ข้อมูลน้ำในเขื่อน 2 มิถุนายน 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  4,189 (31%)  389 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์  3,411 (36%)  561 (6%)
เขื่อนป่าสักฯ  113 (12%)  110 (11%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,069 (46%)  1,057 (12%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-10%),เขื่อนจุฬาภรณ์(3%),เขื่อนภูมิพล(3%),เขื่อนกระเสียว(4%),เขื่อนคลองสียัด(5%),เขื่อนบางพระ(5%),เขื่อนสิริกิติ์(6%),เขื่อนลำพระเพลิง(7%),เขื่อนทับเสลา(9%),เขื่อนสิรินธร(9%),เขื่อนป่าสักฯ(11%),เขื่อนลำนางรอง(12%),เขื่อนวชิราลงกรณ(12%),เขื่อนลำแซะ(12%),เขื่อนศรีนครินทร์(12%),เขื่อนมูลบน(13%),เขื่อนแม่งัด(14%),เขื่อนหนองปลาไหล(15%),เขื่อนห้วยหลวง(16%),เขื่อนแม่กวง(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ