ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำกก                
ทต.ไชยปราการ 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 - 949 0 0.4
แม่น้ำกก                
ทต.แม่สรวย 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 99 955 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 2017-09-22 07:00:00 0 22.1 - 948 0 16.8
ทต.ดงมะดะ 2017-09-22 07:00:00 0 24.5 99 955 0 0
อบต.แม่ใส 2017-09-22 07:40:00 0 23 100 966 3.2 3.2
แม่น้ำกก                
ทต.สิริเวียงชัย 2017-09-22 07:00:00 0 25 99 962 0 0
อบต.ท่าตอน 2017-09-22 07:00:00 2 24.5 99 953 0 26.8
อบต.รอบเวียง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 965 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้