ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
ด้วยความร่วมมือจาก กรมชลประทาน,บ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Name Date Time Solar.(W/m2) Temp.(oC) Hum.(%RH) Pres.(mBar) Rain1Hr.*(mm.) RainToday.*(mm.)
แม่น้ำสาละวิน                
บ้านสันติชล 2017-11-19 10:00:00 44 31.4 64 922 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.ปางหมู 2017-11-19 10:00:00 51 33.8 60 981 0 0
อบต.ปางมะผ้า 2017-11-19 10:00:00 48 31.4 62 925 0 0
แม่น้ำปิง                
ห้วยปลาหลด 2017-11-19 10:00:00 11.83 27.44 - 932.37 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.แม่สวด 2017-11-19 10:00:00 33 32.3 74 988 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
อบต.พบพระ 2017-11-19 10:00:00 - 31.1 68.8 967.6 0 0
แม่น้ำสาละวิน                
โรงเรียนแม่อมกิ 2017-11-19 10:00:00 - 30.1 72.8 940.4 0 0
อบต.แม่ระมาด 2017-11-19 10:00:00 - 33.6 62.7 989.7 0 0

หมายเหตุ:
Rain1Hr. คือ ปริมาณฝนที่ตก ของชั่วโมงนี้ เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือ ฝนที่ตกตั้งแต่ 13:00 ถึง 14:00
RainToday คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 ของวันนี้ถึงปัจจุบัน เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
Rain Acc. คือ ปริมาณฝนสะสม ที่นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความจริง เนื่องจาก ระบบอาจมีการหยุดการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณฝน ในเวลานั้นได้