ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.115 47 2.115 47 0.000 - - 1.315 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.904 82 0.904 82 0.000 - - 0.804 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.348 31 1.348 31 0.000 - - 1.248 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.572 22 0.572 22 0.000 - - 0.522 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 10.892 28 10.892 28 0.000 - - 10.392 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.418 80 4.418 80 0.000 - - 4.098 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 2.017 47 2.017 47 0.000 - - 1.734 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.119 31 1.119 31 0.000 - - 0.992 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.188 54 0.000 - - 1.838 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 4.131 27 4.131 27 0.000 - - 1.831 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.111 21 2.436 24 0.016 - - 1.936 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.533 10 1.563 10 0.000 - - 1.303 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.110 47 2.261 50 0.000 - - 2.111 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.153 32 1.024 28 0.000 - - 0.744 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.845 29 1.848 29 0.002 - - 1.548 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 5.580 62 5.500 61 0.000 - - 4.050 0.080
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 47.763 65 41.763 57 0.315 - - 38.763 0.315
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.017 79 2.017 79 0.000 - - 1.777 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 1.278 17 1.473 20 0.195 - - 0.933 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 5.649 50 5.577 49 0.000 - - 4.217 0.072
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.857 71 0.853 71 0.000 - - 0.693 0.004
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.162 4 0.242 6 0.080 - - 0.000 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.264 62 4.236 61 0.000 - - 3.436 0.028
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.748 0 0.748 0 0.000 - - 0.610 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.897 98 4.847 97 0.084 - - 4.307 0.109
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.025 0 1.025 0 0.000 - - 0.875 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.902 0 0.942 0 0.040 - - 0.782 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.000 100 13.000 100 0.309 - - 10.130 0.334
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.362 99 1.395 101 0.098 - - 1.030 0.098
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.408 0 0.408 0 0.000 - - 0.338 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 6.000 100 6.000 100 0.004 - - 5.600 0.004
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.497 0 0.497 0 0.000 - - 0.319 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.835 0 0.835 0 0.000 - - 0.720 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 27.652 75 27.725 75 1.073 - - 25.225 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 27.516 64 27.391 64 0.000 - - 25.741 0.125
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.020 0 1.002 0 0.000 - - 0.886 0.018
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.504 0 1.504 0 0.000 - - 0.813 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 34.804 60 34.495 59 0.049 - - 28.495 0.259
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.825 59 0.825 59 0.000 - - 0.805 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 1.952 0 1.952 0 0.000 - - 1.002 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 11.560 62 11.056 59 0.042 - - 9.956 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 56.400 86 55.450 84 0.300 - - 42.850 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.485 0 0.485 0 0.000 - - 0.431 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 30.786 101 30.660 100 0.275 - - 28.160 0.454
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.740 0 0.740 0 0.000 - - 0.402 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.412 95 6.218 92 0.010 - - 6.090 0.203
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.255 0 0.220 0 0.000 - - 0.050 0.035
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 1.716 19 1.707 19 0.000 - - 1.367 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.095 0 1.050 0 0.000 - - 0.890 0.045
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 23.942 41 24.134 42 0.192 - - 15.334 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 5.173 0 5.069 0 0.000 - - 4.469 0.104
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.839 0 0.843 0 0.004 - - 0.692 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.506 28 3.538 28 0.032 - - 2.498 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.322 0 1.305 0 0.000 - - 1.025 0.017
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.949 72 3.972 72 0.023 - - 3.538 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.726 81 4.780 82 0.056 - - 4.680 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.976 0 0.976 0 0.003 - - 0.846 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 6.729 86 6.213 79 0.000 - - 5.513 0.109
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.621 0 1.618 0 0.000 - - 1.578 0.003
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 21.320 64 20.880 63 0.319 - - 17.660 0.439
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 13.474 72 13.639 73 0.049 - - 11.939 0.015
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 8.600 0 8.600 0 0.133 - - 7.850 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.757 0 2.773 0 0.000 - - 2.593 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 441.005 58 432.663 58 3.703 0.000 0.000 365.546 2.872
  สูงสุด 96.000 15.90 56.400 101 55.450 101 1.073 42.850 0.454
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.079 4 6
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.300 100 3.245 98 0.000 - - 2.300 0.014
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.845 23 0.840 23 0.000 - - 0.120 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 15.868 55 15.760 54 0.143 - - 13.760 0.241
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.223 16 0.221 15 0.000 - - 0.141 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.193 14 0.193 14 0.001 - - 0.163 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 6.734 25 6.700 25 0.000 - - 5.230 0.006
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.788 29 0.777 28 0.000 - - 0.589 0.001
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 8.844 103 8.799 102 0.000 - - 8.399 0.032
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.227 45 1.227 45 0.000 - - 1.107 0.032
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.640 91 3.650 91 0.010 - - 3.550 0.032
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.418 53 1.418 53 0.000 - - 1.243 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.022 76 3.022 76 0.000 - - 2.782 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 7.750 100 7.451 96 0.008 - - 6.751 0.050
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 20.795 99 20.749 99 0.115 - - 19.459 0.161
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.117 69 1.117 69 0.000 - - 0.737 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 7.055 79 7.055 79 0.034 - - 6.355 0.034
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 7.258 96 7.258 96 0.065 - - 7.218 0.065
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 1.017 92 1.017 92 0.000 - - 0.895 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.675 67 2.675 67 0.000 - - 2.125 0.004
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.140 36 2.148 36 0.008 - - 1.628 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 6.280 97 6.240 96 0.000 - - 5.840 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 5.704 95 5.704 95 0.000 - - 5.304 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 2.145 98 2.145 98 0.000 - - 1.945 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.819 55 0.819 55 0.000 - - 0.669 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 1.061 48 1.025 47 0.000 - - 0.875 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.821 48 1.815 48 0.000 - - 1.590 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.097 60 1.097 60 0.000 - - 0.937 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.780 89 1.780 89 0.000 - - 1.280 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.679 68 0.679 68 0.000 - - 0.579 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 1.208 81 1.188 79 0.045 - - 1.185 0.064
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 3.173 132 3.173 132 0.050 - - 3.055 0.050
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.522 38 1.522 38 0.000 - - 1.027 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.270 113 2.270 113 0.002 - - 2.020 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 13.140 88 12.975 87 0.000 - - 12.090 0.008
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 4.550 104 4.525 103 0.052 - - 4.522 0.059
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 6.440 100 6.440 100 0.014 - - 6.265 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 1.200 28 0.700 16 0.000 - - 0.328 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 12.500 0 12.500 0 0.000 - - 12.330 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 3.128 102 3.115 101 0.011 - - 2.115 0.014
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.526 0 2.526 0 0.000 - - 2.086 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.543 72 1.538 72 0.000 - - 1.418 0.008
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.582 8 0.582 8 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 2.187 21 2.250 22 0.063 - - 1.217 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.296 37 1.296 37 0.000 - - 1.216 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 37.354 88 37.670 88 0.325 - - 34.370 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 2.760 14 2.760 14 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 1.004 0 1.004 0 0.000 - - 0.894 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.818 0 1.818 0 0.000 - - 1.668 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.903 0 0.903 0 0.000 - - 0.783 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 23.522 101 23.522 101 0.086 - - 22.872 0.086
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 11.385 98 11.269 97 0.000 - - 10.769 0.101
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.395 94 3.395 94 0.000 - - 3.110 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.880 86 2.880 86 0.000 - - 2.724 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.828 104 7.806 104 0.872 - - 7.277 0.894
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.980 96 3.908 94 0.013 - - 3.845 0.085
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.164 61 2.127 60 0.054 - - 2.118 0.090
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.558 105 2.558 105 0.791 - - 2.328 0.791
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 5.757 99 5.728 99 0.000 - - 5.128 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 2.893 70 2.880 69 0.000 - - 2.640 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 6.185 96 6.164 96 0.041 - - 5.464 0.062
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 7.359 100 7.359 100 0.045 - - 6.692 0.045
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 46.360 129 46.552 129 1.172 - - 45.252 0.863
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.609 86 2.597 86 0.000 - - 2.067 0.004
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.699 50 0.694 50 0.000 - - 0.484 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.281 97 2.263 96 0.000 - - 2.033 0.006
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 7.062 52 6.976 51 0.000 - - 2.666 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.444 32 0.444 32 0.000 - - 0.074 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 3.793 101 3.793 101 0.047 - - 3.763 0.052
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 1.606 30 1.606 30 0.000 - - 1.306 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 1.252 22 1.200 21 0.000 - - 0.940 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 6.000 0 6.040 0 0.040 - - 4.540 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 8.373 104 8.373 104 1.056 - - 6.373 1.056
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.724 101 8.692 100 0.000 - - 7.612 0.032
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.616 101 1.616 101 0.004 - - 1.338 0.004
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.664 102 3.664 102 0.030 - - 3.172 0.030
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 1.300 101 1.300 101 0.010 - - 1.260 0.010
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 3.101 111 3.101 111 0.109 - - 3.061 0.109
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.501 109 4.501 109 0.259 - - 4.167 0.259
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.745 104 2.745 104 0.028 - - 2.600 0.028
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.780 110 1.780 110 0.220 - - 1.660 0.220
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 33.059 105 33.059 105 1.263 - - 30.059 1.263
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.700 103 3.654 102 0.084 - - 3.620 0.129
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 5.207 103 5.207 103 0.043 - - 5.057 0.043
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 3.208 114 3.164 112 1.437 - - 3.021 1.481
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.723 77 1.793 80 0.076 - - 1.626 0.005
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 23.023 103 22.845 102 0.076 - - 22.445 0.138
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.767 131 2.886 136 0.638 - - 2.795 0.519
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 5.666 179 5.625 178 0.302 - - 5.515 0.354
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 4.949 112 4.949 112 0.209 - - 4.759 0.224
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 11.492 100 11.387 99 0.000 - - 11.067 0.105
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 2.055 103 2.055 103 0.018 - - 1.835 0.020
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 3.046 109 3.022 108 0.378 - - 2.722 0.431
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 1.426 25 1.438 25 0.012 - - 0.888 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 2.076 50 2.076 50 0.000 - - 0.876 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.342 98 2.309 96 0.000 - - 2.184 0.016
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.729 97 2.729 97 1.529 - - 2.429 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 2.312 100 2.312 100 1.424 - - 2.282 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 5.200 100 5.200 100 3.250 - - 4.950 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 11.014 100 10.963 100 6.043 - - 10.933 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 3.106 128 3.106 128 0.000 - - 3.076 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 2.190 100 2.190 100 0.000 - - 1.770 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.280 99 3.280 99 1.908 - - 2.830 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 2.000 100 2.000 100 1.636 - - 1.920 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 5.146 101 5.127 101 1.913 - - 4.727 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.482 99 1.482 99 1.126 - - 1.452 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 24.900 105 24.539 104 0.000 - - 22.539 0.030
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 18.620 101 18.620 101 4.620 - - 17.970 0.130
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.440 105 4.500 106 0.100 - - 4.300 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.042 101 4.042 101 0.050 - - 3.542 0.050
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.888 103 2.880 103 0.140 - - 2.770 0.140
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 7.420 71 7.400 70 0.020 - - 6.600 0.040
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 3.250 72 3.244 72 0.030 - - 2.544 0.030
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.600 102 2.586 101 0.008 - - 2.286 0.021
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.614 65 2.638 66 0.030 - - 1.788 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.200 99 2.206 99 0.040 - - 1.676 0.030
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.644 82 1.636 82 0.020 - - 1.336 0.030
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 1.160 112 1.160 112 0.000 - - 1.010 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 13.876 101 13.876 101 0.018 - - 13.276 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 41.200 123 39.590 118 0.000 - - 38.470 1.760
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.650 104 18.540 110 1.539 - - 17.940 0.653
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.360 105 8.700 109 2.226 - - 7.900 1.880
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.820 107 12.520 104 0.690 - - 10.674 0.996
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 7.800 0 7.800 0 0.000 - - 7.350 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 15.330 104 15.290 104 0.855 - - 13.690 0.886
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.590 58 0.592 59 0.003 - - 0.292 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.151 87 2.194 89 1.563 - - 1.834 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 7.284 98 7.284 98 4.534 - - 7.254 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 8.846 115 8.920 116 0.482 - - 8.880 0.315
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 21.050 114 21.050 114 0.014 - - 20.650 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 30.410 113 30.340 113 0.009 - - 29.740 0.069
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 19.195 99 19.129 99 0.000 - - 18.238 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 7.479 101 7.479 101 0.010 - - 6.935 0.023
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 10.716 101 10.658 101 0.000 - - 10.258 0.051
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 5.328 71 5.328 71 0.946 - - 5.020 1.064
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 5.460 40 5.460 40 0.071 - - 4.460 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.680 88 1.680 88 0.113 - - 1.390 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.015 89 12.015 89 0.000 - - 11.045 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 2.613 9 2.613 9 0.000 - - 1.583 0.027
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.052 4 1.052 4 0.001 - - 0.000 0.005
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.441 35 1.441 35 0.149 - - 1.341 0.004
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.750 26 1.066 37 0.310 - - 0.622 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.030 1 0.030 1 0.005 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.077 5 0.077 5 0.008 - - 0.047 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.093 8 0.093 8 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.079 6 0.079 6 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 7.604 30 11.292 44 3.458 - - 10.092 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 13.032 36 17.080 47 3.867 - - 15.280 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.580 39 0.606 40 0.025 - - 0.304 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 28.936 30 29.925 31 0.745 - - 20.625 0.000
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.293 15 0.390 20 0.094 - - 0.340 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 6.107 26 6.347 27 0.127 - - 5.091 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.585 0 2.571 0 0.010 - - 2.271 0.020
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.334 65 2.430 68 0.076 - - 2.310 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.037 20 2.037 20 0.010 - - 0.805 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.860 16 0.878 16 0.013 - - 0.578 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 4.513 31 4.531 31 0.021 - - 3.771 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 6.555 16 6.591 17 0.000 - - 4.591 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 5.921 21 6.025 22 0.021 - - 4.624 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.702 11 0.737 11 0.025 - - 0.217 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.188 44 2.194 44 0.004 - - 1.429 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 2.565 9 2.630 9 0.028 - - 1.478 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.000 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 2.718 20 2.718 20 0.005 - - 2.168 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 5.060 0 4.970 0 0.479 - - 4.420 0.564
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.000 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.280 31 1.306 32 0.022 - - 1.166 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.686 7 0.710 7 0.011 - - 0.080 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.902 50 0.946 53 0.025 - - 0.644 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 10.835 108 10.554 105 0.226 - - 9.924 0.497
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.518 66 2.590 68 0.075 - - 2.140 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.276 103 8.345 104 0.061 - - 7.745 0.016
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 19.715 88 17.964 81 0.000 - - 16.164 0.159
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 7.350 60 8.237 67 0.895 - - 6.937 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 23.380 63 28.850 78 5.413 - - 26.050 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 28.360 108 27.784 106 0.000 - - 24.384 0.133
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.381 218 2.393 220 0.011 - - 2.283 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.043 81 3.057 81 0.018 - - 2.347 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.227 82 2.387 88 0.163 - - 1.717 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 32.761 88 34.034 91 0.989 - - 33.304 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 4.236 109 4.251 109 0.041 - - 3.601 0.125
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.450 0 1.450 0 0.000 - - 1.050 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.981 101 5.065 103 0.191 - - 4.621 0.098
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.866 48 4.053 51 0.191 - - 3.610 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 10.080 65 10.800 70 0.692 - - 10.150 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 12.719 46 15.536 56 2.641 - - 14.106 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 15.536 78 16.316 81 0.643 - - 15.500 0.080
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 16.266 145 16.774 150 1.964 - - 16.124 1.657
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.168 55 5.396 57 0.205 - - 4.256 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 4.149 35 4.668 39 0.516 - - 4.268 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 7.702 51 8.104 54 0.408 - - 7.604 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 10.217 204 10.217 204 11.241 - - 10.167 11.241
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 5.307 62 5.903 69 0.575 - - 5.844 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.527 49 0.530 50 0.005 - - 0.510 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.033 89 3.150 93 0.113 - - 2.750 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 1.031 102 1.031 102 0.000 - - 0.998 0.012
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.268 119 1.281 120 0.822 - - 1.041 0.806
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 30.583 0 30.270 0 2.687 - - 27.870 3.028
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.232 0 3.232 0 0.003 - - 2.932 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,262.370 76 1,281.404 76 87.649 0.000 0.000 1,155.977 37.181
  สูงสุด 98.000 7.30 46.360 218 46.552 220 11.241 45.252 11.241
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.030 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 23.166 58 25.666 64 2.510 - - 17.866 0.014
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.940 46 1.940 46 0.010 - - 1.740 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.891 45 0.891 45 0.000 - - 0.723 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.964 49 0.964 49 0.000 - - 0.804 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.128 111 11.656 117 1.255 - - 10.656 0.727
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 56.045 79 53.781 76 1.392 - - 52.791 0.656
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 1.769 23 1.769 23 0.033 - - 1.489 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 2.380 34 2.380 34 0.014 - - 1.980 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 6.645 40 6.610 40 0.000 - - 5.850 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 6.045 28 6.045 28 0.011 - - 5.045 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.260 26 1.260 26 0.019 - - 1.010 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.720 59 0.720 59 0.028 - - 0.520 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.437 63 2.457 64 0.000 - - 2.157 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.078 54 1.075 54 0.000 - - 0.885 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 4.882 0 4.896 0 0.033 - - 2.076 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.678 45 0.671 45 0.000 - - 0.581 0.008
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.432 48 1.413 48 0.000 - - 1.213 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.353 47 1.659 57 0.168 - - 1.459 0.056
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.905 132 2.833 129 0.769 - - 2.333 0.888
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 22.685 32 23.005 32 0.386 - - 20.005 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 17.715 90 18.575 95 0.885 - - 18.375 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 22.465 56 23.042 58 0.561 - - 20.042 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 53.332 229 52.335 224 0.000 - - 51.535 0.984
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.261 96 2.265 96 0.042 - - 1.515 0.037
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.433 97 5.600 100 0.249 - - 5.120 0.080
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 35.196 96 34.662 94 1.014 - - 31.318 1.534
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.269 110 7.237 109 0.211 - - 6.637 0.241
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 58.200 60 62.130 64 2.459 - - 58.130 0.001
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 4.165 104 4.195 105 0.054 - - 3.335 0.020
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 4.220 58 4.520 62 0.183 - - 4.270 0.000
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.199 55 3.440 60 0.212 - - 2.300 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.508 14 0.614 17 0.091 - - 0.494 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.116 75 4.175 76 0.071 - - 3.375 0.019
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.212 101 2.290 104 0.211 - - 2.090 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 8.200 14 9.950 17 0.862 - - 5.950 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 4.790 48 6.205 62 0.567 - - 6.005 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.268 120 1.800 170 0.298 - - 1.700 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.399 0 0.760 0 0.294 - - 0.710 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 4.271 51 4.271 51 0.020 - - 4.151 0.008
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.562 49 0.562 49 0.004 - - 0.512 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.993 51 1.993 51 0.042 - - 1.923 0.010
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.991 100 1.991 100 0.033 - - 1.871 0.049
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.250 105 7.250 105 0.008 - - 7.050 0.088
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.403 78 2.403 78 0.020 - - 2.303 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 404.026 66 414.161 68 15.019 0.000 0.000 371.969 5.431
  สูงสุด 97.000 7.80 58.200 229 62.130 224 2.510 58.130 1.534
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.154 13 0.193 16 0.006 - - 0.071 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 7.226 0 7.406 0 0.060 - - 6.376 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 4.550 10 5.550 13 1.000 - - 3.380 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 3.805 45 4.062 48 0.257 - - 3.712 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.186 9 0.186 9 0.000 - - 0.137 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 34.949 81 35.098 82 0.149 - - 33.098 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 5.677 47 5.930 49 0.253 - - 5.718 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.740 0 1.780 0 0.040 - - 1.580 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.617 82 2.617 82 0.518 - - 2.367 0.423
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.470 - - 7.103 0.470
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.272 25 0.272 25 0.000 - - 0.175 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.028 37 1.189 42 0.000 - - 0.989 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 69.404 45 71.483 47 2.753 0.000 0.000 64.706 0.893
  สูงสุด 43.410 2.17 34.949 100 35.098 100 1.000 33.098 0.470
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.154 9 9
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 28.585 57 28.684 57 0.099 - - 23.884 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 2.350 22 2.368 22 0.010 - - 0.968 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.978 49 1.986 50 0.008 - - 1.746 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.470 34 1.470 34 0.000 - - 1.438 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 12.396 35 12.396 35 0.000 - - 10.396 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.255 76 3.255 76 0.000 - - 3.035 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 14.906 64 14.906 64 0.000 - - 14.526 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 64.940 48 65.065 48 0.117 0.000 0.000 55.993 0.000
  สูงสุด 50.000 4.80 28.585 76 28.684 76 0.099 23.884 0.000
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.470 22 22
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.135 63 2.135 63 0.032 - - 2.015 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.711 42 1.711 42 0.000 - - 1.471 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.095 56 1.095 56 0.000 - - 1.055 0.005
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.565 32 2.565 32 0.000 - - 1.955 0.010
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.146 54 2.146 54 0.000 - - 2.016 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.889 71 3.951 72 0.072 - - 3.651 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.367 0 4.367 0 0.007 - - 4.147 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.467 62 6.519 63 0.093 - - 6.019 0.041
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 30.287 74 30.448 74 0.420 - - 26.448 0.259
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 8.442 0 8.473 0 0.117 - - 6.433 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 15.079 68 15.350 69 0.375 - - 14.550 0.104
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.925 69 1.969 70 0.044 - - 1.819 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 4.865 51 4.915 52 0.060 - - 4.015 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 8.268 52 8.287 52 0.088 - - 5.787 0.069
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.015 41 1.013 41 0.009 - - 0.953 0.011
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.640 0 3.652 0 0.061 - - 3.496 0.047
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.110 97 3.130 98 0.031 - - 3.090 0.011
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 4.915 0 5.365 0 0.450 - - 4.695 0.000
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 22.581 28 22.429 28 0.109 - - 20.429 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 53.350 76 53.430 76 1.376 - - 39.130 1.296
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.970 57 0.970 57 0.000 - - 0.970 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 37.550 63 37.600 63 0.136 - - 24.600 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 1.488 20 1.520 21 0.074 - - 1.250 0.042
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 9.156 49 9.260 50 0.132 - - 8.860 0.041
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 7.320 37 7.360 37 0.079 - - 6.460 0.037
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 5.400 26 5.390 26 0.000 - - 4.590 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.390 40 2.360 39 0.000 - - 2.300 0.030
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 7.220 34 7.170 33 0.000 - - 7.020 0.050
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.732 0 0.730 0 0.016 - - 0.620 0.018
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.805 82 1.808 82 0.003 - - 1.708 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 29.322 0 29.178 0 0.000 - - 27.628 0.144
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.171 0 1.177 0 0.000 - - 1.157 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.130 0 2.130 0 0.014 - - 2.080 0.027
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 288.506 54 289.603 54 3.798 0.000 0.000 242.417 2.695
  สูงสุด 80.000 2.50 65.834 97 53.430 98 1.376 39.130 1.296
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 20 21
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,059.939 69 3,088.606 69 123.812 0.000 0.000 2,713.397 56.224