ข้อมูลน้ำในเขื่อน 29 พฤศจิกายน 2563                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  5,672 (42%)  1,872 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์  5,695 (60%)  2,845 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ  753 (78%)  750 (78%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,860 (55%)  1,848 (21%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนภูมิพล(14%),เขื่อนศรีนครินทร์(17%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนลำตะคอง(113.82%),เขื่อนหนองปลาไหล(105.98%),เขื่อนมูลบน(104.52%),เขื่อนลำพระเพลิง(99.92%),เขื่อนจุฬาภรณ์(95.13%),เขื่อนปราณบุรี(92.36%),เขื่อนทับเสลา(90.67%),เขื่อนสิรินธร(89.68%),เขื่อนลำแซะ(88.11%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ