ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2559 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2559
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 4.873 108 4.864 107 0.174 - - 4.064 0.026
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.059 96 1.059 96 0.000 - - 0.959 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.877 44 1.877 44 0.000 - - 1.777 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 2.622 101 2.610 100 0.000 - - 2.560 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 31.338 80 31.338 80 0.000 - - 30.838 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 5.600 101 5.600 101 0.000 - - 5.280 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.280 100 4.280 100 0.000 - - 3.997 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.436 94 3.454 95 0.000 - - 3.327 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 4.127 101 4.127 101 0.000 - - 3.777 0.138
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.450 100 1.450 100 0.000 - - 1.100 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 15.314 100 15.314 100 0.000 - - 13.014 0.041
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 6.360 64 - 0 - - - - -
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 6.730 42 - 0 - - - - -
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.826 85 - 0 - - - - -
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.200 89 - 0 - - - - -
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 6.317 100 - 0 - - - - -
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 9.650 107 - 0 - - - - -
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 55.895 77 55.788 76 0.781 - - 52.788 0.888
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.540 100 - 0 - - - - -
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 7.615 102 - 0 - - - - -
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 11.032 97 - 0 - - - - -
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.208 101 - 0 - - - - -
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 4.188 100 - 0 - - - - -
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.457 94 - 0 - - - - -
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.248 0 - 0 - - - - -
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 5.000 100 5.000 100 0.019 - - 4.460 0.019
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.319 0 - 0 - - - - -
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.356 0 - 0 - - - - -
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 13.000 100 13.000 100 0.375 - - 10.130 0.375
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.486 108 1.486 108 0.014 - - 1.121 0.014
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.886 0 - 0 - - - - -
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.959 99 5.959 99 0.000 - - 5.559 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 1.115 0 - 0 - - - - -
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 1.202 0 - 0 - - - - -
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 37.050 100 - 0 - - - - -
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.203 0 - 0 - - - - -
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 34.342 80 - 0 - - - - -
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.145 0 - 0 - - - - -
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.347 0 - 0 - - - - -
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 57.770 100 - 0 - - - - -
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.396 100 - 0 - - - - -
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.900 0 - 0 - - - - -
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 18.033 96 18.068 96 0.070 - - 16.968 0.035
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.479 0 - 0 - - - - -
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 64.002 97 64.176 98 0.174 - - 51.576 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.119 0 - 0 - - - - -
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 30.564 100 30.608 100 0.044 - - 28.108 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.123 0 - 0 - - - - -
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 6.766 100 6.766 100 0.006 - - 6.638 0.006
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.260 0 - 0 - - - - -
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 9.034 100 9.034 100 0.047 - - 8.694 0.047
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.089 0 - 0 - - - - -
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 59.800 103 59.800 103 0.000 - - 51.000 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.340 0 - 0 - - - - -
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.798 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 12.450 100 12.433 100 0.050 - - 11.393 0.067
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 3.480 0 - 0 - - - - -
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 5.520 100 - 0 - - - - -
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 3.810 66 - 0 - - - - -
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.768 0 - 0 - - - - -
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 7.857 100 7.857 100 0.024 - - 7.157 0.024
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.525 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 35.460 107 35.460 107 0.360 - - 32.240 0.360
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 18.759 100 18.759 100 0.056 - - 17.059 0.056
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 38.500 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 6.578 0 6.578 0 0.000 - - 6.398 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 715.832 94 426.745 97 2.194 0.000 0.000 381.982 2.096
  สูงสุด 96.000 15.90 64.002 108 64.176 108 0.781 52.788 0.888
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.479 42 44
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 3.017 91 3.010 91 0.000 - - 2.065 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.544 69 2.544 69 0.005 - - 1.824 0.001
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 27.885 96 27.885 96 0.016 - - 25.885 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 1.362 95 1.357 95 0.000 - - 1.277 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 1.269 93 1.256 92 0.000 - - 1.226 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 26.386 100 26.403 100 0.058 - - 24.933 0.030
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 2.152 79 2.140 78 0.000 - - 1.952 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 8.279 96 8.209 95 0.000 - - 7.809 0.070
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 2.274 83 2.259 82 0.000 - - 2.139 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 2.494 0 2.494 0 0.003 - - 1.624 0.001
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 1.675 84 1.663 84 0.000 - - 1.488 0.000
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.989 100 3.989 100 0.000 - - 3.889 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 2.341 87 2.341 87 0.000 - - 2.166 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.776 94 3.776 94 0.000 - - 3.536 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 6.495 84 6.495 84 0.000 - - 5.795 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 19.460 93 19.460 93 0.000 - - 18.170 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.499 92 1.499 92 0.000 - - 1.119 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.715 64 5.715 64 0.000 - - 5.015 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 7.053 93 7.053 93 0.000 - - 7.013 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 1.002 91 1.002 91 0.000 - - 0.880 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 3.587 90 3.587 90 0.000 - - 3.037 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 5.370 91 5.370 91 0.000 - - 4.850 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 5.580 86 5.560 86 0.000 - - 5.160 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 5.179 86 5.156 86 0.000 - - 4.756 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 2.126 97 2.126 97 0.000 - - 1.926 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 1.384 92 1.384 92 0.000 - - 1.234 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 1.547 70 1.547 70 0.000 - - 1.397 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.647 70 2.647 70 0.000 - - 2.422 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.585 87 1.585 87 0.000 - - 1.425 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.909 95 1.902 95 0.000 - - 1.402 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.972 97 0.969 97 0.000 - - 0.869 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.821 55 0.819 55 0.000 - - 0.816 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.192 91 2.179 91 0.000 - - 2.061 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 3.878 97 3.878 97 0.000 - - 3.383 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.660 83 1.660 83 0.002 - - 1.410 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 10.025 67 10.025 67 0.019 - - 9.140 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.900 89 3.880 89 0.000 - - 3.880 0.008
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 5.205 81 5.185 81 0.035 - - 5.010 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 12.006 0 12.006 0 0.000 - - 11.836 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.346 76 2.376 77 0.039 - - 1.376 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.610 0 2.602 0 0.000 - - 2.162 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 2.363 110 2.360 110 0.000 - - 2.240 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 7.490 98 - 0 - - - - -
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 11.365 110 - 0 - - - - -
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.880 25 - 0 - - - - -
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 47.683 112 - 0 - - - - -
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 19.657 100 - 0 - - - - -
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 1.302 0 1.296 0 0.000 - - 1.186 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.614 0 2.607 0 0.000 - - 2.457 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 1.403 0 1.403 0 0.000 - - 1.283 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 18.708 80 - 0 - - - - -
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 10.616 91 - 0 - - - - -
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.361 93 - 0 - - - - -
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 3.270 98 - 0 - - - - -
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 7.522 100 - 0 - - - - -
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 4.006 97 - 0 - - - - -
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 2.493 70 - 0 - - - - -
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.430 100 - 0 - - - - -
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 5.175 89 - 0 - - - - -
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.740 42 - 0 - - - - -
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 6.185 96 - 0 - - - - -
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 6.133 83 - 0 - - - - -
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 51.160 142 - 0 - - - - -
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.887 96 - 0 - - - - -
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 1.239 89 - 0 - - - - -
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.291 97 - 0 - - - - -
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 19.541 144 - 0 - - - - -
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.228 88 - 0 - - - - -
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 3.710 99 - 0 - - - - -
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 4.982 93 - 0 - - - - -
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 5.152 92 - 0 - - - - -
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 10.510 0 - 0 - - - - -
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 7.990 100 - 0 - - - - -
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 8.251 95 - 0 - - - - -
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.477 92 - 0 - - - - -
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 3.072 86 - 0 - - - - -
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 1.185 92 - 0 - - - - -
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 2.425 86 - 0 - - - - -
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 4.126 100 - 0 - - - - -
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 2.538 96 - 0 - - - - -
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.559 96 - 0 - - - - -
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 31.960 102 - 0 - - - - -
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 3.072 86 - 0 - - - - -
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 4.929 97 - 0 - - - - -
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.871 102 - 0 - - - - -
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 2.145 96 - 0 - - - - -
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 21.762 98 21.762 98 0.000 - - 21.362 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 2.131 101 2.117 100 0.000 - - 1.967 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 4.260 97 4.260 97 0.000 - - 4.070 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 10.421 91 10.421 91 0.000 - - 10.101 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.923 97 1.923 97 0.000 - - 1.773 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.609 93 2.609 93 0.000 - - 2.309 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 5.621 97 5.577 96 0.000 - - 5.027 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 2.191 91 2.191 91 0.002 - - 2.066 0.002
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.358 84 2.358 84 0.003 - - 2.058 0.003
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.913 83 1.913 83 0.003 - - 1.883 0.003
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 4.430 85 4.430 85 0.013 - - 4.180 0.013
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 10.324 94 10.324 94 0.018 - - 10.294 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.660 110 2.660 110 0.016 - - 2.630 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 2.130 97 2.130 97 0.002 - - 1.710 0.002
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 3.016 91 3.016 91 0.004 - - 2.566 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.853 93 1.853 93 0.014 - - 1.773 0.014
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.826 95 4.826 95 0.017 - - 4.426 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.358 91 1.358 91 0.014 - - 1.328 0.014
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 17.984 76 17.929 76 0.075 - - 15.929 0.130
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 18.515 101 18.515 101 0.361 - - 17.865 0.361
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.638 109 4.623 109 0.000 - - 4.423 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 4.074 102 4.074 102 0.391 - - 3.574 0.370
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.713 97 2.713 97 0.310 - - 2.603 0.310
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 11.700 111 11.700 111 0.000 - - 10.900 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 3.574 79 3.574 79 0.000 - - 2.874 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 2.470 97 - 0 - - - - -
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 3.690 92 3.690 92 0.000 - - 2.840 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.230 100 2.230 100 0.000 - - 1.700 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.617 81 1.617 81 0.000 - - 1.317 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 1.150 111 1.150 111 0.000 - - 1.150 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 10.780 79 - 0 - - - - -
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 35.060 105 - 0 - - - - -
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 17.020 101 - 0 - - - - -
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 8.240 103 - 0 - - - - -
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 12.103 101 - 0 - - - - -
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.916 0 6.916 0 0.000 - - 6.466 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.621 99 - 0 - - - - -
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.709 70 - 0 - - - - -
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 2.377 96 - 0 - - - - -
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 6.328 85 6.328 85 0.003 - - 6.298 0.003
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 6.845 89 - 0 - - - - -
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 19.800 108 19.870 108 0.000 - - 19.470 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 28.010 105 27.940 104 0.000 - - 27.340 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 17.916 93 17.916 93 0.019 - - 17.025 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 6.049 81 6.049 81 0.009 - - 5.505 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.670 91 9.640 91 0.000 - - 9.240 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.531 100 - 0 - - - - -
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 13.452 97 - 0 - - - - -
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.900 100 - 0 - - - - -
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 13.726 101 - 0 - - - - -
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 24.442 88 - 0 - - - - -
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 23.267 89 - 0 - - - - -
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.972 98 - 0 - - - - -
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 2.365 83 2.365 83 0.002 - - 1.921 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.063 2 - 0 - - - - -
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 1.553 97 - 0 - - - - -
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 1.179 98 - 0 - - - - -
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 1.274 97 - 0 - - - - -
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 25.199 99 25.199 99 0.020 - - 23.999 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 30.448 85 30.448 85 0.008 - - 28.648 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.494 100 1.497 100 0.004 - - 1.195 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 84.190 86 84.300 86 0.166 - - 75.000 0.000
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.952 100 1.952 100 0.003 - - 1.902 0.001
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 22.494 96 22.494 96 0.030 - - 21.238 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.390 0 2.390 0 0.000 - - 2.090 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.483 97 3.483 97 0.005 - - 3.363 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 6.680 65 6.628 65 0.000 - - 5.396 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 5.088 92 5.088 92 0.007 - - 4.788 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 14.427 100 14.390 100 0.000 - - 13.630 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 41.760 105 41.760 105 0.043 - - 39.760 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 28.032 101 27.971 101 0.076 - - 26.570 0.056
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 6.202 95 6.202 95 0.015 - - 5.682 0.006
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 4.978 100 4.970 99 0.000 - - 4.205 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 19.384 70 19.384 70 0.048 - - 18.232 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 2.542 87 2.524 87 0.001 - - 2.342 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 13.300 100 13.259 100 0.000 - - 12.709 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.700 0 - 0 - - - - -
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 5.006 58 5.006 58 0.006 - - 4.152 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 4.362 106 4.362 106 0.007 - - 4.222 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 8.136 86 8.090 85 0.000 - - 7.460 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.720 96 1.720 96 0.003 - - 1.418 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 9.680 97 9.680 97 0.049 - - 9.050 0.037
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 3.827 101 3.827 101 0.004 - - 3.377 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 8.072 101 8.072 101 0.008 - - 7.472 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 19.622 88 19.645 88 0.080 - - 17.845 0.043
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.419 101 12.419 101 0.024 - - 11.119 0.011
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 37.294 101 37.294 101 0.083 - - 34.494 0.046
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.200 100 26.200 100 0.378 - - 22.800 0.356
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.418 222 2.418 222 0.003 - - 2.308 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.456 91 3.756 99 0.006 - - 3.046 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.645 98 2.645 98 0.005 - - 1.975 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 37.002 99 37.002 99 0.062 - - 36.272 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.940 101 3.940 101 0.053 - - 3.290 0.043
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 3.344 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.790 97 4.790 97 0.011 - - 4.346 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 8.107 101 8.089 101 0.027 - - 7.646 0.037
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 15.465 100 15.465 100 0.024 - - 14.815 0.011
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 31.458 114 31.367 113 0.000 - - 29.937 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 24.150 121 24.035 120 0.000 - - 23.219 0.045
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 15.758 141 15.588 139 0.069 - - 14.938 0.177
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 9.420 100 9.420 100 0.015 - - 8.280 0.006
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 12.010 100 12.010 100 0.019 - - 11.610 0.009
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.015 100 15.015 100 0.020 - - 14.515 0.009
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 7.500 150 7.772 155 0.303 - - 7.722 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 8.600 100 8.600 100 0.010 - - 8.541 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 1.561 146 1.549 145 0.000 - - 1.529 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.420 101 3.420 101 0.015 - - 3.020 0.012
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.940 93 0.940 93 0.003 - - 0.907 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.113 104 1.120 105 0.140 - - 0.880 0.133
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 27.312 0 26.979 0 0.000 - - 24.579 0.036
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 5.850 0 5.850 0 0.035 - - 5.550 0.030
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,711.560 94 1,161.254 95 3.341 0.000 0.000 1,079.569 2.487
  สูงสุด 98.000 7.30 84.190 222 84.300 222 0.391 75.000 0.370
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.004 2 55
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 53.433 134 53.299 133 0.000 - - 45.499 0.050
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.880 92 3.860 92 0.000 - - 3.660 0.007
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.315 67 1.315 67 0.000 - - 1.147 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.776 91 1.776 91 0.000 - - 1.616 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.120 111 11.124 111 0.011 - - 10.124 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 72.697 103 72.697 103 0.094 - - 71.707 0.068
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 6.296 82 6.272 82 0.000 - - 5.992 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 6.595 94 6.576 94 0.000 - - 6.176 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 12.161 73 12.161 73 0.014 - - 11.401 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 20.015 94 19.800 93 0.000 - - 18.800 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 3.040 63 3.040 63 0.004 - - 2.790 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.132 92 1.230 100 0.000 - - 1.230 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.145 82 3.145 82 0.004 - - 2.845 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 2.005 101 2.005 101 0.000 - - 2.005 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 10.036 0 10.036 0 0.000 - - 10.036 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.512 101 1.506 100 0.000 - - 1.506 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.914 98 2.097 71 0.000 - - 2.097 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.658 92 - 0 - - - - -
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.536 115 - 0 - - - - -
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 75.100 105 - 0 - - - - -
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 20.510 104 - 0 - - - - -
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 37.930 95 - 0 - - - - -
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 43.964 188 - 0 - - - - -
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.464 105 - 0 - - - - -
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.746 120 - 0 - - - - -
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 28.782 78 - 0 - - - - -
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.349 111 - 0 - - - - -
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 75.140 77 - 0 - - - - -
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.650 91 - 0 - - - - -
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.300 100 - 0 - - - - -
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.637 80 - 0 - - - - -
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.734 20 - 0 - - - - -
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.742 86 - 0 - - - - -
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 - 0 - - - - -
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.576 41 - 0 - - - - -
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 36.200 60 - 0 - - - - -
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 2.421 24 - 0 - - - - -
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.616 152 - 0 - - - - -
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.572 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 8.783 106 - 0 - - - - -
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.136 100 - 0 - - - - -
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 4.086 105 - 0 - - - - -
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.986 99 - 0 - - - - -
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.132 103 - 0 - - - - -
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 3.082 99 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 607.134 92 211.969 86 0.127 0.000 0.000 198.631 0.125
  สูงสุด 97.000 7.80 75.140 188 72.697 133 0.094 71.707 0.068
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.686 57 - 0 - - - - -
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 11.744 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 44.250 102 - 0 - - - - -
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 6.918 82 6.918 82 0.000 - - 6.918 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.607 29 0.607 29 0.000 - - 0.558 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 43.180 100 43.000 100 0.000 - - 43.000 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 11.640 97 11.640 97 0.000 - - 11.428 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.225 0 2.225 0 0.000 - - 2.025 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.176 100 - 0 - - - - -
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 6.880 96 - 0 - - - - -
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.858 78 - 0 - - - - -
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.732 98 - 0 - - - - -
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 134.896 84 64.390 77 0.000 0.000 0.000 63.929 0.000
  สูงสุด 43.410 2.17 44.250 102 43.000 100 0.000 43.000 0.000
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.607 29 29
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 49.600 99 - 0 - - - - -
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 10.043 94 - 0 - - - - -
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.868 97 - 0 - - - - -
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.513 58 - 0 - - - - -
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 31.933 90 - 0 - - - - -
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.300 100 - 0 - - - - -
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 16.047 69 - 0 - - - - -
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 118.304 87 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 50.000 4.80 49.600 100 0
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.513 58 0
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.350 69 - 0 - - - - -
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 3.238 80 - 0 - - - - -
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.428 22 - 0 - - - - -
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 5.524 69 - 0 - - - - -
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.548 39 - 0 - - - - -
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.205 76 - 0 - - - - -
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 0.705 0 - 0 - - - - -
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.707 55 - 0 - - - - -
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 32.149 78 - 0 - - - - -
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 35.345 0 35.503 0 0.244 - - 33.463 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 8.416 38 - 0 - - - - -
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 0.678 24 - 0 - - - - -
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.999 74 - 0 - - - - -
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 10.357 65 - 0 - - - - -
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.553 63 - 0 - - - - -
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.550 0 - 0 - - - - -
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.180 99 - 0 - - - - -
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 8.278 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 28.050 35 28.153 35 0.287 - - 26.153 0.115
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 43.600 62 - 0 - - - - -
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.310 77 - 0 - - - - -
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 30.850 51 - 0 - - - - -
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 8.440 115 8.510 116 0.110 - - 8.240 0.040
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 13.600 74 - 0 - - - - -
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 12.312 62 - 0 - - - - -
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 7.734 38 - 0 - - - - -
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.330 39 2.310 39 0.000 - - 2.250 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 16.400 77 16.400 77 0.000 - - 16.250 0.000
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 5.410 0 5.410 0 0.020 - - 5.300 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.666 76 1.666 76 0.000 - - 1.566 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 46.048 0 46.325 0 0.468 - - 44.775 0.191
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.028 0 1.012 0 0.000 - - 0.992 0.005
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.339 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 357.327 62 145.289 69 1.129 0.000 0.000 138.989 0.467
  สูงสุด 80.000 2.50 84.190 115 46.325 116 0.468 44.775 0.191
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 22 35
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 4,373.970 91 2,292.593 93 8.619 0.000 0.000 2,109.788 152.108