ข้อมูลน้ำในเขื่อน 25 มิถุนายน 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  6,044 (45%)  2,244 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,637 (49%)  1,787 (19%)
เขื่อนป่าสักฯ  316 (33%)  313 (33%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,137 (47%)  1,125 (13%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนสิรินธร(6%),เขื่อนแม่กวง(12%),เขื่อนวชิราลงกรณ(13%),เขื่อนศรีนครินทร์(14%),เขื่อนภูมิพล(17%),เขื่อนลำตะคอง(17%),เขื่อนสิริกิติ์(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ