ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.908 86 3.902 86 0.005 - - 3.102 0.001
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.250 114 1.250 114 0.000 - - 1.150 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.942 45 1.942 45 0.000 - - 1.842 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.807 70 1.807 70 0.000 - - 1.757 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 20.928 54 20.904 54 0.000 - - 20.404 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 5.611 101 5.611 101 0.000 - - 5.291 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.977 93 3.973 93 0.015 - - 3.690 0.019
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.654 100 3.654 100 0.000 - - 3.527 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 4.141 101 4.141 101 0.004 - - 3.791 0.004
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.390 96 1.390 96 0.000 - - 1.040 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 13.615 89 13.593 89 0.057 - - 11.293 0.079
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.350 54 5.340 53 0.000 - - 4.840 0.010
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 3.510 22 3.510 22 0.100 - - 3.250 0.000
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 4.812 107 4.812 107 0.000 - - 4.662 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 3.600 100 3.600 100 0.000 - - 3.320 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 6.317 100 6.317 100 0.021 - - 6.017 0.021
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 11.110 123 11.110 123 0.000 - - 9.660 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 57.932 79 57.798 79 0.441 - - 54.798 0.575
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.670 66 1.665 66 0.000 - - 1.425 0.005
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 2.262 30 2.262 30 0.000 - - 1.722 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 11.032 97 11.032 97 0.000 - - 9.672 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.081 90 1.081 90 0.000 - - 0.921 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.794 19 0.794 19 0.000 - - 0.394 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 6.900 100 6.900 100 0.037 - - 6.100 0.037
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.062 0 1.052 0 0.000 - - 0.914 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.394 88 4.400 88 0.006 - - 3.860 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.415 0 1.405 0 0.000 - - 1.255 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.356 0 1.356 0 0.000 - - 1.196 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 11.944 92 11.980 92 0.104 - - 9.110 0.067
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 1.366 99 1.353 98 0.036 - - 0.988 0.050
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.765 0 0.763 0 0.000 - - 0.693 0.002
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.617 77 4.617 77 0.000 - - 4.217 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.730 0 0.725 0 0.000 - - 0.547 0.005
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 1.065 0 1.065 0 0.051 - - 0.950 0.051
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 34.430 93 34.430 93 0.000 - - 31.930 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.133 0 1.133 0 0.000 - - 1.028 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 48.197 112 48.197 112 0.000 - - 46.547 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.860 0 0.860 0 0.000 - - 0.744 0.010
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.841 0 1.841 0 0.000 - - 1.150 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 30.569 53 30.569 53 0.346 - - 24.569 0.346
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.985 70 0.985 70 0.000 - - 0.965 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.875 0 5.875 0 0.000 - - 4.925 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 7.290 39 7.300 39 0.010 - - 6.200 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.899 0 0.899 0 0.000 - - 0.851 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 39.200 60 39.240 60 0.040 - - 26.640 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.300 70 21.362 70 0.062 - - 18.862 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.457 0 0.457 0 0.000 - - 0.119 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 5.832 86 5.839 86 0.007 - - 5.711 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.140 0 1.140 0 0.000 - - 0.970 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 3.203 36 3.186 35 0.000 - - 2.846 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 1.276 0 1.276 0 0.000 - - 1.116 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 32.009 55 32.009 55 0.037 - - 23.209 0.037
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 6.867 0 6.867 0 0.000 - - 6.267 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 4.450 36 4.450 36 0.000 - - 3.410 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 3.380 0 3.400 0 0.020 - - 3.120 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 3.623 66 3.623 66 0.000 - - 3.189 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.535 78 4.530 78 0.000 - - 4.430 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 1.024 0 1.088 0 0.060 - - 0.958 0.025
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 5.777 74 5.778 74 0.001 - - 5.078 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.454 0 3.454 0 0.000 - - 3.414 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 34.500 104 34.660 104 0.160 - - 31.440 0.000
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 5.888 31 5.875 31 0.000 - - 4.175 0.027
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 23.340 0 23.340 0 0.000 - - 22.590 0.026
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 2.697 0 2.697 0 0.000 - - 2.517 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 545.613 76 545.739 76 1.620 0.000 0.000 478.438 1.399
  สูงสุด 96.000 15.90 57.932 123 57.798 123 0.441 54.798 0.575
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.457 19 19
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.743 83 2.735 83 0.000 - - 1.790 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 1.420 38 1.420 38 0.003 - - 0.700 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 17.402 60 17.402 60 0.012 - - 15.402 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.274 19 0.274 19 0.001 - - 0.194 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.692 51 0.692 51 0.002 - - 0.662 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 12.633 48 12.633 48 0.032 - - 11.163 0.023
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.318 48 1.321 48 0.006 - - 1.133 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 8.419 98 8.384 97 0.000 - - 7.984 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.956 71 1.956 71 0.000 - - 1.836 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 4.000 100 4.000 100 0.000 - - 3.900 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.356 50 1.356 50 0.000 - - 1.181 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.094 77 3.091 77 0.000 - - 2.851 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 5.472 71 5.472 71 0.011 - - 4.772 0.011
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 17.488 83 17.488 83 0.000 - - 16.198 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.168 72 1.168 72 0.000 - - 0.788 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.169 58 5.169 58 0.000 - - 4.469 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 6.164 81 6.141 81 0.000 - - 6.101 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.412 37 0.411 37 0.000 - - 0.289 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 2.695 67 2.690 67 0.000 - - 2.140 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 2.900 49 2.900 49 0.000 - - 2.380 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 3.437 53 3.437 53 0.000 - - 3.037 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.334 56 3.334 56 0.000 - - 2.934 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.714 78 1.711 78 0.000 - - 1.511 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.037 - - 0.000 0.037
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.215 58 2.215 58 0.000 - - 1.990 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.216 67 1.216 67 0.000 - - 1.056 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.174 59 1.171 59 0.000 - - 0.671 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.681 68 0.672 67 0.000 - - 0.572 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.581 39 0.574 38 0.000 - - 0.571 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 2.322 97 2.309 96 0.000 - - 2.191 0.000
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 2.234 56 2.234 56 0.000 - - 1.739 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 2.007 100 2.007 100 0.002 - - 1.757 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 4.365 29 4.365 29 0.011 - - 3.480 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 3.220 74 3.180 73 0.011 - - 3.177 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.850 60 3.850 60 0.055 - - 3.675 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.037 1 0.037 1 0.055 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 10.355 0 10.355 0 0.000 - - 10.185 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.896 62 1.878 61 0.011 - - 0.878 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 2.014 0 2.014 0 0.000 - - 1.574 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.460 68 1.460 68 0.000 - - 1.340 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 2.637 34 2.637 34 0.000 - - 2.037 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 6.125 59 6.125 59 0.000 - - 5.092 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 2.478 71 2.478 71 0.000 - - 2.398 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 32.620 77 32.620 77 0.089 - - 29.320 0.067
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 15.210 77 15.210 77 0.000 - - 12.210 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.955 0 0.952 0 0.000 - - 0.842 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.954 0 1.940 0 0.000 - - 1.790 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.775 0 0.735 0 0.000 - - 0.615 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 8.247 35 8.208 35 0.000 - - 7.558 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 7.957 68 7.916 68 0.000 - - 7.416 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 3.247 90 3.235 90 0.000 - - 2.950 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.860 85 2.840 85 0.000 - - 2.684 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 5.558 74 5.535 74 0.000 - - 5.006 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 2.181 53 2.169 52 0.000 - - 2.106 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.732 49 1.673 47 0.015 - - 1.664 0.045
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.895 78 1.810 74 0.000 - - 1.580 0.000
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 4.105 71 4.058 70 0.000 - - 3.458 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.204 29 1.196 29 0.000 - - 0.956 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 3.525 55 3.509 55 0.000 - - 2.809 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 2.490 34 2.451 33 0.000 - - 1.784 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 28.888 80 28.888 80 0.098 - - 27.588 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 1.323 44 1.323 44 0.004 - - 0.793 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.645 46 0.645 46 0.003 - - 0.435 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.220 52 1.220 52 0.004 - - 0.990 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 11.786 87 11.786 87 0.057 - - 7.476 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 1.113 80 1.109 79 0.000 - - 0.739 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 2.154 58 2.154 58 0.005 - - 2.124 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.925 17 0.925 17 0.000 - - 0.625 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.760 14 0.760 14 0.000 - - 0.500 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 7.940 0 7.940 0 0.000 - - 6.440 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 4.228 53 4.208 52 0.000 - - 2.208 0.020
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 2.641 31 2.626 30 0.000 - - 1.546 0.015
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 1.123 70 1.115 69 0.000 - - 0.837 0.007
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 2.071 58 2.049 57 0.000 - - 1.557 0.022
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.347 27 0.347 27 0.001 - - 0.307 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.873 31 0.873 31 0.003 - - 0.833 0.003
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.764 19 0.757 18 0.000 - - 0.423 0.007
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 1.282 49 1.282 49 0.005 - - 1.137 0.005
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.845 52 0.838 52 0.000 - - 0.718 0.007
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 9.419 30 9.419 30 0.018 - - 6.419 0.018
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 1.519 42 1.519 42 0.000 - - 1.485 0.001
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 1.424 28 1.413 28 0.000 - - 1.263 0.022
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.673 59 1.666 59 0.000 - - 1.523 0.007
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.992 44 0.983 44 0.000 - - 0.816 0.009
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 14.096 63 14.096 63 0.000 - - 13.696 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 1.657 78 1.639 77 0.000 - - 1.548 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 1.327 42 1.312 42 0.000 - - 1.202 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.938 21 0.927 21 0.000 - - 0.737 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 5.763 50 5.763 50 0.000 - - 5.443 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.705 35 0.705 35 0.000 - - 0.485 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 2.098 75 2.098 75 0.000 - - 1.798 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.677 12 0.667 12 0.000 - - 0.117 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.115 27 1.115 27 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.225 51 1.225 51 0.000 - - 1.100 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.850 66 1.850 66 0.000 - - 1.550 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.716 74 1.708 74 0.000 - - 1.678 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.998 77 3.998 77 0.000 - - 3.748 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 7.475 68 7.450 68 0.000 - - 7.420 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.619 108 2.605 107 0.000 - - 2.575 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.320 60 1.320 60 0.000 - - 0.900 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.490 75 2.490 75 0.000 - - 2.040 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.404 70 1.404 70 0.000 - - 1.324 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.860 76 3.860 76 0.000 - - 3.460 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.112 74 1.112 74 0.000 - - 1.082 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 19.381 82 19.381 82 0.000 - - 17.381 0.000
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 16.000 87 16.000 87 0.000 - - 15.350 0.100
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.600 85 3.600 85 0.000 - - 3.400 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.795 95 3.795 95 0.000 - - 3.295 0.640
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 2.475 88 2.453 88 0.000 - - 2.343 0.220
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 10.080 96 10.080 96 0.000 - - 9.280 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 3.046 68 3.028 67 0.000 - - 2.328 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.777 69 1.777 69 0.000 - - 1.477 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 3.156 79 3.140 79 0.000 - - 2.290 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 2.096 94 2.090 94 0.000 - - 1.560 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 1.122 56 1.116 56 0.000 - - 0.816 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.912 88 0.912 88 0.000 - - 0.762 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 11.104 81 11.068 81 0.000 - - 10.468 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 33.500 100 33.500 100 0.010 - - 32.380 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 7.190 43 7.190 43 0.003 - - 6.590 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 7.720 97 7.720 97 0.002 - - 6.920 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.970 100 11.970 100 0.003 - - 10.124 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.488 0 5.488 0 0.000 - - 5.038 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 12.190 83 12.190 83 0.002 - - 10.590 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.590 58 0.588 58 0.000 - - 0.288 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.170 47 1.170 47 0.015 - - 0.810 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.660 76 5.645 76 0.000 - - 5.615 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 7.586 99 7.586 99 0.014 - - 7.546 0.002
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 15.170 82 15.170 82 0.000 - - 14.770 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 28.010 105 27.940 104 0.000 - - 27.340 0.000
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 17.438 90 17.385 90 0.000 - - 16.494 0.040
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 5.863 79 5.847 79 0.000 - - 5.303 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 9.340 88 9.310 88 0.000 - - 8.910 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 3.575 47 3.530 47 0.000 - - 3.222 0.003
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 7.840 57 7.840 57 0.002 - - 6.840 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.806 95 1.806 95 0.002 - - 1.516 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 2.094 15 2.073 15 0.000 - - 1.103 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 2.873 10 2.873 10 0.034 - - 1.843 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 2.330 9 2.513 10 0.000 - - 0.903 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 2.972 73 2.963 73 0.000 - - 2.863 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.366 48 1.366 48 0.001 - - 0.922 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.736 21 0.728 21 0.000 - - 0.498 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.187 12 0.187 12 0.001 - - 0.157 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.193 16 0.193 16 0.000 - - 0.000 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.122 9 0.122 9 0.000 - - 0.000 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 12.902 51 12.856 51 0.000 - - 11.656 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 21.852 61 21.852 61 0.006 - - 20.052 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.023 68 1.023 68 0.001 - - 0.721 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 64.040 65 64.040 65 0.048 - - 54.740 0.000
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.950 100 1.950 100 0.002 - - 1.900 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 15.698 67 15.637 67 0.000 - - 14.381 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.809 0 1.804 0 0.000 - - 1.504 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.706 76 2.706 76 0.004 - - 2.586 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 2.464 24 2.464 24 0.012 - - 1.232 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 1.810 33 1.800 33 0.000 - - 1.500 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 5.959 41 5.915 41 0.000 - - 5.155 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 17.149 43 17.149 43 0.022 - - 15.149 0.000
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 14.268 52 14.268 52 0.016 - - 12.867 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 2.250 35 2.240 34 0.000 - - 1.720 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 3.282 66 3.274 65 0.000 - - 2.509 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 15.693 57 15.693 57 0.042 - - 14.541 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.643 56 1.643 56 0.012 - - 1.461 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 8.486 64 8.486 64 0.012 - - 7.936 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.660 0 4.660 0 0.005 - - 4.110 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 2.407 28 2.398 28 0.000 - - 1.544 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.422 35 1.422 35 0.004 - - 1.282 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.566 6 0.574 6 0.011 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.046 58 1.042 58 0.000 - - 0.740 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 5.793 58 5.793 58 0.008 - - 5.163 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 1.745 46 1.745 46 0.002 - - 1.295 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.884 73 5.884 73 0.006 - - 5.284 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.497 20 4.597 21 0.104 - - 2.797 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 12.373 100 12.373 100 0.015 - - 11.073 0.002
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 18.654 50 18.654 50 0.024 - - 15.854 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 26.416 101 26.416 101 0.027 - - 23.016 0.004
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.034 187 2.034 187 0.003 - - 1.924 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.756 99 3.756 99 0.006 - - 3.046 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 2.740 101 2.740 101 0.005 - - 2.070 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 21.717 58 21.717 58 0.043 - - 20.987 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.146 81 3.131 80 0.000 - - 2.481 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.731 0 2.731 0 0.003 - - 2.331 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 4.661 95 4.640 94 0.000 - - 4.196 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 5.934 74 5.919 74 0.000 - - 5.476 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 11.498 74 11.498 74 0.011 - - 10.848 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 12.508 45 12.368 45 0.000 - - 10.938 0.047
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 19.888 99 19.773 99 0.000 - - 18.957 0.017
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 14.575 130 14.575 130 0.059 - - 13.925 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 6.384 68 6.384 68 0.007 - - 5.244 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 8.874 74 8.856 74 0.000 - - 8.456 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 15.098 101 15.098 101 0.163 - - 14.598 0.153
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 8.348 167 8.204 164 2.524 - - 8.154 2.229
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 4.221 49 4.221 49 0.007 - - 4.162 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 1.199 112 1.199 112 0.000 - - 1.179 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.286 97 3.286 97 0.014 - - 2.886 0.011
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.849 84 0.849 84 0.003 - - 0.816 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 1.113 104 1.107 103 0.000 - - 0.867 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 23.516 0 23.535 0 0.033 - - 21.135 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.084 0 3.068 0 0.016 - - 2.768 0.029
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,131.352 63 1,129.768 63 3.920 0.000 0.000 1,003.778 3.921
  สูงสุด 98.000 7.30 64.040 187 64.040 187 2.524 54.740 2.229
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.030 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 51.399 128 50.799 127 0.000 - - 42.999 0.328
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.880 92 3.930 94 0.062 - - 3.730 0.012
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.761 89 1.761 89 0.000 - - 1.593 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.890 96 1.884 96 0.000 - - 1.724 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 11.165 112 11.165 112 0.000 - - 10.165 0.000
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 72.302 103 72.302 103 0.000 - - 71.312 0.158
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 7.268 95 7.384 97 0.153 - - 7.104 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 7.069 101 7.069 101 0.008 - - 6.669 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 17.391 105 17.355 105 0.018 - - 16.595 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 18.440 86 18.440 86 0.156 - - 17.440 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 3.144 66 3.144 66 0.021 - - 2.894 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.082 88 1.091 89 0.000 - - 0.891 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.408 89 3.425 89 0.022 - - 3.125 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.646 83 1.652 83 0.000 - - 1.462 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 8.712 0 8.728 0 0.040 - - 5.908 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.512 101 1.512 101 0.000 - - 1.422 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.900 98 2.900 98 0.000 - - 2.700 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 2.798 96 2.818 97 0.029 - - 2.618 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.644 120 2.689 122 0.051 - - 2.189 0.081
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 79.768 112 80.006 112 0.813 - - 77.006 0.336
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 19.822 101 19.779 101 0.012 - - 19.579 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 37.828 95 38.237 96 0.653 - - 35.237 0.196
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 46.987 201 46.987 201 0.000 - - 46.187 0.007
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.500 106 2.500 106 0.000 - - 1.750 0.000
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 6.097 109 6.097 109 0.000 - - 5.617 0.000
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 33.058 90 33.058 90 0.000 - - 29.714 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 7.907 119 7.907 119 0.000 - - 7.307 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 103.610 107 103.440 107 0.379 - - 99.440 0.502
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 3.664 92 3.664 92 0.004 - - 2.804 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 7.300 100 7.314 100 0.023 - - 7.064 0.004
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 5.000 87 5.000 87 0.003 - - 3.860 0.000
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 2.752 74 2.752 74 0.004 - - 2.632 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 5.500 100 5.500 100 0.004 - - 4.700 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 2.200 100 2.206 100 0.008 - - 2.006 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.582 41 0.582 41 0.000 - - 0.482 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 8.850 15 8.850 15 0.014 - - 4.850 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.278 13 1.278 13 0.002 - - 1.078 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.608 152 1.592 150 0.000 - - 1.492 0.013
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.795 0 0.792 0 0.000 - - 0.742 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 8.618 104 8.618 104 0.002 - - 8.498 0.001
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 1.156 101 1.156 101 0.000 - - 1.106 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 3.910 100 3.910 100 0.000 - - 3.840 0.008
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 2.170 109 2.170 109 0.009 - - 2.050 0.008
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 7.140 103 7.140 103 0.000 - - 6.940 0.035
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 3.144 101 3.144 101 0.000 - - 3.044 0.000
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 623.685 95 623.757 95 2.490 0.000 0.000 581.565 1.692
  สูงสุด 97.000 7.80 103.610 201 103.440 201 0.813 99.440 0.502
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.285 24 0.283 24 0.000 - - 0.161 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 7.406 0 7.467 0 0.070 - - 6.437 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 18.430 42 18.060 42 0.000 - - 15.890 0.390
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.750 68 5.750 68 0.000 - - 5.400 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.170 8 0.170 8 0.000 - - 0.121 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 38.426 89 38.356 89 0.000 - - 36.356 0.070
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 6.848 57 6.830 57 0.000 - - 6.618 0.018
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 2.033 0 2.033 0 0.000 - - 1.833 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.196 101 3.191 100 0.000 - - 2.941 0.005
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.400 103 0.760 - - 7.303 0.560
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.697 63 0.694 63 0.000 - - 0.597 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 2.134 76 2.134 76 0.000 - - 1.934 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 92.575 63 92.368 63 0.830 0.000 0.000 85.591 1.046
  สูงสุด 43.410 2.17 38.426 101 38.356 103 0.760 36.356 0.560
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.170 8 8
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 53.468 107 53.393 107 0.444 - - 48.593 0.518
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 6.275 59 6.255 59 0.000 - - 4.855 0.020
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 4.032 101 4.032 101 0.000 - - 3.792 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.167 50 2.167 50 0.000 - - 2.135 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 35.304 100 35.304 100 0.000 - - 33.304 0.300
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 4.333 101 4.333 101 0.000 - - 4.113 0.050
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 22.724 97 22.724 97 0.150 - - 22.344 0.030
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 128.303 88 128.208 88 0.594 0.000 0.000 119.136 0.918
  สูงสุด 50.000 4.80 53.468 107 53.393 107 0.444 48.593 0.518
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.167 50 50
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 3.365 99 3.356 99 0.000 - - 3.236 0.020
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 4.008 99 3.986 98 0.000 - - 3.746 0.016
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.230 63 1.246 64 0.026 - - 1.206 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 8.117 101 8.058 101 0.000 - - 7.448 0.036
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 3.207 80 3.198 80 0.029 - - 3.068 0.010
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 5.504 100 5.499 100 0.005 - - 5.199 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.961 0 4.961 0 0.000 - - 4.741 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 10.400 100 10.400 100 0.052 - - 9.900 0.052
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 40.089 98 39.827 97 0.336 - - 35.827 0.598
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 25.154 0 24.891 0 0.000 - - 22.851 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 22.203 100 22.170 100 0.000 - - 21.370 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 2.360 84 2.363 84 0.003 - - 2.213 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 9.621 101 9.602 101 0.149 - - 8.702 0.168
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.500 78 12.500 78 0.150 - - 10.000 0.150
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 2.368 97 2.325 95 0.025 - - 2.265 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 6.255 0 6.245 0 0.047 - - 6.089 0.057
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 3.242 101 3.270 102 0.179 - - 3.230 0.151
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 11.088 0 11.026 0 0.000 - - 10.356 0.042
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 34.210 43 34.480 43 0.488 - - 32.480 0.218
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 47.190 67 47.980 68 1.136 - - 33.680 0.346
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.210 71 1.210 71 0.030 - - 1.210 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 34.630 58 34.670 58 0.213 - - 21.670 0.173
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 7.230 99 7.280 100 0.090 - - 7.010 0.040
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 13.200 71 13.280 72 0.107 - - 12.880 0.027
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 4.230 21 4.210 21 0.076 - - 3.310 0.098
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 9.710 47 9.780 48 0.076 - - 8.980 0.000
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 3.430 57 3.450 58 0.024 - - 3.390 0.004
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 14.480 68 14.480 68 0.012 - - 14.330 0.012
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 3.190 0 3.170 0 0.000 - - 3.060 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.730 79 1.730 79 0.000 - - 1.630 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 32.655 0 32.655 0 0.091 - - 31.105 0.091
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.990 0 0.990 0 0.000 - - 0.970 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.540 0 2.540 0 0.056 - - 2.490 0.044
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 386.297 79 386.828 79 3.400 0.000 0.000 339.642 2.620
  สูงสุด 80.000 2.50 103.610 101 47.980 102 1.136 35.827 0.598
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.030 21 21
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,479.022 71 3,478.142 71 15.558 0.000 0.000 3,102.186 13.869