ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร                
อบจ.กำแพงเพชร 2018-02-26 16:00:00 - 34.9 52.4 999.9 0 0
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 2018-02-26 16:00:00 - 33.2 55.2 997.1 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 51.7 993.1 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 55.7 1002.4 0 0
อบต.สลกบาตร 2018-02-26 16:00:00 - 37 48.3 1003.8 0 0
อบต.คลองขลุง 2018-02-26 16:00:00 - 32.7 61.9 - 0 0
ทต.พรานกระต่าย 2018-02-26 13:00:00 - 34.9 54.2 1002.9 0 0
ทต.ทุ่งทราย 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 56.7 1002.8 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2018-02-26 06:00:00 - 24.3 87.7 1002.6 0 0
ตาก                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 48.7 993.3 0 0
ชุมชนโป่งแดง 2018-02-26 16:00:00 2.32 35.77 39.67 984.46 0 0
อบต.ตากออก 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 43.7 990 0 0
ห้วยปลาหลด 2018-02-26 16:00:00 0.18 28.42 - 929.12 0 0
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 2018-02-26 16:00:00 - 28.4 63.6 928.6 0 0
อบต.พบพระ 2018-02-26 16:00:00 - 31.2 53 964 0 0
ทต.อุ้มผาง 2018-02-26 16:00:00 1 32.3 47 948 0 0
นครสวรรค์                
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 51.4 1005.7 0 0
ทต.โกรกพระ 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54 - 0 0
อบต.พิกุล 2018-02-26 16:00:00 - 37.7 44.7 1005 0 0
ทต.หนองบัว 2018-02-26 16:00:00 - 36.9 42.4 1003.1 0 0
อบต.บางตาหงาย 2018-02-26 16:00:00 40.41 37.24 45.83 999.65 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2018-02-26 16:00:00 - 35.6 56.2 1005.5 0 0
อบต.ตาคลี 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 48.1 - 0 0
ทต.ท่าตะโก 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 68.6 1005.4 0 0
ทต.ไพศาลี 2018-02-26 16:00:00 - 37.3 42.4 1002.1 0 0
อบต.เขาทอง 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 53.7 1001.5 0.2 2.2
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
อบต.ตากฟ้า 2018-02-26 16:00:00 - 35.8 46.7 1001.1 0 0.2
อบต.แม่วงก์ 2018-02-26 16:00:00 39.34 34.79 45.83 988.8 0 0
น่าน                
น่าน 2018-02-26 16:00:00 - 36.5 37.5 - 0 0
รพสต.หมอเมือง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 38.4 977.2 0 0
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 34.4 43.3 967 0 0
อบต.นาน้อย 2018-02-26 16:00:00 - 34.9 40.9 976.3 0 0
อบต.ไชยวัฒนา 2018-02-26 16:00:00 - 37.7 37.2 972.1 0 0
อบต.ป่าคา 2018-02-26 16:00:00 - 42.5 30 982 0 0
ทต.กลางเวียง 2018-02-26 16:00:00 - 34.3 40.8 986.3 0 0
อบต.น้ำมวบ 2018-02-26 16:00:00 - 36.3 39.5 - 0 0
อบต.อ่ายนาไลย 2018-02-26 16:00:00 - 37.4 37 981.5 0 0
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2018-02-26 16:00:00 - 33 44.8 971.3 0.2 1.6
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 38 978.7 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2018-02-26 16:00:00 - 35.6 43.1 968.6 0 0
อบต.ดู่พงษ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.5 37.7 975.2 0 0
ชุมชนดงผาปูน 2018-02-26 16:00:00 40.77 32.83 46.33 922.61 - -
ทต.บ่อเกลือใต้ 2018-02-26 16:00:00 - 31.8 46.4 946.9 0 0.2
อบต.นาไร่หลวง 2018-02-26 16:00:00 - 37.5 37.7 974.9 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 2018-02-26 16:00:00 - 33.8 42 948.1 0 1.8
พะเยา                
อบต.แม่ใส 2018-02-26 16:00:00 2 31.9 47 963 0 0
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2018-02-26 16:00:00 52 33.3 48 962 0 0
ทต.หย่วน 2018-02-26 15:00:00 9 33.3 43 964 0 0
ทต.เชียงม่วน 2018-02-26 09:00:00 51 25 83 981 0 0
ทต.ปง 2018-02-26 16:00:00 10 34.3 46 970 0 0
ทต.แม่ใจ 2018-02-26 15:00:00 48 35.3 37 964 0 0
อบต.แม่อิง 2018-02-26 15:00:00 51 37.2 38 963 0 0
พิจิตร                
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 57.7 1003.6 0 0
อบต.วังทรายพูน 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 55.5 1003.5 0 0
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 54.8 1004 0 0
ทม.ตะพานหิน 2018-02-26 16:00:00 - 36.5 49.8 1004.6 0 0
ทต.โพทะเล 2018-02-26 16:00:00 - 37 50.1 1003.1 0 0
ทต.สามง่าม 2018-02-26 16:00:00 - 34.7 57.3 1003.5 0 0.2
อบต.หนองโสน 2018-02-26 16:00:00 2.27 34.79 50.33 1000.73 0 0
ทต.ทับคล้อ 2018-02-26 16:00:00 - 37.8 42.7 1004.2 0 0.2
อบต.วังงิ้ว 2018-02-26 16:00:00 - 36.6 41.7 - 0 0
พิษณุโลก                
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2018-02-26 16:00:00 20 40.2 37 997 0 0
ทต.นครไทย 2018-02-26 16:00:00 - 37 38.7 - 0 0
อบต.ป่าแดง 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 41.5 984.9 0 0
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2018-02-26 16:00:00 43 35.8 53 1004 0 0
ชุมแสงสงคราม 2018-02-26 15:50:00 39.69 34.79 50.67 996.39 0 0
อบต.บ้านไร่ 2018-02-26 15:00:00 51 36.8 56 999 0 0
นครป่าหมาก 2018-02-26 16:10:00 8.67 33.81 62.17 1000.73 0 0
อบต.พรหมพิราม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 53.3 1003 0 0
อบต.วัดโบสถ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 53.2 1002.3 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 56.4 1003.1 0 0
ทต.เนินมะปราง 2018-02-26 16:00:00 - 30.5 55.2 1002.7 0 0
ลำปาง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2018-02-26 15:00:00 51 41.7 28 979 0 0
ทต.แม่เมาะ 2018-02-26 16:00:00 - - - - 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 45.3 981.9 0 0
ทต.เสริมงาม 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 40.6 981.1 0 0
อบต.แจ้ห่ม 2018-02-26 15:00:00 65 37.7 43 957 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2018-02-26 16:00:00 - 34.5 39.2 959.9 0 0
อบต.แม่ปะ 2018-02-26 13:00:00 - 36.4 43.3 988.7 0 0
อบต.แม่พริก 2018-02-26 16:00:00 - 38.4 37 988.4 0 0
อบต.บ้านกิ่ว 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 41.5 978.5 0 0
อบต.นายาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.6 46.7 983 0 0
อบต.หนองหล่ม 2018-02-26 16:00:00 - 35.4 45.5 978.4 0 0
ชุมชนแม่ตาลน้อย 2018-02-26 16:00:00 - 33.7 45 965.5 0 0
อบต.แจ้ซ้อน 2018-02-26 13:00:00 26 31.9 64 965 0 17
ชุมชนสบลี 2018-02-26 16:00:00 22.15 34.3 42.67 967.1 0 12
ลำพูน                
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2018-02-26 16:00:00 - 36.4 43.1 - 0 3
ทต.ทาสบเส้า 2018-02-26 16:00:00 - 32.6 49 - 0 0
ทต.บ้านโฮ่ง 2018-02-26 16:00:00 - 33.6 44.2 971 0 0
ทต.วังดิน 2018-02-26 16:00:00 - 35.9 38.2 955.9 0 0
ทต.ทุ่งหัวช้าง 2018-02-26 16:00:00 - 33 41.6 945.4 0 0
ทต.ป่าซาง 2018-02-26 16:00:00 - 34.2 47 974.4 0 1.8
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2018-02-26 16:00:00 - 34 44.3 972.4 0 2
สุโขทัย                
อบต.ปากแคว 2018-02-26 16:00:00 - 35.3 51.3 1002.3 0 0
ทต.ลานหอย 2018-02-26 16:00:00 - 38.2 42.4 998.3 0 0
ทต.บ้านโตนด 2018-02-26 16:00:00 - 36.6 51.2 1002.4 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2018-02-26 16:00:00 31 37.7 47 1001 0 0.2
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2018-02-26 16:00:00 - 35 48.3 998.9 0 0
ทต.ศรีสำโรง 2018-02-26 16:00:00 - 39.4 38.5 1002.4 0 0
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2018-02-26 16:00:00 - 36 46.7 - 0 0
ทต.ศรีนคร 2018-02-26 16:00:00 - 37.1 50.7 1000.7 0 0
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2018-02-26 16:00:00 - 36.7 47.6 997.2 0 0
อุตรดิตถ์                
ทต.คุ้งตะเภา 2018-02-26 16:00:00 - 37.9 40.4 1000.8 0 0
ทต.ตรอน 2018-02-26 16:00:00 - 37.4 46.3 1001.3 0 0
อบต.ท่าแฝก 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 42 986.4 0 0
ทต.น้ำปาด 2018-02-26 16:00:00 - 35.8 36.5 991.2 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 42.7 965.6 0 0
ทต.บ้านโคก 2018-02-26 16:00:00 - 32.3 48 962.4 0 0
อบต.ในเมือง 2018-02-26 16:00:00 - 37.6 49.1 - 0 0
ทต.ศรีพนมมาศ 2018-02-26 16:00:00 - 36.1 45 998.4 0 0
ทต.ทองแสนขัน 2018-02-26 16:00:00 - 37.1 43 998.1 0 0
อุทัยธานี                
ทต.ทัพทัน 2018-02-26 16:00:00 - 33.9 55.8 1002.7 0 0
ทต.สว่างอารมณ์ 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 49.5 1003.1 0 0
ทต.หนองฉาง 2018-02-26 16:00:00 - 35.1 54.1 1002.7 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2018-02-26 16:00:00 - 35.2 52 1004.7 0 0
อบต.ห้วยคต 2018-02-26 15:00:00 - 35.9 51.7 998 0 0.2
เชียงราย                
อบต.รอบเวียง 2018-02-26 16:00:00 30 36.8 36 964 0 0
ทต.สิริเวียงชัย 2018-02-26 15:00:00 42 36.8 37 963 0 0
ชุมชนม่วงชุม 2018-02-26 15:00:00 46.87 35.77 46.33 959.5 0 0
ทต.เวียงเทิง 2018-02-26 16:00:00 3 34.3 43 965 0 0
สุสานคริสเตียน 2018-02-26 16:00:00 5 32.3 38 958 0 0.2
ทต.ป่าแดด 2018-02-26 16:00:00 37 35.3 45 965 0 0
ทต.แม่จัน 2018-02-26 15:00:00 54 37.2 34 961 0 0
ทต.โยนก 2018-02-26 16:00:00 3 31.9 45 962 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2018-02-26 16:00:00 38 32.8 39 961 0 0
ทต.แม่สรวย 2018-02-26 16:00:00 39 39.2 36 956 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2018-02-26 15:00:00 49 34.3 37 948 0 0
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 2018-02-26 16:00:00 16 30 53 929 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2018-02-26 16:00:00 45 35.8 42 965 0 0
ทต.หล่ายงาว 2018-02-26 16:00:00 154 34.3 43 963 0 0
ทต.ยางฮอม 2018-02-26 15:00:00 48 36.8 42 962 0 0
อบต.เทอดไทย 2018-02-26 15:00:00 45 36.3 32 950 0 0
ทต.ดงมะดะ 2018-02-26 16:00:00 47 31.9 44 954 0 0
เชียงใหม่                
ทต.ช้างเผือก 2018-02-26 15:00:00 5 34.8 39 969 0 0
แม่หาด 2018-02-26 15:00:00 50.13 37.24 33.67 971.44 0 0
ทต.บ้านหลวง 2018-02-26 15:00:00 13 36.3 32 970 0 0
อบต.ช่างเคิ่ง 2018-02-26 16:00:00 5 36.8 25 952 0 0
บ้านแม่ละอุป 2018-02-26 07:00:00 74.2 11.6 6.2 31.8 - -
ทต.แม่นะ 2018-02-26 16:00:00 44 35.8 37 964 0 0
ทต.ดอยสะเก็ด 2018-02-26 15:00:00 48 38.2 33 970 0 0.4
ทต.จอมแจ้ง 2018-02-26 15:00:00 31 35.8 39 966 0 0
อบต.เวียง 2018-02-26 16:00:00 5 32.3 36 951 0 0
ทต.บ้านโป่ง 2018-02-26 10:00:00 6 26.5 52 965 0 0
ชุมชนบ้านห้วยทราย 2018-02-26 16:00:00 9.33 31.36 44.5 957.33 0 0
ทต.สันกำแพง 2018-02-26 15:00:00 47 42.1 27 970 0 0
ทต.สันนาเม็ง 2018-02-26 15:00:00 47 35.8 38 969 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2018-02-26 15:00:00 48 38.2 38 971 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2018-02-26 15:00:00 47 40.7 30 971 0 0
ทต.บ้านปง 2018-02-26 15:00:00 44 36.3 37 973 0 0
อบต.หางดง 2018-02-26 15:00:00 48 42.1 25 973 0 0
อบต.ดอยเต่า 2018-02-26 15:00:00 49 36.8 31 974 0 0
อบต.เปียงหลวง 2018-02-26 08:00:00 5 13.7 94 922 0 0
ทต.ไชยปราการ 2018-02-26 16:00:00 7 31.9 40 949 0 0
อบต.บ้านกาด 2018-02-26 16:00:00 40 39.7 30 971 0 0
ทต.สันติสุข 2018-02-26 15:00:00 13 34.3 38 968 0 0
แพร่                
ทต.ป่าแมต 2018-02-26 16:00:00 - 36.9 42.5 989.7 0 0
ทต.ช่อแฮ 2018-02-26 16:00:00 - 36.2 43.7 986.2 0 0
อบต.ร้องกวาง 2018-02-26 16:00:00 - 32.9 48.4 - 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2018-02-26 16:00:00 - 37.6 39.8 992.8 0 0
ทต.เด่นชัย 2018-02-26 15:00:00 38 38.2 32 987 0 0
ชุมชนห้วยไร่ 2018-02-26 16:00:00 152.08 153.37 7 330.16 0 0
อบต.บ้านกลาง 2018-02-26 16:00:00 - 35.7 52.1 986.4 0 39.8
อบต.วังชิ้น 2018-02-26 15:00:00 41 35.8 43 990 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 2018-02-26 16:00:00 - 38.6 41.9 988.7 0 0
แม่ฮ่องสอน                
ทต.ขุนยวม 2018-02-26 16:00:00 45 33.3 28 939 0 0
บ้านสันติชล 2018-02-26 15:00:00 41 34.8 31 918 0 0
อบต.แม่คง 2018-02-26 15:00:00 54 41.7 23 979 0 0
อบต.แม่สวด 2018-02-26 16:00:00 39 38.7 30 984 0 0
อบต.ปางมะผ้า 2018-02-26 16:00:00 39 35.8 26 922 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้