ข้อมูลน้ำในเขื่อน 21 กุมภาพันธ์ 2562                  (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ(%รนก.) ใช้การได้จริง(%)
เขื่อนภูมิพล  7,941 (59%)  4,141 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์  6,184 (65%)  3,334 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ  390 (41%)  387 (40%)
เขื่อนวชิราลงกรณ  6,616 (75%)  3,604 (41%)
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต(%ใช้การฯ) : เขื่อนอุบลรัตน์(5%),เขื่อนสิรินธร(8%),เขื่อนกระเสียว(9%),เขื่อนทับเสลา(14%)
เขื่อนน้ำมากวิกฤต(%รนก.) : เขื่อนแม่งัด(90.93%),เขื่อนศรีนครินทร์(87.89%)
(รนก. คือ ระดับน้ำเก็บกัก )
ตารางแสดงสภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้งประเทศ