ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2561 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2561
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 2.378 52 2.378 52 0.000 - - 1.578 0.000
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 1.070 97 1.070 97 0.000 - - 0.970 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.764 41 1.764 41 0.000 - - 1.664 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 1.002 39 1.002 39 0.000 - - 0.952 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 16.936 43 16.936 43 0.000 - - 16.436 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.020 37 2.020 37 0.000 - - 1.700 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.670 86 3.670 86 0.000 - - 3.387 0.000
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 2.657 73 2.657 73 0.000 - - 2.530 0.000
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 2.581 63 2.581 63 0.000 - - 2.231 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 0.964 66 0.964 66 0.000 - - 0.614 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 8.790 57 8.790 57 0.000 - - 6.490 0.000
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 3.080 31 3.080 31 0.000 - - 2.580 0.050
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 1.350 8 1.350 8 0.000 - - 1.090 0.100
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 1.780 40 1.780 40 0.000 - - 1.630 0.000
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 1.460 41 1.460 41 0.000 - - 1.180 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 1.879 30 1.887 30 0.008 - - 1.587 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 3.140 35 3.140 35 0.000 - - 1.690 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 14.928 20 14.500 20 0.259 - - 11.500 0.380
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 0.543 21 0.543 21 0.004 - - 0.303 0.104
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 0.804 11 0.804 11 0.086 - - 0.264 0.146
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 7.874 69 7.874 69 0.000 - - 6.514 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 0.860 72 0.860 72 0.002 - - 0.700 0.002
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 0.161 4 0.161 4 0.017 - - 0.000 0.017
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 4.276 62 4.276 62 0.071 - - 3.476 0.071
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 0.469 0 0.469 0 0.002 - - 0.331 0.042
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 2.441 49 2.345 47 0.000 - - 1.805 0.096
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 0.970 0 0.970 0 0.009 - - 0.820 0.039
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.058 0 1.058 0 0.000 - - 0.898 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 4.822 37 4.805 37 0.000 - - 1.935 0.008
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.733 53 0.738 53 0.005 - - 0.373 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.283 0 0.283 0 0.000 - - 0.213 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 1.586 26 1.583 26 0.000 - - 1.183 0.000
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 0.487 0 0.487 0 0.000 - - 0.309 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 0.503 0 0.503 0 0.000 - - 0.388 0.036
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 13.689 37 13.357 36 0.000 - - 10.857 0.332
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 0.127 0 0.127 0 0.000 - - 0.022 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 13.579 32 13.306 31 0.000 - - 11.656 0.273
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 0.640 0 0.640 0 0.000 - - 0.524 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.626 0 1.626 0 0.000 - - 0.935 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 12.111 21 12.111 21 0.020 - - 6.111 0.020
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 0.832 59 0.832 59 0.000 - - 0.812 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 4.301 0 4.301 0 0.000 - - 3.351 0.100
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 6.242 33 6.242 33 0.000 - - 5.142 0.000
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 20.730 32 20.730 32 0.000 - - 8.130 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 0.832 0 0.832 0 0.000 - - 0.778 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 8.210 27 8.210 27 0.000 - - 5.710 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 0.621 0 0.621 0 0.000 - - 0.283 0.040
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 0.674 10 0.674 10 0.000 - - 0.546 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 0.530 0 0.530 0 0.000 - - 0.360 0.010
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 2.162 24 2.162 24 0.000 - - 1.822 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.780 0 0.780 0 0.000 - - 0.620 0.010
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 30.362 52 30.067 52 0.029 - - 21.267 0.324
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 6.174 0 6.174 0 0.001 - - 5.574 0.091
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 0.948 0 0.948 0 0.000 - - 0.797 0.060
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 3.275 26 3.254 26 0.000 - - 2.214 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 1.496 0 1.496 0 0.000 - - 1.216 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 2.040 37 2.040 37 0.020 - - 1.606 0.109
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.620 28 1.620 28 0.013 - - 1.520 0.002
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.416 0 0.416 0 0.000 - - 0.286 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 1.771 23 1.771 23 0.000 - - 1.071 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 1.801 0 1.801 0 0.000 - - 1.761 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 18.080 54 18.080 54 0.295 - - 14.860 0.415
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 4.127 22 4.127 22 0.000 - - 2.427 0.012
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 17.080 0 17.080 0 0.000 - - 16.330 0.000
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 1.215 0 1.215 0 0.000 - - 1.035 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 277.530 40 276.078 40 0.841 0.000 0.000 209.016 2.889
  สูงสุด 96.000 15.90 30.362 97 30.067 97 0.295 21.267 0.415
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.120 4 4
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 1.148 35 1.145 35 0.000 - - 0.200 0.001
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 0.961 26 0.952 26 0.016 - - 0.232 0.022
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 11.634 40 11.591 40 0.154 - - 9.591 0.188
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.146 10 0.146 10 0.007 - - 0.066 0.006
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.058 4 0.058 4 0.000 - - 0.028 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 5.170 20 5.119 19 0.000 - - 3.649 0.018
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 0.652 24 0.652 24 0.006 - - 0.464 0.004
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 0.795 9 0.774 9 0.000 - - 0.374 0.021
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 0.406 15 0.406 15 0.002 - - 0.286 0.021
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 2.367 59 2.371 59 0.004 - - 2.271 0.021
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 0.504 19 0.502 19 0.000 - - 0.327 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 1.804 45 1.695 42 0.000 - - 1.455 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 1.276 16 1.227 16 0.036 - - 0.527 0.085
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 6.843 33 6.766 32 0.060 - - 5.476 0.137
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 0.815 50 0.811 50 0.000 - - 0.431 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 2.371 26 2.367 26 0.036 - - 1.667 0.053
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 3.376 44 3.376 44 0.000 - - 3.336 0.000
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.183 17 0.177 16 0.000 - - 0.055 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 1.542 39 1.546 39 0.036 - - 0.996 0.053
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 1.572 27 1.539 26 0.051 - - 1.019 0.084
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 3.284 51 3.284 51 0.000 - - 2.884 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 3.492 58 3.473 58 0.000 - - 3.073 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 1.132 51 1.132 51 0.045 - - 0.932 0.045
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.382 25 0.379 25 0.000 - - 0.229 0.000
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 0.001 0 0.001 0 0.000 - - 0.000 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 0.817 22 0.811 21 0.000 - - 0.586 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 0.662 36 0.648 36 0.000 - - 0.488 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 0.610 31 0.606 30 0.000 - - 0.106 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.416 42 0.414 41 0.000 - - 0.314 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.258 17 0.255 17 0.000 - - 0.252 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 1.620 68 1.722 72 0.155 - - 1.604 0.053
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 1.280 32 1.243 31 0.043 - - 0.748 0.081
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 0.951 47 0.951 47 0.001 - - 0.701 0.000
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 1.830 12 1.820 12 0.000 - - 0.935 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 1.785 41 1.785 41 0.014 - - 1.782 0.000
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 2.595 40 2.533 39 0.019 - - 2.358 0.072
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 2.064 48 2.064 48 0.000 - - 1.692 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 3.300 0 3.240 0 0.000 - - 3.070 0.000
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.846 60 1.846 60 0.009 - - 0.846 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.060 0 1.056 0 0.016 - - 0.616 0.020
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 0.648 30 0.648 30 0.000 - - 0.528 0.008
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 0.740 10 0.740 10 0.000 - - 0.140 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 1.880 18 1.830 18 0.000 - - 0.797 0.014
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.156 33 1.156 33 0.000 - - 1.076 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 13.481 32 13.348 31 0.000 - - 10.048 0.089
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 4.370 22 4.190 21 0.170 - - 1.190 0.320
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 0.493 0 0.493 0 0.000 - - 0.383 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 1.003 0 0.966 0 0.000 - - 0.816 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 0.243 0 0.243 0 0.000 - - 0.123 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 2.892 12 2.878 12 0.000 - - 2.228 0.000
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 1.875 16 1.862 16 0.000 - - 1.362 0.000
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.715 48 1.691 47 0.000 - - 1.406 0.004
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 0.322 10 0.322 10 0.000 - - 0.166 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 2.150 29 2.130 28 0.005 - - 1.601 0.025
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 1.098 27 1.078 26 0.090 - - 1.015 0.110
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 0.888 25 0.844 24 0.000 - - 0.835 0.000
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 1.138 47 1.113 46 0.000 - - 0.883 0.012
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 0.828 14 0.828 14 0.000 - - 0.228 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 0.458 11 0.455 11 0.000 - - 0.215 0.000
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 1.277 20 1.270 20 0.000 - - 0.570 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 1.639 22 1.621 22 0.000 - - 0.954 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 13.008 36 13.008 36 0.000 - - 11.708 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 0.881 29 0.876 29 0.000 - - 0.346 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.253 18 0.250 18 0.000 - - 0.040 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 0.582 25 0.582 25 0.000 - - 0.352 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 4.264 31 4.264 31 0.000 - - 0.000 0.000
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.465 33 0.463 33 0.002 - - 0.093 0.002
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 0.364 10 0.359 10 0.000 - - 0.329 0.005
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 0.439 8 0.462 9 0.023 - - 0.162 0.000
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 0.408 7 0.404 7 0.000 - - 0.144 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 5.600 0 5.340 0 0.000 - - 3.840 0.064
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 1.782 22 1.782 22 0.002 - - 0.000 0.002
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 1.339 15 1.339 15 0.006 - - 0.259 0.006
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.543 34 0.539 34 0.000 - - 0.261 0.004
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 1.268 35 1.250 35 0.000 - - 0.758 0.017
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.066 5 0.066 5 0.000 - - 0.026 0.000
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 0.073 3 0.073 3 0.001 - - 0.033 0.001
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.232 6 0.232 6 0.001 - - 0.000 0.001
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.121 5 0.121 5 0.000 - - 0.000 0.001
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.470 29 0.470 29 0.001 - - 0.350 0.001
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 3.444 11 3.444 11 0.011 - - 0.444 0.011
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 0.628 18 0.628 18 0.001 - - 0.594 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 0.555 11 0.542 11 0.000 - - 0.392 0.013
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 1.177 42 1.177 42 0.011 - - 1.034 0.011
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 0.444 20 0.440 20 0.004 - - 0.273 0.008
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 1.026 5 1.006 5 0.000 - - 0.606 0.020
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.106 5 0.106 5 0.007 - - 0.015 0.007
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 0.148 3 0.144 3 0.000 - - 0.000 0.000
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 1.058 9 1.058 9 0.000 - - 0.738 0.000
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.064 3 0.062 3 0.000 - - 0.000 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 0.931 33 0.922 33 0.000 - - 0.622 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 0.062 1 0.059 1 0.000 - - 0.000 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.404 10 0.396 9 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 1.281 53 1.281 53 0.000 - - 1.156 0.002
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 0.802 29 0.802 29 0.000 - - 0.502 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 0.668 29 0.668 29 0.000 - - 0.638 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 1.836 35 1.836 35 0.000 - - 1.586 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 3.778 34 3.778 34 0.000 - - 3.748 0.018
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 2.772 114 2.772 114 0.000 - - 2.742 0.016
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.796 82 1.796 82 0.000 - - 1.376 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 1.010 31 1.010 31 0.000 - - 0.560 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 0.258 13 0.258 13 0.000 - - 0.178 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 2.194 43 2.194 43 0.000 - - 1.794 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.182 12 0.182 12 0.000 - - 0.152 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 12.774 54 12.688 54 0.000 - - 10.688 0.010
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 6.280 34 6.245 34 0.000 - - 5.595 0.680
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 3.008 71 1.520 36 0.000 - - 1.320 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 2.465 62 2.455 61 0.000 - - 1.955 0.000
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.463 52 2.780 99 0.000 - - 2.670 0.000
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 2.790 27 2.780 26 0.000 - - 1.980 0.030
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 1.110 25 1.077 24 0.000 - - 0.377 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 0.300 12 0.300 12 0.005 - - 0.000 0.005
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 0.845 21 0.816 20 0.000 - - 0.000 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.463 66 0.543 24 0.000 - - 0.013 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.304 15 0.304 15 0.000 - - 0.004 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.693 67 0.690 66 0.000 - - 0.540 0.000
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 4.793 35 4.701 34 0.000 - - 4.101 0.037
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 14.350 43 14.350 43 0.000 - - 13.230 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 5.120 30 5.120 30 0.003 - - 4.520 0.000
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 2.430 30 2.430 30 0.001 - - 1.630 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 9.500 79 9.420 79 0.009 - - 7.574 0.063
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 2.424 0 2.415 0 0.000 - - 1.965 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 9.680 66 9.660 66 0.000 - - 8.060 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.322 32 0.322 32 0.001 - - 0.022 0.000
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 0.826 33 0.826 33 0.194 - - 0.466 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 2.770 37 2.770 37 0.000 - - 2.740 0.001
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.329 30 2.329 30 0.045 - - 2.289 0.000
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 2.890 16 2.880 16 0.000 - - 2.480 0.000
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 8.360 31 8.130 30 0.000 - - 7.530 0.238
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 3.268 17 3.220 17 0.000 - - 2.329 0.043
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 1.163 16 1.153 16 0.000 - - 0.609 0.000
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 1.930 18 1.921 18 0.000 - - 1.521 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 0.557 7 0.555 7 0.008 - - 0.247 0.004
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 6.480 47 6.480 47 0.002 - - 5.480 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.107 58 1.101 58 0.000 - - 0.811 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 0.314 2 0.314 2 0.005 - - 0.000 0.003
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 0.932 3 1.019 4 0.081 - - 0.000 0.029
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 0.304 1 0.311 1 0.012 - - 0.000 0.014
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 0.929 23 0.924 23 0.002 - - 0.824 0.004
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 0.820 29 0.810 28 0.000 - - 0.366 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.064 2 0.063 2 0.003 - - 0.000 0.004
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.022 1 0.022 1 0.006 - - 0.000 0.007
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.082 7 0.082 7 0.001 - - 0.000 0.001
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.073 6 0.073 6 0.001 - - 0.000 0.001
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 7.190 28 6.890 27 0.000 - - 5.690 0.266
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 14.436 40 14.184 39 0.000 - - 12.384 0.190
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 0.592 39 0.592 39 0.001 - - 0.290 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 29.065 30 29.194 30 0.255 - - 19.894 0.378
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 0.265 14 0.266 14 0.002 - - 0.216 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 6.492 28 6.600 28 0.007 - - 5.344 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.209 0 1.209 0 0.000 - - 0.909 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 0.735 21 0.725 20 0.000 - - 0.605 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 1.192 12 1.192 12 0.003 - - 0.000 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 0.992 18 0.992 18 0.003 - - 0.692 0.000
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 3.300 23 3.225 22 0.000 - - 2.465 0.040
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 8.298 21 8.214 21 0.000 - - 6.214 0.043
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 7.989 29 7.963 29 0.000 - - 6.562 0.000
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 0.565 9 0.565 9 0.000 - - 0.045 0.000
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 2.465 49 2.465 49 0.001 - - 1.700 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 3.628 13 3.500 13 0.108 - - 2.348 0.217
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 0.250 9 0.237 8 0.000 - - 0.055 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 5.120 38 5.100 38 0.000 - - 4.550 0.004
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.790 0 3.750 0 0.069 - - 3.200 0.075
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 0.967 11 0.967 11 0.002 - - 0.113 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 1.165 28 1.165 28 0.000 - - 1.025 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 0.005 0 0.005 0 0.000 - - 0.000 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 0.858 48 0.858 48 0.000 - - 0.556 0.000
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 3.514 35 3.514 35 0.033 - - 2.884 0.053
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 0.920 24 0.920 24 0.002 - - 0.470 0.000
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 3.146 39 3.146 39 0.044 - - 2.546 0.085
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 4.528 20 4.528 20 0.004 - - 2.728 0.000
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 4.438 36 4.438 36 0.006 - - 3.138 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 9.622 26 9.622 26 0.014 - - 6.822 0.000
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 13.993 53 13.993 53 0.013 - - 10.593 0.000
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 1.647 151 1.647 151 0.002 - - 1.537 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 2.694 71 2.694 71 0.004 - - 1.984 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 0.607 22 0.607 22 0.001 - - 0.000 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 7.066 19 7.066 19 0.020 - - 6.336 0.000
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 0.618 16 0.618 16 0.000 - - 0.000 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 1.242 0 1.237 0 0.000 - - 0.837 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 0.742 15 0.742 15 0.000 - - 0.298 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 2.465 31 2.465 31 0.000 - - 2.022 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 5.580 36 5.580 36 0.000 - - 4.930 0.035
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 0.291 1 0.291 1 0.000 - - 0.000 0.000
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 1.554 8 1.554 8 0.000 - - 0.738 0.000
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 1.992 18 1.992 18 0.000 - - 1.342 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 3.500 37 3.500 37 0.000 - - 2.360 0.000
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 2.642 22 2.642 22 0.000 - - 2.242 0.000
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 4.560 30 4.560 30 0.000 - - 4.060 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 1.424 28 1.424 28 0.000 - - 1.374 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 0.924 11 0.924 11 0.000 - - 0.865 0.000
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.481 45 0.481 45 0.000 - - 0.461 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 1.281 38 1.281 38 0.000 - - 0.881 0.000
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.093 9 0.093 9 0.000 - - 0.060 0.013
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.153 14 0.153 14 0.000 - - 0.000 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 6.930 0 6.930 0 0.044 - - 4.530 0.000
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 0.684 0 0.684 0 0.011 - - 0.384 0.016
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 479.317 29 475.413 28 2.073 0.000 0.000 355.296 4.375
  สูงสุด 98.000 7.30 29.065 151 29.194 151 0.255 19.894 0.680
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.001 1 1
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 9.150 23 9.140 23 0.000 - - 1.340 0.027
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 1.530 36 1.550 37 0.000 - - 1.350 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 0.891 45 0.879 45 0.000 - - 0.711 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 0.918 47 0.918 47 0.000 - - 0.758 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 3.594 36 3.621 36 0.260 - - 2.621 0.530
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 35.152 50 34.994 50 0.538 - - 34.004 0.696
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 2.848 37 2.824 37 0.010 - - 2.544 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 3.548 50 3.523 50 0.000 - - 3.123 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 8.759 53 8.696 52 0.000 - - 7.936 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 5.883 27 5.860 27 0.045 - - 4.860 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 1.388 29 1.388 29 0.019 - - 1.138 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 0.782 64 0.780 63 0.000 - - 0.580 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 3.112 81 3.080 80 0.000 - - 2.780 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.169 59 1.165 59 0.000 - - 0.975 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 5.277 0 5.277 0 0.014 - - 2.457 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 0.834 56 0.834 56 0.000 - - 0.744 0.014
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 1.661 56 1.661 56 0.000 - - 1.461 0.018
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 0.899 31 0.899 31 0.065 - - 0.699 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.404 64 1.404 64 0.000 - - 0.904 0.006
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 28.519 40 28.336 40 0.089 - - 25.336 0.000
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 10.376 53 10.376 53 0.023 - - 10.176 0.000
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 23.124 58 22.547 56 0.071 - - 19.547 0.588
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 31.360 134 31.360 134 0.161 - - 30.560 0.059
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.190 93 2.190 93 0.030 - - 1.440 0.036
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.499 98 5.499 98 0.066 - - 5.019 0.081
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 24.185 66 24.185 66 0.500 - - 20.841 0.059
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 6.114 92 6.114 92 0.217 - - 5.514 0.000
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 49.100 51 48.650 50 0.000 - - 44.650 0.209
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.165 54 2.144 54 0.000 - - 1.284 0.018
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 2.284 31 2.261 31 0.000 - - 2.011 0.005
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.293 57 3.272 57 0.000 - - 2.132 0.008
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.764 21 0.752 20 0.000 - - 0.632 0.004
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 3.593 65 3.573 65 0.002 - - 2.773 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 0.535 24 0.527 24 0.000 - - 0.327 0.002
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.175 12 0.175 12 0.000 - - 0.075 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 4.600 8 4.560 8 0.006 - - 0.560 0.000
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 0.976 10 0.915 9 0.001 - - 0.715 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 1.280 121 1.262 119 0.000 - - 1.162 0.004
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.413 0 0.408 0 0.000 - - 0.358 0.001
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 3.313 40 3.313 40 0.000 - - 3.193 0.023
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.338 30 0.338 30 0.000 - - 0.288 0.000
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 1.250 32 1.250 32 0.000 - - 1.180 0.012
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 1.145 57 1.145 57 0.000 - - 1.025 0.005
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 1.922 28 1.922 28 0.000 - - 1.722 0.003
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 1.255 40 1.255 40 0.000 - - 1.155 0.008
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 298.597 49 296.852 49 2.117 0.000 0.000 254.660 2.426
  สูงสุด 97.000 7.80 49.100 134 48.650 134 0.538 44.650 0.696
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 3.715 0 3.715 0 0.000 - - 2.685 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 4.680 11 4.680 11 0.000 - - 2.510 0.000
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 3.000 36 3.000 36 0.000 - - 2.650 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.055 3 0.055 3 0.000 - - 0.006 0.000
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 10.568 25 10.539 25 0.000 - - 8.539 0.029
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 2.532 21 2.532 21 0.000 - - 2.320 0.000
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 0.882 0 0.882 0 0.000 - - 0.682 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 0.798 25 0.798 25 0.000 - - 0.548 0.000
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 4.670 65 4.640 64 0.000 - - 4.543 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.340 31 0.340 31 0.000 - - 0.243 0.000
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 0.966 35 0.966 35 0.000 - - 0.766 0.000
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 32.206 28 32.147 28 0.000 0.000 0.000 25.492 0.029
  สูงสุด 43.410 2.17 10.568 65 10.539 64 0.000 8.539 0.029
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.055 3 3
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 31.125 62 31.125 62 0.086 - - 26.325 0.086
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 1.989 19 1.939 18 0.088 - - 0.539 0.138
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.197 55 2.193 55 0.000 - - 1.953 0.004
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 1.470 34 1.470 34 0.000 - - 1.438 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 12.396 35 12.396 35 0.000 - - 10.396 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.255 76 3.255 76 0.000 - - 3.035 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 14.906 64 14.906 64 0.000 - - 14.526 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 67.338 49 67.284 49 0.174 0.000 0.000 58.212 0.228
  สูงสุด 50.000 4.80 31.125 76 31.125 76 0.088 26.325 0.138
  ต่ำสุด 4.000 0.032 1.470 19 18
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.081 61 2.081 61 0.000 - - 1.961 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.054 51 2.054 51 0.000 - - 1.814 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 1.187 61 1.187 61 0.000 - - 1.147 0.005
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 3.253 41 3.253 41 0.000 - - 2.643 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 3.238 81 3.238 81 0.000 - - 3.108 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 3.196 58 3.192 58 0.006 - - 2.892 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 4.225 0 4.225 0 0.000 - - 4.005 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 6.371 61 6.371 61 0.031 - - 5.871 0.031
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 17.633 43 17.534 43 0.000 - - 13.534 0.041
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 11.063 0 11.032 0 0.142 - - 8.992 0.173
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 15.425 69 15.402 69 0.000 - - 14.602 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.992 71 1.991 71 0.000 - - 1.841 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 4.232 45 4.222 44 0.011 - - 3.322 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 6.552 41 6.584 41 0.097 - - 4.084 0.065
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 0.922 38 0.926 38 0.015 - - 0.866 0.011
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 3.626 0 3.626 0 0.049 - - 3.470 0.043
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.117 66 2.235 70 0.183 - - 2.195 0.065
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 4.172 0 4.149 0 0.000 - - 3.479 0.021
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 31.796 40 31.759 40 0.224 - - 29.759 0.261
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 50.640 72 50.640 72 0.778 - - 36.340 0.778
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 0.930 55 0.930 55 0.000 - - 0.930 0.000
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 35.060 58 35.160 59 0.186 - - 22.160 0.086
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 1.094 15 1.216 17 0.081 - - 0.946 0.020
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 9.428 51 9.452 51 0.085 - - 9.052 0.064
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 9.840 49 9.830 49 0.030 - - 8.930 0.040
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 6.660 32 6.640 32 0.009 - - 5.840 0.022
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 2.470 41 2.460 41 0.000 - - 2.400 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 9.940 46 9.910 46 0.000 - - 9.760 0.030
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 0.634 0 0.718 0 0.042 - - 0.608 0.017
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 1.715 78 1.715 78 0.000 - - 1.615 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 37.094 0 36.974 0 0.000 - - 35.424 0.120
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.649 0 0.649 0 0.000 - - 0.629 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.150 0 2.150 0 0.000 - - 2.100 0.000
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 293.439 53 293.505 53 1.969 0.000 0.000 246.319 1.955
  สูงสุด 80.000 2.50 50.640 81 50.640 81 0.778 36.340 0.778
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 15 17
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 1,770.703 36 1,762.439 35 8.298 0.000 0.000 1,394.957 13.540