ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำโขง                
ทต.เวียงพางคำ 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 963 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่จัน 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 964 0 0
อบต.เทอดไทย 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 953 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่ใจ 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 967 0 0.2
แม่น้ำโขง                
อบต.แม่อิง 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 967 0 0
ทต.ป่าแดด 2018-01-20 06:30:00 0 14.2 - 969 0.2 0.2
แม่น้ำโขง                
สุสานคริสเตียน 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 959 0 0.2
แม่น้ำโขง                
ทต.ปง 2018-01-20 06:00:00 0 13.2 - 973 0 0
ทต.หย่วน 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 964 0 0
               
ทต.เวียงเทิง 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 968 0 0
ทต.ยางฮอม 2018-01-20 06:00:00 0 12.7 - 963 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 968 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หล่ายงาว 2018-01-20 06:00:00 30 15.7 98 967 0 0
แม่น้ำโขง                
เหล่ากอหก 2018-01-20 06:00:00 0 11.3 - 926 0 0.2
แม่น้ำโขง                
ตลาดภูเรือ 2018-01-20 06:00:00 0 14.2 - 937 0 0.2
แม่น้ำโขง                
โนนภูทอง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 94 973 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านเพีย 2018-01-20 06:00:00 0 14.7 - 974 0 0
แม่น้ำโขง                
นาซ่าว 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 987 0 0.2
แม่น้ำโขง                
สังคม 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 990 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผือ 2018-01-20 06:00:00 0 15.2 - 987 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองนาง 2017-12-07 00:00:00 0 20.1 - 988 0 0
แม่น้ำโขง                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 97 990 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองแอก 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 21 - 0 0
กลางเมืองอุดร 2018-01-20 06:00:00 0 20.1 83 988 0 0
บ้านดงเมือง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 986 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หนองเลิง 2018-01-20 06:00:00 0 13.7 - 992 0 0
โพนพิสัย 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 96 991 0 0
บึงสวรรค์ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 81 989 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านดุงเหนือ 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 96 - 0 0
บ้านโคกสี่ 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 987 0 0
บ้านทรายทอง 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 98 986 0 0
บ้านเชียง 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 98 989 0 0
แม่น้ำโขง                
คำตากล้า 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 97 992 0 0
อบต.ป่าแฝก 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 95 990 0 0
แม่น้ำโขง                
แยกบ้านขาม 2017-10-10 05:00:00 0 24.5 - 980 0 0
แม่น้ำโขง                
พังโคน 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 90 989 0 0
บ้านบัว 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 100 986 0 0
นิคมน้ำอูน 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 - 987 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผึ้ง 2018-01-20 06:00:00 0 15.7 - 990 0 0
แม่น้ำโขง                
เต่างอย 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 96 982 0 0
ภูพาน 2018-01-20 06:00:00 0 22.1 72 - 0 0
แม่น้ำโขง                
ท่าแร่ 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 990 0 0
ด่านม่วงคำ 2018-01-20 06:00:00 0 16.7 - 991 0 0.2
แม่น้ำโขง                
คำชะอี 2018-01-20 06:00:00 0 16.2 - 989 0 0
คำอาฮวน 2018-01-20 06:00:00 0 17.2 98 988 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผาชัน 2018-01-20 06:00:00 0 17.64 100.33 993.14 0 0
อบต.นาโพธิ์กลาง 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 98 990 0 0
ดอนตาล 2018-01-20 06:00:00 0 17.6 95 990 0 0
นาตาล 2018-01-20 06:00:00 0 18.6 99 992 0 0
หนองผือ 2018-01-20 06:00:00 0 18.1 - 987 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้