ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2562 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2562
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 1.470 32 1.458 32 0.024 - - 0.658 0.028
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.953 87 0.949 86 0.000 - - 0.849 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.323 31 1.319 31 0.000 - - 1.219 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 0.805 31 0.803 31 0.000 - - 0.753 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 7.904 20 7.890 20 0.000 - - 7.390 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 3.576 65 3.576 65 0.000 - - 3.256 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 0.973 23 0.971 23 0.000 - - 0.688 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 1.311 36 1.311 36 0.000 - - 1.184 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.188 54 2.192 54 0.000 - - 1.842 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 1.105 76 1.105 76 0.000 - - 0.755 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 6.378 42 6.370 42 0.000 - - 4.070 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 2.261 23 2.261 23 0.000 - - 1.761 0.011
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.677 10 1.677 10 0.000 - - 1.417 0.003
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 3.079 68 3.079 68 0.000 - - 2.929 0.011
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 0.834 23 0.834 23 0.000 - - 0.554 0.013
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.302 21 1.302 21 0.000 - - 1.002 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.770 42 3.770 42 0.000 - - 2.320 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 50.250 69 50.075 69 0.246 - - 47.075 0.071
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 1.615 64 1.615 64 0.000 - - 1.375 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.562 7 0.562 7 0.000 - - 0.022 0.005
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 1.880 16 1.880 16 0.000 - - 0.520 0.090
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 2.015 48 2.015 48 0.000 - - 1.615 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 2.647 38 2.647 38 0.000 - - 1.847 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.245 0 0.245 0 0.000 - - 0.107 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 3.882 78 3.888 78 0.006 - - 3.348 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.573 0 0.573 0 0.000 - - 0.423 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 0.753 0 0.753 0 0.000 - - 0.593 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 8.415 65 8.371 64 0.029 - - 5.501 0.072
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.880 64 0.882 64 0.002 - - 0.517 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.174 0 0.174 0 0.000 - - 0.104 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.848 81 4.787 80 0.000 - - 4.387 0.059
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.214 0 0.214 0 0.000 - - 0.036 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.375 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 21.294 58 21.097 57 0.000 - - 18.597 0.197
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 18.815 44 18.815 44 0.000 - - 17.165 0.000
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.550 0 0.550 0 0.000 - - 0.434 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 0.391 0 0.391 0 0.000 - - 0.000 0.004
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 12.305 21 12.263 21 0.018 - - 6.263 0.023
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.614 44 0.614 44 0.000 - - 0.594 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 0.950 0 0.950 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.786 47 8.786 47 0.000 - - 7.686 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 36.640 56 36.640 56 0.000 - - 24.040 0.038
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 21.237 69 21.237 69 0.000 - - 18.737 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 4.046 60 4.046 60 0.000 - - 3.918 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.080 0 0.080 0 0.000 - - 0.000 0.006
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 0.340 4 0.340 4 0.000 - - 0.000 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.338 0 0.338 0 0.000 - - 0.178 0.007
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 25.127 43 25.127 43 0.033 - - 16.327 0.033
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 3.213 0 3.213 0 0.000 - - 2.613 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.181 0 0.181 0 0.000 - - 0.030 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.286 26 3.286 26 0.000 - - 2.246 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 0.904 0 0.904 0 0.000 - - 0.624 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.797 51 2.792 51 0.000 - - 2.358 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 4.115 71 4.075 70 0.000 - - 3.975 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.160 0 0.160 0 0.000 - - 0.030 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 2.060 26 2.057 26 0.000 - - 1.357 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.226 0 1.226 0 0.000 - - 1.186 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 10.480 32 10.480 32 0.038 - - 7.260 0.035
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 4.722 25 4.629 25 0.000 - - 2.929 0.015
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 11.120 0 11.120 0 0.000 - - 10.370 0.017
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.701 0 1.701 0 0.000 - - 1.521 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 318.943 43 318.249 43 0.396 0.000 0.000 251.465 0.740
  สูงสุด 96.000 15.90 50.250 87 50.075 86 0.246 47.075 0.197
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.059 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.413 73 2.407 73 0.000 - - 1.462 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.366 10 0.366 10 0.002 - - 0.000 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 8.243 28 8.243 28 0.008 - - 6.243 0.000
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.082 6 0.081 6 0.000 - - 0.001 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 4.669 18 4.652 18 0.008 - - 3.182 0.022
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.551 20 0.551 20 0.001 - - 0.363 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 3.102 36 3.076 36 0.000 - - 2.676 0.000
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.275 10 0.252 9 0.000 - - 0.132 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.758 69 2.754 69 0.000 - - 2.654 0.000
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.951 35 0.956 35 0.000 - - 0.781 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 2.291 57 2.291 57 0.000 - - 2.051 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 4.234 55 4.225 55 0.008 - - 3.525 0.017
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 14.535 69 14.516 69 0.000 - - 13.226 0.000
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.829 51 0.829 51 0.000 - - 0.449 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 4.031 45 4.024 45 0.000 - - 3.324 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.791 50 3.774 50 0.000 - - 3.734 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.106 10 0.109 10 0.003 - - 0.000 0.000
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.812 45 1.805 45 0.000 - - 1.255 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 0.889 15 0.889 15 0.000 - - 0.369 0.000
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 1.992 31 1.980 30 0.000 - - 1.580 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 1.394 23 1.384 23 0.000 - - 0.984 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.793 36 0.793 36 0.000 - - 0.593 0.000
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.571 38 0.571 38 0.000 - - 0.421 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.277 13 0.275 13 0.000 - - 0.125 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.978 26 0.975 26 0.000 - - 0.750 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.985 54 0.985 54 0.000 - - 0.825 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.862 43 0.858 43 0.000 - - 0.358 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.391 39 0.388 39 0.000 - - 0.288 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.068 5 0.067 4 0.000 - - 0.064 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.786 74 1.786 74 0.017 - - 1.668 0.017
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 0.962 24 0.962 24 0.000 - - 0.467 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.826 91 1.826 91 0.002 - - 1.576 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 5.021 33 4.820 32 0.000 - - 3.935 0.073
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.975 68 2.950 67 0.000 - - 2.947 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.985 46 2.985 46 0.013 - - 2.810 0.000
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.037 1 0.037 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 5.046 0 4.890 0 0.000 - - 4.720 0.073
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 2.520 82 2.520 82 0.010 - - 1.520 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.362 0 1.355 0 0.000 - - 0.915 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.676 32 0.666 31 0.000 - - 0.546 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.101 1 0.101 1 0.000 - - 0.000 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 0.931 9 0.931 9 0.000 - - 0.000 0.000
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.670 48 1.670 48 0.000 - - 1.590 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 31.720 74 31.300 73 0.000 - - 28.000 0.107
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 0.806 4 0.796 4 0.000 - - 0.000 0.010
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.709 0 0.709 0 0.000 - - 0.599 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.612 0 1.612 0 0.000 - - 1.462 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.691 0 0.691 0 0.000 - - 0.571 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 11.288 48 11.019 47 0.000 - - 10.369 0.009
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 4.120 35 4.080 35 0.000 - - 3.580 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.836 51 1.810 50 0.000 - - 1.525 0.000
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 1.788 53 1.772 53 0.000 - - 1.616 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.735 36 2.728 36 0.000 - - 2.199 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.950 47 1.950 47 0.000 - - 1.887 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.859 24 0.844 24 0.004 - - 0.835 0.019
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.480 61 1.503 62 0.024 - - 1.273 0.013
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 2.427 42 2.377 41 0.000 - - 1.777 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.284 31 1.268 31 0.000 - - 1.028 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 2.069 32 2.021 31 0.014 - - 1.321 0.038
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.759 24 1.733 23 0.000 - - 1.066 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 26.392 73 26.392 73 0.000 - - 25.092 0.010
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.653 22 0.653 22 0.000 - - 0.123 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.408 29 0.403 29 0.000 - - 0.193 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.374 58 1.374 58 0.000 - - 1.144 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 2.424 18 2.424 18 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.325 23 0.325 23 0.000 - - 0.000 0.000
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.819 22 0.801 21 0.000 - - 0.771 0.000
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.715 13 0.710 13 0.000 - - 0.410 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.659 12 0.654 12 0.000 - - 0.394 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 4.040 0 4.020 0 0.000 - - 2.520 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 5.347 67 5.323 66 0.000 - - 3.323 0.025
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 4.910 57 4.888 56 0.000 - - 3.808 0.022
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.766 48 0.756 47 0.000 - - 0.478 0.010
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.900 53 1.879 52 0.000 - - 1.387 0.021
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.544 42 0.538 42 0.000 - - 0.498 0.006
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.603 57 1.576 56 0.000 - - 1.536 0.026
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 2.280 55 2.264 55 0.000 - - 1.930 0.016
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.831 32 0.819 31 0.000 - - 0.674 0.011
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.973 60 0.965 59 0.000 - - 0.845 0.008
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 19.422 62 19.250 61 0.000 - - 16.250 0.172
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.078 58 2.057 57 0.000 - - 2.023 0.018
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 3.322 66 3.304 65 0.000 - - 3.154 0.018
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.158 77 2.150 76 0.000 - - 2.007 0.008
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.204 54 1.204 54 0.004 - - 1.037 0.004
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 8.819 40 8.819 40 0.000 - - 8.419 0.000
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.808 38 0.797 38 0.000 - - 0.706 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 2.498 79 2.498 79 0.000 - - 2.388 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.285 52 2.285 52 0.000 - - 2.095 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 5.732 50 5.700 50 0.000 - - 5.380 0.031
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.957 48 0.957 48 0.000 - - 0.737 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 1.116 40 1.106 40 0.000 - - 0.806 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.619 11 0.619 11 0.000 - - 0.069 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 1.993 48 1.993 48 0.000 - - 0.793 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.639 27 0.617 26 0.000 - - 0.492 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 1.795 64 1.795 64 0.000 - - 1.495 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.106 48 1.092 47 0.000 - - 1.062 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 3.290 63 3.270 63 0.000 - - 3.020 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 4.900 44 4.660 42 0.000 - - 4.630 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.884 36 0.852 35 0.000 - - 0.822 0.000
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 0.870 40 0.865 39 0.000 - - 0.445 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.400 73 2.400 73 0.000 - - 1.950 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.061 53 1.061 53 0.000 - - 0.981 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.370 66 3.357 66 0.000 - - 2.957 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 1.001 67 1.001 67 0.000 - - 0.971 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 16.606 70 16.555 70 0.000 - - 14.555 0.090
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 14.264 78 14.220 77 0.000 - - 13.570 0.000
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 2.923 69 2.890 68 0.000 - - 2.690 0.030
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.515 88 3.505 88 0.000 - - 3.005 0.020
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.892 68 1.886 67 0.000 - - 1.776 0.000
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 2.461 23 2.443 23 0.000 - - 1.643 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.713 38 1.702 38 0.000 - - 1.002 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.209 47 1.156 45 0.000 - - 0.856 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 1.732 43 1.720 43 0.000 - - 0.870 0.240
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.460 65 1.450 65 0.000 - - 0.920 0.030
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.362 18 0.360 18 0.000 - - 0.060 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.856 82 0.856 82 0.000 - - 0.706 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 8.728 64 8.728 64 0.000 - - 8.128 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 30.660 92 30.660 92 0.000 - - 29.540 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 14.390 85 14.390 85 0.000 - - 13.790 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 6.250 78 6.250 78 0.000 - - 5.450 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.770 98 11.770 98 0.000 - - 9.924 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 5.921 0 5.904 0 0.000 - - 5.454 0.017
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 14.250 97 14.250 97 0.000 - - 12.650 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.534 53 0.534 53 0.000 - - 0.234 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.856 75 1.856 75 0.000 - - 1.496 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 5.030 68 4.960 67 0.000 - - 4.930 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 4.546 59 4.546 59 0.000 - - 4.506 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.280 67 12.000 65 0.000 - - 11.600 0.191
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 17.380 65 17.140 64 0.000 - - 16.540 0.165
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 9.397 49 9.270 48 0.000 - - 8.379 0.183
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 3.433 46 3.433 46 0.004 - - 2.889 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.592 62 6.592 62 0.012 - - 6.192 0.007
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 3.005 40 3.005 40 0.025 - - 2.697 0.075
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 4.420 32 4.420 32 0.001 - - 3.420 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.665 88 1.665 88 0.002 - - 1.375 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 11.823 87 11.823 87 0.000 - - 10.853 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.545 2 0.545 2 0.000 - - 0.000 0.000
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 1.483 6 1.483 6 0.020 - - 0.000 0.031
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 1.603 39 1.603 39 0.002 - - 1.503 0.005
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.883 31 0.883 31 0.001 - - 0.439 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.373 11 0.373 11 0.002 - - 0.143 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.638 40 0.638 40 0.007 - - 0.608 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.088 7 0.088 7 0.000 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.088 7 0.088 7 0.000 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 9.898 39 9.814 39 0.000 - - 8.614 0.057
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 18.976 53 18.928 53 0.000 - - 17.128 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.690 46 0.689 46 0.000 - - 0.387 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 39.797 41 39.699 41 0.000 - - 30.399 0.044
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.533 27 0.533 27 0.001 - - 0.483 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 4.280 18 4.253 18 0.000 - - 2.997 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 2.190 0 2.185 0 0.000 - - 1.885 0.030
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.015 56 2.005 56 0.000 - - 1.885 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.005 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.328 6 0.316 6 0.000 - - 0.016 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 2.924 20 2.924 20 0.003 - - 2.164 0.000
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 5.332 13 5.302 13 0.000 - - 3.302 0.017
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 3.519 13 3.491 13 0.000 - - 2.090 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.587 9 0.574 9 0.000 - - 0.054 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 1.964 39 1.964 39 0.001 - - 1.199 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 1.152 4 1.152 4 0.007 - - 0.000 0.000
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.182 6 0.182 6 0.003 - - 0.000 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 1.801 14 1.789 13 0.000 - - 1.239 0.008
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 4.280 0 4.280 0 0.000 - - 3.730 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.404 34 1.404 34 0.004 - - 1.264 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.028 0 0.026 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.994 55 0.990 55 0.000 - - 0.688 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 8.455 84 8.455 84 0.011 - - 7.825 0.000
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.350 62 2.350 62 0.003 - - 1.900 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 6.737 84 6.719 84 0.000 - - 6.119 0.000
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 15.689 70 15.668 70 0.011 - - 13.868 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 9.950 81 9.923 80 0.000 - - 8.623 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 28.500 77 27.668 75 0.000 - - 24.868 0.233
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 21.280 81 20.880 80 0.009 - - 17.480 0.191
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.314 212 2.308 212 0.000 - - 2.198 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.959 78 2.931 78 0.000 - - 2.221 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.085 40 1.085 40 0.002 - - 0.415 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 24.650 66 24.433 66 0.022 - - 23.703 0.192
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 3.219 83 3.205 82 0.000 - - 2.555 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.840 0 1.840 0 0.003 - - 1.440 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 3.221 65 3.200 65 0.000 - - 2.756 0.004
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 4.794 60 4.779 60 0.000 - - 4.336 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 12.480 81 12.448 80 0.000 - - 11.798 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 23.790 86 23.692 86 0.000 - - 22.262 0.033
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 15.786 79 15.786 79 0.000 - - 14.970 0.035
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 10.254 92 10.254 92 0.000 - - 9.604 0.004
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 5.207 55 5.194 55 0.000 - - 4.054 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 5.130 43 5.130 43 0.000 - - 4.730 0.001
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 9.645 64 9.645 64 0.000 - - 9.145 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 5.030 101 4.943 99 0.000 - - 4.893 0.002
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 5.280 61 5.253 61 0.000 - - 5.194 0.001
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.537 50 0.537 50 0.000 - - 0.517 0.002
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 2.866 84 2.862 84 0.000 - - 2.462 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.571 56 0.563 56 0.000 - - 0.530 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.470 44 0.443 41 0.000 - - 0.203 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 24.504 0 23.923 0 0.000 - - 21.523 0.191
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 3.656 0 3.640 0 0.004 - - 3.340 0.000
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 888.590 48 882.441 47 0.285 0.000 0.000 762.648 2.954
  สูงสุด 98.000 7.30 39.797 212 39.699 212 0.025 30.399 0.240
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.028 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 17.133 43 17.133 43 0.030 - - 9.333 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.830 44 1.830 44 0.010 - - 1.630 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.694 35 0.694 35 0.000 - - 0.526 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.826 42 0.826 42 0.000 - - 0.666 0.010
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 8.114 81 7.502 75 0.000 - - 6.502 0.323
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 42.862 61 41.983 60 0.000 - - 40.993 0.308
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 1.708 22 1.680 22 0.005 - - 1.400 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 2.148 31 2.133 30 0.000 - - 1.733 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 3.842 23 3.810 23 0.000 - - 3.050 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.398 25 5.352 25 0.000 - - 4.352 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.360 28 1.360 28 0.019 - - 1.110 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.698 57 0.696 57 0.000 - - 0.496 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 1.917 50 1.905 50 0.001 - - 1.605 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.173 59 1.169 59 0.000 - - 0.979 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 4.172 0 4.172 0 0.013 - - 1.352 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.195 80 1.191 79 0.004 - - 1.101 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.740 59 1.735 58 0.000 - - 1.535 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.068 37 1.043 36 0.090 - - 0.843 0.085
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 2.494 113 2.488 113 0.027 - - 1.988 0.006
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 31.164 44 30.970 43 0.040 - - 27.970 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 12.260 62 11.930 61 0.000 - - 11.730 0.197
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 8.928 22 8.765 22 0.031 - - 5.765 0.176
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 36.283 156 35.752 153 0.000 - - 34.952 0.146
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.038 87 1.984 84 0.000 - - 1.234 0.016
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 4.705 84 4.584 82 0.000 - - 4.104 0.028
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 29.263 80 28.889 79 0.000 - - 25.545 0.200
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.577 84 5.518 83 0.000 - - 4.918 0.018
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 71.770 74 71.020 73 0.004 - - 67.020 0.217
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.838 71 2.824 71 0.004 - - 1.964 0.000
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.936 81 5.856 80 0.000 - - 5.606 0.009
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 2.752 48 2.728 47 0.003 - - 1.588 0.008
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.380 10 0.376 10 0.000 - - 0.256 0.000
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.919 71 3.909 71 0.003 - - 3.109 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.550 70 1.525 69 0.000 - - 1.325 0.001
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 13.120 22 13.010 22 0.000 - - 9.010 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 5.004 50 4.900 49 0.010 - - 4.700 0.053
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.022 96 1.016 96 0.001 - - 0.916 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.460 0 0.450 0 0.000 - - 0.400 0.002
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.641 44 3.641 44 0.000 - - 3.521 0.006
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.631 55 0.631 55 0.000 - - 0.581 0.006
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.725 44 1.725 44 0.000 - - 1.655 0.024
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.579 79 1.579 79 0.000 - - 1.459 0.001
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 4.690 68 4.690 68 0.000 - - 4.490 0.021
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.285 74 2.285 74 0.000 - - 2.185 0.012
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 354.097 56 349.464 56 0.295 0.000 0.000 307.272 1.910
  สูงสุด 97.000 7.80 71.770 156 71.020 153 0.090 67.020 0.323
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.178 15 0.178 15 0.000 - - 0.056 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 5.299 0 5.299 0 0.000 - - 4.269 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 10.360 24 10.360 24 0.000 - - 8.190 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 1.764 21 1.764 21 0.000 - - 1.414 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 24.086 56 24.025 56 0.000 - - 22.025 0.020
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 3.455 29 3.390 28 0.000 - - 3.178 0.035
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.165 0 1.165 0 0.000 - - 0.965 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 3.164 99 3.164 99 0.010 - - 2.914 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 7.200 100 7.200 100 0.000 - - 7.103 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.632 57 0.632 57 0.000 - - 0.535 0.002
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.617 58 1.617 58 0.000 - - 1.417 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 58.920 51 58.794 51 0.010 0.000 0.000 52.066 0.057
  สูงสุด 43.410 2.17 24.086 100 24.025 100 0.010 22.025 0.035
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.178 15 15
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 23.960 48 23.828 48 0.000 - - 19.028 0.132
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 1.060 10 1.060 10 0.000 - - 0.000 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 1.334 33 1.328 33 0.000 - - 1.088 0.006
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.267 53 2.167 50 0.000 - - 2.135 0.006
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 19.549 55 16.453 46 0.000 - - 14.453 0.245
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.728 87 3.541 82 0.000 - - 3.321 0.011
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 15.076 64 14.129 60 0.000 - - 13.749 0.048
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 66.974 50 62.506 47 0.000 0.000 0.000 53.774 0.448
  สูงสุด 50.000 4.80 23.960 87 23.828 82 0.000 19.028 0.245
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.060 10 10
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.141 63 2.141 63 0.000 - - 2.021 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 1.475 36 1.475 36 0.000 - - 1.235 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.792 41 0.792 41 0.000 - - 0.752 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 2.761 35 2.761 35 0.000 - - 2.151 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 1.430 36 1.430 36 0.000 - - 1.300 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.561 65 3.555 65 0.004 - - 3.255 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.523 0 4.523 0 0.000 - - 4.303 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.703 64 6.677 64 0.000 - - 6.177 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 26.035 63 25.995 63 0.000 - - 21.995 0.021
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 10.595 0 10.408 0 0.007 - - 8.368 0.069
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 15.977 72 15.977 72 0.021 - - 15.177 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.957 70 1.955 70 0.000 - - 1.805 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.476 68 6.461 68 0.000 - - 5.561 0.010
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 9.708 61 9.478 59 0.000 - - 6.978 0.013
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.739 71 1.704 70 0.002 - - 1.644 0.009
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.589 0 3.575 0 0.010 - - 3.419 0.014
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.836 89 2.790 87 0.000 - - 2.750 0.010
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 5.494 0 5.330 0 0.000 - - 4.660 0.010
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 49.682 62 49.540 62 0.119 - - 47.540 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 57.550 82 57.460 82 0.000 - - 43.160 0.043
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.140 67 1.130 66 0.000 - - 1.130 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 41.820 70 41.770 70 0.080 - - 28.770 0.130
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 2.560 35 2.560 35 0.009 - - 2.290 0.031
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 13.800 75 13.700 74 0.000 - - 13.300 0.067
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 14.250 71 14.190 71 0.000 - - 13.290 0.043
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 11.390 56 11.390 56 0.019 - - 10.590 0.010
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 4.150 69 4.140 69 0.000 - - 4.080 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 7.630 36 7.550 35 0.000 - - 7.400 0.080
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.412 0 0.412 0 0.000 - - 0.302 0.000
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.897 86 1.897 86 0.000 - - 1.797 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 35.775 0 35.715 0 0.000 - - 34.165 0.060
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 1.017 0 0.990 0 0.000 - - 0.970 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.490 0 2.490 0 0.013 - - 2.440 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 353.355 62 351.961 61 0.284 0.000 0.000 304.775 0.943
  สูงสุด 80.000 2.50 71.770 89 57.460 87 0.119 47.540 0.261
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 35 35
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 2,489.772 50 2,467.877 49 1.598 0.000 0.000 2,099.024 8.650