ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคเหนือ
กำแพงเพชร                
อบจ.กำแพงเพชร 2017-11-18 02:00:00 - 26.9 88.8 1001.5 0 0
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 2017-11-18 02:00:00 - 26.2 89.1 998.7 0 0
ทต.คลองลานพัฒนา 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 91.6 994.9 0 0
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 2017-11-18 02:00:00 - 26.9 90.4 1005 0 0
อบต.สลกบาตร 2017-11-18 02:00:00 - 27.8 87.2 1005.1 0 0
อบต.คลองขลุง 2017-11-18 02:00:00 - 27.6 86.1 - 0 0
อบต.ลานกระบือ 2017-11-18 02:00:00 - 26 90.7 1004 0 0
อบต.โพธิ์ทอง 2017-11-18 02:00:00 - 26.4 90.3 1000.6 0 0
ตาก                
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2017-11-18 02:00:00 - 27 86.8 996.2 0 0
ชุมชนโป่งแดง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 103.5 984.46 0 0
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 94.3 993.7 0 0
อบต.แม่ระมาด 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 91 988.7 0 0
โรงเรียนแม่อมกิ 2017-11-18 02:00:00 - 23.1 89.6 939.4 0 0
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 2017-11-18 01:00:00 - 21.5 93 931.1 0 0.2
ห้วยปลาหลด 2017-11-18 02:00:00 0.25 20.58 - 931.29 0 0
อบต.พบพระ 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 86.7 967.1 0 0
ทต.อุ้มผาง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 949 0 0
นครสวรรค์                
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 2017-11-18 02:00:00 - 28.4 82.7 1007.4 0 0
ทต.โกรกพระ 2017-11-18 02:00:00 - 27.5 90.6 - 0 0
อบต.พิกุล 2017-11-18 02:00:00 - 28.8 88.6 1006.9 0 0
ทต.หนองบัว 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 89.2 1004.8 0 0
อบต.บางตาหงาย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 1000.73 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 2017-11-18 02:00:00 - 27.8 97.5 1006.9 0 0
อบต.ตาคลี 2017-11-18 02:00:00 - 24.8 94.2 - 0 0
ทต.ท่าตะโก 2017-11-18 02:00:00 - 27.8 74.6 1007 0 0
ทต.ไพศาลี 2017-11-18 02:00:00 - 26.5 88.3 1003.5 0 0
อบต.เขาทอง 2017-11-18 02:00:00 - 26.2 91.8 1003.1 0 0
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 2017-11-18 02:00:00 - - - - 0 0
อบต.ตากฟ้า 2017-11-18 02:00:00 - 24.8 93.9 1003.6 0 0
อบต.แม่วงก์ 2017-11-18 02:00:00 0 23.52 100.33 989.88 0 0
น่าน                
น่าน 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 90.3 - 0 0.2
รพสต.หมอเมือง 2017-11-18 02:00:00 - 24.2 89.7 979.4 0 0
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2017-11-18 02:00:00 - 24 91 969.7 0 0
อบต.นาน้อย 2017-11-18 02:00:00 - 24 94.9 978.3 0 0.2
อบต.ไชยวัฒนา 2017-11-18 02:00:00 - - - - 0 0
อบต.ป่าคา 2017-11-18 02:00:00 - 25.7 84.8 984.1 0 0
ทต.กลางเวียง 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 91 988.4 0 0.2
อบต.น้ำมวบ 2017-11-18 02:00:00 - 23.5 93.4 - 0 0
อบต.อ่ายนาไลย 2017-11-18 02:00:00 - 25 91 983.8 0 0
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้า 2017-11-18 02:00:00 - 23.9 89.5 973.8 0 0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 2017-11-18 02:00:00 - 25 88 981.7 0 0
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 2017-11-18 02:00:00 - 24.1 87.3 970.9 0 0
อบต.ดู่พงษ์ 2017-11-18 02:00:00 - 23.7 91.9 977.2 0 0
ทต.บ่อเกลือใต้ 2017-11-18 02:00:00 - 21.8 92.6 949.1 0 0
ชุมชนดงผาปูน 2017-11-18 02:00:00 0 20.09 107.5 922.61 - -
อบต.นาไร่หลวง 2017-11-18 02:00:00 - 24.1 91.4 - 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 2017-11-18 02:00:00 - 22.2 91.5 949.8 0 0
พะเยา                
อบต.แม่ใส 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 100 966 0 0
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 963 0 0.2
ทต.หย่วน 2017-11-18 02:00:00 0 23 100 964 0 0
ทต.เชียงม่วน 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 978 0 0
ทต.ปง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 971 0 0
ทต.แม่ใจ 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 965 0 0
อบต.แม่อิง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 965 0 0
พิจิตร                
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2017-11-18 02:00:00 - 29.3 83.7 1005.4 0 0
อบต.วังทรายพูน 2017-11-18 02:00:00 - 27.1 95.6 1005.4 0 0
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2017-11-18 02:00:00 - 26.8 88.5 1006.1 0 0
ทม.ตะพานหิน 2017-11-18 02:00:00 - 28 87.9 1006 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 2017-11-18 02:00:00 - 27.2 90.1 1006.3 0 0
ทต.โพทะเล 2017-11-18 02:00:00 - 27.4 92.6 1005.4 0 0
ทต.สามง่าม 2017-11-18 02:00:00 - 27.8 92.6 1005.2 0 0
อบต.หนองโสน 2017-11-18 02:00:00 0 26.46 99.83 1000.73 0 0
ทต.ทับคล้อ 2017-11-18 02:00:00 - 27.1 89.6 1005.7 0 0
อบต.วังงิ้ว 2017-11-18 02:00:00 - 26.7 89.9 - 0 0
พิษณุโลก                
โครงการชลประทานพิษณุโลก 2017-11-18 02:00:00 0 28.9 83 1000 0 0
อบต.ป่าแดง 2017-11-18 02:00:00 - 25 92 986.9 0 0
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 - 1004 0 0
ชุมแสงสงคราม 2017-11-18 02:10:00 0 28.91 80.33 998.56 0 0
อบต.บ้านไร่ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 99 1000 0 0
นครป่าหมาก 2017-11-18 02:30:00 0 27.44 92 1002.9 0 0
อบต.พรหมพิราม 2017-11-18 02:00:00 - 27.6 87.1 1004.7 0 0
อบต.วัดโบสถ์ 2017-11-18 02:00:00 - 27.4 87.2 1004.2 0 0
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 2017-11-18 02:00:00 - 26.2 90.1 1004.8 0 0
ทต.เนินมะปราง 2017-11-18 02:00:00 - 26.9 88.9 1003.5 0 0
ลำปาง                
อบต.บ่อแฮ้ว 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 100 980 0 0
ทต.แม่เมาะ 2017-11-18 01:00:00 - - - - 0 0
ทต.ลำปางหลวง 2017-11-18 02:00:00 - 25.9 91.5 985.2 0 0
ทต.เสริมงาม 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 93.5 984.1 0 0
อบต.บ้านแหง 2017-11-18 02:00:00 - 24.8 91.4 978.6 0 0
อบต.แจ้ห่ม 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 963 0 0
ทต.บ้านใหม่ 2017-11-18 02:00:00 - 23.5 89 963 0 0
อบต.แม่ปะ 2017-11-18 01:00:00 - 26.1 91.7 989.2 0 0
อบต.แม่พริก 2017-11-18 02:00:00 - 25 97.2 991.4 0 0
อบต.นายาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.2 90.7 985.5 0 0
อบต.หนองหล่ม 2017-11-18 01:00:00 - 25.6 90.6 981.8 0 0.2
ชุมชนแม่ตาลน้อย 2017-11-18 02:00:00 - 24.3 90.8 967.7 0 0
ชุมชนสบลี 2017-11-18 02:00:00 0.03 22.54 - 968.18 0 0
อบต.แจ้ซ้อน 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 100 963 0 0
ลำพูน                
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2017-11-18 02:00:00 - 25.2 90.7 - 0 0
ทต.ทาสบเส้า 2017-11-18 02:00:00 - 23.8 91.8 - 0 0
ทต.วังดิน 2017-11-18 02:00:00 - 24.3 89.8 959.1 0 0
ทต.ป่าซาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 90.2 977.7 0 0
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2017-11-18 02:00:00 - 24.1 93.2 975.8 0 0
สุโขทัย                
อบต.ปากแคว 2017-11-18 02:00:00 - 28 88.3 1003.9 0 0
ทต.ลานหอย 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 91.6 1000.1 0 0
ทต.บ้านโตนด 2017-11-18 02:00:00 - 27.4 92.7 1004.4 0 0
ทต.กงไกรลาศ 2017-11-18 02:00:00 0 27.4 - 1002 0 1.2
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2017-11-18 02:00:00 - 26.9 88.8 1000.9 0 0
ทต.ศรีสำโรง 2017-11-18 02:00:00 - 28.1 83.3 1004.2 0 0
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 2017-11-18 02:00:00 - 27.3 91.2 1003.4 0 0
ทต.ศรีนคร 2017-11-18 02:00:00 - 27.6 87.7 1003.1 0 0
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2017-11-18 02:00:00 - 25.9 94.7 999.6 0 0
อุตรดิตถ์                
ทต.คุ้งตะเภา 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 90 1003.1 0 0
ทต.ตรอน 2017-11-18 02:00:00 - 26.6 91.7 1003.5 0 0
อบต.ท่าแฝก 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 91.2 988.2 0 0
ทต.น้ำปาด 2017-11-18 02:00:00 - 24.9 89.7 993.6 0 0
อบต.ห้วยมุ่น 2017-11-18 02:00:00 - 23.3 90 967.1 0 0
ทต.บ้านโคก 2017-11-18 02:00:00 - 23.4 89.3 963.6 0 0
อบต.ในเมือง 2017-11-18 02:00:00 - 27.1 86.5 - 0 0
ทต.ทองแสนขัน 2017-11-18 02:00:00 - 26.7 86.9 1000.9 0 0
อุทัยธานี                
ทต.ทัพทัน 2017-11-18 02:00:00 - 27.3 91.3 1005 0 0.2
ทต.สว่างอารมณ์ 2017-11-18 02:00:00 - 27.4 88.7 1004.9 0 0
ทต.หนองฉาง 2017-11-18 02:00:00 - 27.2 89.1 1004.6 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 2017-11-18 02:00:00 - 27.2 91.5 1006 0 0
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2017-11-18 02:00:00 - 24.4 91 - 0 0
อบต.ลานสัก 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 89.5 997 0 0
เชียงราย                
อบต.รอบเวียง 2017-11-18 02:00:00 0 24 95 966 0 0
ทต.สิริเวียงชัย 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 99 963 0 0
ชุมชนม่วงชุม 2017-11-18 02:00:00 0 23.52 97.33 960.58 0 0
ทต.เวียงเทิง 2017-11-18 02:00:00 0 24 94 967 0 0
สุสานคริสเตียน 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 959 0 0
ทต.ป่าแดด 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 967 0 0
ทต.แม่จัน 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 95 963 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 962 0 0
ทต.แม่สรวย 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 956 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2017-11-18 02:00:00 0 21.1 - 949 0 0
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 2017-11-18 02:00:00 16 21.3 91 931 0 0.8
ทต.พญาเม็งราย 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 966 0 0
ทต.หล่ายงาว 2017-11-18 02:00:00 0 21.6 100 965 0 0
ทต.ยางฮอม 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 963 0 0
อบต.เทอดไทย 2017-11-18 02:00:00 0 20.6 100 951 0 0
ทต.ดงมะดะ 2017-11-18 02:00:00 0 23 92 956 0 0
เชียงใหม่                
ทต.ช้างเผือก 2017-11-18 02:00:00 0 24 100 971 0 0
แม่หาด 2017-11-18 02:00:00 0.01 23.03 - 972.52 0 0.2
ทต.บ้านหลวง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 95 973 0 0
อบต.ช่างเคิ่ง 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 954 0 0.2
บ้านแม่ละอุป 2017-11-18 07:00:00 74.5 0 3.7 80.2 - -
ทต.แม่นะ 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 967 0 0
ทต.ดอยสะเก็ด 2017-11-18 02:00:00 0 23 99 971 0 0
ทต.จอมแจ้ง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 967 0 5
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 98 964 0 0
อบต.เวียง 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 953 0 0
อบต.ท่าตอน 2017-11-18 02:00:00 0 23 94 955 0 0
ทต.บ้านโป่ง 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 99 962 0 0
ทต.สันกำแพง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 95 970 0 0
ทต.สันนาเม็ง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 97 970 0 0
รพสต.บ้านหนองไคร้ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 974 0 0
อบต.สบแม่ข่า 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 973 0 0
ทต.บ้านปง 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 100 975 0 0
อบต.หางดง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 976 0 0
อบต.ดอยเต่า 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 976 0 0.2
อบต.เปียงหลวง 2017-11-18 02:00:00 0 20.1 - 920 0 0
ทต.ไชยปราการ 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 950 0 0
อบต.บ้านกาด 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 96 975 0 0
ทต.สันติสุข 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 99 970 0 0
แพร่                
ทต.ป่าแมต 2017-11-18 02:00:00 - 25.6 89.6 992.8 0 0
ทต.ช่อแฮ 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 86 988.4 0 0
อบต.ร้องกวาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.2 88.3 - 0 0
อบต.ทุ่งแล้ง 2017-11-18 02:00:00 - 25.3 91.8 995.2 0 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 2017-11-18 02:00:00 - 25.8 89.9 993.2 0 0
ทต.เด่นชัย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 96 988 0 0
ชุมชนห้วยไร่ 2017-11-18 02:20:00 122.63 146.02 9.33 346.44 0 0
อบต.บ้านกลาง 2017-11-18 02:00:00 - 25.1 90.4 989.1 0 0
อบต.วังชิ้น 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100 992 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 2017-11-18 02:00:00 - 25.4 90.9 991.8 0 0
แม่ฮ่องสอน                
อบต.ปางหมู 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 979 0 0
ทต.ขุนยวม 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 941 0 0.2
บ้านสันติชล 2017-11-18 02:00:00 0 20.6 - 919 0 0
อบต.แม่คง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 982 0 0
อบต.แม่สวด 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 987 0 0
อบต.ปางมะผ้า 2017-11-18 02:00:00 0 20.1 - 924 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้