ข้อมูลน้ำในเขื่อน 23 สิงหาคม 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  6,829 (51%)  3,029 (23%)
เขื่อนสิริกิติ์  6,073 (64%)  3,223 (34%)
เขื่อนป่าสักฯ  258 (27%)  255 (27%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  5,871 (66%)  2,859 (32%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนแม่กวง(16%),เขื่อนศรีนครินทร์(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนน้ำอูน(112.77%),เขื่อนน้ำพุง(102.05%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ