ข้อมูลน้ำในเขื่อน 19 มิถุนายน 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,456 (41%)  1,656 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์  3,871 (41%)  1,021 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ  85 (9%)  82 (8%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,425 (50%)  1,413 (16%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(1%),เขื่อนสิรินธร(2%),เขื่อนคลองสียัด(7%),เขื่อนป่าสักฯ(8%),เขื่อนกระเสียว(10%),เขื่อนสิริกิติ์(11%),เขื่อนภูมิพล(12%),เขื่อนทับเสลา(13%),เขื่อนลำพระเพลิง(13%),เขื่อนวชิราลงกรณ(16%),เขื่อนแม่กวง(17%),เขื่อนศรีนครินทร์(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ