ข้อมูลน้ำในเขื่อน 27 เมษายน 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,731 (43%)  1,931 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,944 (52%)  2,094 (22%)
เขื่อนป่าสักฯ  261 (27%)  258 (27%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,314 (49%)  1,302 (15%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนแม่กวง(10%),เขื่อนศรีนครินทร์(14%),เขื่อนภูมิพล(14%),เขื่อนคลองสียัด(14%),เขื่อนสิรินธร(14%),เขื่อนวชิราลงกรณ(15%),เขื่อนลำตะคอง(17%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ