ข้อมูลน้ำในเขื่อน 22 มีนาคม 2560                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  6,166 (46%)  2,366 (18%)
เขื่อนสิริกิติ์  5,451 (57%)  2,601 (27%)
เขื่อนป่าสักฯ  426 (44%)  423 (44%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  4,803 (54%)  1,791 (20%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนศรีนครินทร์(16%),เขื่อนภูมิพล(18%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ