ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำโขง                
ทต.เวียงพางคำ 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 962 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่จัน 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 95 963 0 0
อบต.เทอดไทย 2017-11-18 02:00:00 0 20.6 100 951 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่ใจ 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 965 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.ป่าแดด 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 967 0 0
อบต.แม่อิง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 965 0 0
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 963 0 0.2
แม่น้ำโขง                
สุสานคริสเตียน 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 959 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.ปง 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 971 0 0
ทต.หย่วน 2017-11-18 02:00:00 0 23 100 964 0 0
               
ทต.เวียงเทิง 2017-11-18 02:00:00 0 24 94 967 0 0
ทต.ยางฮอม 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 963 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 966 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หล่ายงาว 2017-11-18 02:00:00 0 21.6 100 965 0 0
แม่น้ำโขง                
เหล่ากอหก 2017-11-18 02:00:00 0 20.1 - 926 0 0
แม่น้ำโขง                
ตลาดภูเรือ 2017-11-18 02:00:00 0 22.1 - 937 0 0.4
แม่น้ำโขง                
โนนภูทอง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 94 971 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านเพีย 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 973 0 0
แม่น้ำโขง                
นาซ่าว 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 984 0 0.2
แม่น้ำโขง                
สังคม 2017-11-18 02:00:00 0 - - 988 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผือ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 984 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองนาง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 984 0 0
แม่น้ำโขง                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2017-11-18 02:00:00 0 26.5 90 988 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองแอก 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - - 0 0
บ้านดงเมือง 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 99 984 0 0
กลางเมืองอุดร 2017-11-18 02:00:00 0 28.9 70 986 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หนองเลิง 2017-11-18 02:00:00 0 23 - 989 0 0
บึงสวรรค์ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 91 987 0 0
โพนพิสัย 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 989 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านโคกสี่ 2017-11-18 01:00:00 0 24.5 - 986 0 0
บ้านดุงเหนือ 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 94 - 0 0
บ้านทรายทอง 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 94 983 0 0
บ้านเชียง 2017-11-18 02:00:00 0 25 99 987 0 0
แม่น้ำโขง                
อบต.ป่าแฝก 2017-11-18 02:00:00 0 22.5 - 988 0 0
คำตากล้า 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 93 990 0 0
แม่น้ำโขง                
แยกบ้านขาม 2017-10-10 05:00:00 0 24.5 - 980 0 0
แม่น้ำโขง                
นิคมน้ำอูน 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 984 0 0.2
บ้านบัว 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 983 0 0
พังโคน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 97 988 0 0
แม่น้ำโขง                
บ้านผึ้ง 2017-11-18 02:00:00 0 23.5 - 988 0 0
แม่น้ำโขง                
เต่างอย 2017-11-18 02:00:00 0 24 99 981 0 0
ภูพาน 2017-11-18 02:00:00 0 26 93 - 0 0.2
แม่น้ำโขง                
ด่านม่วงคำ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 989 0 0.2
ท่าแร่ 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 988 0 0
แม่น้ำโขง                
คำอาฮวน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 97 986 0 0
คำชะอี 2017-11-18 02:00:00 0 24 - 987 0 0
แม่น้ำโขง                
หนองผือ 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 - 986 0 0
บ้านผาชัน 2017-11-18 02:00:00 0 24.5 100.33 990.97 0 0
ดอนตาล 2017-11-18 02:00:00 0 24 99 988 0 0
อบต.นาโพธิ์กลาง 2017-11-18 02:00:00 0 25 - 989 0 0
นาตาล 2017-11-18 02:00:00 0 25.5 - 990 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้