5 987 5.2 9
อบต.แม่พริก 2017-09-22 07:00:00 - 26 93.6 989.7 0 0
อบต.นายาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 90.6 984.6 0 0.6
อบต.หนองหล่ม 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 90.8 980.2 0 25.2
ชุมชนแม่ตาลน้อย 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 92 966 0 1.8
ชุมชนสบลี 2017-09-22 07:00:00 0 24.01 - 967.1 0 0
อบต.แจ้ซ้อน 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 961 0 0.8
ลำพูน                
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2017-09-22 07:00:00 - 26.4 90.8 16645 0 0
ทต.บ้านโฮ่ง 2017-09-22 07:00:00 - 25.4 90.9 973.3 0 0.6
ทต.วังดิน 2017-09-22 07:00:00 - 25.1 89 957.7 0 0
ทต.ทุ่งหัวช้าง 2017-09-22 07:00:00 - 23.8 90 946.3 0 3.4
ทต.ป่าซาง 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 90.3 975.9 0 0.2
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2017-09-22 07:00:00 - 26 92.4 974.7 0 0
สุโขทัย                
อบต.ปากแคว 2017-09-22 07:00:00 - 27.4 86.4 1002.5 0 0
ทต.ลานหอย 2017-09-22 07:00:00 - 25.8 93.8 999.3 0 14
ทต.บ้านโตนด 2017-09-22 07:00:00 - 27 95.9 1003.1 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2017-09-22 07:00:00 0 27 - 1001 0 0.6
ทต.ศรีสำโรง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 91.2 1002.8 0 10.6
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2017-09-22 07:00:00 - 26.8 92.2 1002.2 0 8.8
ทต.ศรีนคร 2017-09-22 07:00:00 - 27.8 88.4 1001.5 0 19.2
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 94 998.2 0 22.4
อุตรดิตถ์                
ทต.คุ้งตะเภา 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 87.7 1001.8 0 0
ทต.ตรอน 2017-09-22 07:00:00 - 28 88.7 1002 0 0
อบต.ท่าแฝก 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 86.9 987.2 0.2 0.4
ทต.น้ำปาด 2017-09-22 07:00:00 - 28.6 80.1 991.8 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2017-09-22 07:00:00 - 26.1 88.3 965.9 0 0.2
ทต.บ้านโคก 2017-09-22 07:00:00 - 25.9 85.5 962.6 0 1.4
อบต.ในเมือง 2017-09-22 07:00:00 - 28 88.5 - 0 14
ทต.ศรีพนมมาศ 2017-09-22 07:00:00 - 27.3 86.4 999.7 0 0
อุทัยธานี                
อบต.สะแกกรัง 2017-09-22 07:00:00 - 28.4 81 1006.6 0 0.2
ทต.ทัพทัน 2017-09-22 07:00:00 - 27.6 83.4 1003.6 0 0
ทต.สว่างอารมณ์ 2017-09-22 07:00:00 - 27.9 80.2 1003.5 0 0
ทต.หนองฉาง 2017-09-22 07:00:00 - 27.7 82.7 1003.2 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2017-09-22 07:00:00 - 27.1 87.2 1005 0 0
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2017-09-22 07:00:00 - 24.3 93.6 - 0 33.6
อบต.ลานสัก 2017-09-22 07:20:00 - 26 89.2 995.8 0.2 0.2
อบต.ห้วยคต 2017-09-22 07:00:00 - 25.5 92.1 997.3 0 13.2
เชียงราย                
อบต.รอบเวียง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 965 0 0
ทต.สิริเวียงชัย 2017-09-22 07:00:00 0 25 99 962 0 0
ชุมชนม่วงชุม 2017-09-22 07:00:00 0.59 25.48 97 961.67 0 0.4
ทต.เวียงเทิง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 96 967 0 0
สุสานคริสเตียน 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 958 0 23.2
ทต.ป่าแดด 2017-09-22 07:50:00 3 24 97 968 1 1
ทต.แม่จัน 2017-09-22 07:00:00 2 25 98 962 0 0
ทต.โยนก 2017-09-22 07:00:00 1 24 96 961 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2017-09-22 07:00:00 1 26 99 962 0 0
ทต.แม่สรวย 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 99 955 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2017-09-22 07:00:00 0 22.1 - 948 0 16.8
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 2017-09-22 07:00:00 16 21.7 94 930 0 0.2
ทต.พญาเม็งราย 2017-09-22 07:50:00 0 24 - 967 5.4 5.4
ทต.หล่ายงาว 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 964 0 0
ทต.ยางฮอม 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 962 0 0
อบต.เทอดไทย 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 950 0 0
ทต.ดงมะดะ 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 99 955 0 0
เชียงใหม่                
ทต.ช้างเผือก 2017-09-22 07:00:00 1 25.5 97 970 0 0
ทต.บ้านหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 100 970 0.2 1.2
แม่หาด 2017-09-22 07:00:00 1.83 25.48 97 971.44 0 0.2
อบต.ช่างเคิ่ง 2017-09-22 07:00:00 0 25 96 953 0 1
บ้านแม่ละอุป 2017-09-22 07:00:00 74.3 10.2 4.1 79.2 - -
ทต.แม่นะ 2017-09-22 07:00:00 2 24.5 - 966 0 0
ทต.ดอยสะเก็ด 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 970 0 0
ทต.จอมแจ้ง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 966 0 0
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 963 0 0.2
อบต.เวียง 2017-09-22 07:00:00 3 25 - 952 0 0.4
อบต.ท่าตอน 2017-09-22 07:00:00 2 24.5 99 953 0 26.8
ทต.บ้านโป่ง 2017-09-22 07:20:00 0 24 98 961 0.2 0.2
ชุมชนบ้านห้วยทราย 2017-09-22 07:50:00 1 24.5 99.67 957.33 0 0
ทต.สันกำแพง 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 969 0 0
ทต.สันนาเม็ง 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 969 0 2.2
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2017-09-22 07:00:00 0 25 - 971 0 0.2
อบต.สบแม่ข่า 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 99 971 0 0
ทต.บ้านปง 2017-09-22 07:00:00 2 25 97 974 0 0
อบต.หางดง 2017-09-22 07:00:00 3 26 93 974 0 0
อบต.ดอยเต่า 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 974 0 0
อบต.อมก๋อย 2017-09-22 07:00:00 2 21.6 - 910 0 1.6
อบต.เปียงหลวง 2017-09-22 07:00:00 0 22.5 100 919 0 0.8
ทต.ไชยปราการ 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 949 0 0.4
อบต.บ้านกาด 2017-09-22 07:00:00 1 24 99 973 0 0
ทต.สันติสุข 2017-09-22 07:00:00 0 24 97 968 0 0.2
แพร่                
ทต.ป่าแมต 2017-09-22 07:00:00 - 26.9 87.5 991.5 0 22
ทต.ช่อแฮ 2017-09-22 07:40:00 - 27 89 987.9 0.2 0.2
อบต.ร้องกวาง 2017-09-22 07:00:00 - 26.9 91 - 0 9.8
อบต.ทุ่งแล้ง 2017-09-22 07:50:00 - 26.5 91.2 995 1 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 2017-09-22 07:00:00 - 27 89.2 992.4 0 0.2
ทต.เด่นชัย 2017-09-22 07:00:00 1 26 92 987 0 0
ชุมชนห้วยไร่ 2017-09-22 07:50:00 149.47 158.27 14.67 372.48 0 0
อบต.บ้านกลาง 2017-09-22 07:00:00 - 27 88.4 987.8 0 13
อบต.วังชิ้น 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 991 0 7
ทต.หนองม่วงไข่ 2017-09-22 07:00:00 - 26.3 89.1 990.4 0 0
แม่ฮ่องสอน                
อบต.ปางหมู 2017-09-22 07:00:00 0 26 96 978 0 0
ทต.ขุนยวม 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 940 0.4 9.2
บ้านสันติชล 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 918 0 0.6
อบต.แม่คง 2017-09-22 07:00:00 0 26 99 980 0 0.2
อบต.แม่สวด 2017-09-22 07:00:00 1 26 - 984 0 1
อบต.ปางมะผ้า 2017-09-22 07:00:00 1 22.5 - 922 0 7.6

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้