ข้อมูลน้ำในเขื่อน 21 สิงหาคม 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  4,553 (34%)  753 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์  3,938 (41%)  1,088 (11%)
เขื่อนป่าสักฯ  31 (3%)  28 (3%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,100 (69%)  3,088 (35%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(-2%),เขื่อนจุฬาภรณ์(2%),เขื่อนป่าสักฯ(3%),เขื่อนคลองสียัด(5%),เขื่อนภูมิพล(6%),เขื่อนกระเสียว(9%),เขื่อนลำนางรอง(9%),เขื่อนลำพระเพลิง(11%),เขื่อนสิริกิติ์(11%),เขื่อนทับเสลา(12%),เขื่อนลำปาว(16%),เขื่อนสิรินธร(16%),เขื่อนมูลบน(16%),เขื่อนแม่กวง(18%),เขื่อนลำแซะ(18%),เขื่อนน้ำพุง(19%),เขื่อนห้วยหลวง(19%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : ไม่มี
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ