ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 7.726 20 7.726 20 0.000 - - 7.226 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.097 21 2.097 21 0.000 - - 1.597 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.221 8 1.221 8 0.000 - - 0.961 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 1.953 43 1.953 43 0.000 - - 1.803 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.879 24 0.879 24 0.000 - - 0.599 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.492 24 1.494 24 0.002 - - 1.194 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.460 38 3.460 38 0.000 - - 2.010 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 30.210 41 30.166 41 0.202 - - 27.166 0.247
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.198 47 1.198 47 0.000 - - 0.958 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.502 7 0.502 7 0.000 - - 0.000 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 0.267 2 0.267 2 0.000 - - 0.000 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.304 31 1.304 31 0.000 - - 0.904 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 2.605 38 2.605 38 0.000 - - 1.805 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.132 0 0.132 0 0.000 - - 0.000 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 0.367 7 3.637 73 0.000 - - 3.097 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.486 0 0.486 0 0.000 - - 0.336 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.653 0 0.653 0 0.000 - - 0.493 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 4.526 35 4.558 35 0.032 - - 1.688 0.000
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.031 75 1.031 75 0.003 - - 0.666 0.003
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.173 0 0.173 0 0.000 - - 0.103 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 1.575 26 1.575 26 0.000 - - 1.175 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.178 0 0.178 0 0.000 - - 0.000 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.478 0 0.478 0 0.000 - - 0.363 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 13.417 36 13.266 36 0.022 - - 10.766 0.173
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.080 0 0.080 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 15.581 36 15.581 36 0.000 - - 13.931 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.381 0 0.381 0 0.000 - - 0.265 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.058 0 0.058 0 0.000 - - 0.000 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 8.050 14 8.020 14 0.018 - - 2.020 0.035
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.375 27 0.375 27 0.000 - - 0.355 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.531 0 0.531 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.394 45 8.394 45 0.000 - - 7.294 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 17.520 27 17.520 27 0.050 - - 4.920 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 6.585 22 6.585 22 0.015 - - 4.085 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 3.000 44 3.000 44 0.020 - - 2.872 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.091 0 0.082 0 0.000 - - 0.000 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 22.355 39 22.355 39 0.032 - - 13.555 0.032
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.132 0 3.132 0 0.000 - - 2.532 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.399 0 0.399 0 0.000 - - 0.248 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 2.213 18 2.213 18 0.000 - - 1.173 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.079 0 1.079 0 0.000 - - 0.799 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 0.938 17 0.938 17 0.000 - - 0.504 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.355 23 1.355 23 0.000 - - 1.255 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.320 0 0.320 0 0.000 - - 0.190 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.284 16 1.284 16 0.000 - - 0.584 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.234 0 1.234 0 0.000 - - 1.194 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 7.240 22 7.240 22 0.057 - - 4.020 0.027
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.498 13 2.498 13 0.065 - - 0.798 0.012
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 9.150 0 9.150 0 0.000 - - 8.400 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 0.552 0 0.552 0 0.000 - - 0.372 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 213.625 33 216.695 34 0.518 0.000 0.000 152.293 0.531
  สูงสุด 96.000 15.90 30.210 100 30.166 100 0.202 27.166 0.247
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.004 2 2
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 1.430 43 1.470 45 0.004 - - 0.525 0.002
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.265 7 0.267 7 0.005 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 5.894 20 6.005 21 0.008 - - 4.005 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.046 3 0.047 3 0.001 - - 0.000 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 3.857 15 3.840 14 0.010 - - 2.370 0.006
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.495 18 0.495 18 0.001 - - 0.307 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.543 6 0.585 7 0.042 - - 0.185 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.225 8 0.225 8 0.042 - - 0.105 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.539 63 2.543 64 0.004 - - 2.443 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.668 25 0.672 25 0.004 - - 0.497 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.044 51 2.047 51 0.003 - - 1.807 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 2.566 33 2.710 35 0.055 - - 2.010 0.055
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 10.184 48 10.105 48 0.079 - - 8.815 0.126
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.644 40 0.659 40 0.000 - - 0.279 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 3.439 38 3.439 38 0.012 - - 2.739 0.012
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 2.848 37 2.954 39 0.106 - - 2.914 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.042 4 0.051 5 0.005 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.981 50 1.989 50 0.004 - - 1.439 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.456 8 0.472 8 0.010 - - 0.000 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.097 17 1.150 18 0.000 - - 0.750 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.201 20 1.374 23 0.042 - - 0.974 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.356 16 0.421 19 0.050 - - 0.221 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.313 21 0.329 22 0.000 - - 0.179 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.253 12 0.288 13 0.008 - - 0.138 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.393 37 1.402 37 0.004 - - 1.177 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.725 40 0.668 37 0.000 - - 0.508 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.454 23 0.498 25 0.033 - - 0.000 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.157 16 0.203 20 0.039 - - 0.103 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.045 3 0.072 5 0.011 - - 0.069 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.013 42 1.036 43 0.011 - - 0.918 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.557 14 0.571 14 0.009 - - 0.076 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.725 86 1.520 76 0.000 - - 1.270 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 2.451 16 1.256 8 0.000 - - 0.371 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.920 44 1.935 44 0.000 - - 1.932 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 1.265 20 1.280 20 0.021 - - 1.105 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.045 1 0.045 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.760 0 0.784 0 0.024 - - 0.614 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.832 60 1.846 60 0.024 - - 0.846 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.720 0 0.780 0 0.052 - - 0.340 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.016 1 0.028 1 0.013 - - 0.000 0.001
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.015 0 0.016 0 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.254 2 0.254 2 0.000 - - 0.000 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.576 16 0.576 16 0.279 - - 0.496 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 13.216 31 13.150 31 0.038 - - 9.850 0.070
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.006 0 0.006 0 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.069 0 0.084 0 0.000 - - 0.000 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 0.242 0 0.280 0 0.000 - - 0.130 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.433 0 0.399 0 0.000 - - 0.279 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 1.819 8 1.790 8 0.000 - - 1.140 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 5.700 49 5.700 49 0.000 - - 5.200 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.694 75 2.746 76 0.052 - - 2.461 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.804 24 0.800 24 0.000 - - 0.644 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 1.353 18 1.400 19 0.040 - - 0.871 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.506 36 1.513 37 0.000 - - 1.450 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.022 29 1.096 31 0.096 - - 1.087 0.037
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.582 65 1.559 64 0.002 - - 1.329 0.013
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 1.452 25 1.428 25 0.000 - - 0.828 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.604 63 2.498 60 0.000 - - 2.258 0.084
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.812 44 2.408 37 0.000 - - 1.708 0.117
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.913 26 1.905 26 0.000 - - 1.238 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 15.648 43 15.648 43 0.000 - - 14.348 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.523 17 0.533 18 0.013 - - 0.003 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.227 16 0.227 16 0.000 - - 0.017 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.640 27 0.644 27 0.007 - - 0.414 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 2.424 18 2.424 18 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.258 18 0.258 18 0.000 - - 0.000 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.251 7 0.251 7 0.000 - - 0.221 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.495 9 0.505 9 0.010 - - 0.205 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.489 9 0.493 9 0.000 - - 0.233 0.006
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 3.400 0 3.390 0 0.000 - - 1.890 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.253 41 3.253 41 0.006 - - 1.253 0.006
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.182 48 4.443 51 0.266 - - 3.363 0.004
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.456 28 0.453 28 0.001 - - 0.175 0.001
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.900 53 2.049 57 0.135 - - 1.557 0.007
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.261 20 0.275 21 0.018 - - 0.235 0.005
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.752 27 0.794 28 0.053 - - 0.754 0.003
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 1.125 27 1.125 27 0.004 - - 0.791 0.004
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.151 6 0.151 6 0.000 - - 0.006 0.000
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.653 40 0.648 40 0.000 - - 0.528 0.005
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 10.423 33 10.302 33 0.030 - - 7.302 0.091
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.984 27 0.984 27 0.000 - - 0.950 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 2.358 47 2.448 48 0.112 - - 2.298 0.023
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.575 56 1.589 56 0.003 - - 1.446 0.003
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.764 34 0.779 35 0.003 - - 0.612 0.003
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 1.203 5 1.225 5 0.022 - - 0.825 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.187 9 0.187 9 0.000 - - 0.096 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 1.095 35 1.082 34 0.000 - - 0.972 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.417 9 0.424 10 0.000 - - 0.234 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 2.686 23 2.676 23 0.000 - - 2.356 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.374 19 0.379 19 0.000 - - 0.159 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.694 25 0.687 25 0.000 - - 0.387 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.124 2 0.164 3 0.040 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.805 43 1.805 43 0.000 - - 0.605 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.492 21 0.496 21 0.004 - - 0.371 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.258 45 1.261 45 0.004 - - 0.961 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.349 15 0.349 15 0.000 - - 0.319 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.600 31 1.600 31 0.000 - - 1.350 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.010 18 2.020 18 0.010 - - 1.990 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.320 13 0.328 14 0.008 - - 0.298 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.602 27 0.610 28 0.008 - - 0.190 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.757 53 1.751 53 0.000 - - 1.301 0.006
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.526 26 0.526 26 0.000 - - 0.446 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.002 39 2.018 40 0.016 - - 1.618 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.326 22 0.326 22 0.000 - - 0.296 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 12.280 52 12.240 52 0.030 - - 10.240 0.350
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 10.895 59 10.940 59 0.080 - - 10.290 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 1.933 46 1.933 46 0.000 - - 1.733 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.015 75 3.025 76 0.040 - - 2.525 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.619 58 1.613 58 0.020 - - 1.503 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 2.569 24 2.560 24 0.010 - - 1.760 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.341 30 1.338 30 0.000 - - 0.638 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.300 12 0.300 12 0.000 - - 0.000 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.278 32 1.273 32 0.000 - - 0.423 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.626 73 1.626 73 0.000 - - 1.096 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.434 22 0.434 22 0.000 - - 0.134 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.795 76 0.789 76 0.010 - - 0.639 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 5.290 39 5.319 39 0.011 - - 4.719 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 19.870 59 19.870 59 0.000 - - 18.750 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 10.520 62 10.520 62 0.000 - - 9.920 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 4.550 57 4.550 57 0.000 - - 3.750 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 8.700 73 8.670 72 0.002 - - 6.824 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.887 0 3.878 0 0.000 - - 3.428 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 10.980 75 11.080 75 0.028 - - 9.480 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.315 31 0.315 31 0.001 - - 0.015 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.775 31 0.775 31 0.040 - - 0.415 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.992 40 2.992 40 0.000 - - 2.962 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.622 34 2.580 34 0.040 - - 2.540 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 5.590 30 5.570 30 0.000 - - 5.170 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 10.070 38 10.070 38 0.000 - - 9.470 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 4.966 26 5.185 27 0.226 - - 4.294 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 1.666 22 1.706 23 0.044 - - 1.162 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 3.737 35 3.769 36 0.049 - - 3.369 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.553 7 0.549 7 0.000 - - 0.241 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 3.487 25 3.560 26 0.016 - - 2.560 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.449 76 1.434 75 0.000 - - 1.144 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 6.339 47 5.697 42 0.000 - - 4.727 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.006 0 0.006 0 0.022 - - 0.000 0.022
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.010 0 0.013 0 0.005 - - 0.000 0.002
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 0.812 20 0.801 20 0.000 - - 0.701 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.686 24 0.689 24 0.003 - - 0.245 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.071 2 0.066 2 0.000 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.159 10 0.136 9 0.000 - - 0.106 0.000
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.067 6 0.066 6 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.084 6 0.082 6 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 6.650 26 6.620 26 0.007 - - 5.420 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 13.680 38 13.680 38 0.012 - - 11.880 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.477 32 0.477 32 0.000 - - 0.175 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 28.480 29 28.520 29 0.032 - - 19.220 0.001
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.380 19 0.397 20 0.017 - - 0.347 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 2.587 11 2.587 11 0.000 - - 1.331 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.262 0 1.271 0 0.010 - - 0.971 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.448 40 1.455 41 0.000 - - 1.335 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.000 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.300 5 0.300 5 0.000 - - 0.000 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 2.083 14 2.094 15 0.005 - - 1.334 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 3.193 8 3.171 8 0.000 - - 1.171 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 2.915 11 2.954 11 0.022 - - 1.553 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.520 8 0.520 8 0.000 - - 0.000 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.337 27 1.337 27 0.001 - - 0.572 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.000 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.000 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 1.421 11 1.473 11 0.041 - - 0.923 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.700 0 3.740 0 0.044 - - 3.190 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.855 10 0.855 10 0.000 - - 0.001 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 3.193 78 1.306 32 0.000 - - 1.166 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.694 39 0.694 39 0.000 - - 0.392 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.889 59 5.587 56 0.112 - - 4.957 0.167
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.565 41 1.585 42 0.002 - - 1.135 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.679 46 3.778 47 0.005 - - 3.178 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 11.922 54 12.071 54 0.000 - - 10.271 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.936 40 4.966 40 0.007 - - 3.666 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 8.748 24 9.166 25 0.014 - - 6.366 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 7.969 30 8.156 31 0.009 - - 4.756 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.125 195 2.131 196 0.000 - - 2.021 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.596 69 2.596 69 0.004 - - 1.886 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.536 20 0.536 20 0.001 - - 0.000 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 10.121 27 11.146 30 0.000 - - 10.416 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.027 26 1.054 27 0.000 - - 0.404 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.640 0 1.655 0 0.003 - - 1.255 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.041 21 1.049 21 0.016 - - 0.605 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.632 45 3.702 46 0.000 - - 3.259 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 7.625 49 7.738 50 0.036 - - 7.088 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 8.968 32 9.224 33 0.105 - - 7.794 0.006
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 10.216 51 10.466 52 0.151 - - 9.650 0.035
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 5.033 45 5.119 46 0.000 - - 4.469 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.274 45 4.286 46 0.000 - - 3.146 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 4.188 35 4.175 35 0.002 - - 3.775 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 6.696 45 6.683 45 0.006 - - 6.183 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 3.009 60 2.997 60 0.000 - - 2.947 0.002
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.640 42 3.615 42 0.007 - - 3.556 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.254 24 0.251 23 0.000 - - 0.231 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.621 48 1.613 47 0.000 - - 1.213 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.295 29 0.325 32 0.001 - - 0.292 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.194 18 0.194 18 0.001 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 10.808 0 10.904 0 0.017 - - 8.504 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.420 0 2.484 0 0.006 - - 2.184 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 534.390 32 534.626 32 3.391 0.000 0.000 419.590 1.356
  สูงสุด 98.000 7.30 28.480 195 28.520 196 0.279 19.220 0.350
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.005 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 13.166 33 13.166 33 0.050 - - 5.366 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 0.981 23 0.965 23 0.000 - - 0.765 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.518 26 0.518 26 0.000 - - 0.350 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.493 25 0.498 25 0.005 - - 0.338 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 1.051 11 1.051 11 0.000 - - 0.051 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 9.531 14 9.531 14 0.000 - - 8.541 0.121
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 1.108 14 1.108 14 0.012 - - 0.828 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 0.404 6 0.404 6 0.014 - - 0.004 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 0.144 1 0.144 1 0.007 - - 0.000 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.975 28 5.975 28 0.104 - - 4.975 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 0.852 18 0.852 18 0.071 - - 0.602 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.576 47 0.576 47 0.002 - - 0.376 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 1.857 48 1.857 48 0.030 - - 1.557 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.001 51 1.001 51 0.000 - - 0.811 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 2.801 0 2.801 0 0.009 - - 0.000 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.025 68 1.025 68 0.004 - - 0.935 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.432 48 1.432 48 0.005 - - 1.232 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.232 8 0.242 8 0.016 - - 0.042 0.005
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.488 113 2.470 112 0.005 - - 1.970 0.000
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 15.971 22 16.614 23 0.888 - - 13.614 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 2.306 12 2.284 12 0.000 - - 2.084 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 6.427 16 6.944 17 0.732 - - 3.944 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 19.352 83 19.321 83 0.000 - - 18.521 0.018
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 0.878 37 0.881 37 0.004 - - 0.131 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 2.136 38 2.126 38 0.000 - - 1.646 0.008
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 10.851 29 10.725 29 0.000 - - 7.381 0.112
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 2.579 39 2.579 39 0.002 - - 1.979 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 35.900 37 35.900 37 0.000 - - 31.900 0.027
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.356 34 1.356 34 0.000 - - 0.496 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.271 45 3.271 45 0.006 - - 3.021 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 1.944 34 1.944 34 0.000 - - 0.804 0.001
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.222 6 0.222 6 0.000 - - 0.102 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.159 57 3.159 57 0.002 - - 2.359 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.569 26 0.569 26 0.000 - - 0.369 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 9.550 16 9.550 16 0.012 - - 5.550 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.858 19 1.858 19 0.002 - - 1.658 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.288 27 0.288 27 0.000 - - 0.188 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.172 0 0.172 0 0.000 - - 0.122 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 1.692 20 1.698 20 0.015 - - 1.578 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.284 25 0.284 25 0.000 - - 0.234 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 0.719 18 0.755 19 0.036 - - 0.685 0.006
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.613 31 0.583 29 0.000 - - 0.463 0.029
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 2.175 32 2.171 31 0.010 - - 1.971 0.013
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 0.789 25 0.821 26 0.032 - - 0.721 0.032
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 170.901 30 171.896 30 2.075 0.000 0.000 130.339 0.422
  สูงสุด 97.000 7.80 35.900 113 35.900 112 0.888 31.900 0.121
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 3.897 0 3.897 0 0.000 - - 2.867 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 5.070 12 5.110 12 0.010 - - 2.940 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.218 14 1.218 14 0.000 - - 0.868 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 10.712 25 10.740 25 0.028 - - 8.740 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.004 17 2.012 17 0.008 - - 1.800 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.445 0 0.445 0 0.000 - - 0.245 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 0.802 25 0.802 25 0.000 - - 0.552 0.002
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 3.010 42 3.010 42 0.000 - - 2.913 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.650 59 1.650 59 0.000 - - 1.450 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 28.809 28 28.885 28 0.046 0.000 0.000 22.375 0.002
  สูงสุด 43.410 2.17 10.712 59 10.740 59 0.028 8.740 0.002
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.001 12 12
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 14.993 30 14.993 30 0.000 - - 10.193 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 0.430 4 0.430 4 0.000 - - 0.000 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.140 29 1.140 29 0.000 - - 0.900 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.464 34 1.464 34 0.000 - - 1.432 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 7.852 22 7.852 22 0.000 - - 5.852 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 1.785 42 1.785 42 0.005 - - 1.565 0.005
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 8.913 38 8.913 38 0.000 - - 8.533 0.036
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 36.577 28 36.577 28 0.005 0.000 0.000 28.475 0.047
  สูงสุด 50.000 4.80 14.993 42 14.993 42 0.005 10.193 0.036
  ต่ำสุด 4.000 0.032 0.430 4 4
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.204 35 1.204 35 0.000 - - 1.084 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.067 26 1.067 26 0.000 - - 0.827 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.424 22 0.424 22 0.000 - - 0.384 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 1.384 17 1.384 17 0.000 - - 0.774 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 0.642 16 0.642 16 0.000 - - 0.512 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 2.186 40 2.190 40 0.014 - - 1.890 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.019 0 3.019 0 0.000 - - 2.799 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 2.436 23 2.425 23 0.020 - - 1.925 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 11.707 28 11.588 28 0.000 - - 7.588 0.104
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 2.480 0 2.480 0 0.043 - - 0.440 0.043
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 8.041 36 7.982 36 0.000 - - 7.182 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.372 49 1.375 49 0.003 - - 1.225 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 2.274 24 2.259 24 0.016 - - 1.359 0.031
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 8.268 52 8.268 52 0.013 - - 5.768 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.048 43 1.048 43 0.003 - - 0.988 0.008
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 2.064 0 2.064 0 0.008 - - 1.908 0.013
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.060 64 2.060 64 0.000 - - 2.020 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 2.935 0 2.928 0 0.000 - - 2.258 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 30.337 38 30.301 38 0.156 - - 28.301 0.192
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 44.140 63 43.990 62 0.109 - - 29.690 0.259
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.670 39 0.660 39 0.000 - - 0.660 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 35.500 59 35.450 59 0.036 - - 22.450 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.425 6 0.425 6 0.011 - - 0.155 0.016
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 6.508 35 6.552 35 0.080 - - 6.152 0.062
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 8.457 42 8.430 42 0.019 - - 7.530 0.038
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.489 37 7.500 37 0.027 - - 6.700 0.008
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.880 31 1.860 31 0.000 - - 1.800 0.020
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 4.420 21 4.400 21 0.016 - - 4.250 0.036
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.614 0 0.614 0 0.002 - - 0.504 0.014
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.420 65 1.421 65 0.001 - - 1.321 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 26.974 0 26.974 0 0.087 - - 25.424 0.087
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.161 0 1.161 0 0.015 - - 1.141 0.015
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 1.570 0 1.560 0 0.031 - - 1.510 0.027
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 226.176 36 225.705 36 0.710 0.000 0.000 178.519 1.144
  สูงสุด 80.000 2.50 44.140 65 43.990 65 0.156 29.690 0.259
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 6 6
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,465.673 32 1,469.820 32 9.547 0.000 0.000 1,114.549 7.247