ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 7.726 20 7.726 20 0.000 - - 7.226 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.097 21 2.097 21 0.000 - - 1.597 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.221 8 1.221 8 0.000 - - 0.961 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 1.953 43 1.953 43 0.000 - - 1.803 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.879 24 0.879 24 0.000 - - 0.599 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.487 24 1.492 24 0.005 - - 1.192 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.460 38 3.460 38 0.000 - - 2.010 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 30.332 42 30.210 41 0.187 - - 27.210 0.299
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.198 47 1.198 47 0.000 - - 0.958 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.502 7 0.502 7 0.000 - - 0.000 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 0.267 2 0.267 2 0.000 - - 0.000 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 2.608 38 2.605 38 0.000 - - 1.805 0.003
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.132 0 0.132 0 0.000 - - 0.000 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.626 73 0.367 7 0.006 - - 0.000 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.486 0 0.486 0 0.000 - - 0.336 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.653 0 0.653 0 0.000 - - 0.493 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 4.477 34 4.526 35 0.048 - - 1.656 0.000
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.031 75 1.031 75 0.003 - - 0.666 0.003
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.173 0 0.173 0 0.000 - - 0.103 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 1.573 26 1.575 26 0.003 - - 1.175 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.178 0 0.178 0 0.000 - - 0.000 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.478 0 0.478 0 0.000 - - 0.363 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 13.478 36 13.417 36 0.112 - - 10.917 0.178
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.080 0 0.080 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 15.581 36 15.581 36 0.000 - - 13.931 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.381 0 0.381 0 0.000 - - 0.265 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.058 0 0.058 0 0.000 - - 0.000 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 8.050 14 8.050 14 0.080 - - 2.050 0.040
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.375 27 0.375 27 0.000 - - 0.355 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.531 0 0.531 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.394 45 8.394 45 0.000 - - 7.294 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 17.520 27 17.520 27 0.050 - - 4.920 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 6.585 22 6.585 22 0.015 - - 4.085 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 3.000 44 3.000 44 0.020 - - 2.872 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.091 0 0.091 0 0.000 - - 0.000 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 22.500 39 22.355 39 0.000 - - 13.555 0.032
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.132 0 3.132 0 0.000 - - 2.532 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.399 0 0.399 0 0.000 - - 0.248 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 2.223 18 2.213 18 0.000 - - 1.173 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.079 0 1.079 0 0.000 - - 0.799 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 0.942 17 0.938 17 0.000 - - 0.504 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.355 23 1.355 23 0.000 - - 1.255 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.320 0 0.320 0 0.000 - - 0.190 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.284 16 1.284 16 0.000 - - 0.584 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.234 0 1.234 0 0.000 - - 1.194 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 7.240 22 7.240 22 0.057 - - 4.020 0.027
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.498 13 2.498 13 0.065 - - 0.798 0.012
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 9.150 0 9.150 0 0.000 - - 8.400 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 0.552 0 0.552 0 0.000 - - 0.372 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 217.173 34 213.625 33 0.651 0.000 0.000 149.387 0.596
  สูงสุด 96.000 15.90 30.332 100 30.210 100 0.187 27.210 0.299
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.004 2 2
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 1.430 43 1.430 43 0.004 - - 0.485 0.002
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.265 7 0.265 7 0.002 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 5.894 20 5.894 20 0.020 - - 3.894 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.046 3 0.046 3 0.000 - - 0.000 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 3.857 15 3.857 15 0.012 - - 2.387 0.008
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.495 18 0.495 18 0.001 - - 0.307 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.515 6 0.543 6 0.028 - - 0.143 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.206 7 0.225 8 0.019 - - 0.105 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.539 63 2.539 63 0.019 - - 2.439 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.668 25 0.668 25 0.004 - - 0.493 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.044 51 2.044 51 0.000 - - 1.804 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 2.566 33 2.566 33 0.045 - - 1.866 0.053
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 10.184 48 10.184 48 0.268 - - 8.894 0.126
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.644 40 0.644 40 0.015 - - 0.264 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 3.439 38 3.439 38 0.013 - - 2.739 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 2.848 37 2.848 37 0.079 - - 2.808 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.042 4 0.042 4 0.014 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.981 50 1.981 50 0.004 - - 1.431 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.456 8 0.456 8 0.022 - - 0.000 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.097 17 1.097 17 0.037 - - 0.697 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.201 20 1.201 20 0.079 - - 0.801 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.356 16 0.356 16 0.005 - - 0.156 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.313 21 0.313 21 0.016 - - 0.163 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.253 12 0.253 12 0.035 - - 0.103 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.393 37 1.393 37 0.000 - - 1.168 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.725 40 0.725 40 0.000 - - 0.565 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.454 23 0.454 23 0.000 - - 0.000 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.157 16 0.157 16 0.005 - - 0.057 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.045 3 0.045 3 0.003 - - 0.042 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.013 42 1.013 42 0.009 - - 0.895 0.009
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.557 14 0.557 14 0.003 - - 0.062 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.520 76 1.725 86 0.213 - - 1.475 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 1.235 8 2.451 16 0.018 - - 1.566 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.860 42 1.920 44 0.000 - - 1.917 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 1.220 19 1.265 20 0.000 - - 1.090 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.045 1 0.045 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.760 0 0.760 0 0.016 - - 0.590 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.832 60 1.832 60 0.010 - - 0.832 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.720 0 0.720 0 0.008 - - 0.280 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.015 1 0.016 1 0.001 - - 0.000 0.002
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.015 0 0.015 0 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.254 2 0.254 2 0.000 - - 0.000 0.085
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.576 16 0.576 16 0.279 - - 0.496 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 13.216 31 13.216 31 0.000 - - 9.916 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.006 0 0.006 0 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.069 0 0.069 0 0.000 - - 0.000 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 0.242 0 0.242 0 0.000 - - 0.092 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.433 0 0.433 0 0.000 - - 0.313 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 1.819 8 1.819 8 0.000 - - 1.169 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 5.700 49 5.700 49 0.300 - - 5.200 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.694 75 2.694 75 0.000 - - 2.409 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.804 24 0.804 24 0.000 - - 0.648 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 1.353 18 1.353 18 0.000 - - 0.824 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.506 36 1.506 36 0.000 - - 1.443 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.022 29 1.022 29 0.110 - - 1.013 0.036
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.582 65 1.582 65 0.036 - - 1.352 0.014
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 1.452 25 1.452 25 0.000 - - 0.852 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.604 63 2.604 63 0.000 - - 2.364 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.812 44 2.812 44 0.000 - - 2.112 0.046
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.913 26 1.913 26 0.000 - - 1.246 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 15.736 44 15.648 43 0.000 - - 14.348 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.513 17 0.523 17 0.013 - - 0.000 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.229 16 0.227 16 0.000 - - 0.017 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.644 27 0.640 27 0.000 - - 0.410 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 2.424 18 2.424 18 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.258 18 0.258 18 0.000 - - 0.000 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.256 7 0.251 7 0.000 - - 0.221 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.500 9 0.495 9 0.000 - - 0.195 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.489 9 0.489 9 0.000 - - 0.229 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 3.400 0 3.400 0 0.035 - - 1.900 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.253 41 3.253 41 0.000 - - 1.253 0.015
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.182 48 4.182 48 0.004 - - 3.102 0.004
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.456 28 0.456 28 0.001 - - 0.178 0.001
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.900 53 1.900 53 0.008 - - 1.408 0.008
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.261 20 0.261 20 0.001 - - 0.221 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.752 27 0.752 27 0.004 - - 0.712 0.004
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 1.125 27 1.125 27 0.000 - - 0.791 0.009
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.151 6 0.151 6 0.000 - - 0.006 0.000
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.653 40 0.653 40 0.000 - - 0.533 0.005
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 10.423 33 10.423 33 0.024 - - 7.423 0.024
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.984 27 0.984 27 0.000 - - 0.950 0.017
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 2.358 47 2.358 47 0.006 - - 2.208 0.006
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.575 56 1.575 56 0.000 - - 1.432 0.007
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.764 34 0.764 34 0.000 - - 0.597 0.008
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 1.203 5 1.203 5 0.000 - - 0.803 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.187 9 0.187 9 0.000 - - 0.096 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 1.095 35 1.095 35 0.000 - - 0.985 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.417 9 0.417 9 0.000 - - 0.227 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 2.686 23 2.686 23 0.000 - - 2.366 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.374 19 0.374 19 0.000 - - 0.154 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.694 25 0.694 25 0.000 - - 0.394 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.124 2 0.124 2 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.805 43 1.805 43 0.000 - - 0.605 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.484 20 0.492 21 0.008 - - 0.367 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.250 45 1.258 45 0.008 - - 0.958 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.345 15 0.349 15 0.004 - - 0.319 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.600 31 1.600 31 0.000 - - 1.350 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.010 18 2.010 18 0.000 - - 1.980 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.300 12 0.320 13 0.020 - - 0.290 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.561 26 0.602 27 0.031 - - 0.182 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.754 53 1.757 53 0.003 - - 1.307 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.526 26 0.526 26 0.000 - - 0.446 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 1.986 39 2.002 39 0.016 - - 1.602 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.326 22 0.326 22 0.000 - - 0.296 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 12.320 52 12.280 52 0.030 - - 10.280 0.350
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 10.850 59 10.895 59 0.080 - - 10.245 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 1.900 45 1.933 46 0.040 - - 1.733 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 2.985 75 3.015 75 0.060 - - 2.515 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.600 57 1.619 58 0.020 - - 1.509 0.000
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 2.569 24 2.569 24 0.000 - - 1.769 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.341 30 1.341 30 0.010 - - 0.641 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.300 12 0.300 12 0.000 - - 0.000 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.278 32 1.278 32 0.000 - - 0.428 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.626 73 1.626 73 0.000 - - 1.096 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.434 22 0.434 22 0.000 - - 0.134 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.797 77 0.795 76 0.000 - - 0.645 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 5.290 39 5.290 39 0.000 - - 4.690 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 19.870 59 19.870 59 0.000 - - 18.750 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 10.520 62 10.520 62 0.000 - - 9.920 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 4.550 57 4.550 57 0.000 - - 3.750 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 8.700 73 8.700 73 0.002 - - 6.854 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.887 0 3.887 0 0.000 - - 3.437 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 10.980 75 10.980 75 0.000 - - 9.380 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.315 31 0.315 31 0.000 - - 0.015 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.775 31 0.775 31 0.000 - - 0.415 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.992 40 2.992 40 0.000 - - 2.962 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.622 34 2.622 34 0.000 - - 2.582 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 5.590 30 5.590 30 0.000 - - 5.190 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 10.000 37 10.070 38 0.070 - - 9.470 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 4.966 26 4.966 26 0.000 - - 4.075 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 1.666 22 1.666 22 0.000 - - 1.122 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 3.737 35 3.737 35 0.007 - - 3.337 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.553 7 0.553 7 0.000 - - 0.245 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 3.487 25 3.487 25 0.000 - - 2.487 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.449 76 1.449 76 0.001 - - 1.159 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 6.339 47 6.339 47 0.000 - - 5.369 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.006 0 0.006 0 0.020 - - 0.000 0.020
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.010 0 0.010 0 0.000 - - 0.000 0.009
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 0.812 20 0.812 20 0.000 - - 0.712 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.686 24 0.686 24 0.001 - - 0.242 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.071 2 0.071 2 0.001 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.159 10 0.159 10 0.000 - - 0.129 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.067 6 0.067 6 0.000 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.084 6 0.084 6 0.024 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 6.650 26 6.650 26 0.011 - - 5.450 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 13.680 38 13.680 38 0.090 - - 11.880 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.476 32 0.477 32 0.000 - - 0.175 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 28.480 29 28.480 29 0.076 - - 19.180 0.044
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.367 19 0.380 19 0.012 - - 0.330 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 2.606 11 2.587 11 0.000 - - 1.331 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.262 0 1.262 0 0.000 - - 0.962 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.455 41 1.448 40 0.000 - - 1.328 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.006 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.300 5 0.300 5 0.002 - - 0.000 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 2.094 15 2.083 14 0.000 - - 1.323 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 3.193 8 3.193 8 0.000 - - 1.193 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 2.902 10 2.915 11 0.012 - - 1.514 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.520 8 0.520 8 0.001 - - 0.000 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.327 27 1.337 27 0.008 - - 0.572 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.009 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 1.360 10 1.421 11 0.031 - - 0.871 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.700 0 3.700 0 0.000 - - 3.150 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.855 10 0.855 10 0.002 - - 0.001 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.315 32 3.193 78 0.000 - - 3.053 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.706 39 0.694 39 0.000 - - 0.392 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.889 59 5.889 59 0.116 - - 5.259 0.170
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.565 41 1.565 41 0.002 - - 1.115 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.679 46 3.679 46 0.005 - - 3.079 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 11.922 54 11.922 54 0.000 - - 10.122 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.936 40 4.936 40 0.008 - - 3.636 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 8.748 24 8.748 24 0.021 - - 5.948 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 7.969 30 7.969 30 0.010 - - 4.569 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.125 195 2.125 195 0.003 - - 2.015 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.596 69 2.596 69 0.005 - - 1.886 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.536 20 0.536 20 0.002 - - 0.000 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 10.121 27 10.121 27 0.031 - - 9.391 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.027 26 1.027 26 0.005 - - 0.377 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.640 0 1.640 0 0.000 - - 1.240 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.041 21 1.041 21 0.000 - - 0.597 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.632 45 3.632 45 0.005 - - 3.189 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 7.625 49 7.625 49 0.010 - - 6.975 0.024
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 8.968 32 8.968 32 0.000 - - 7.538 0.006
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 10.216 51 10.216 51 0.000 - - 9.400 0.035
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 5.033 45 5.033 45 0.000 - - 4.383 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.274 45 4.274 45 0.000 - - 3.134 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 4.188 35 4.188 35 0.000 - - 3.788 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 6.696 45 6.696 45 0.007 - - 6.196 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 3.009 60 3.009 60 0.000 - - 2.959 0.002
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.640 42 3.640 42 0.000 - - 3.581 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.254 24 0.254 24 0.000 - - 0.234 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.621 48 1.621 48 0.002 - - 1.221 0.005
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.295 29 0.295 29 0.000 - - 0.262 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.194 18 0.194 18 0.001 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 10.808 0 10.808 0 0.000 - - 8.408 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.420 0 2.420 0 0.005 - - 2.120 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 530.728 31 534.390 32 2.805 0.000 0.000 419.496 1.216
  สูงสุด 98.000 7.30 28.480 195 28.480 195 0.300 19.180 0.350
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.005 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 13.260 33 13.166 33 0.010 - - 5.366 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 0.940 22 0.981 23 0.000 - - 0.781 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.518 26 0.518 26 0.000 - - 0.350 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.494 25 0.493 25 0.000 - - 0.333 0.001
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 1.043 10 1.051 11 0.000 - - 0.051 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 9.672 14 9.531 14 0.000 - - 8.541 0.121
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 1.108 14 1.108 14 0.012 - - 0.828 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 0.404 6 0.404 6 0.014 - - 0.004 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 0.139 1 0.144 1 0.007 - - 0.000 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.906 28 5.975 28 0.104 - - 4.975 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 0.788 16 0.852 18 0.071 - - 0.602 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.576 47 0.576 47 0.002 - - 0.376 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 1.840 48 1.857 48 0.030 - - 1.557 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.004 51 1.001 51 0.000 - - 0.811 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 2.810 0 2.801 0 0.009 - - 0.000 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.025 68 1.025 68 0.004 - - 0.935 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.432 48 1.432 48 0.005 - - 1.232 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.232 8 0.232 8 0.006 - - 0.032 0.004
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.488 113 2.488 113 0.021 - - 1.988 0.000
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 15.886 22 15.971 22 0.339 - - 12.971 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 2.273 12 2.306 12 0.038 - - 2.106 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 6.260 16 6.427 16 0.382 - - 3.427 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 19.383 83 19.352 83 0.000 - - 18.552 0.018
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 0.864 37 0.878 37 0.015 - - 0.128 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 2.136 38 2.136 38 0.002 - - 1.656 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 10.914 30 10.851 29 0.000 - - 7.507 0.049
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 2.579 39 2.579 39 0.002 - - 1.979 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 36.000 37 35.900 37 0.000 - - 31.900 0.027
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.363 34 1.356 34 0.000 - - 0.496 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.272 45 3.271 45 0.006 - - 3.021 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 1.951 34 1.944 34 0.000 - - 0.804 0.001
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.222 6 0.222 6 0.000 - - 0.102 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.160 57 3.159 57 0.002 - - 2.359 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.580 26 0.569 26 0.000 - - 0.369 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 9.550 16 9.550 16 0.012 - - 5.550 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.858 19 1.858 19 0.002 - - 1.658 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.288 27 0.288 27 0.000 - - 0.188 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.172 0 0.172 0 0.000 - - 0.122 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 1.692 20 1.692 20 0.009 - - 1.572 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.028 2 0.284 25 0.000 - - 0.234 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 0.726 19 0.719 18 0.000 - - 0.649 0.006
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.613 31 0.613 31 0.000 - - 0.493 0.000
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 2.182 32 2.175 32 0.007 - - 1.975 0.013
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 0.804 26 0.789 25 0.000 - - 0.689 0.014
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 170.640 30 170.901 30 1.111 0.000 0.000 129.344 0.304
  สูงสุด 97.000 7.80 36.000 113 35.900 113 0.382 31.900 0.121
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.028 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 3.897 0 3.897 0 0.000 - - 2.867 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 5.070 12 5.070 12 0.040 - - 2.900 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.218 14 1.218 14 0.000 - - 0.868 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 10.712 25 10.712 25 0.000 - - 8.712 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.004 17 2.004 17 0.000 - - 1.792 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.445 0 0.445 0 0.000 - - 0.245 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 0.804 25 0.802 25 0.000 - - 0.552 0.002
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 3.010 42 3.010 42 0.000 - - 2.913 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 28.811 28 28.809 28 0.040 0.000 0.000 22.299 0.002
  สูงสุด 43.410 2.17 10.712 59 10.712 59 0.040 8.712 0.002
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.001 12 12
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 14.249 28 14.993 30 0.744 - - 10.193 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 0.430 4 0.430 4 0.000 - - 0.000 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.140 29 1.140 29 0.000 - - 0.900 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.470 34 1.464 34 0.000 - - 1.432 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 7.852 22 7.852 22 0.000 - - 5.852 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 1.785 42 1.785 42 0.005 - - 1.565 0.005
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 8.949 38 8.913 38 0.000 - - 8.533 0.036
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 35.875 28 36.577 28 0.749 0.000 0.000 28.475 0.047
  สูงสุด 50.000 4.80 14.249 42 14.993 42 0.744 10.193 0.036
  ต่ำสุด 4.000 0.032 0.430 4 4
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.204 35 1.204 35 0.000 - - 1.084 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.067 26 1.067 26 0.000 - - 0.827 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.424 22 0.424 22 0.000 - - 0.384 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 1.384 17 1.384 17 0.000 - - 0.774 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 0.642 16 0.642 16 0.000 - - 0.512 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 2.186 40 2.186 40 0.010 - - 1.886 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.019 0 3.019 0 0.000 - - 2.799 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 2.461 24 2.436 23 0.006 - - 1.936 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 11.730 29 11.707 28 0.000 - - 7.707 0.021
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 2.482 0 2.480 0 0.043 - - 0.440 0.043
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 8.100 36 8.041 36 0.045 - - 7.241 0.104
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.372 49 1.372 49 0.000 - - 1.222 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 2.303 24 2.274 24 0.002 - - 1.374 0.031
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 8.268 52 8.268 52 0.013 - - 5.768 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.053 43 1.048 43 0.003 - - 0.988 0.008
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 2.069 0 2.064 0 0.008 - - 1.908 0.013
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.078 65 2.060 64 0.000 - - 2.020 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 2.941 0 2.935 0 0.000 - - 2.265 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 30.373 38 30.337 38 0.156 - - 28.337 0.192
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 44.300 63 44.140 63 0.099 - - 29.840 0.259
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.670 39 0.670 39 0.000 - - 0.670 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 35.550 59 35.500 59 0.036 - - 22.500 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.425 6 0.425 6 0.011 - - 0.155 0.016
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 6.552 35 6.508 35 0.052 - - 6.108 0.062
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 8.474 42 8.457 42 0.000 - - 7.557 0.038
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.479 36 7.489 37 0.027 - - 6.689 0.008
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.900 32 1.880 31 0.000 - - 1.820 0.020
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 4.430 21 4.420 21 0.020 - - 4.270 0.036
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.614 0 0.614 0 0.002 - - 0.504 0.014
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.420 65 1.420 65 0.000 - - 1.320 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 26.878 0 26.974 0 0.183 - - 25.424 0.087
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.161 0 1.161 0 0.015 - - 1.141 0.015
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 1.590 0 1.570 0 0.000 - - 1.520 0.027
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 226.599 37 226.176 36 0.731 0.000 0.000 178.990 1.144
  สูงสุด 80.000 2.50 44.300 65 44.140 65 0.183 29.840 0.259
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 6 6
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,465.303 32 1,465.673 32 8.361 0.000 0.000 1,110.713 7.058