ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำโขง                
ทต.โยนก 2017-09-22 07:00:00 1 24 96 961 0 0
ทต.เวียงพางคำ 2017-09-22 07:00:00 1 26 99 962 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่จัน 2017-09-22 07:00:00 2 25 98 962 0 0
อบต.เทอดไทย 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 950 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.แม่ใจ 2017-09-22 07:00:00 0 23.5 - 965 0 41.2
แม่น้ำโขง                
อบต.แม่อิง 2017-09-22 07:50:00 0 24.5 - 965 1.6 1.6
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 2017-09-22 07:50:00 1 23.5 - 963 1.4 1.4
ทต.ป่าแดด 2017-09-22 07:50:00 3 24 97 968 1 1
แม่น้ำโขง                
สุสานคริสเตียน 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 958 0 23.2
แม่น้ำโขง                
ทต.ปง 2017-09-22 07:40:00 6 25 99 971 2.8 2.8
               
ทต.เวียงเทิง 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 96 967 0 0
ทต.พญาเม็งราย 2017-09-22 07:50:00 0 24 - 967 5.4 5.4
ทต.ยางฮอม 2017-09-22 07:00:00 0 24 - 962 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หล่ายงาว 2017-09-22 07:00:00 0 24 99 964 0 0
แม่น้ำโขง                
เหล่ากอหก 2017-09-22 07:00:00 2 24 - 924 0 0.2
แม่น้ำโขง                
ตลาดภูเรือ 2017-09-22 07:00:00 5 26 95 935 0.6 2.6
แม่น้ำโขง                
โนนภูทอง 2017-09-22 07:00:00 1 25 99 970 0 9.8
แม่น้ำโขง                
บ้านเพีย 2017-09-22 07:00:00 1 24.5 - 971 0 19.8
แม่น้ำโขง                
นาซ่าว 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 984 0 0.4
แม่น้ำโขง                
สังคม 2017-09-22 07:00:00 12 - 93 987 0 38.6
แม่น้ำโขง                
บ้านผือ 2017-09-22 07:00:00 6 26 - 983 0 2.2
แม่น้ำโขง                
หนองนาง 2017-09-22 07:00:00 5 26 - 983 0 12
แม่น้ำโขง                
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2017-09-22 07:00:00 0 25 98 988 0 22.6
แม่น้ำโขง                
บ้านดงเมือง 2017-09-22 07:00:00 1 26 100 983 0 0
หนองแอก 2017-09-22 07:00:00 14 27.4 - - 0 0
กลางเมืองอุดร 2017-09-22 07:00:00 9 29.4 81 984 0 0
แม่น้ำโขง                
ทต.หนองเลิง 2017-09-22 07:00:00 4 25 - 990 0 10.8
โพนพิสัย 2017-09-22 07:00:00 0 26 99 988 0 15.8
บึงสวรรค์ 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 94 986 0 13.2
แม่น้ำโขง                
บ้านดุงเหนือ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 98 - 0 0
บ้านโคกสี่ 2017-09-22 07:00:00 41 29.9 90 983 0 0
โนนแก้ว 2017-09-22 07:00:00 3 27.4 98 987 0 1
แม่น้ำโขง                
คำตากล้า 2017-09-22 07:00:00 16 28.9 90 989 0 0
อบต.ป่าแฝก 2017-09-22 07:00:00 28 26 93 988 0 3
แม่น้ำโขง                
แยกบ้านขาม 2017-09-22 07:00:00 9 27.9 94 983 0 0
แม่น้ำโขง                
นิคมน้ำอูน 2017-09-22 07:00:00 7 27 - 983 0 0.2
บ้านบัว 2017-09-22 07:00:00 8 27 98 982 0 0
พังโคน 2017-09-22 07:00:00 4 27 99 987 0 9.2
แม่น้ำโขง                
บ้านผึ้ง 2017-09-22 07:00:00 8 27 98 987 0 0
แม่น้ำโขง                
ภูพาน 2017-09-22 07:00:00 21 31.9 75 - 0 0
เต่างอย 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 98 980 0 0
แม่น้ำโขง                
ท่าแร่ 2017-09-22 07:00:00 21 29.9 93 987 0 0
บ้านพุ่มแก 2017-09-22 07:00:00 24 29.4 91 987 0 0
ด่านม่วงคำ 2017-09-22 07:00:00 1 26.5 - 989 0 0.2
แม่น้ำโขง                
คำชะอี 2017-09-22 07:10:00 4 27 99 987 0.2 0.2
คำอาฮวน 2017-09-22 07:00:00 2 27 95 986 0 0
แม่น้ำโขง                
นาตาล 2017-09-22 07:00:00 5 27.4 99 990 1.6 2.4
บ้านผาชัน 2017-09-22 07:00:00 5.64 26.46 91 990.97 0 0.2
อบต.นาโพธิ์กลาง 2017-09-22 07:00:00 0 25 100 988 0 0
หนองผือ 2017-09-22 07:20:00 12 26 - 984 3.6 3.6
ดอนตาล 2017-09-22 07:00:00 0 25.5 95 989 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้