ข้อมูลน้ำในเขื่อน 21 มิถุนายน 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  7,487 (56%)  3,687 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,919 (52%)  2,069 (22%)
เขื่อนป่าสักฯ  205 (21%)  202 (21%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  5,147 (58%)  2,135 (24%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนสิรินธร(4%),เขื่อนอุบลรัตน์(13%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ