ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร                
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2017-11-09 15:00:00 0 29.4 49.5 - 0 0
กาญจนบุรี                
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2017-11-19 10:00:00 63 36.3 59 1002 0 0
อบต.เกาะสำโรง 2017-11-19 10:00:00 54 36.8 58 1005 0 0
อบต.ท่าเสา 2017-11-19 10:00:00 63 33.3 74 994 0 0
อบต.ศรีมงคล 2017-11-19 10:00:00 54 35.3 61 - 0 0
ดงเสลา 2017-11-19 10:00:00 60 42.1 43 979 0 0
โป่งช้าง 2017-11-19 10:00:00 34 37.7 58 986 0 0
ดอนชะเอม 2017-11-19 10:00:00 38 34.8 71 1001 0 0
บ้านพุถ่อง 2017-11-19 10:00:00 52 35.8 61 990 0 0
ด่านเจดีย์สามองค์ 2017-11-19 10:00:00 40 32.8 73 971 0 0
สังขละบุรี 2017-11-19 10:00:00 55 32.8 73 984 0 0
น้ำตกเกริงกระเวีย 2017-11-19 09:00:00 47 34.3 66 976 0 0
หนองอำเภอจีน 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 59 1000 0 0
วัดไทรทอง 2017-11-19 10:00:00 55 32.3 76 990 0 0
จันทบุรี                
ทต.โป่งน้ำร้อน 2017-11-19 10:00:00 0 26 99 982 0 0
อบต.เทพนิมิต 2017-11-19 10:00:00 - 25.6 85 1000 0 0
ทต.ปัถวี 2017-11-19 10:00:00 - 28.3 82.1 1009.8 0 0
ทต.พลิ้ว 2017-11-19 10:00:00 - 25.7 83.2 1011.1 5.6 5.6
ทต.ทับช้าง 2017-11-19 10:00:00 1 27 94 993 0 0
อบต.ขุนซ่อง 2017-11-19 10:00:00 - 28.5 85.9 1005.9 0 0
อบต.นายายอาม 2017-11-19 10:00:00 - 29.8 84 1010.3 0 0
ฉะเชิงเทรา                
อบต.บางขวัญ 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 78.2 1010.4 0 0
อบต.ดอนฉิมพลี 2017-11-19 10:00:00 - 33.5 72.9 - 0 0
ทต.ท่าข้าม 2017-11-19 10:00:00 - 32.2 74.4 1010.1 0 0
อบต.หนองแหน 2017-11-19 10:00:00 - 29 91.6 - 2.6 2.6
อบต.ท่ากระดาน 2017-11-19 10:00:00 - 30 84.8 1006.9 0 6.8
อบต.คลองตะเกรา 2017-11-19 10:00:00 - 29.9 82 1003.2 0 0
ชลบุรี                
อบต.หนองบอนแดง 2017-11-19 10:00:00 - 31.2 78.8 1007 0 0
รพสต.บ่อวิน 2017-11-19 10:00:00 - 34.6 64.9 - 0 0
อบต.พลูตาหลวง 2017-11-19 10:00:00 - 31.6 75.7 1006.5 0 0
อบต.บ่อทอง 2017-11-19 10:00:00 - 30.3 82.1 - 0 0
ชัยนาท                
เขื่อนเจ้าพระยา 2017-11-19 10:00:00 43 27.9 90 1003 2 2
มโนรมย์ 2017-11-19 10:00:00 41 32.8 80 1006 0 0
วัดสิงห์ 2017-11-19 09:00:00 1 31.4 83 1002 0 0
ห้วยกรด 2017-11-19 10:00:00 43 34.3 75 1004 0 0
หันคา 2017-11-19 09:00:00 31 34.3 70 1000 0 0
ตราด                
เปร็ดใน 2017-11-19 10:10:00 0 23.03 - 1008.33 0.2 15
ทต.ท่าพริกเนินทราย 2017-11-19 10:10:00 - 24 93.9 1011.4 0.4 5.8
อบต.ไม้รูด 2017-11-19 10:10:00 - 25.9 89.3 1009.9 0.4 15.2
อบต.สะตอ 2017-11-19 10:10:00 - 24.1 90.6 1009.7 0.4 5.2
อบต.ด่านชุมพล 2017-11-19 10:10:00 - 23.2 94 1008.5 0.6 7
ทต.หนองบอน 2017-11-19 10:00:00 - 23.8 90.7 1000.2 0 0
ทต.เกาะช้าง 2017-11-19 10:10:00 - 24.1 91 1010.4 0.4 9
นครนายก                
อบต.ศรีจุฬา 2017-11-19 10:00:00 - 31.5 78.6 - 0 0
อบต.นาหินลาด 2017-11-19 10:00:00 - 37.4 55.6 1008 0 0
อบต.ศรีกะอาง 2017-11-19 10:00:00 - 35 61.2 1010.2 0 0
นครปฐม                
ท่านา 2017-11-19 10:00:00 50 33.8 66 1004 0 0
ศาลาดิน 2017-11-19 10:10:00 211.1 - 20 - 0 0
นนทบุรี                
หมู่บ้านนันทวรรณ 2017-11-19 10:00:00 46 35.8 61 1005 0 0
บ้านลากฆ้อน 2017-11-19 10:00:00 46 39.7 54 1005 0 0
ปทุมธานี                
รังสิตคลอง7 2017-11-19 10:00:00 47.67 40.18 54.17 1003.99 0 0
เลียบคลอง13 2017-11-19 10:00:00 51 36.3 69 1006 0 0
ปราจีนบุรี                
อบต.ดงพระรามณ์ 2017-11-19 10:00:00 30 30.4 84 1005 0 0
รพสต.บ้านโคกอุดม 2017-11-19 10:00:00 38 32.8 70 1005 0 0
อบต.วังท่าช้าง 2017-11-19 10:00:00 - 30 86.5 1006.7 0 0.2
อบต.บุพราหมณ์ 2017-11-19 10:00:00 - 31.3 73.2 1002.5 0 0
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2017-11-19 09:00:00 20 29.9 89 1003 0 3
พระนครศรีอยุธยา                
อบต.หนองขนาก 2017-11-19 10:00:00 29 32.3 - 1005 0 0
ทต.บางไทร 2017-11-19 10:00:00 56 36.8 67 1008 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 2017-11-19 10:00:00 61 33.8 71 1007 0 0
ระยอง                
ทต.บ้านนา 2017-11-19 10:00:00 - 30.3 80.3 1010.1 0 0
ชุมชนประแส 2017-11-19 10:10:00 131.98 - - - 0 0
อบต.หนองไร่ 2017-11-19 10:00:00 - 31.9 75.9 1003.3 0 0
ราชบุรี                
น้ำตกเก้าชั้น 2017-11-19 10:00:00 54 37.7 57 990 0 0
ทุ่งแหลม 2017-11-19 10:00:00 51 38.2 58 995 0 0
เขาช่องพราน 2017-11-19 10:00:00 63 - 65 1004 0 0
บ้านหนองตาจอน 2017-11-19 10:00:00 48.48 36.26 56.67 1000.73 0 0
โป่งกระทิง 2017-11-19 10:00:00 52 36.8 57 984 0 0
ลพบุรี                
วัดสามัคคีพัฒนาราม 2017-11-19 10:00:00 59 36.8 59 996 0 0
ลำนารายณ์ 2017-11-19 09:00:00 35 32.8 78 995 0 0
หนองมะค่า 2017-11-19 10:00:00 43 34.8 - 995 0 0
สระโบสถ์ 2017-11-19 10:00:00 36 34.3 64 999 0 1.8
สมุทรปราการ                
รพ.ป้อมพระจุล 2017-11-19 10:00:00 56 35.3 68 - 0 0
บางเสาธง 2017-11-19 10:00:00 41 35.3 65 1003 0 0
สมุทรสงคราม                
อบต.ปลายโพงพาง 2017-11-19 10:00:00 57 33.3 68 1006 0 0
สมุทรสาคร                
อบต.บางกระเจ้า 2017-11-19 10:00:00 52 35.3 68 1007 0 0
สระบุรี                
โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 2017-11-19 10:00:00 3 32.3 66 1005 0.2 0.2
บ้านวังยาง 2017-11-19 10:00:00 23 30.9 78 987 0 5.2
สิงห์บุรี                
โพธิ์ชัย 2017-11-19 10:00:00 42 32.8 78 1006 0 0
สุพรรณบุรี                
นิคมกระเสียว 2017-11-19 10:00:00 48 35.8 57 993 0 0
หนองผักนาก 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 64 1004 0 0
อ่างทอง                
อบต.บ้านพราน 2017-11-19 10:00:00 51 34.8 73 1007 0 0
เพชรบุรี                
บ้านปากคลอง 2017-11-19 10:00:00 51 36.8 - 1007 0 0
ร่องชะอม 2017-11-19 10:00:00 52 33.8 65 1001 0 0
ท่าตะคร้อ 2017-11-19 10:00:00 43 36.3 58 1000 0 0
แยกชะอำ 2017-11-19 10:00:00 51 34.8 71 1005 0 0
ไร่ใหม่พัฒนา 2017-11-19 10:00:00 34 34.8 65 995 0 0
เขื่อนเพชร 2017-11-19 10:00:00 59 35.3 63 1003 0 0
อบต.กลัดหลวง 2017-11-19 10:00:00 37 33.3 68 1005 0 0
บ้านโป่งเกตุ 2017-11-19 10:00:00 39 35.3 61 994 0 0
บ้านลาด 2017-11-19 10:00:00 58 41.7 64 1003 0 0
แก่งกระจาน 2017-11-19 10:00:00 4 29.4 83 981 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้