ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 4.418 98 4.402 97 0.084 - - 3.602 0.099
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.996 91 0.996 91 0.000 - - 0.896 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.836 43 1.832 43 0.000 - - 1.732 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 2.710 104 2.706 104 0.000 - - 2.656 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 30.506 78 30.438 78 0.000 - - 29.938 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 4.710 85 4.710 85 0.000 - - 4.390 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 4.276 100 4.285 100 0.000 - - 4.002 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.641 100 3.648 100 0.000 - - 3.521 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 4.105 101 4.094 100 0.000 - - 3.744 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.409 97 1.405 97 0.000 - - 1.055 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 14.069 92 14.015 92 0.000 - - 11.715 0.041
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 6.220 62 6.210 62 0.000 - - 5.710 0.000
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 6.581 41 6.580 41 0.000 - - 6.320 0.010
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.600 80 3.600 80 0.000 - - 3.450 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.200 89 3.200 89 0.000 - - 2.920 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 6.317 100 6.190 98 0.053 - - 5.890 0.180
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 8.440 94 8.440 94 0.000 - - 6.990 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 48.595 67 48.352 66 0.302 - - 45.352 0.545
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.540 100 2.540 100 0.000 - - 2.300 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 7.601 101 7.601 101 0.000 - - 7.061 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 10.840 95 10.840 95 0.000 - - 9.480 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.165 97 1.166 97 0.001 - - 1.006 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 4.235 101 4.235 101 0.000 - - 3.835 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.480 94 6.480 94 0.037 - - 5.680 0.037
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.119 0 1.119 0 0.000 - - 0.981 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 5.000 100 5.000 100 0.031 - - 4.460 0.031
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.040 0 1.040 0 0.000 - - 0.890 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.250 0 1.250 0 0.000 - - 1.090 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 12.755 98 12.755 98 0.067 - - 9.885 0.067
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.486 108 1.486 108 0.000 - - 1.121 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.760 0 0.760 0 0.000 - - 0.690 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 5.499 92 5.449 91 0.000 - - 5.049 0.048
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 1.020 0 1.020 0 0.000 - - 0.842 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 1.200 0 1.200 0 0.000 - - 1.085 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 36.872 100 36.872 100 0.000 - - 34.372 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.203 0 1.203 0 0.000 - - 1.098 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 44.025 102 43.952 102 0.000 - - 42.302 0.073
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.229 0 1.229 0 0.000 - - 1.113 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 2.343 0 2.343 0 0.000 - - 1.652 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 52.207 90 - 0 - - - - -
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.283 92 - 0 - - - - -
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.845 0 5.845 0 0.000 - - 4.895 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 16.116 86 16.065 86 0.011 - - 14.965 0.062
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.442 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 58.450 89 58.000 88 0.000 - - 45.400 0.217
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.119 0 1.119 0 0.000 - - 1.065 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 27.400 89 27.250 89 0.000 - - 24.750 0.117
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.123 0 1.123 0 0.000 - - 0.785 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.754 85 5.754 85 0.000 - - 5.626 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.260 0 1.260 0 0.000 - - 1.090 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 7.283 81 7.130 79 0.000 - - 6.790 0.064
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.044 0 1.044 0 0.000 - - 0.884 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 50.178 87 49.714 86 0.000 - - 40.914 0.340
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.326 0 9.326 0 0.000 - - 8.726 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.794 0 1.794 0 0.000 - - 1.643 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 10.190 82 10.156 82 0.056 - - 9.116 0.090
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 3.476 0 3.476 0 0.000 - - 3.196 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 4.169 76 4.181 76 0.011 - - 3.747 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 3.020 52 3.010 52 0.000 - - 2.910 0.004
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.153 0 0.153 0 0.004 - - 0.023 0.004
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 6.111 78 6.051 77 0.156 - - 5.351 0.215
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.523 0 3.523 0 0.000 - - 3.483 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 31.640 95 31.480 95 0.421 - - 28.260 0.580
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 17.909 95 17.886 95 0.017 - - 16.186 0.020
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 38.000 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 6.091 0 6.052 0 0.000 - - 5.872 0.017
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 670.245 88 576.525 88 1.251 0.000 0.000 515.994 2.861
  สูงสุด 96.000 15.90 58.450 108 58.000 108 0.421 45.400 0.580
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.153 41 41
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.900 88 2.892 88 0.000 - - 1.947 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.271 61 2.262 61 0.000 - - 1.542 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 25.771 89 25.743 89 0.006 - - 23.743 0.020
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 1.112 78 1.112 78 0.002 - - 1.032 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 1.238 91 1.234 91 0.000 - - 1.204 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 25.216 95 25.200 95 0.026 - - 23.730 0.032
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.745 64 1.745 64 0.002 - - 1.557 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 5.899 68 5.899 68 0.000 - - 5.499 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.840 67 1.811 66 0.000 - - 1.691 0.029
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 2.158 0 2.148 0 0.005 - - 1.278 0.001
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 1.088 55 1.060 53 0.000 - - 0.885 0.000
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.905 98 3.900 98 0.000 - - 3.800 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.840 68 1.834 68 0.000 - - 1.659 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.572 89 3.540 89 0.000 - - 3.300 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.791 75 5.769 74 0.000 - - 5.069 0.056
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 18.520 88 18.520 88 0.000 - - 17.230 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.295 79 1.290 79 0.000 - - 0.910 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.614 62 5.606 62 0.000 - - 4.906 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 5.457 72 5.388 71 0.000 - - 5.348 0.048
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.576 52 0.570 52 0.000 - - 0.448 0.037
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 3.537 88 3.531 88 0.000 - - 2.981 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 4.584 78 4.574 78 0.000 - - 4.054 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 3.940 61 3.908 60 0.000 - - 3.508 0.042
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.869 64 3.822 64 0.000 - - 3.422 0.026
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.386 63 1.374 62 0.000 - - 1.174 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 1.133 76 1.117 74 0.000 - - 0.967 0.049
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 1.322 60 1.322 60 0.000 - - 1.172 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.431 64 2.425 64 0.000 - - 2.200 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.508 83 1.504 83 0.000 - - 1.344 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.590 80 1.582 79 0.000 - - 1.082 0.027
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.864 86 0.861 86 0.000 - - 0.761 0.026
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.641 43 0.639 43 0.000 - - 0.636 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.854 77 1.854 77 0.000 - - 1.736 0.012
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 3.651 91 3.643 91 0.000 - - 3.148 0.063
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.660 83 1.660 83 0.002 - - 1.410 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 9.780 65 9.780 65 0.019 - - 8.895 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.280 75 3.260 74 0.000 - - 3.257 0.008
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 4.223 66 4.190 65 0.000 - - 4.015 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 10.752 0 10.714 0 0.000 - - 10.544 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.202 72 2.202 72 0.008 - - 1.202 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.351 0 2.344 0 0.000 - - 1.904 0.028
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 2.123 99 2.120 99 0.000 - - 2.000 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 6.725 88 6.725 88 0.000 - - 6.125 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 10.785 105 213.090 2,066 0.000 - - 212.057 0.033
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.270 65 2.270 65 0.000 - - 2.190 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 47.118 111 47.118 111 0.025 - - 45.348 0.000
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 16.660 85 16.540 84 0.000 - - 13.540 0.047
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 1.186 0 1.186 0 0.000 - - 1.076 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.475 0 2.468 0 0.000 - - 2.318 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 1.311 0 1.311 0 0.000 - - 1.191 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 14.585 63 14.480 62 0.000 - - 13.830 0.030
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 6.630 57 6.570 56 0.000 - - 6.070 0.064
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 2.798 78 2.746 76 0.000 - - 2.461 0.016
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.756 82 2.746 82 0.000 - - 2.590 0.006
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 6.313 84 6.281 84 0.000 - - 5.752 0.074
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.456 84 3.434 83 0.000 - - 3.371 0.066
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.229 35 1.243 35 0.000 - - 1.234 0.006
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.038 43 1.050 43 0.000 - - 0.820 0.029
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.035 69 4.012 69 0.000 - - 3.412 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.038 25 1.500 36 0.000 - - 1.260 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 5.561 87 5.540 86 0.000 - - 4.840 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 4.828 65 4.810 65 0.000 - - 4.143 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 41.752 116 41.752 116 0.159 - - 40.452 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.597 86 2.597 86 0.009 - - 2.067 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 1.119 80 1.113 80 0.000 - - 0.903 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 2.032 86 2.032 86 0.007 - - 1.802 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 11.356 84 11.356 84 0.074 - - 7.046 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.777 56 0.774 55 0.008 - - 0.404 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.655 71 2.627 70 0.000 - - 2.597 0.000
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 4.299 81 4.283 80 0.000 - - 3.983 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 4.590 82 4.575 82 0.000 - - 4.315 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 9.937 0 9.937 0 0.000 - - 8.437 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 6.389 80 6.331 79 0.000 - - 4.331 0.057
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 7.242 84 7.214 83 0.000 - - 6.134 0.028
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.331 83 1.331 83 0.003 - - 1.053 0.003
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.293 64 2.293 64 0.007 - - 1.801 0.007
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.887 69 0.871 68 0.000 - - 0.831 0.015
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.972 70 1.956 70 0.000 - - 1.916 0.015
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 2.577 62 2.360 57 0.000 - - 2.026 0.218
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.539 58 1.520 58 0.018 - - 1.375 0.036
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 1.191 73 1.191 73 0.003 - - 1.071 0.003
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 26.798 86 26.592 85 0.000 - - 23.592 0.206
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.989 83 2.972 83 0.000 - - 2.938 0.018
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.927 78 3.907 77 0.000 - - 3.757 0.020
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.515 89 2.506 89 0.000 - - 2.363 0.009
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.695 76 1.695 76 0.005 - - 1.528 0.005
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 14.426 65 14.162 64 0.000 - - 13.762 0.264
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.453 69 1.453 69 0.000 - - 1.303 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 3.264 74 3.198 72 0.000 - - 3.008 0.066
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 9.181 80 9.135 79 0.000 - - 8.815 0.046
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 1.406 71 1.394 70 0.000 - - 1.244 0.012
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.176 78 2.176 78 0.000 - - 1.876 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 4.603 79 4.571 79 0.000 - - 4.021 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.385 58 1.369 57 0.000 - - 1.244 0.002
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.263 81 2.263 81 0.000 - - 1.963 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.725 75 1.725 75 0.000 - - 1.695 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.985 77 3.985 77 0.000 - - 3.735 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 8.000 73 7.975 72 0.000 - - 7.945 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 1.838 76 1.763 73 0.000 - - 1.733 0.016
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.768 81 1.768 81 0.000 - - 1.348 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.920 88 2.920 88 0.000 - - 2.470 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.650 83 1.632 82 0.000 - - 1.552 0.014
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 4.538 90 4.522 89 0.001 - - 4.122 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.220 81 1.195 80 0.000 - - 1.165 0.014
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 16.340 69 16.340 69 0.027 - - 14.340 0.130
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 16.240 88 15.616 85 0.000 - - 14.966 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.942 93 3.942 93 0.000 - - 3.742 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.965 99 3.955 99 0.360 - - 3.455 0.370
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.389 85 2.367 85 0.288 - - 2.257 0.310
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 11.000 105 11.000 105 0.000 - - 10.200 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.959 66 2.959 66 0.000 - - 2.259 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.604 63 1.583 62 0.000 - - 1.283 0.010
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.848 71 2.848 71 0.000 - - 1.998 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.163 97 2.163 97 0.000 - - 1.633 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.926 46 0.926 46 0.000 - - 0.626 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.840 81 0.840 81 0.000 - - 0.690 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 8.260 60 8.224 60 0.000 - - 7.624 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 32.280 96 32.280 96 0.010 - - 31.160 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 15.040 89 15.040 89 0.004 - - 14.440 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 6.930 87 6.930 87 0.002 - - 6.130 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.799 98 11.799 98 0.003 - - 9.953 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.821 0 6.813 0 0.000 - - 6.363 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.383 98 14.383 98 0.003 - - 12.783 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.627 62 0.627 62 0.013 - - 0.327 0.011
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.940 78 1.926 78 0.007 - - 1.566 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.720 77 5.720 77 0.000 - - 5.690 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 4.621 60 4.547 59 0.025 - - 4.507 0.032
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 16.470 90 16.380 89 0.000 - - 15.980 0.085
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 24.850 93 24.660 92 0.000 - - 24.060 0.108
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 14.253 74 14.253 74 0.015 - - 13.362 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 4.962 67 4.947 67 0.000 - - 4.403 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 7.630 72 7.630 72 0.014 - - 7.230 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 7.371 98 7.212 96 0.000 - - 6.904 0.069
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 12.727 92 12.698 92 0.000 - - 11.248 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.842 97 1.842 97 0.001 - - 1.552 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 12.528 92 12.464 92 0.000 - - 11.494 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 13.629 49 13.317 48 0.000 - - 12.287 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 18.717 72 18.618 72 0.000 - - 17.008 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.519 86 3.492 86 0.020 - - 3.392 0.044
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 2.208 78 2.201 77 0.000 - - 1.757 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.035 1 0.035 1 0.001 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 1.287 80 1.277 80 0.000 - - 1.247 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 1.004 84 0.998 83 0.000 - - 0.798 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 1.066 81 1.058 81 0.000 - - 0.918 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 23.859 94 23.725 93 0.000 - - 22.525 0.027
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 29.478 82 29.478 82 0.008 - - 27.678 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.484 99 1.475 98 0.008 - - 1.173 0.016
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 86.060 88 85.730 87 0.000 - - 76.430 0.198
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.950 100 1.950 100 0.002 - - 1.900 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 20.941 89 20.867 89 0.000 - - 19.611 0.035
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.450 0 1.450 0 0.000 - - 1.150 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 3.254 91 3.240 91 0.000 - - 3.120 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 5.512 54 5.512 54 0.016 - - 4.280 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 4.870 88 4.870 88 0.007 - - 4.570 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 12.632 87 12.632 87 0.010 - - 11.872 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 38.447 97 38.331 96 0.001 - - 36.331 0.076
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 27.073 98 27.014 98 0.000 - - 25.613 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 5.340 82 5.320 82 0.000 - - 4.800 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 4.880 98 4.873 97 0.000 - - 4.108 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 17.367 63 17.367 63 0.053 - - 16.215 0.007
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 2.033 70 2.021 69 0.003 - - 1.839 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 12.490 94 12.490 94 0.015 - - 11.940 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.434 0 4.420 0 0.000 - - 3.870 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 4.255 49 4.242 49 0.000 - - 3.388 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 4.278 104 4.278 104 0.007 - - 4.138 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 5.902 62 5.902 62 0.015 - - 5.272 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.650 92 1.645 91 0.000 - - 1.343 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 9.379 94 9.379 94 0.011 - - 8.749 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 3.632 96 3.604 95 0.053 - - 3.154 0.077
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 7.776 97 7.776 97 0.008 - - 7.176 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 16.612 75 16.440 74 0.022 - - 14.640 0.182
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 11.612 94 11.340 92 0.004 - - 10.040 0.175
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 35.010 94 34.310 93 0.000 - - 31.510 0.492
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 24.760 95 24.680 94 0.033 - - 21.280 0.092
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.387 219 2.387 219 0.003 - - 2.277 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.407 90 3.407 90 0.005 - - 2.697 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.994 74 1.944 72 0.004 - - 1.274 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 35.165 94 35.165 94 0.060 - - 34.435 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.205 82 3.175 82 0.031 - - 2.525 0.051
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 3.270 0 3.270 0 0.003 - - 2.870 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 3.887 79 3.866 79 0.024 - - 3.422 0.036
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 7.840 98 7.823 98 0.006 - - 7.380 0.016
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 14.380 93 14.320 92 0.031 - - 13.670 0.078
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 24.997 90 24.791 90 0.000 - - 23.361 0.006
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 16.777 84 16.662 83 0.000 - - 15.846 0.009
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 9.995 89 9.909 88 0.000 - - 9.259 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 8.534 91 8.500 90 0.010 - - 7.360 0.360
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 10.480 87 10.352 86 0.000 - - 9.952 0.035
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 13.639 91 13.537 90 0.000 - - 13.037 0.032
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 4.920 98 4.800 96 0.000 - - 4.750 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 6.925 81 6.840 80 0.000 - - 6.781 0.019
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 1.114 104 1.102 103 0.000 - - 1.082 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.393 100 3.393 100 0.014 - - 2.993 0.011
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.668 66 0.659 65 0.000 - - 0.626 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.822 77 0.746 70 0.000 - - 0.506 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 24.116 0 24.078 0 0.618 - - 21.678 0.643
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 5.300 0 5.300 0 0.005 - - 5.000 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,494.920 80 1,690.361 79 2.272 0.000 0.000 1,565.669 5.885
  สูงสุด 98.000 7.30 86.060 219 213.090 219 0.618 212.057 0.643
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.004 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 33.066 83 34.099 85 0.000 - - 26.299 0.310
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.500 83 2.750 65 0.000 - - 2.550 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.310 66 1.290 65 0.000 - - 1.122 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.748 89 1.736 89 0.000 - - 1.576 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.056 111 11.056 111 0.009 - - 10.056 0.009
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 70.446 100 70.193 100 0.000 - - 69.203 0.253
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.660 74 5.660 74 0.006 - - 5.380 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 6.255 89 6.220 88 0.000 - - 5.820 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 11.494 69 11.473 69 0.016 - - 10.713 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 14.930 70 14.896 70 0.000 - - 13.896 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 3.024 63 3.000 63 0.000 - - 2.750 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.177 96 1.175 96 0.000 - - 0.975 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.782 72 2.766 72 0.000 - - 2.466 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.934 98 1.929 97 0.000 - - 1.739 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 9.324 0 9.324 0 0.020 - - 6.504 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.477 98 1.477 98 0.000 - - 1.387 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.868 97 2.868 97 0.000 - - 2.668 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.028 70 2.015 69 0.007 - - 1.815 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 0.204 9 2.302 105 0.031 - - 1.802 0.006
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 69.869 98 69.652 98 0.050 - - 66.652 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 17.430 89 17.290 88 0.000 - - 17.090 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 32.130 80 32.036 80 0.119 - - 29.036 0.189
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 37.715 162 37.604 161 0.000 - - 36.804 0.070
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.524 107 2.518 107 0.000 - - 1.768 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.802 121 6.765 121 0.000 - - 6.285 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 29.744 81 29.744 81 0.000 - - 26.400 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 6.417 97 6.397 96 0.000 - - 5.797 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 71.020 73 70.770 73 0.000 - - 66.770 0.129
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.258 81 3.258 81 0.004 - - 2.398 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 6.724 92 6.706 92 0.007 - - 6.456 0.020
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 4.087 71 4.062 70 0.000 - - 2.922 0.011
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.372 10 0.364 10 0.000 - - 0.244 0.004
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.508 82 4.497 82 0.000 - - 3.697 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.630 74 1.630 74 0.002 - - 1.430 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.500 35 0.500 35 0.000 - - 0.400 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 29.800 50 29.600 49 0.000 - - 25.600 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 2.221 22 2.208 22 0.000 - - 2.008 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.286 121 1.280 121 0.000 - - 1.180 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.424 0 0.424 0 0.000 - - 0.374 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 7.927 96 7.916 95 0.000 - - 7.796 0.010
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.964 85 0.964 85 0.000 - - 0.914 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 3.453 88 3.448 88 0.000 - - 3.378 0.004
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.817 91 1.817 91 0.000 - - 1.697 0.000
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 6.130 89 6.110 89 0.000 - - 5.910 0.019
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.623 85 2.614 84 0.000 - - 2.514 0.009
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 535.688 80 536.433 82 0.271 0.000 0.000 494.241 1.054
  สูงสุด 97.000 7.80 71.020 162 70.770 161 0.119 69.203 0.310
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.527 44 0.524 44 0.000 - - 0.304 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 11.089 0 11.049 0 0.000 - - 10.019 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 35.580 82 35.270 81 0.000 - - 33.100 0.310
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 6.200 74 6.183 73 0.000 - - 5.833 0.017
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.548 26 0.548 26 0.000 - - 0.499 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 41.406 96 41.406 96 0.000 - - 39.406 0.000
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 9.939 83 9.918 83 0.000 - - 9.706 0.021
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.900 0 1.896 0 0.000 - - 1.696 0.004
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 2.152 68 2.152 68 0.000 - - 1.902 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 6.700 93 6.700 93 0.000 - - 6.603 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.577 52 0.575 52 0.000 - - 0.478 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.315 83 2.315 83 0.000 - - 2.115 0.003
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 118.933 70 118.536 70 0.000 0.000 0.000 111.661 0.357
  สูงสุด 43.410 2.17 41.406 96 41.406 96 0.000 39.406 0.310
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.527 26 26
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 41.928 84 41.675 83 0.475 - - 36.875 0.691
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 9.113 86 9.092 85 0.000 - - 7.692 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.202 80 3.202 80 0.001 - - 2.962 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.475 58 2.475 58 0.000 - - 2.443 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 36.535 103 36.482 103 0.000 - - 34.482 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.343 78 3.321 77 0.000 - - 3.101 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 23.149 99 23.128 99 0.000 - - 22.748 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 119.745 84 119.375 84 0.476 0.000 0.000 110.303 0.691
  สูงสุด 50.000 4.80 41.928 103 41.675 103 0.475 36.875 0.691
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.475 58 58
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.386 70 2.386 70 0.000 - - 2.266 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 3.653 90 3.646 90 0.000 - - 3.406 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.659 34 0.659 34 0.000 - - 0.619 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 6.070 76 6.070 76 0.000 - - 5.460 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.849 71 2.849 71 0.000 - - 2.719 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.516 82 4.503 82 0.000 - - 4.203 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 0.712 0 0.712 0 0.000 - - 0.492 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 5.660 54 5.629 54 0.000 - - 5.129 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 36.900 90 36.692 89 0.000 - - 32.692 0.176
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 32.640 0 32.640 0 0.086 - - 30.600 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 9.819 44 9.807 44 0.009 - - 9.007 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 0.759 27 0.759 27 0.000 - - 0.609 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 7.487 79 7.478 79 0.012 - - 6.578 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 13.278 83 13.252 83 0.022 - - 10.752 0.022
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.190 49 1.158 47 0.000 - - 1.098 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 5.770 0 5.750 0 0.045 - - 5.594 0.055
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.020 94 2.994 94 0.024 - - 2.954 0.040
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 10.154 0 10.132 0 0.000 - - 9.462 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 80.709 101 80.465 101 0.451 - - 78.465 0.695
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 52.190 74 - 0 - - - - -
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.410 83 - 0 - - - - -
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 44.850 75 - 0 - - - - -
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 10.030 137 9.960 136 0.000 - - 9.690 0.040
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 16.960 92 16.900 91 0.076 - - 16.500 0.136
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 20.180 101 20.120 101 0.254 - - 19.220 0.157
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 20.720 101 20.680 101 0.159 - - 19.880 0.152
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.920 32 1.920 32 0.000 - - 1.860 0.000
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 21.510 100 21.510 100 0.070 - - 21.360 0.070
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 5.180 0 5.160 0 0.000 - - 5.050 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 2.038 93 2.038 93 0.000 - - 1.938 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 61.018 0 60.622 0 0.384 - - 59.072 0.686
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.156 0 1.172 0 0.016 - - 1.152 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.993 0 3.031 0 0.000 - - 2.981 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 490.386 77 390.694 77 1.608 0.000 0.000 370.808 2.442
  สูงสุด 80.000 2.50 86.060 137 80.465 136 0.451 78.465 0.695
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 27 27
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 4,130.692 81 4,097.650 80 7.292 0.000 0.000 3,766.784 15.354