ข้อมูลน้ำในเขื่อน 27 มกราคม 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,349 (40%)  1,549 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,586 (48%)  1,736 (18%)
เขื่อนป่าสักฯ  200 (21%)  197 (21%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,589 (74%)  3,577 (40%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-5%),เขื่อนจุฬาภรณ์(4%),เขื่อนกระเสียว(7%),เขื่อนทับเสลา(12%),เขื่อนภูมิพล(12%),เขื่อนคลองสียัด(12%),เขื่อนลำพระเพลิง(12%),เขื่อนลำนางรอง(15%),เขื่อนหนองปลาไหล(16%),เขื่อนสิริกิติ์(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ