ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 1.255 28 1.255 28 0.000 - - 0.455 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.920 84 0.920 84 0.000 - - 0.820 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.260 29 1.260 29 0.000 - - 1.160 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.748 29 0.748 29 0.000 - - 0.698 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 7.726 20 7.726 20 0.000 - - 7.226 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.530 64 3.530 64 0.000 - - 3.210 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 0.976 23 0.976 23 0.000 - - 0.693 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.315 36 1.315 36 0.000 - - 1.188 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.229 55 2.229 55 0.000 - - 1.879 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.022 70 1.022 70 0.000 - - 0.672 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 6.270 41 6.270 41 0.000 - - 3.970 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 1.809 18 1.809 18 0.000 - - 1.309 0.009
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.335 8 1.335 8 0.000 - - 1.075 0.026
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 1.873 42 1.873 42 0.000 - - 1.723 0.008
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.585 16 0.585 16 0.000 - - 0.305 0.059
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.302 21 1.302 21 0.000 - - 1.002 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.500 39 3.500 39 0.000 - - 2.050 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 35.788 49 35.295 48 0.016 - - 32.295 0.509
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.198 47 1.198 47 0.000 - - 0.958 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.502 7 0.502 7 0.000 - - 0.000 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 0.463 4 0.463 4 0.000 - - 0.000 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 1.564 37 1.536 37 0.000 - - 1.136 0.028
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 2.647 38 2.647 38 0.000 - - 1.847 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.132 0 0.132 0 0.000 - - 0.000 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.565 71 3.565 71 0.000 - - 3.025 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.486 0 0.486 0 0.000 - - 0.336 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.653 0 0.653 0 0.000 - - 0.493 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 4.730 36 4.607 35 0.066 - - 1.737 0.189
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.925 67 0.914 66 0.000 - - 0.549 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.173 0 0.173 0 0.000 - - 0.103 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 2.042 34 1.998 33 0.000 - - 1.598 0.037
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.178 0 0.178 0 0.000 - - 0.000 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.375 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 18.362 50 18.294 49 0.000 - - 15.794 0.034
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 16.218 38 16.218 38 0.000 - - 14.568 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.381 0 0.381 0 0.000 - - 0.265 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.162 0 0.162 0 0.000 - - 0.000 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 8.755 15 8.720 15 0.000 - - 2.720 0.035
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.614 44 0.614 44 0.000 - - 0.594 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.531 0 0.531 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.786 47 8.786 47 0.000 - - 7.686 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 36.640 56 36.640 56 0.000 - - 24.040 0.038
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.237 69 21.237 69 0.000 - - 18.737 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.046 60 4.046 60 0.000 - - 3.918 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.047 0 0.047 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.301 0 0.301 0 0.000 - - 0.141 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 22.932 40 22.932 40 0.032 - - 14.132 0.032
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.213 0 3.213 0 0.000 - - 2.613 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.181 0 0.181 0 0.000 - - 0.030 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 2.782 22 2.782 22 0.000 - - 1.742 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.904 0 0.904 0 0.000 - - 0.624 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.271 23 1.271 23 0.050 - - 0.837 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.985 34 1.985 34 0.000 - - 1.885 0.055
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.160 0 0.160 0 0.000 - - 0.030 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.013 13 1.013 13 0.000 - - 0.313 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.226 0 1.226 0 0.000 - - 1.186 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 6.020 18 6.020 18 0.025 - - 2.800 0.025
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.747 15 2.747 15 0.000 - - 1.047 0.013
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 11.120 0 11.120 0 0.000 - - 10.370 0.017
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 0.860 0 0.860 0 0.000 - - 0.680 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 266.798 36 265.996 36 0.189 0.000 0.000 201.174 1.114
  สูงสุด 96.000 15.90 36.640 84 36.640 84 0.066 32.295 0.509
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.047 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.059 62 2.053 62 0.000 - - 1.108 0.002
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.307 8 0.307 8 0.002 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 6.390 22 6.390 22 0.009 - - 4.390 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.056 4 0.056 4 0.001 - - 0.000 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 4.159 16 4.147 16 0.000 - - 2.677 0.004
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.495 18 0.495 18 0.002 - - 0.307 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.536 6 0.536 6 0.000 - - 0.136 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.206 7 0.206 7 0.000 - - 0.086 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.621 66 2.621 66 0.000 - - 2.521 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.712 26 0.712 26 0.000 - - 0.537 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.025 51 2.022 51 0.000 - - 1.782 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 3.711 48 3.711 48 0.000 - - 3.011 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 12.083 58 11.989 57 0.049 - - 10.699 0.143
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.647 40 0.647 40 0.000 - - 0.267 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 3.685 41 3.672 41 0.000 - - 2.972 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.112 41 3.112 41 0.000 - - 3.072 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.036 3 0.031 3 0.000 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.216 30 1.209 30 0.000 - - 0.659 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.531 9 0.528 9 0.000 - - 0.008 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.593 25 1.585 24 0.000 - - 1.185 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.165 19 1.165 19 0.000 - - 0.765 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.418 19 0.416 19 0.000 - - 0.216 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.360 24 0.357 24 0.000 - - 0.207 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.212 10 0.210 10 0.000 - - 0.060 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.806 21 0.798 21 0.000 - - 0.573 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.800 44 0.800 44 0.000 - - 0.640 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.549 27 0.545 27 0.000 - - 0.045 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.226 23 0.223 22 0.000 - - 0.123 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.052 3 0.052 3 0.000 - - 0.049 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.127 47 1.115 46 0.000 - - 0.997 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.603 15 0.595 15 0.000 - - 0.100 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.380 69 1.380 69 0.000 - - 1.130 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 1.200 8 1.200 8 0.000 - - 0.315 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.310 53 2.295 52 0.000 - - 2.292 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.463 38 2.463 38 0.000 - - 2.288 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.045 1 0.045 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 1.369 0 1.356 0 0.000 - - 1.186 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.986 65 1.986 65 0.000 - - 0.986 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.860 0 0.856 0 0.000 - - 0.416 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.236 11 0.232 11 0.001 - - 0.112 0.004
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.058 1 0.058 1 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.264 3 0.269 3 0.005 - - 0.000 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 0.334 10 0.334 10 0.000 - - 0.254 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 19.314 45 19.236 45 0.000 - - 15.936 0.129
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.347 2 0.347 2 0.000 - - 0.000 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.058 0 0.057 0 0.000 - - 0.000 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 0.210 0 0.210 0 0.000 - - 0.060 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.510 0 0.510 0 0.000 - - 0.390 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 3.500 15 3.500 15 0.000 - - 2.850 0.165
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 2.300 20 2.300 20 0.000 - - 1.800 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.191 33 1.191 33 0.070 - - 0.906 0.023
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.935 28 0.935 28 0.000 - - 0.779 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 1.688 23 1.688 23 0.000 - - 1.159 0.049
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.475 36 1.475 36 0.000 - - 1.412 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.969 55 1.969 55 0.044 - - 1.960 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.545 104 2.545 104 0.137 - - 2.315 0.130
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 1.308 22 1.308 22 0.000 - - 0.708 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.971 23 0.971 23 0.000 - - 0.731 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.609 25 1.609 25 0.000 - - 0.909 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.171 16 1.171 16 0.000 - - 0.504 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 17.176 48 17.176 48 0.000 - - 15.876 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.564 19 0.564 19 0.000 - - 0.034 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.253 18 0.253 18 0.000 - - 0.043 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.730 31 0.730 31 0.000 - - 0.500 0.018
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 1.688 12 1.688 12 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.290 21 0.290 21 0.000 - - 0.000 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.424 11 0.424 11 0.000 - - 0.394 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.567 11 0.567 11 0.000 - - 0.267 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.506 9 0.506 9 0.000 - - 0.246 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 3.640 0 3.630 0 0.000 - - 2.130 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 3.826 48 3.826 48 0.009 - - 1.826 0.009
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.221 49 4.201 49 0.047 - - 3.121 0.067
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.599 37 0.594 37 0.000 - - 0.316 0.004
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.541 43 1.541 43 0.008 - - 1.049 0.008
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.385 30 0.381 30 0.009 - - 0.341 0.013
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.855 30 0.855 30 0.015 - - 0.815 0.015
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 1.367 33 1.356 33 0.010 - - 1.022 0.021
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.260 10 0.260 10 0.002 - - 0.115 0.002
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.785 48 0.785 48 0.003 - - 0.665 0.003
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 13.286 42 13.216 42 0.067 - - 10.216 0.136
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.263 35 1.263 35 0.000 - - 1.229 0.017
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 2.271 45 2.448 48 0.184 - - 2.298 0.007
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.820 65 1.820 65 0.004 - - 1.677 0.004
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.946 42 0.946 42 0.005 - - 0.779 0.005
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 1.857 8 1.816 8 0.000 - - 1.416 0.041
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.367 17 0.367 17 0.000 - - 0.276 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 1.500 47 1.483 47 0.000 - - 1.373 0.016
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.572 13 0.572 13 0.000 - - 0.382 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 3.140 27 3.110 27 0.000 - - 2.790 0.030
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.551 28 0.545 27 0.000 - - 0.325 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.785 28 0.785 28 0.000 - - 0.485 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.281 5 0.274 5 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.912 46 1.912 46 0.000 - - 0.712 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.432 18 0.428 18 0.000 - - 0.303 0.004
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.303 47 1.303 47 0.000 - - 1.003 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.588 25 0.588 25 0.000 - - 0.558 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.224 43 2.224 43 0.000 - - 1.974 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.260 21 2.230 20 0.000 - - 2.200 0.030
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.242 10 0.236 10 0.000 - - 0.206 0.006
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.543 25 0.543 25 0.000 - - 0.123 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.804 55 1.804 55 0.000 - - 1.354 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.548 27 0.548 27 0.000 - - 0.468 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.454 48 2.454 48 0.000 - - 2.054 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.388 26 0.388 26 0.000 - - 0.358 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 13.080 55 13.080 55 0.000 - - 11.080 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 11.840 64 11.840 64 0.000 - - 11.190 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 1.790 42 1.790 42 0.000 - - 1.590 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.075 77 3.075 77 0.000 - - 2.575 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.574 56 1.574 56 0.000 - - 1.464 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 1.740 17 1.720 16 0.000 - - 0.920 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.289 29 1.286 29 0.000 - - 0.586 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.381 15 0.381 15 0.000 - - 0.081 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.260 32 1.247 31 0.000 - - 0.397 0.240
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.175 53 1.175 53 0.000 - - 0.645 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.308 15 0.308 15 0.000 - - 0.008 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.800 77 0.800 77 0.000 - - 0.650 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 5.812 42 5.812 42 0.000 - - 5.212 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 19.870 59 19.870 59 0.000 - - 18.750 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 10.020 59 10.020 59 0.000 - - 9.420 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 4.390 55 4.390 55 0.000 - - 3.590 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 10.130 84 10.130 84 0.000 - - 8.284 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 4.484 0 4.450 0 0.000 - - 4.000 0.034
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 12.080 82 12.080 82 0.000 - - 10.480 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.341 34 0.341 34 0.000 - - 0.041 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.184 48 1.184 48 0.000 - - 0.824 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 3.372 46 3.372 46 0.000 - - 3.342 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 3.081 40 3.081 40 0.000 - - 3.041 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 6.610 36 6.610 36 0.000 - - 6.210 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 9.940 37 9.940 37 0.000 - - 9.340 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 5.646 29 5.646 29 0.008 - - 4.755 0.000
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 2.000 27 1.992 27 0.000 - - 1.448 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 4.930 47 4.870 46 0.000 - - 4.470 0.088
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.606 8 0.606 8 0.010 - - 0.298 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 3.707 27 3.707 27 0.001 - - 2.707 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.456 77 1.452 76 0.000 - - 1.162 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 8.873 65 8.809 65 0.000 - - 7.839 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.197 1 0.197 1 0.002 - - 0.000 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.341 1 0.341 1 0.000 - - 0.000 0.031
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.096 27 1.091 27 0.003 - - 0.991 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.709 25 0.709 25 0.002 - - 0.265 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.139 4 0.134 4 0.000 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.479 30 0.479 30 0.007 - - 0.449 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.077 6 0.077 6 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.070 5 0.070 5 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 7.468 29 7.434 29 0.000 - - 6.234 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 15.784 44 15.740 44 0.075 - - 13.940 0.115
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.511 34 0.509 34 0.000 - - 0.207 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 33.678 34 33.625 34 0.118 - - 24.325 0.131
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.448 23 0.448 23 0.001 - - 0.398 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 3.061 13 3.039 13 0.000 - - 1.783 0.005
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.623 0 1.623 0 0.000 - - 1.323 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.700 48 1.700 48 0.005 - - 1.580 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.006 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.300 5 0.300 5 0.002 - - 0.000 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 2.283 16 2.283 16 0.004 - - 1.523 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 3.685 9 3.662 9 0.001 - - 1.662 0.017
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 2.322 8 2.300 8 0.000 - - 0.899 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.520 8 0.520 8 0.002 - - 0.000 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.427 29 1.396 28 0.008 - - 0.631 0.037
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.010 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.004 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 1.390 10 1.390 10 0.005 - - 0.840 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.800 0 3.800 0 0.000 - - 3.250 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.855 10 0.855 10 0.002 - - 0.001 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.324 32 1.324 32 0.005 - - 1.184 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.814 45 0.811 45 0.002 - - 0.509 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 6.663 66 6.663 66 0.144 - - 6.033 0.133
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.615 43 1.615 43 0.003 - - 1.165 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 4.398 55 4.398 55 0.006 - - 3.798 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 13.021 58 12.973 58 0.052 - - 11.173 0.072
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 5.163 42 5.148 42 0.000 - - 3.848 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 8.330 22 8.330 22 0.017 - - 5.530 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 7.867 30 7.867 30 0.011 - - 4.467 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.204 202 2.204 202 0.003 - - 2.094 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.624 69 2.624 69 0.005 - - 1.914 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.536 20 0.536 20 0.002 - - 0.000 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 13.434 36 13.434 36 0.043 - - 12.704 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.282 33 1.264 32 0.006 - - 0.614 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.685 0 1.675 0 0.000 - - 1.275 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.380 28 1.368 28 0.000 - - 0.924 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.088 51 4.077 51 0.000 - - 3.634 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 8.634 56 8.610 56 0.000 - - 7.960 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 12.429 45 12.193 44 0.000 - - 10.763 0.047
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 13.708 68 13.625 68 0.000 - - 12.809 0.052
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 5.290 47 5.204 46 0.000 - - 4.554 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.556 48 4.556 48 0.000 - - 3.416 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 4.357 36 4.344 36 0.000 - - 3.944 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 6.846 46 6.846 46 0.000 - - 6.346 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 2.821 56 2.817 56 0.000 - - 2.767 0.002
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 4.028 47 4.003 47 0.000 - - 3.944 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.386 36 0.383 36 0.000 - - 0.363 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.055 60 2.035 60 0.000 - - 1.635 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.330 33 0.330 33 0.000 - - 0.297 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.194 18 0.194 18 0.001 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 11.200 0 11.120 0 0.162 - - 8.720 0.213
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 2.892 0 2.884 0 0.053 - - 2.584 0.057
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 588.734 33 587.201 33 1.476 0.000 0.000 471.631 2.467
  สูงสุด 98.000 7.30 33.678 202 33.625 202 0.184 24.325 0.240
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.005 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 15.133 38 15.133 38 0.010 - - 7.333 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.530 36 1.530 36 0.020 - - 1.330 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.601 31 0.601 31 0.000 - - 0.433 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.666 34 0.666 34 0.000 - - 0.506 0.006
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 1.774 18 1.661 17 0.000 - - 0.661 0.104
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 20.919 30 20.690 29 0.000 - - 19.700 0.209
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 0.780 10 0.780 10 0.029 - - 0.500 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 0.940 13 0.940 13 0.000 - - 0.540 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 0.760 5 0.760 5 0.000 - - 0.000 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 3.722 17 3.722 17 0.003 - - 2.722 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 0.988 21 0.988 21 0.007 - - 0.738 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.604 49 0.604 49 0.000 - - 0.404 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 1.504 39 1.504 39 0.018 - - 1.204 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.064 54 1.064 54 0.000 - - 0.874 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 3.302 0 3.302 0 0.004 - - 0.482 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.910 61 0.910 61 0.000 - - 0.820 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.518 51 1.518 51 0.000 - - 1.318 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.588 20 0.584 20 0.017 - - 0.384 0.012
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.206 100 2.200 100 0.024 - - 1.700 0.000
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 13.195 18 12.864 18 0.000 - - 9.864 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 5.138 26 5.120 26 0.000 - - 4.920 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 3.589 9 3.589 9 0.013 - - 0.589 0.000
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 23.978 103 23.978 103 0.000 - - 23.178 0.061
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 0.957 41 0.957 41 0.000 - - 0.207 0.009
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 2.634 47 2.634 47 0.000 - - 2.154 0.030
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 16.200 44 16.200 44 0.014 - - 12.856 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 2.726 41 2.726 41 0.000 - - 2.126 0.027
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 46.860 48 46.860 48 0.000 - - 42.860 0.122
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 1.783 45 1.783 45 0.000 - - 0.923 0.018
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.980 55 3.980 55 0.003 - - 3.730 0.012
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 2.192 38 2.192 38 0.000 - - 1.052 0.001
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.222 6 0.222 6 0.000 - - 0.102 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.385 62 3.385 62 0.000 - - 2.585 0.016
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.784 36 0.784 36 0.000 - - 0.584 0.006
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 10.450 17 10.450 17 0.016 - - 6.450 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 2.284 23 2.284 23 0.000 - - 2.084 0.058
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.435 41 0.435 41 0.000 - - 0.335 0.013
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.284 0 0.284 0 0.000 - - 0.234 0.003
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 2.573 31 2.573 31 0.000 - - 2.453 0.004
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.409 36 0.409 36 0.000 - - 0.359 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.112 28 1.112 28 0.000 - - 1.042 0.011
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.089 54 1.089 54 0.000 - - 0.969 0.001
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 3.180 46 3.180 46 0.000 - - 2.980 0.000
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.583 51 1.583 51 0.000 - - 1.483 0.013
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 210.736 36 210.035 36 0.178 0.000 0.000 167.843 0.773
  สูงสุด 97.000 7.80 46.860 103 46.860 103 0.029 42.860 0.209
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.154 13 0.154 13 0.000 - - 0.032 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 4.899 0 4.899 0 0.000 - - 3.869 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 6.740 16 6.740 16 0.000 - - 4.570 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.432 17 1.432 17 0.000 - - 1.082 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 12.036 28 11.892 28 0.000 - - 9.892 0.033
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.004 17 2.012 17 0.008 - - 1.800 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.533 0 0.533 0 0.000 - - 0.333 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.096 34 1.096 34 0.000 - - 0.846 0.002
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 3.180 44 3.180 44 0.000 - - 3.083 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.346 31 0.346 31 0.000 - - 0.249 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.476 53 1.476 53 0.000 - - 1.276 0.025
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 33.896 28 33.760 28 0.008 0.000 0.000 27.032 0.063
  สูงสุด 43.410 2.17 12.036 53 11.892 53 0.008 9.892 0.033
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.154 13 13
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 17.115 34 17.044 34 0.000 - - 12.244 0.071
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 0.430 4 0.430 4 0.000 - - 0.000 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.095 27 1.092 27 0.000 - - 0.852 0.003
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.714 40 1.714 40 0.000 - - 1.682 0.012
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 11.469 32 11.469 32 0.000 - - 9.469 0.250
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 2.462 57 2.462 57 0.000 - - 2.242 0.022
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 10.887 47 10.887 47 0.000 - - 10.507 0.061
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 45.172 34 45.098 34 0.000 0.000 0.000 36.996 0.419
  สูงสุด 50.000 4.80 17.115 57 17.044 57 0.000 12.244 0.250
  ต่ำสุด 4.000 0.032 0.430 4 4
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 1.516 45 1.516 45 0.000 - - 1.396 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.196 30 1.196 30 0.000 - - 0.956 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.622 32 0.622 32 0.000 - - 0.582 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 1.641 21 1.641 21 0.000 - - 1.031 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 0.808 20 0.808 20 0.000 - - 0.678 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 2.816 51 2.801 51 0.000 - - 2.501 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 3.498 0 3.498 0 0.000 - - 3.278 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 4.390 42 4.352 42 0.000 - - 3.852 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 16.701 41 16.542 40 0.000 - - 12.542 0.052
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 3.797 0 3.797 0 0.000 - - 1.757 0.086
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 10.971 49 10.951 49 0.001 - - 10.151 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.557 56 1.546 55 0.000 - - 1.396 0.010
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 4.439 47 4.426 47 0.000 - - 3.526 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 8.537 53 8.537 53 0.000 - - 6.037 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.134 46 1.134 46 0.002 - - 1.074 0.008
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 2.274 0 2.274 0 0.002 - - 2.118 0.013
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 1.795 56 1.795 56 0.000 - - 1.755 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 4.247 0 4.231 0 0.005 - - 3.561 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 37.488 47 37.286 47 0.016 - - 35.286 0.218
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 51.620 73 51.530 73 0.000 - - 37.230 0.043
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.830 49 0.830 49 0.000 - - 0.830 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 38.390 64 38.340 64 0.036 - - 25.340 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 0.793 11 0.793 11 0.000 - - 0.523 0.031
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 9.896 53 9.798 53 0.000 - - 9.398 0.043
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 10.280 51 10.190 51 0.000 - - 9.290 0.040
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 9.840 48 9.730 47 0.021 - - 8.930 0.124
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.340 39 2.330 39 0.000 - - 2.270 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 4.970 23 4.970 23 0.019 - - 4.820 0.019
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.418 0 0.418 0 0.000 - - 0.308 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.404 64 1.405 64 0.001 - - 1.305 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 25.249 0 25.057 0 0.000 - - 23.507 0.192
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.671 0 0.671 0 0.000 - - 0.651 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 1.810 0 1.810 0 0.046 - - 1.760 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 267.938 44 266.825 44 0.149 0.000 0.000 219.639 1.081
  สูงสุด 80.000 2.50 51.620 73 51.530 73 0.046 37.230 0.218
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 11 11
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,746.720 35 1,742.025 35 2.489 0.000 0.000 1,380.237 7.172