ข้อมูลน้ำในเขื่อน 25 เมษายน 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  6,656 (49%)  2,856 (21%)
เขื่อนสิริกิติ์  4,973 (52%)  2,123 (22%)
เขื่อนป่าสักฯ  202 (21%)  199 (21%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  5,232 (59%)  2,220 (25%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(0%),เขื่อนสิรินธร(2%),เขื่อนกระเสียว(7%),เขื่อนทับเสลา(13%),เขื่อนลำปาว(19%),เขื่อนห้วยหลวง(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ