ข้อมูลน้ำในเขื่อน 26 เมษายน 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  7,831 (58%)  4,031 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์  5,544 (58%)  2,694 (28%)
เขื่อนป่าสักฯ  316 (33%)  313 (33%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  5,024 (57%)  2,012 (23%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนสิรินธร(12%),เขื่อนอุบลรัตน์(19%),เขื่อนแม่กวง(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนบางลาง(88.18%),เขื่อนกระเสียว(87.67%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ