ข้อมูลน้ำในเขื่อน 24 กุมภาพันธ์ 2561                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  9,263 (69%)  5,463 (41%)
เขื่อนสิริกิติ์  6,698 (70%)  3,848 (40%)
เขื่อนป่าสักฯ  564 (59%)  561 (58%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,185 (70%)  3,173 (36%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนกระเสียว(116.75%),เขื่อนบางลาง(93.67%),เขื่อนแม่งัด(90.53%),เขื่อนศรีนครินทร์(85.47%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ