ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำสาละวิน                
บ้านสันติชล 2018-01-16 16:00:00 40 29.4 46 917 0 0.2
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.ปางมะผ้า 2018-01-16 16:00:00 33 29.9 40 920 0 0
แม่น้ำปิง                
ห้วยปลาหลด 2018-01-16 16:00:00 43.75 29.4 - 928.03 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.แม่สวด 2018-01-16 16:00:00 3 31.4 48 984 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.พบพระ 2018-01-16 16:00:00 - 30.9 46.4 964.3 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
โรงเรียนแม่อมกิ 2018-01-09 20:00:00 - 23.3 84.5 941 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้