ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำสาละวิน                
บ้านสันติชล 2017-09-22 07:00:00 0 23 - 918 0 0.6
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.ปางหมู 2017-09-22 07:00:00 0 26 96 978 0 0
อบต.ปางมะผ้า 2017-09-22 07:00:00 1 22.5 - 922 0 7.6
แม่น้ำปิง                
ห้วยปลาหลด 2017-09-22 07:00:00 0.49 21.56 - 929.12 0 2
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.แม่สวด 2017-09-22 07:00:00 1 26 - 984 0 1
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.พบพระ 2017-09-22 07:00:00 - 24.3 90.4 965 0 0.4
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.แม่ระมาด 2017-09-22 07:00:00 - 26.5 89.4 987.1 0 2.2
โรงเรียนแม่อมกิ 2017-09-22 07:00:00 - 24.7 90.3 937.1 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้