ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.686 59 - 0 - - - - -
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.100 100 - 0 - - - - -
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.813 42 - 0 - - - - -
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.181 45 - 0 - - - - -
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 17.838 46 - 0 - - - - -
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.032 37 - 0 - - - - -
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.855 90 - 0 - - - - -
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.775 76 - 0 - - - - -
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.762 68 - 0 - - - - -
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.021 70 - 0 - - - - -
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 9.353 61 - 0 - - - - -
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 4.760 48 - 0 - - - - -
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 3.050 19 - 0 - - - - -
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.930 87 - 0 - - - - -
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.050 85 - 0 - - - - -
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 3.062 49 3.066 49 0.004 - - 2.766 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 6.530 73 6.530 73 0.000 - - 5.080 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 32.047 44 31.599 43 0.271 - - 28.599 0.729
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.118 44 1.103 43 0.000 - - 0.863 0.015
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.232 30 2.232 30 0.000 - - 1.692 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 9.300 82 9.300 82 0.000 - - 7.940 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.051 88 1.051 88 0.000 - - 0.891 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.590 14 0.575 14 0.000 - - 0.175 0.015
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.308 91 6.263 91 0.000 - - 5.463 0.045
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.980 0 0.980 0 0.000 - - 0.842 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.060 61 3.018 60 0.000 - - 2.478 0.037
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.132 0 1.132 0 0.000 - - 0.982 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.950 0 0.950 0 0.000 - - 0.790 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 6.126 47 6.069 47 0.054 - - 3.199 0.110
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.404 29 0.389 28 0.003 - - 0.024 0.019
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.272 0 0.272 0 0.000 - - 0.202 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 3.139 52 3.072 51 0.000 - - 2.672 0.066
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.543 0 0.508 0 0.000 - - 0.330 0.035
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.784 0 0.784 0 0.000 - - 0.669 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 33.676 91 - 0 - - - - -
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.113 0 1.113 0 0.000 - - 1.008 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 37.653 88 - 0 - - - - -
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.640 0 0.640 0 0.000 - - 0.524 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.487 0 1.487 0 0.000 - - 0.796 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 17.789 31 17.751 31 0.012 - - 11.751 0.050
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.832 59 - 0 - - - - -
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.185 0 5.130 0 0.000 - - 4.180 0.055
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.800 42 - 0 - - - - -
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.827 0 0.827 0 0.000 - - 0.779 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 24.040 37 - 0 - - - - -
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 10.405 34 - 0 - - - - -
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.065 0 1.010 0 0.000 - - 0.672 0.055
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 1.961 29 - 0 - - - - -
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.220 0 1.220 0 0.000 - - 1.050 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.217 25 2.190 24 0.000 - - 1.850 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.170 0 1.170 0 0.000 - - 1.010 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 32.262 56 32.262 56 0.000 - - 23.462 0.000
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.280 0 9.280 0 0.000 - - 8.680 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.110 33 4.110 33 0.000 - - 3.070 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.738 0 1.738 0 0.000 - - 1.458 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.234 41 - 0 - - - - -
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 2.144 37 - 0 - - - - -
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.500 0 0.500 0 0.000 - - 0.370 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.579 20 - 0 - - - - -
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 2.498 0 2.443 0 0.000 - - 2.403 0.055
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 22.720 68 - 0 - - - - -
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 2.677 14 - 0 - - - - -
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 17.080 0 - 0 - - - - -
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.042 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 392.053 53 164.039 50 0.344 0.000 0.000 130.790 1.286
  สูงสุด 96.000 15.90 37.653 100 32.262 91 0.271 28.599 0.729
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.272 14 14
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.059 62 2.053 62 0.000 - - 1.108 0.002
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.193 32 1.193 32 0.004 - - 0.473 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 9.993 34 9.842 34 0.049 - - 7.842 0.189
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.205 14 0.201 14 0.001 - - 0.121 0.003
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.567 42 0.565 42 0.000 - - 0.535 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 8.791 33 8.757 33 0.000 - - 7.287 0.014
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.969 35 0.965 35 0.000 - - 0.777 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 1.002 12 0.982 11 0.000 - - 0.582 0.020
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.774 28 0.766 28 0.000 - - 0.646 0.020
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.319 58 2.315 58 0.000 - - 2.215 0.020
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.333 12 0.333 12 0.000 - - 0.158 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.530 63 2.526 63 0.000 - - 2.286 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 3.847 50 3.830 49 0.000 - - 3.130 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 12.964 62 12.917 62 0.000 - - 11.627 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.611 37 0.611 37 0.000 - - 0.231 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.257 47 4.230 47 0.000 - - 3.530 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 2.848 37 2.848 37 0.000 - - 2.808 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.060 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.300 58 2.300 58 0.000 - - 1.750 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.810 31 1.810 31 0.000 - - 1.290 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.713 26 1.705 26 0.000 - - 1.305 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.436 24 1.426 24 0.000 - - 1.026 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.718 33 0.709 32 0.009 - - 0.509 0.018
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 1.420 37 1.416 37 0.000 - - 1.191 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.933 51 0.930 51 0.000 - - 0.770 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.386 19 0.386 19 0.000 - - 0.000 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.108 11 0.108 11 0.000 - - 0.008 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.304 20 0.302 20 0.000 - - 0.299 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.246 52 1.246 52 0.000 - - 1.128 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.754 44 1.754 44 0.000 - - 1.259 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.762 88 1.762 88 0.054 - - 1.512 0.052
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 2.785 19 2.785 19 0.009 - - 1.900 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.178 27 1.045 24 0.010 - - 1.042 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.018 47 3.018 47 0.036 - - 2.843 0.024
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.209 5 0.196 5 0.036 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.020 0 4.994 0 0.000 - - 4.824 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.618 53 1.618 53 0.010 - - 0.618 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 0.520 0 0.500 0 0.002 - - 0.060 0.022
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.630 29 0.634 30 0.004 - - 0.514 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 1.400 18 1.400 18 0.000 - - 0.800 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 3.400 33 3.385 33 0.000 - - 2.352 0.012
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.869 53 - 0 - - - - -
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 23.811 56 23.764 56 0.012 - - 20.464 0.033
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 8.490 43 8.380 43 0.000 - - 5.380 0.058
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.754 0 0.754 0 0.000 - - 0.644 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.532 0 1.532 0 0.000 - - 1.382 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.380 0 0.380 0 0.000 - - 0.260 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.225 10 2.167 9 0.000 - - 1.517 0.039
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 3.420 29 3.380 29 0.000 - - 2.880 0.012
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.334 37 1.334 37 0.009 - - 1.049 0.009
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.202 36 1.184 35 0.000 - - 1.028 0.014
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.525 34 2.518 34 0.000 - - 1.989 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.123 27 1.118 27 0.000 - - 1.055 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.637 18 0.681 19 0.044 - - 0.672 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.881 77 1.909 78 0.055 - - 1.679 0.027
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 1.236 21 1.224 21 0.000 - - 0.624 0.008
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.478 12 0.478 12 0.000 - - 0.238 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.307 20 1.307 20 0.000 - - 0.607 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.913 26 1.888 26 0.000 - - 1.221 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 16.440 46 16.440 46 0.097 - - 15.140 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.928 31 0.928 31 0.004 - - 0.398 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.358 26 0.358 26 0.003 - - 0.148 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.737 31 0.730 31 0.000 - - 0.500 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 6.203 46 6.117 45 0.000 - - 1.807 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.588 42 0.584 42 0.004 - - 0.214 0.070
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.570 15 0.570 15 0.005 - - 0.540 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.572 11 0.572 11 0.000 - - 0.272 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.506 9 0.501 9 0.000 - - 0.241 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 6.500 0 6.500 0 0.000 - - 5.000 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 2.194 27 2.185 27 0.000 - - 0.185 0.009
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 1.828 21 1.816 21 0.000 - - 0.736 0.012
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.766 48 0.761 47 0.000 - - 0.483 0.005
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.598 45 1.598 45 0.008 - - 1.106 0.008
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.113 9 0.111 9 0.000 - - 0.071 0.002
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.177 6 0.174 6 0.000 - - 0.134 0.003
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.397 10 0.397 10 0.002 - - 0.063 0.002
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.374 14 0.363 14 0.000 - - 0.218 0.011
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.571 35 0.568 35 0.000 - - 0.448 0.004
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 5.480 17 5.437 17 0.027 - - 2.437 0.070
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.901 25 0.901 25 0.000 - - 0.867 0.001
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.024 20 1.015 20 0.000 - - 0.865 0.009
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.321 47 1.321 47 0.003 - - 1.178 0.003
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.599 27 0.593 26 0.000 - - 0.426 0.006
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 8.094 36 8.000 36 0.000 - - 7.600 0.094
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.411 19 0.404 19 0.000 - - 0.313 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.398 9 0.392 9 0.000 - - 0.202 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 2.232 19 2.222 19 0.000 - - 1.902 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.312 16 0.307 15 0.000 - - 0.087 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.709 25 0.709 25 0.000 - - 0.409 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.127 2 0.127 2 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.751 18 0.742 18 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.628 26 0.628 26 0.000 - - 0.503 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.714 61 1.708 61 0.000 - - 1.408 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.126 49 1.106 48 0.000 - - 1.076 0.003
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.990 58 2.940 57 0.000 - - 2.690 0.012
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 2.335 21 2.320 21 0.000 - - 2.290 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.540 22 0.532 22 0.000 - - 0.502 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.904 41 0.904 41 0.000 - - 0.484 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.347 71 2.341 71 0.000 - - 1.891 0.004
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.236 62 1.230 62 0.000 - - 1.150 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.980 59 2.941 58 0.000 - - 2.541 0.017
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.995 66 0.992 66 0.000 - - 0.962 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 17.176 72 17.176 72 0.000 - - 15.176 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 9.192 50 9.094 49 0.000 - - 8.444 0.220
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 2.296 54 2.296 54 0.000 - - 2.096 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.135 78 3.125 78 0.000 - - 2.625 0.210
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.509 54 1.504 54 0.000 - - 1.394 0.020
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 5.602 53 5.570 53 0.000 - - 4.770 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.367 30 1.354 30 0.000 - - 0.654 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.738 29 0.738 29 0.000 - - 0.438 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.381 35 1.364 34 0.000 - - 0.514 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.515 68 1.510 68 0.000 - - 0.980 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.436 22 0.434 22 0.000 - - 0.134 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.765 74 0.765 74 0.000 - - 0.615 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 6.131 45 - 0 - - - - -
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 13.010 39 - 0 - - - - -
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 4.950 29 - 0 - - - - -
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 2.430 30 - 0 - - - - -
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 9.250 77 - 0 - - - - -
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 3.601 0 3.601 0 0.000 - - 3.151 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 10.860 74 - 0 - - - - -
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.344 34 - 0 - - - - -
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.481 19 - 0 - - - - -
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 4.640 63 4.560 62 0.000 - - 4.530 0.001
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.705 35 - 0 - - - - -
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 5.590 30 5.390 29 0.000 - - 4.990 0.004
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 16.650 62 16.510 62 0.000 - - 15.910 0.107
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 8.693 45 8.660 45 0.000 - - 7.769 0.035
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 2.710 36 2.547 34 0.000 - - 2.003 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 5.050 48 4.990 47 0.000 - - 4.590 0.104
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 1.014 13 1.014 13 0.013 - - 0.706 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 6.680 48 6.680 48 0.002 - - 5.680 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.503 79 1.499 79 0.000 - - 1.209 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.664 5 0.656 5 0.000 - - 0.000 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 1.366 5 1.337 5 0.007 - - 0.307 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.070 4 1.070 4 0.023 - - 0.000 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.735 43 1.729 42 0.000 - - 1.629 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.030 36 1.027 36 0.000 - - 0.583 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.307 9 0.303 9 0.000 - - 0.073 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.056 4 0.056 4 0.001 - - 0.026 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.134 11 0.134 11 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.093 7 0.093 7 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 10.528 41 10.486 41 0.000 - - 9.286 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 19.600 54 19.552 54 0.000 - - 17.752 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.653 44 0.653 44 0.001 - - 0.351 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 42.045 43 41.770 43 0.073 - - 32.470 0.302
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.928 48 0.928 48 0.002 - - 0.878 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 10.842 46 10.792 46 0.000 - - 9.536 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.085 0 1.076 0 0.000 - - 0.776 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 1.469 41 1.448 40 0.019 - - 1.328 0.036
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.702 17 1.702 17 0.010 - - 0.470 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.264 23 1.256 23 0.000 - - 0.956 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 4.617 32 4.600 32 0.000 - - 3.840 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 12.646 32 12.537 32 0.003 - - 10.537 0.092
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 9.713 35 9.626 35 0.031 - - 8.225 0.105
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 1.344 21 1.336 20 0.000 - - 0.816 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.764 55 2.764 55 0.002 - - 1.999 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 11.074 40 11.074 40 0.000 - - 9.922 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.947 32 0.947 32 0.010 - - 0.765 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 7.190 54 7.190 54 0.013 - - 6.640 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.810 0 - 0 - - - - -
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 1.043 12 1.032 12 0.000 - - 0.178 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.289 31 1.289 31 0.004 - - 1.149 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.072 1 0.072 1 0.002 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.832 46 0.832 46 0.002 - - 0.530 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 4.633 46 4.617 46 0.000 - - 3.987 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.025 27 1.025 27 0.002 - - 0.575 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 4.287 53 4.200 52 0.045 - - 3.600 0.126
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.536 20 4.536 20 0.005 - - 2.736 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 5.981 48 5.981 48 0.010 - - 4.681 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 10.800 29 10.800 29 0.021 - - 8.000 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 22.600 86 22.360 85 0.174 - - 18.960 0.391
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.749 160 1.749 160 0.003 - - 1.639 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.015 80 3.001 79 0.000 - - 2.291 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.843 31 0.835 31 0.000 - - 0.165 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 10.515 28 10.436 28 0.000 - - 9.706 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 0.827 21 0.818 21 0.000 - - 0.168 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.125 0 2.100 0 0.000 - - 1.700 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.273 26 1.265 26 0.000 - - 0.821 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 3.403 43 3.372 42 0.000 - - 2.929 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 6.395 41 6.380 41 0.000 - - 5.730 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 2.728 10 2.700 10 0.000 - - 1.270 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 6.945 35 6.895 34 0.000 - - 6.079 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 3.580 32 3.495 31 0.000 - - 2.845 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 4.648 49 4.636 49 0.000 - - 3.496 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 3.192 27 3.183 27 0.000 - - 2.783 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 6.808 45 6.808 45 0.000 - - 6.308 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 1.664 33 1.650 33 0.000 - - 1.600 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 2.403 28 2.403 28 0.000 - - 2.344 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.526 49 0.524 49 0.000 - - 0.504 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.050 60 2.025 60 0.000 - - 1.625 0.009
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.285 28 0.280 28 0.000 - - 0.247 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.180 17 0.180 17 0.001 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 10.920 0 10.680 0 0.000 - - 8.280 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 1.156 0 1.148 0 0.015 - - 0.848 0.021
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 665.240 36 605.486 35 0.991 0.000 0.000 489.849 2.835
  สูงสุด 98.000 7.30 42.045 160 41.770 160 0.174 32.470 0.391
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.001 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 16.990 42 - 0 - - - - -
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.890 45 - 0 - - - - -
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.300 66 - 0 - - - - -
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.328 68 - 0 - - - - -
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 4.153 42 4.126 41 0.000 - - 3.126 0.027
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 43.643 62 43.419 62 0.000 - - 42.429 0.224
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 4.230 55 4.190 55 0.000 - - 3.910 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.002 71 4.987 71 0.002 - - 4.587 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 12.344 74 12.291 74 0.000 - - 11.531 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 6.576 31 6.530 31 0.000 - - 5.530 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.693 35 1.669 35 0.000 - - 1.419 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.006 82 1.004 82 0.000 - - 0.804 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.259 59 2.239 58 0.000 - - 1.939 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.565 79 1.561 79 0.000 - - 1.371 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.716 0 5.716 0 0.016 - - 2.896 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.953 64 0.949 63 0.000 - - 0.859 0.014
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.452 83 2.439 82 0.000 - - 2.239 0.018
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.474 51 - 0 - - - - -
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.466 67 - 0 - - - - -
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 45.470 64 44.979 63 0.040 - - 41.979 0.133
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 9.544 49 9.388 48 0.000 - - 9.188 0.055
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 27.050 68 27.050 68 0.310 - - 24.050 0.225
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 26.140 112 - 0 - - - - -
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 1.247 53 - 0 - - - - -
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 3.396 61 - 0 - - - - -
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 26.644 72 - 0 - - - - -
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.645 85 - 0 - - - - -
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 73.140 75 - 0 - - - - -
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.176 54 - 0 - - - - -
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 3.848 53 - 0 - - - - -
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.640 63 - 0 - - - - -
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 1.320 35 - 0 - - - - -
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.543 83 - 0 - - - - -
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.925 42 - 0 - - - - -
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.317 22 - 0 - - - - -
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 4.830 8 - 0 - - - - -
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.059 11 - 0 - - - - -
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.920 87 - 0 - - - - -
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.413 0 - 0 - - - - -
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 6.237 75 - 0 - - - - -
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.726 64 - 0 - - - - -
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 2.677 68 - 0 - - - - -
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.552 78 - 0 - - - - -
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 4.510 65 - 0 - - - - -
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.966 63 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 376.005 59 172.567 57 0.368 0.000 0.000 157.857 0.696
  สูงสุด 97.000 7.80 73.140 112 44.979 82 0.310 42.429 0.225
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.159 13 - 0 - - - - -
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 5.419 0 - 0 - - - - -
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 9.980 23 - 0 - - - - -
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 4.343 52 4.343 52 0.000 - - 3.993 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.055 3 0.055 3 0.000 - - 0.006 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 21.380 50 20.932 49 0.000 - - 18.932 0.448
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 4.105 34 4.014 33 0.000 - - 3.802 0.091
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.167 0 1.167 0 0.000 - - 0.967 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.711 54 1.711 54 0.000 - - 1.461 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 4.760 66 4.760 66 0.000 - - 4.663 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.315 29 0.312 28 0.000 - - 0.215 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.251 45 - 0 - - - - -
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 54.645 37 37.294 41 0.000 0.000 0.000 34.039 0.542
  สูงสุด 43.410 2.17 21.380 66 20.932 66 0.000 18.932 0.448
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.055 3 3
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 38.951 78 - 0 - - - - -
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 3.618 34 - 0 - - - - -
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 3.202 80 - 0 - - - - -
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.615 38 - 0 - - - - -
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 16.534 47 - 0 - - - - -
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.164 74 - 0 - - - - -
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 17.529 75 - 0 - - - - -
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 84.613 61 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
  สูงสุด 50.000 4.80 38.951 80 0
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.615 34 0
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.410 71 - 0 - - - - -
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.958 73 - 0 - - - - -
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.382 71 - 0 - - - - -
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 5.900 74 - 0 - - - - -
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.400 60 - 0 - - - - -
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.319 79 4.304 78 0.000 - - 4.004 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.607 0 - 0 - - - - -
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 8.625 83 8.594 83 0.000 - - 8.094 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 25.963 63 25.862 63 0.003 - - 21.862 0.104
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 19.239 0 19.144 0 0.035 - - 17.104 0.130
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 19.735 89 19.708 89 0.000 - - 18.908 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.189 78 2.186 78 0.000 - - 2.036 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.188 65 6.160 65 0.000 - - 5.260 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.919 62 9.862 62 0.014 - - 7.362 0.071
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.528 62 1.521 62 0.005 - - 1.461 0.012
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 4.106 0 4.090 0 0.035 - - 3.934 0.051
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.090 65 2.078 65 0.053 - - 2.038 0.065
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 6.926 0 6.884 0 0.000 - - 6.214 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 58.419 73 58.161 73 0.046 - - 56.161 0.304
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 51.860 74 51.780 73 0.006 - - 37.480 0.086
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.170 69 1.170 69 0.000 - - 1.170 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 45.870 76 45.670 76 0.059 - - 32.670 0.259
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.010 27 1.990 27 0.000 - - 1.720 0.020
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 13.700 74 13.600 74 0.000 - - 13.200 0.054
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 15.110 76 14.920 75 0.000 - - 14.020 0.000
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 15.130 74 14.960 73 0.000 - - 14.160 0.029
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.020 50 3.000 50 0.000 - - 2.940 0.240
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 15.460 72 15.350 72 0.000 - - 15.200 0.110
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 1.390 0 1.380 0 0.000 - - 1.270 0.010
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.884 86 1.874 85 0.000 - - 1.774 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 39.074 0 38.834 0 0.000 - - 37.284 0.020
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.920 0 0.893 0 0.000 - - 0.873 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.540 0 2.490 0 0.004 - - 2.440 0.037
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 398.041 70 376.465 70 0.260 0.000 0.000 330.639 1.706
  สูงสุด 80.000 2.50 73.140 89 58.161 89 0.059 56.161 0.304
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 27 27
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,413.675 45 1,566.287 41 2.432 0.000 0.000 1,318.633 8.173