27 ม.ค. 2563 ข้อมูลล่าสุด
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด
[ ]