ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร                
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2018-01-16 16:30:00 198.5 31.2 45.9 1005.8 0 0
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 2018-01-16 16:00:00 6.66 32.83 42.83 1000.73 0 0
กาญจนบุรี                
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2018-01-16 16:00:00 2 32.8 40 1000 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2018-01-16 16:00:00 40 35.8 33 1002 0 0
อบต.ท่าเสา 2018-01-16 16:00:00 20 34.8 37 992 0 0
อบต.ศรีมงคล 2018-01-16 16:00:00 4 33.8 37 - 0 0
บ่อพลอย 2018-01-16 16:00:00 43 37.2 30 986 0 0
ดงเสลา 2018-01-16 16:00:00 37 37.2 34 976 0 0
โป่งช้าง 2018-01-16 16:00:00 2 33.3 41 983 0 0
ดอนชะเอม 2018-01-16 16:00:00 3 34.3 39 1000 0 0
บ้านพุถ่อง 2018-01-16 16:00:00 7 36.3 35 988 0 0
ด่านเจดีย์สามองค์ 2018-01-16 16:00:00 41 34.8 32 968 0 0
สังขละบุรี 2018-01-16 16:00:00 6 32.3 29 983 0 0.2
น้ำตกเกริงกระเวีย 2018-01-16 16:00:00 0 26.5 47 973 0 0
หนองอำเภอจีน 2018-01-16 16:00:00 2 32.8 37 997 0 0
วัดไทรทอง 2018-01-16 16:00:00 39 35.3 38 988 0 0
จันทบุรี                
ทต.โป่งน้ำร้อน 2018-01-16 16:00:00 24 30.9 48 979 0 0
อบต.เทพนิมิต 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 53 996.9 0 0
ทต.ปัถวี 2018-01-16 16:00:00 - 34.7 43.3 1006.5 0 0
ทต.พลิ้ว 2018-01-16 16:00:00 - 33.4 51.7 1007.9 0 0
ทต.ทับช้าง 2018-01-16 08:00:00 20 22.5 90 993 0 0
อบต.ขุนซ่อง 2018-01-16 16:00:00 - 33.7 47 1002.5 0 0
อบต.นายายอาม 2018-01-16 16:00:00 - - - - 0 0
ทต.ตะเคียนทอง 2018-01-16 16:00:00 - 35.8 42.8 1003.6 0 0
ฉะเชิงเทรา                
อบต.บางขวัญ 2018-01-16 16:00:00 - 32.7 47.2 1007.5 0 0
อบต.ดอนฉิมพลี 2018-01-16 16:00:00 - 36.3 42.2 1007.7 0 0
ทต.ท่าข้าม 2018-01-16 16:00:00 - 33.3 47.8 1007.5 0 0
อบต.หนองแหน 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 53.9 - 0 0
อบต.ท่ากระดาน 2018-01-16 16:00:00 - 32.6 53.3 1004.4 0 0
อบต.คลองตะเกรา 2018-01-16 16:00:00 - 32 50.8 1000.4 0 0
ชลบุรี                
อบต.หนองบอนแดง 2018-01-16 16:00:00 - 34.9 45.2 1004.3 0 0
รพสต.บ่อวิน 2018-01-16 16:00:00 - 32.3 46.5 - 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2018-01-16 16:00:00 - 30.6 54.3 1003.8 0 0
อบต.บ่อทอง 2018-01-16 16:00:00 - 33.1 44 - 0 0
ชัยนาท                
วัดสิงห์ 2018-01-16 16:00:00 30 36.3 36 999 0 0
สรรคบุรี 2018-01-16 16:00:00 33 35.8 34 999 0 0
ตราด                
เปร็ดใน 2018-01-16 16:00:00 19.6 30.87 - - 0 0
อบต.ไม้รูด 2018-01-16 16:00:00 - 31.4 61.3 1007.1 0 0
อบต.สะตอ 2018-01-16 16:00:00 - 34.6 44.9 1006.3 0 0
อบต.ด่านชุมพล 2018-01-16 16:00:00 - 34 51.7 1004.4 0 0
ทต.หนองบอน 2018-01-16 16:00:00 - 30.9 52.8 - 0 0.2
อบต.บางปิด 2018-01-16 16:00:00 - 30.5 64.2 1008.1 0 0
ทต.เกาะช้าง 2018-01-16 16:00:00 - 32.4 57.2 1007.6 0 0
นครนายก                
อบต.ศรีจุฬา 2018-01-16 16:00:00 - 33.2 48.2 - 0 0
อบต.นาหินลาด 2018-01-16 16:00:00 - 40.3 33.9 1005.2 0 0
อบต.ศรีกะอาง 2018-01-16 16:00:00 - 37.1 36.1 1007.5 0 0
นครปฐม                
ท่านา 2018-01-16 16:00:00 38 34.3 39 1002 0 0
ศาลาดิน 2018-01-16 16:30:00 257.94 - - - 0 0
นนทบุรี                
หมู่บ้านนันทวรรณ 2018-01-16 16:00:00 32 38.7 32 1003 0 0
บ้านลากฆ้อน 2018-01-16 16:00:00 35 34.8 46 1002 0 0
ปทุมธานี                
รังสิตคลอง7 2018-01-16 16:00:00 38.98 36.75 35.17 1001.82 0 0.2
ปราจีนบุรี                
อบต.ดงพระรามณ์ 2018-01-16 16:00:00 39 36.3 33 1003 0 0
รพสต.บ้านโคกอุดม 2018-01-16 16:00:00 14 34.8 41 1004 0 0
อบต.วังท่าช้าง 2018-01-16 16:00:00 - 32.5 47.9 1004.6 0 0
อบต.บุพราหมณ์ 2018-01-16 16:00:00 - 34.4 44.9 999.9 0 0
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2018-01-16 16:00:00 30 33.3 46 1000 0 0
พระนครศรีอยุธยา                
อบต.หนองขนาก 2018-01-16 16:00:00 40 36.8 - 1003 0 0
ทต.บางไทร 2018-01-16 16:00:00 41 36.3 40 1005 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2018-01-16 16:00:00 1 30.4 42 1004 0 0
ระยอง                
ทต.บ้านนา 2018-01-16 16:00:00 - 35.4 45.9 1006.8 0 0
ชุมชนประแส 2018-01-16 16:30:00 173.18 - - - 0 0
อบต.หนองไร่ 2018-01-16 16:00:00 - 31.2 55.6 1000.9 0 0
ราชบุรี                
น้ำตกเก้าชั้น 2018-01-16 16:00:00 4 34.8 40 989 0 0
ทุ่งแหลม 2018-01-16 16:00:00 38 37.2 35 992 0 0
โป่งกระทิง 2018-01-16 16:00:00 9 32.8 48 982 0 0
ลพบุรี                
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2018-01-16 16:00:00 53 39.2 32 993 0 0
ลำนารายณ์ 2018-01-16 16:00:00 37 38.2 35 993 0 0
หนองมะค่า 2018-01-16 16:00:00 37 35.8 - 992 0 0
สมุทรปราการ                
รพ.ป้อมพระจุล 2018-01-16 16:00:00 37 37.7 42 - 0 1
บางเสาธง 2018-01-16 16:00:00 42 35.3 46 1001 0 0
สมุทรสงคราม                
อบต.ปลายโพงพาง 2018-01-16 16:00:00 34 32.8 48 1003 0 0
สมุทรสาคร                
อบต.บางกระเจ้า 2018-01-16 16:00:00 31 32.8 54 1002 0 0
สระบุรี                
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2018-01-16 16:00:00 10 34.3 38 1002 0 0
บ้านวังยาง 2018-01-16 16:00:00 31 36.3 34 983 0 0
สิงห์บุรี                
โพธิ์ชัย 2017-12-15 15:00:00 40 37.2 47 1005 0 0
สุพรรณบุรี                
นิคมกระเสียว 2018-01-16 16:00:00 2 32.3 36 991 0 0
หนองผักนาก 2018-01-16 16:00:00 38 34.3 40 1002 0 0
ทต.เจดีย์ 2018-01-16 16:00:00 37.25 32.83 44.67 1001.82 0 0
อ่างทอง                
อบต.บ้านพราน 2018-01-16 16:00:00 43 36.3 35 1004 0 0
เพชรบุรี                
บ้านปากคลอง 2018-01-16 16:00:00 29 32.8 - 1005 0 0
ร่องชะอม 2018-01-16 01:00:00 0 21.1 83 1003 0 0
บ้านจะโปร่ง 2018-01-16 16:00:00 52 35.8 39 991 0 0
ท่าตะคร้อ 2018-01-16 16:00:00 3 33.3 41 997 0 0
แยกชะอำ 2018-01-16 16:00:00 5 30.9 49 1004 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2018-01-16 16:00:00 58 32.8 49 992 0 0
เขื่อนเพชร 2018-01-16 16:00:00 10 34.8 40 1001 0 0
อบต.กลัดหลวง 2018-01-16 16:00:00 15 33.8 41 1002 0 0
บ้านโป่งเกตุ 2018-01-16 16:00:00 7 33.3 43 992 0 0
บ้านลาด 2018-01-16 16:00:00 18 36.8 47 1000 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้