ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

<< วันที่ก่อนหน้านี้ ข้อมูลล่าสุดวันที่   วันที่ถัดไป >>   (หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ลำดับที่ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ รนก.
(หน่วย:ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บกักต่ำสุด
ปริมาณน้ำในอ่างฯ 2560 ปริมาณน้ำในอ่างฯ
2560
% รนก.
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
ปัจจุบัน
ปริมาณน้ำในอ่างฯ
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาตรน้ำระบาย ปริมาณน้ำระบาย
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
                           
  ภาคเหนือ
1 แม่ออน เชียงใหม่ 4.530 0.80 3.015 67 2.964 65 0.000 - - 2.164 0.040
2 แม่จอกหลวง เชียงใหม่ 1.100 0.10 0.865 79 0.860 78 0.000 - - 0.760 0.000
3 ห้วยมะนาว เชียงใหม่ 4.300 0.10 1.761 41 1.757 41 0.000 - - 1.657 0.000
4 โป่งจ้อ เชียงใหม่ 2.600 0.05 2.190 84 2.172 84 0.000 - - 2.122 0.000
5 แม่ตูบ เชียงใหม่ 39.000 0.50 27.722 71 27.686 71 0.000 - - 27.186 0.000
6 แม่โก๋น เชียงใหม่ 5.530 0.32 2.281 41 2.281 41 0.000 - - 1.961 0.000
7 ห้วยเดื่อ เชียงใหม่ 4.276 0.28 3.499 82 3.471 81 0.000 - - 3.188 0.025
8 แม่แหลงหลวง เชียงใหม่ 3.641 0.13 3.196 88 3.178 87 0.000 - - 3.051 0.034
9 ห้วยแม่ข้อน เชียงใหม่ 4.080 0.35 3.206 79 3.142 77 0.000 - - 2.792 0.000
10 สันหนอง เชียงใหม่ 1.450 0.35 0.977 67 0.966 67 0.000 - - 0.616 0.000
11 แม่ทะลบหลวง เชียงใหม่ 15.300 2.30 10.315 67 10.250 67 0.000 - - 7.950 0.041
12 แม่ตะไคร้ เชียงใหม่ 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 แม่ตีบ ลำพูน 10.000 0.50 5.142 51 5.130 51 0.000 - - 4.630 0.009
14 แม่สาน ลำพูน 16.000 0.26 6.232 39 6.220 39 0.000 - - 5.960 0.008
15 แม่ธิ ลำพูน 4.500 0.15 2.768 62 2.760 61 0.000 - - 2.610 0.050
16 แม่เมย ลำพูน 3.600 0.28 2.360 66 2.360 66 0.000 - - 2.080 0.000
17 แม่สะกึด แม่ฮ่องสอน 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 ห้วยช้าง เชียงราย 6.300 0.30 3.978 63 3.981 63 0.002 - - 3.681 0.000
21 แม่ต๊าก เชียงราย 9.000 1.45 6.010 67 6.010 67 0.000 - - 4.560 0.000
22 แม่สรวย เชียงราย 73.000 3.00 31.128 43 31.128 43 0.248 - - 28.128 0.517
23 แม่ทะ ลำปาง 2.540 0.24 2.488 98 2.488 98 0.000 - - 2.248 0.000
24 แม่อาบ ลำปาง 7.500 0.54 7.192 96 7.192 96 0.000 - - 6.652 0.000
25 แม่ทาน ลำปาง 11.400 1.36 10.227 90 10.227 90 0.000 - - 8.867 0.000
26 ห้วยสมัย ลำปาง 1.200 0.16 1.100 92 1.100 92 0.000 - - 0.940 0.000
27 แม่พริก ลำปาง 4.200 0.40 4.200 100 4.200 100 0.000 - - 3.800 0.000
28 แม่เลียง ลำปาง 6.900 0.80 5.548 80 5.548 80 0.000 - - 4.748 0.000
29 แม่ทรายคำ ลำปาง 0.000 0.00 1.091 0 1.091 0 0.000 - - 0.953 0.000
29 แม่มอก ลำปาง 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยแฮต น่าน 5.000 0.54 4.594 92 4.594 92 0.000 - - 4.054 0.000
30 ห้วยหลวงวังวัว ลำปาง 0.000 0.00 1.209 0 1.209 0 0.000 - - 1.059 0.000
31 แม่ค่อม ลำปาง 0.000 0.00 1.191 0 1.191 0 0.000 - - 1.031 0.000
31 น้ำแหง น่าน 13.000 2.87 8.613 66 8.514 65 0.082 - - 5.644 0.181
32 น้ำพง น่าน 1.381 0.37 0.564 41 0.569 41 0.639 - - 0.204 0.000
32 แม่ต๋ำน้อย ลำปาง 0.000 0.00 0.920 0 0.920 0 0.000 - - 0.850 0.000
33 ห้วยน้ำฮิ น่าน 6.000 0.00 4.866 81 4.857 81 0.000 - - 4.457 0.007
33 แม่เฟือง ลำปาง 0.000 0.00 1.031 0 1.031 0 0.000 - - 0.853 0.000
34 แม่ไฮ ลำปาง 0.000 0.00 1.200 0 1.200 0 0.000 - - 1.085 0.000
34 แม่ต๋ำ พะเยา 37.000 2.50 36.118 98 36.118 98 0.000 - - 33.618 0.000
35 อางฯแม่ธิ ลำปาง 0.000 0.00 1.203 0 1.203 0 0.000 - - 1.098 0.000
35 แม่ปืม พะเยา 43.000 1.65 37.498 87 37.420 87 0.000 - - 35.770 0.078
36 ห้วยแม่งอน ลำปาง 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.153 0.000
37 แม่ต่ำ ลำปาง 0.000 0.00 1.483 0 1.483 0 0.000 - - 0.792 0.000
37 คลองตรอน อุตรดิตถ์ 58.000 6.00 29.605 51 29.262 50 0.000 - - 23.262 0.403
38 ห้วยป่าบง กำแพงเพชร 1.400 0.02 1.067 76 1.067 76 0.000 - - 1.047 0.000
38 แม่วะ ลำปาง 0.000 0.00 5.787 0 5.787 0 0.000 - - 4.837 0.000
39 แม่มาน แพร่ 18.750 1.10 8.422 45 8.310 44 0.006 - - 7.210 0.118
39 แม่ล้อหัก ลำปาง 0.000 0.00 0.780 0 0.780 0 0.000 - - 0.732 0.000
40 แม่สอง แพร่ 65.800 12.60 46.360 70 46.340 70 0.000 - - 33.740 0.000
40 แม่ทก ลำปาง 0.000 0.00 1.119 0 1.119 0 0.000 - - 1.065 0.000
41 แม่ถาง แพร่ 30.620 2.50 22.627 74 22.627 74 0.000 - - 20.127 0.000
41 แม่เรียง ลำปาง 0.000 0.00 1.123 0 1.123 0 0.000 - - 0.785 0.000
42 แม่คำปอง แพร่ 6.760 0.13 3.745 55 3.731 55 0.000 - - 3.603 0.000
42 ห้วยหลวง ลำปาง 0.000 0.00 1.260 0 1.260 0 0.000 - - 1.090 0.000
43 คลองข้างใน สุโขทัย 9.000 0.34 5.447 61 5.447 61 0.000 - - 5.107 0.000
43 แม่กึ๊ด ลำปาง 0.000 0.00 0.978 0 0.978 0 0.000 - - 0.818 0.000
44 ห้วยท่าแพ สุโขทัย 58.000 8.80 30.911 53 30.658 53 0.000 - - 21.858 0.083
44 ห้วยเกี๋ยง ลำปาง 0.000 0.00 9.326 0 9.326 0 0.000 - - 8.726 0.000
45 แม่ปอน ลำปาง 0.000 0.00 1.794 0 1.794 0 0.000 - - 1.643 0.000
45 ห้วยแม่สูง สุโขทัย 12.450 1.04 6.478 52 6.478 52 0.000 - - 5.438 0.000
46 แม่ยาว ลำปาง 0.000 0.00 3.393 0 3.393 0 0.000 - - 3.113 0.000
46 ห้วยแม่สอด ตาก 5.500 0.43 1.448 26 1.469 27 0.013 - - 1.035 0.000
47 ห้วยลึก ตาก 5.800 0.10 1.818 31 1.803 31 0.000 - - 1.703 0.003
47 อ่างแม่ไพร ลำปาง 0.000 0.00 0.153 0 0.153 0 0.000 - - 0.023 0.000
48 คลองเฉลียงลับ เพชรบูรณ์ 7.850 0.60 2.831 36 2.831 36 0.000 - - 2.131 0.000
48 ห้วยแม่สัน ลำปาง 0.000 0.00 3.447 0 3.447 0 0.000 - - 3.407 0.000
49 ห้วยขอนแก่น เพชรบูรณ์ 33.220 3.50 23.520 71 23.360 70 0.400 - - 20.140 0.515
50 ห้วยป่าแดง เพชรบูรณ์ 18.800 1.25 12.519 67 12.208 65 0.000 - - 10.508 0.018
57 คลองน้ำไหล กำแพงเพชร 0.000 0.00 34.900 0 34.900 0 0.000 - - 34.150 0.026
70 ห้วยป่าเลา เพชรบูรณ์ 0.000 0.00 5.039 0 5.039 0 0.000 - - 4.859 0.000
  รวมภาคเหนือ 777.402 77.31 516.147 67 514.430 67 1.390 0.000 0.000 447.129 2.156
  สูงสุด 96.000 15.90 46.360 100 46.340 100 0.639 35.770 0.517
  ต่ำสุด 0.540 0.020 0.153 26 27
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้วยน้ำสวย, นาด้วง เลย 3.300 0.07 2.516 76 2.494 76 0.000 - - 1.549 0.003
2 ห้วยยาง, ภูกระดึง เลย 3.710 0.72 2.051 55 2.042 55 0.000 - - 1.322 0.000
3 ห้วยลิ้นควาย, นาด้วง เลย 29.000 2.00 20.686 71 20.543 71 0.008 - - 18.543 0.134
4 ห้วยอีเลิศ, วังสะพุง เลย 1.430 0.10 0.915 64 0.910 64 0.000 - - 0.830 0.000
5 ห้วยน้ำพาว, เมือง เลย 1.360 0.03 0.952 70 0.947 70 0.000 - - 0.917 0.000
6 ห้วยน้ำหมาน, เมือง เลย 26.500 1.47 21.320 80 21.125 80 0.000 - - 19.655 0.046
7 ห้วยแห้ว, เมือง เลย 2.730 0.19 1.543 57 1.539 56 0.000 - - 1.351 0.000
8 ห้วยชม, ปากชม เลย 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ห้วยไร่, ปากชม เลย 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยน้ำวัก, ท่าลี่ เลย 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 ห้วยน้อย, เมือง เลย 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยโป่ง, ปากชม เลย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 ห้วยบังพวน, ท่าบ่อ หนองคาย 8.621 1.14 2.694 31 2.610 30 0.000 - - 2.210 0.085
13 ห้วยทอนบน, กิ่งโพธิ์ตาก หนองคาย 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยเปลวเงือก หนองคาย 2.750 0.12 1.273 46 1.273 46 0.000 - - 1.153 0.000
16 ห้วยซำ, โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.000 0.00 1.229 0 1.229 0 0.004 - - 0.359 0.001
17 ห้วยสหาย, บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.990 0.17 0.595 30 0.585 29 0.000 - - 0.410 0.000
17 ห้วยหินแก้ว หนองคาย 4.000 0.25 3.661 92 3.641 91 0.000 - - 3.541 0.020
18 หนองสองห้อง, เมือง หนองคาย 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 ภูเพ็ก, พรรณานิคม สกลนคร 2.700 0.18 1.440 53 1.440 53 0.000 - - 1.265 0.000
20 ห้วยเดียก, เมือง สกลนคร 4.000 0.24 3.152 79 3.152 79 0.000 - - 2.912 0.000
20 ห้วยโมง หนองคาย 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 ห้วยโทห้วยยาง, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 7.750 0.70 4.873 63 4.873 63 0.000 - - 4.173 0.000
22 ห้วยหวด, เต่างอย สกลนคร 21.000 1.29 16.298 78 16.112 77 0.000 - - 14.822 0.193
23 ห้วยโป่ง, พังโคน สกลนคร 1.630 0.38 1.072 66 1.070 66 0.000 - - 0.690 0.000
24 ห้วยกระเฌอ, กุดบาก สกลนคร 8.985 0.70 5.261 59 5.253 58 0.000 - - 4.553 0.000
25 ห้วยโทง, วานรนิวาส สกลนคร 7.600 0.04 4.026 53 3.942 52 0.000 - - 3.902 0.044
26 ห้วยทรายสว่าง สกลนคร 1.100 0.12 0.254 23 0.249 23 0.000 - - 0.127 0.004
27 ห้วยนกเค้า, เจริญศิลป์ สกลนคร 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 ห้วยขี้หิน, ภูพาน สกลนคร 4.000 0.55 3.156 79 3.150 79 0.000 - - 2.600 0.000
30 ห้วยไร่, บ้านม่วง สกลนคร 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 ห้วยก้านเหลือง, ส่องดาว สกลนคร 5.900 0.52 4.033 68 4.012 68 0.000 - - 3.492 0.062
31 ห้วยคำ, วานรนิวาส สกลนคร 6.500 0.40 2.118 33 2.118 33 0.000 - - 1.718 0.000
32 ห้วยซวง, วานรนิวาส สกลนคร 6.000 0.40 2.176 36 2.214 37 0.000 - - 1.814 0.000
33 ห้วยรังแร้ง, บ้านม่วง สกลนคร 2.200 0.20 0.683 31 0.666 30 0.000 - - 0.466 0.036
34 ห้วยหินแตก, พรรณานิคม สกลนคร 1.500 0.15 0.280 19 0.270 18 0.000 - - 0.120 0.042
35 ห้วยน้ำบ่อ, พรรณานิคม สกลนคร 2.200 0.15 1.105 50 1.098 50 0.000 - - 0.948 0.000
36 ห้วยแข้, ภูพาน สกลนคร 3.800 0.23 2.149 57 2.143 56 0.000 - - 1.918 0.000
37 ห้วยนาอ่าง, เต่างอย สกลนคร 1.820 0.20 1.394 77 1.391 76 0.000 - - 1.231 0.000
38 น้ำซับคำโรงสี, บ้านม่วง สกลนคร 2.000 0.50 1.140 57 1.140 57 0.000 - - 0.640 0.000
39 บ้านดงมะไฟ, บ้านม่วง สกลนคร 1.000 0.10 0.666 67 0.666 67 0.000 - - 0.566 0.000
40 ห้วยทราย, โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.500 0.00 0.536 36 0.536 36 0.000 - - 0.533 0.000
41 ห้วยทรายขมิ้น, เมือง สกลนคร 2.400 0.12 0.816 34 0.808 34 0.000 - - 0.690 0.035
42 ห้วยคำบากน้อย, สว่างฯ สกลนคร 4.000 0.50 3.269 82 3.260 82 0.000 - - 2.765 0.000
43 ห้วยทราย, น้ำโสม อุดรธานี 2.010 0.25 1.526 76 1.501 75 0.145 - - 1.251 0.169
44 ห้วยสามพาด, หนองแสง อุดรธานี 15.000 0.89 8.257 55 8.257 55 0.021 - - 7.372 0.000
45 ห้วยบ่อสะอือ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 บ้านจั่น, เมือง อุดรธานี 4.380 0.00 2.475 57 2.460 56 0.002 - - 2.457 0.008
46 กุดลิงง้อ, เมือง อุดรธานี 6.440 0.18 3.558 55 3.558 55 0.038 - - 3.383 0.025
46 ห้วยตาลโกน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 หนองสำโรง, เมือง อุดรธานี 4.300 0.37 0.004 0 0.004 0 0.000 - - 0.000 0.000
47 ห้วยหินชะแนนใหญ่ สกลนคร 0.000 0.00 9.130 0 9.095 0 0.000 - - 8.925 0.088
48 หนองปะโค, กุมภวาปี อุดรธานี 3.070 1.00 1.932 63 1.932 63 0.010 - - 0.932 0.000
48 ห้วยคำผักหนาม สกลนคร 0.000 0.00 1.822 0 1.816 0 0.000 - - 1.376 0.000
49 ห้วยน้อย สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 ห้วยน้ำเที่ยง, เพ็ญ อุดรธานี 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 หนองบัว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 ลำป่าค้าว, เมือง อุดรธานี 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 หนองโอน, เมือง อุดรธานี 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 ห้วยนาก้านเหลือง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 โสกน้ำขาว, เมือง อุดรธานี 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 ห้วยค้อ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 หนองตาไก้, เมือง อุดรธานี 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 ห้วยสวนป่าน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 ห้วยเบือก สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 หนองบ่อ, หนองหาน อุดรธานี 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 ห้วยวังถ้ำ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 โสกรัง, โนนสะอาด อุดรธานี 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 ห้วยเหล่ายาง, เมือง หนองบัวลำภู 2.140 0.12 1.579 74 1.573 74 0.000 - - 1.453 0.006
56 ตาดโตน สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 บ้านสร้างแก้ว สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 ห้วยส้มป่อย ชัยภูมิ 7.646 0.60 5.663 74 5.663 74 0.000 - - 5.063 0.000
58 ลำช่อระกา ชัยภูมิ 10.312 1.03 8.670 84 8.610 83 0.017 - - 7.577 0.077
58 โคกภูใหม่ 2 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 น้ำพรม ชัยภูมิ 3.500 0.08 1.810 52 1.810 52 0.000 - - 1.730 0.000
59 คำประมง สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 ลำคันฉู ชัยภูมิ 42.600 3.30 40.388 95 40.388 95 0.237 - - 37.088 0.204
60 ห้วยวังกอไผ่ สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 บ้านเพชร ชัยภูมิ 19.650 3.00 12.702 65 12.702 65 0.000 - - 9.702 0.000
61 ห้วยเคลิ้ม สกลนคร 0.000 0.00 1.074 0 1.074 0 0.000 - - 0.964 0.000
62 ห้วยเรือ สกลนคร 0.000 0.00 2.249 0 2.249 0 0.000 - - 2.099 0.000
62 ห้วยหินลับมีด ชัยภูมิ 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 ห้วยอ่าง สกลนคร 0.000 0.00 1.182 0 1.182 0 0.000 - - 1.062 0.000
63 ห้วยแกง กาฬสินธุ์ 23.325 0.65 8.401 36 8.208 35 0.000 - - 7.558 0.152
64 ห้วยสะทด กาฬสินธุ์ 11.660 0.50 4.000 34 3.960 34 0.000 - - 3.460 0.073
64 ห้วยทราย 1 สกลนคร 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 บึงอร่าม กาฬสินธุ์ 3.600 0.29 1.334 37 1.358 38 0.000 - - 1.073 0.028
67 ห้วยวังลิ้นฟ้า กาฬสินธุ์ 3.350 0.16 2.218 66 2.218 66 0.000 - - 2.062 0.000
68 ห้วยสังเคียบ กาฬสินธุ์ 7.500 0.53 4.500 60 4.478 60 0.000 - - 3.949 0.000
69 ลำพะยัง(ตอนบน) กาฬสินธุ์ 4.137 0.06 3.053 74 3.044 74 0.000 - - 2.981 0.000
70 ห้วยสีทน กาฬสินธุ์ 3.550 0.01 1.924 54 1.939 55 0.000 - - 1.930 0.006
71 ห้วยโพธิ์ กาฬสินธุ์ 2.440 0.23 2.450 100 2.450 100 0.000 - - 2.220 0.004
72 ห้วยมะโน กาฬสินธุ์ 5.815 0.60 2.427 42 2.427 42 0.000 - - 1.827 0.000
73 ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 4.150 0.24 1.132 27 1.100 27 0.000 - - 0.860 0.063
74 ห้วยฝา กาฬสินธุ์ 6.422 0.70 5.002 78 4.980 78 0.000 - - 4.280 0.000
75 ห้วยจุมจัง กาฬสินธุ์ 7.381 0.67 4.067 55 4.067 55 0.000 - - 3.400 0.000
76 แก่งละว้า ขอนแก่น 36.000 1.30 35.608 99 35.608 99 0.144 - - 34.308 0.005
77 ห้วยยาง ขอนแก่น 3.019 0.53 2.270 75 2.270 75 0.008 - - 1.740 0.000
78 หนองนาวัว ขอนแก่น 1.391 0.21 0.986 71 0.980 70 0.000 - - 0.770 0.000
78 หนองหานกุมภวาปี อุดรธานี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 ห้วยทราย ขอนแก่น 2.355 0.23 1.809 77 1.800 76 0.000 - - 1.570 0.000
80 หนองกรองแก้ว ขอนแก่น 13.589 4.31 8.779 65 8.694 64 0.011 - - 4.384 0.029
81 ห้วยใหญ่ ขอนแก่น 1.400 0.37 0.551 39 0.551 39 0.017 - - 0.181 0.002
82 ละเลิงหวาย ขอนแก่น 3.737 0.03 1.905 51 1.905 51 0.005 - - 1.875 0.002
83 ห้วยเตย ขอนแก่น 5.337 0.30 3.860 72 3.860 72 0.000 - - 3.560 0.018
84 ห้วยลอมไผ่ ขอนแก่น 5.600 0.26 3.945 70 3.915 70 0.000 - - 3.655 0.000
85 ห้วยทราย ชัยภูมิ 0.000 0.00 9.000 0 9.000 0 0.000 - - 7.500 0.000
86 กกม่วง ขอนแก่น 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 ห้วยทองหลาง ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 โสกสำอางค์ ขอนแก่น 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 บาซ่าน ชัยภูมิ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 โสกรวก ขอนแก่น 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 ห้วยเสียว ขอนแก่น 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 แก่งเลิงจาน มหาสารคาม 8.024 2.00 4.268 53 4.208 52 0.000 - - 2.208 0.000
91 หนองขอนสัก มหาสารคาม 8.659 1.08 6.426 74 6.398 74 0.000 - - 5.318 0.000
92 หนองเทวราช มหาสารคาม 1.606 0.28 0.876 55 0.870 54 0.000 - - 0.592 0.000
93 หนองบัว มหาสารคาม 3.580 0.49 0.825 23 0.810 23 0.000 - - 0.318 0.002
94 ร่องหัวช้าง มหาสารคาม 1.290 0.04 0.695 54 0.682 53 0.000 - - 0.642 0.001
95 ห้วยประดู่ มหาสารคาม 2.804 0.04 1.550 55 1.537 55 0.000 - - 1.497 0.000
96 ห้วยคะคาง มหาสารคาม 4.126 0.33 0.899 22 0.891 22 0.000 - - 0.557 0.004
97 หนองกระทุ่ม มหาสารคาม 2.636 0.15 0.436 17 0.423 16 0.000 - - 0.278 0.024
98 หนองแกดำ มหาสารคาม 1.625 0.12 0.910 56 0.902 56 0.000 - - 0.782 0.000
99 ห้วยค้อ มหาสารคาม 31.338 3.00 19.336 62 19.250 61 0.000 - - 16.250 0.021
100 เอกสัตย์สุนทร มหาสารคาม 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 หนองบ่อ มหาสารคาม 3.584 0.03 2.182 61 2.182 61 0.000 - - 2.148 0.000
102 ห้วยเชียงคำ มหาสารคาม 5.066 0.15 2.808 55 2.791 55 0.000 - - 2.641 0.000
102 ร่องเกษตร กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 หนองหมาจอก กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 ห้วยจอกขวาง มหาสารคาม 2.817 0.14 2.191 78 2.183 77 0.000 - - 2.040 0.000
104 ห้วยสายนาเวียง กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 หนองไฮ มหาสารคาม 2.244 0.17 1.281 57 1.281 57 0.000 - - 1.114 0.000
105 ฮองซองแมว มหาสารคาม 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 ห้วยจาน กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองบ้านสา กาฬสินธุ์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 หนองคูขาด มหาสารคาม 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 ห้วยแอ่ง ร้อยเอ็ด 22.299 0.40 2.364 11 2.326 10 0.000 - - 1.926 0.038
108 หนองหญ้าม้า ร้อยเอ็ด 2.117 0.15 0.865 41 0.865 41 0.000 - - 0.715 0.000
109 ธวัชชัย ร้อยเอ็ด 3.160 0.21 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
110 ห้วยแล้ง ร้อยเอ็ด 4.414 0.19 2.024 46 2.008 45 0.000 - - 1.818 0.016
111 ห้วยวังนอง ร้อยเอ็ด 11.492 0.32 7.159 62 7.121 62 0.000 - - 6.801 0.038
112 ห้วยกุดแคน ร้อยเอ็ด 1.990 0.15 0.884 44 0.884 44 0.000 - - 0.734 0.000
113 ห้วยกุดแดง ร้อยเอ็ด 2.800 0.30 1.361 49 1.349 48 0.000 - - 1.049 0.000
114 ห้วยจานใต้ ร้อยเอ็ด 5.795 0.55 3.454 60 3.454 60 0.000 - - 2.904 0.000
115 หนองผือ ร้อยเอ็ด 4.178 1.20 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
116 หนองท่าจอก ร้อยเอ็ด 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 ห้วยหินชะแนน นครพนม 2.400 0.13 0.362 15 0.362 15 0.000 - - 0.237 0.000
118 ห้วยผักดอก นครพนม 2.800 0.30 2.205 79 2.205 79 0.000 - - 1.905 0.000
120 ห้วยศรีคุณ นครพนม 2.312 0.02 1.175 51 1.175 51 0.000 - - 1.145 0.000
121 บ้านดงน้อย นครพนม 5.200 0.25 2.920 56 2.920 56 0.000 - - 2.670 0.000
122 ห้วยแคน นครพนม 11.014 0.55 5.500 50 5.530 50 0.000 - - 5.500 0.000
123 ห้วยส้มโฮง นครพนม 2.424 0.02 0.900 37 0.892 37 0.024 - - 0.862 0.016
124 บุ่งหมากโมง นครพนม 2.190 0.42 1.545 71 1.540 70 0.005 - - 1.120 0.000
125 ห้วยนางออ นครพนม 3.300 0.45 2.812 85 2.812 85 0.000 - - 2.362 0.000
126 ห้วยกกคูณ นครพนม 2.000 0.08 1.356 68 1.356 68 0.000 - - 1.276 0.000
127 ห้วยกะเบา นครพนม 5.070 0.40 3.605 71 3.605 71 0.000 - - 3.205 0.000
128 ห้วยวังม่วง นครพนม 1.500 0.03 0.906 60 0.906 60 0.000 - - 0.876 0.000
129 ห้วยเชียงยืน นครพนม 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 ร่องกระเบา นครพนม 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 ห้วยขี้เหล็ก มุกดาหาร 23.700 2.00 13.602 57 13.602 57 0.086 - - 11.602 0.130
132 ห้วยชะโนด มุกดาหาร 18.400 0.65 12.748 69 12.748 69 0.361 - - 12.098 0.361
133 ห้วยมุก มุกดาหาร 4.240 0.20 4.141 98 4.141 98 0.000 - - 3.941 0.000
134 ห้วยหินลับ มุกดาหาร 4.000 0.50 3.765 94 3.765 94 0.370 - - 3.265 0.370
135 ห้วยไร่ มุกดาหาร 2.800 0.30 1.810 65 1.788 64 0.288 - - 1.678 0.310
136 ห้วยไผ่ มุกดาหาร 10.500 0.80 8.380 80 8.380 80 0.000 - - 7.580 0.000
137 ห้วยพุ มุกดาหาร 4.500 0.70 2.872 64 2.872 64 0.000 - - 2.172 0.000
138 หนองหญ้าม้า กาฬสินธุ์ 2.558 0.30 1.094 43 1.086 42 0.000 - - 0.786 0.000
138 ห้วยพุง มุกดาหาร 4.000 0.85 2.352 59 2.352 59 0.000 - - 1.502 0.000
139 ห้วยทา มุกดาหาร 2.230 0.53 1.807 81 1.807 81 0.000 - - 1.277 0.000
140 ห้วยหอย มุกดาหาร 2.000 0.30 0.910 46 0.910 46 0.000 - - 0.610 0.000
141 ห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) มุกดาหาร 1.040 0.15 0.700 67 0.700 67 0.010 - - 0.550 0.010
142 บ้านสานแว้ มุกดาหาร 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 ห้วยถ้ำแข้ อุบลราชธานี 13.700 0.90 6.537 48 6.537 48 0.012 - - 5.937 0.000
144 ห้วยพลาญเสือ(ห้วยผึ้ง) อุบลราชธานี 33.500 1.12 23.830 71 23.830 71 0.010 - - 22.710 0.000
145 ห้วยจันลา อุบลราชธานี 16.900 0.60 12.180 72 12.100 72 0.067 - - 11.500 0.145
146 ห้วยวังใหญ่ อุบลราชธานี 8.000 0.80 4.130 52 4.130 52 0.001 - - 3.330 0.000
147 ห้วยเดือนห้า อุบลราชธานี 12.000 4.53 11.455 95 11.455 95 0.003 - - 9.609 0.000
147 ห้วยพุงใหญ่ ร้อยเอ็ด 0.000 0.00 6.683 0 6.683 0 0.000 - - 6.233 0.000
148 ห้วยสะพงน้อย อุบลราชธานี 14.700 1.60 13.749 94 13.696 93 0.000 - - 12.096 0.000
149 สระสมิง อุบลราชธานี 1.011 0.30 0.544 54 0.546 54 0.014 - - 0.246 0.011
150 หนองเหล่าหิน อุบลราชธานี 2.475 0.36 1.515 61 1.515 61 0.018 - - 1.155 0.000
150 ห้วยก้านเหลือง นครพนม 7.408 0.72 4.120 56 4.120 56 0.000 - - 4.090 0.000
151 หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี 7.675 0.02 2.705 35 2.664 35 0.040 - - 2.624 0.032
152 หัวยวังแดง อุบลราชธานี 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 ห้วยลิงโจน ยโสธร 18.400 0.40 12.970 70 12.840 70 0.000 - - 12.440 0.092
154 ห้วยสะแบก ยโสธร 26.800 0.60 20.250 76 10.980 41 0.000 - - 10.380 0.144
155 พุทธอุทธยาน อำนาจเจริญ 19.325 0.89 10.584 55 10.499 54 0.000 - - 9.608 0.142
156 ห้วยโพธิ์ อำนาจเจริญ 7.438 0.54 3.771 51 3.747 50 0.012 - - 3.203 0.018
157 ห้วยสีโท อำนาจเจริญ 10.600 0.40 6.340 60 6.319 60 0.000 - - 5.919 0.000
158 ร่องน้ำซับ อำนาจเจริญ 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 ลำตะโคง บุรีรัมย์ 7.530 0.31 4.744 63 4.699 62 0.045 - - 4.391 0.074
160 ห้วยยาง บุรีรัมย์ 13.800 1.00 11.828 86 11.770 85 0.000 - - 10.770 0.000
161 ห้วยตาเขียว บุรีรัมย์ 1.900 0.29 1.683 89 1.680 88 0.000 - - 1.390 0.000
162 ห้วยบัง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 ห้วยสวาย บุรีรัมย์ 13.550 1.00 10.155 75 10.027 74 0.000 - - 9.057 0.004
163 ห้วยตลาด บุรีรัมย์ 27.820 0.65 8.325 30 8.221 30 0.000 - - 7.191 0.025
163 ห้วยบง นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 ห้วยจระเข้มาก บุรีรัมย์ 26.020 1.47 14.082 54 14.005 54 0.000 - - 12.395 0.015
164 ห้วยดงน้อย นครพนม 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 ห้วยเมฆา บุรีรัมย์ 4.070 0.10 3.044 75 3.044 75 0.000 - - 2.944 0.002
166 คลองมะนาว บุรีรัมย์ 2.848 1.00 1.912 67 1.906 67 0.000 - - 1.462 0.000
167 หนองทะลอก บุรีรัมย์ 3.430 0.10 0.118 3 0.118 3 0.000 - - 0.000 0.000
168 ห้วยขี้หนู บุรีรัมย์ 1.600 0.03 0.883 55 0.864 54 0.000 - - 0.834 0.001
169 ห้วยน้อย บุรีรัมย์ 1.200 0.09 0.790 66 0.785 65 0.000 - - 0.585 0.000
170 ห้วยใหญ่ บุรีรัมย์ 1.310 0.14 0.825 63 0.817 62 0.000 - - 0.677 0.000
171 ลำปะเทีย บุรีรัมย์ 25.400 1.00 22.295 88 22.230 88 0.000 - - 21.030 0.000
172 ลำจังหัน บุรีรัมย์ 36.000 1.80 29.072 81 29.014 81 0.000 - - 27.214 0.000
173 ห้วยเพลียก นครราชสีมา 1.500 0.30 1.245 83 1.245 83 0.001 - - 0.943 0.000
174 ลำปลายมาศ นครราชสีมา 98.000 7.30 72.056 74 71.864 73 0.000 - - 62.564 0.205
175 ห้วยหิน นครราชสีมา 1.950 0.10 1.144 59 1.144 59 0.002 - - 1.094 0.000
176 ลำฉมวก นครราชสีมา 23.445 1.26 16.924 72 16.859 72 0.000 - - 15.603 0.000
177 ห้วยไร่2 มุกดาหาร 0.000 0.00 1.400 0 1.400 0 0.000 - - 1.100 0.000
177 ห้วยสะกาด นครราชสีมา 3.578 0.12 2.874 80 2.874 80 0.006 - - 2.754 0.000
178 บึงกระโตน นครราชสีมา 10.214 0.33 4.712 46 4.674 46 0.000 - - 3.442 0.000
179 ห้วยยาง นครราชสีมา 5.530 0.20 3.472 63 3.472 63 0.014 - - 3.172 0.006
180 ห้วยบง นครราชสีมา 14.440 0.80 9.654 67 9.564 66 0.000 - - 8.804 0.065
181 ลำสำลาย นครราชสีมา 39.800 2.73 29.270 74 29.065 73 0.000 - - 27.065 0.143
182 ห้วยซับประดู่ นครราชสีมา 27.664 1.35 23.238 84 23.133 84 0.141 - - 21.732 0.221
183 ห้วยบ้านยาง นครราชสีมา 6.520 0.52 4.019 62 3.985 61 0.000 - - 3.465 0.018
184 ห้วยทับครัว นครราชสีมา 5.000 0.77 4.528 91 4.528 91 0.004 - - 3.763 0.000
185 ลำเชียงไกร นครราชสีมา 27.700 1.15 15.157 55 15.157 55 0.055 - - 14.005 0.001
186 หนองกก นครราชสีมา 2.916 0.18 1.691 58 1.667 57 0.000 - - 1.485 0.000
187 ห้วยยางพะไล นครราชสีมา 13.300 1.15 11.682 88 11.682 88 0.018 - - 11.132 0.000
188 ห้วยโดน อุบลราชธานี 0.000 0.00 3.990 0 3.990 0 0.004 - - 3.440 0.000
188 ห้วยปราสาทใหญ่ นครราชสีมา 8.700 1.00 3.489 40 3.478 40 0.000 - - 2.624 0.000
189 ห้วยเตย นครราชสีมา 4.100 0.14 3.048 74 3.048 74 0.008 - - 2.908 0.000
190 ห้วยตะคร้อ นครราชสีมา 9.500 0.65 2.550 27 2.525 27 0.000 - - 1.895 0.000
191 อ่างพักน้ำ(กฟผ.) นครราชสีมา 10.390 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
192 ห้วยบะอีแตน นครราชสีมา 1.800 0.30 1.150 64 1.140 63 0.003 - - 0.838 0.010
193 ลำเชียงไกรตอนบน นครราชสีมา 4.500 0.95 0.000 0 - 0 - - - - -
195 ห้วยขนุน ศรีสะเกษ 10.020 0.63 7.512 75 7.512 75 0.046 - - 6.882 0.035
196 ห้วยโอตาลัต ศรีสะเกษ 3.800 0.38 2.590 68 2.560 67 0.023 - - 2.110 0.049
197 ห้วยด่านไอ ศรีสะเกษ 8.020 0.70 5.721 71 5.721 71 0.090 - - 5.121 0.082
198 ห้วยตาจู ศรีสะเกษ 22.280 1.80 7.472 34 7.206 32 0.000 - - 5.406 0.205
199 ห้วยสำราญ ศรีสะเกษ 12.350 1.30 6.974 56 6.880 56 0.000 - - 5.580 0.000
200 ห้วยศาลา ศรีสะเกษ 37.070 2.80 13.818 37 13.442 36 0.000 - - 10.642 0.181
201 ห้วยติ๊กชู ศรีสะเกษ 26.200 2.82 15.140 58 14.985 57 0.124 - - 11.585 0.261
202 ห้วยน้ำคำ ศรีสะเกษ 1.090 0.02 2.351 216 2.351 216 0.003 - - 2.241 0.000
203 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ 3.780 0.71 3.169 84 3.169 84 0.006 - - 2.459 0.000
205 ห้วยชัน ศรีสะเกษ 2.700 0.67 1.085 40 1.085 40 0.003 - - 0.415 0.000
206 ห้วยตามาย ศรีสะเกษ 37.290 0.72 24.541 66 24.541 66 0.125 - - 23.811 0.068
207 หนองสิ ศรีสะเกษ 3.890 0.65 1.173 30 1.173 30 0.006 - - 0.523 0.000
208 หนองสอางค์ ศรีสะเกษ 0.880 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
209 ห้วยตะโก บุรีรัมย์ 0.000 0.00 2.922 0 2.922 0 0.000 - - 2.522 0.000
209 ห้วยแก้ว สุรินทร์ 4.920 0.44 1.692 34 1.677 34 0.000 - - 1.233 0.000
210 ห้วยเชิง สุรินทร์ 8.000 0.44 7.226 90 7.197 90 0.000 - - 6.754 0.000
211 ห้วยขนาดมอญ สุรินทร์ 15.500 1.00 10.740 69 10.710 69 0.000 - - 10.060 0.000
212 อำปึล สุรินทร์ 27.680 1.42 17.909 65 17.814 64 0.007 - - 16.384 0.053
213 ห้วยเสนง สุรินทร์ 20.020 0.16 10.050 50 10.050 50 0.000 - - 9.234 0.025
214 ห้วยลำพอก สุรินทร์ 11.200 1.00 4.777 43 4.692 42 0.000 - - 4.042 0.000
215 ห้วยด่าน สุรินทร์ 9.400 1.14 7.483 80 7.466 79 0.022 - - 6.326 0.013
216 บ้านทำนบ สุรินทร์ 12.000 0.20 6.262 52 6.108 51 0.000 - - 5.708 0.022
217 บ้านจรัส สุรินทร์ 15.000 1.00 9.179 61 9.167 61 0.000 - - 8.667 0.000
218 บ้านเกาะแก้ว สุรินทร์ 5.000 4.00 2.064 41 2.046 41 0.000 - - 1.996 0.000
219 ห้วยตาเกาว์ สุรินทร์ 8.600 0.06 3.833 45 3.809 44 0.003 - - 3.750 0.020
220 สุวรรณภา สุรินทร์ 1.070 0.02 0.778 73 0.772 72 0.000 - - 0.752 0.000
221 ห้วยกะเลงเวก สุรินทร์ 3.400 0.40 3.082 91 3.059 90 0.000 - - 2.659 0.011
222 ห้วยระหาร สุรินทร์ 1.012 0.03 0.451 45 0.451 45 0.002 - - 0.418 0.000
231 ห้วยน้ำเค็ม นครราชสีมา 0.671 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
241 ห้วยน้ำเค็ม ศรีสะเกษ 1.070 0.60 0.574 54 0.574 54 0.002 - - 0.334 0.000
246 ห้วยทา ศรีสะเกษ 0.000 0.00 14.953 0 14.889 0 0.007 - - 12.489 0.060
247 ห้วยตะแบง ศรีสะเกษ 0.000 0.00 4.350 0 4.350 0 0.029 - - 4.050 0.024
262 หนองกา สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
263 ลุมพุก สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
264 หนองกระทุ่ม สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
265 ลุงปุง สุรินทร์ 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,747.473 130.78 1,141.118 61 1,126.769 61 2.787 0.000 0.000 1,000.914 5.488
  สูงสุด 98.000 7.30 72.056 216 71.864 216 0.370 62.564 0.370
  ต่ำสุด 0.116 0.003 0.004 3 3
  ภาคตะวันออก
1 คลองระบม ฉะเชิงเทรา 40.000 7.80 26.933 67 26.866 67 0.000 - - 19.066 0.039
2 ลาดกระทิง ฉะเชิงเทรา 4.200 0.20 3.070 73 3.070 73 0.000 - - 2.870 0.010
3 ลุ่มน้ำโจน 16 ฉะเชิงเทรา 1.970 0.17 1.089 55 1.089 55 0.000 - - 0.921 0.000
4 ลุ่มน้ำโจน 2 ฉะเชิงเทรา 1.960 0.16 1.544 79 1.544 79 0.000 - - 1.384 0.000
5 คลองบอน จันทบุรี 2.500 0.30 0.030 1 0.030 1 0.000 - - 0.000 0.000
6 ศาลทราย จันทบุรี 10.000 1.00 9.685 97 9.457 95 0.117 - - 8.457 0.337
7 คลองพระพุทธ จันทบุรี 70.510 0.99 60.000 85 59.933 85 0.041 - - 58.943 0.083
8 หนองกลางดง ชลบุรี 7.650 0.28 5.076 66 5.076 66 0.006 - - 4.796 0.000
9 ซากนอก ชลบุรี 7.030 0.40 5.640 80 5.625 80 0.000 - - 5.225 0.000
10 มาบประชัน ชลบุรี 16.600 0.76 10.356 62 10.335 62 0.001 - - 9.575 0.000
11 หนองค้อ ชลบุรี 21.400 1.00 9.791 46 9.734 45 0.067 - - 8.734 0.000
12 ห้วยขุนจิต ชลบุรี 4.800 0.25 2.984 62 2.984 62 0.004 - - 2.734 0.000
13 มาบฟักทอง 1 ชลบุรี 1.230 0.00 1.080 88 1.078 88 0.000 - - 0.878 0.000
14 ห้วยสะพาน ชลบุรี 3.840 0.30 2.340 61 2.326 61 0.000 - - 2.026 0.000
15 มาบฟักทอง 2 ชลบุรี 1.980 0.00 1.830 92 1.826 92 0.000 - - 1.636 0.000
16 บ้านบึง ชลบุรี 0.000 0.00 8.496 0 8.480 0 0.004 - - 5.660 0.000
17 ห้วยตู้ 1 ชลบุรี 1.500 0.00 1.187 79 1.174 78 0.000 - - 1.084 0.000
18 ห้วยตู้ 2 ชลบุรี 2.970 0.00 2.791 94 2.784 94 0.000 - - 2.584 0.000
19 เขาอีโต้ 1 ปราจีนบุรี 2.900 0.20 1.515 52 1.051 36 0.000 - - 0.851 0.000
20 ทับลาน ปราจีนบุรี 2.200 0.00 1.770 80 1.757 80 0.024 - - 1.257 0.012
21 เขาอีโต้ 2 ปราจีนบุรี 0.350 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
22 ดอกกราย ระยอง 71.400 3.00 55.214 77 54.562 76 0.565 - - 51.562 0.873
23 คลองระโอก ระยอง 19.650 0.20 14.420 73 14.350 73 0.015 - - 14.150 0.061
24 คลองใหญ่ ระยอง 40.000 3.00 30.454 76 30.454 76 0.239 - - 27.454 0.187
25 เขาระกำ ตราด 23.330 0.80 29.860 128 29.789 128 0.000 - - 28.989 0.129
26 บ้านมะนาว ตราด 2.350 0.75 2.336 99 2.302 98 0.000 - - 1.552 0.038
27 ด่านชุมพล ตราด 5.600 0.48 5.516 99 5.499 98 0.000 - - 5.019 0.030
28 ห้วยแร้ง ตราด 36.800 3.34 28.835 78 28.835 78 0.000 - - 25.491 0.000
29 วังปลาหมอ ตราด 6.630 0.60 5.743 87 5.723 86 0.000 - - 5.123 0.007
30 พระปรง สระแก้ว 97.000 4.00 54.500 56 54.200 56 0.000 - - 50.200 0.217
31 ห้วยชัน สระแก้ว 4.000 0.86 2.712 68 2.684 67 0.005 - - 1.824 0.028
32 ท่ากะบาก สระแก้ว 7.300 0.25 5.616 77 5.576 76 0.000 - - 5.326 0.020
33 คลองสามสิบ สระแก้ว 5.775 1.14 3.587 62 3.577 62 0.000 - - 2.437 0.004
34 เขารัง สระแก้ว 3.720 0.12 0.265 7 2.684 72 0.005 - - 2.564 0.028
35 คลองเกลือ สระแก้ว 5.500 0.80 4.156 76 4.146 75 0.000 - - 3.346 0.000
36 ช่องกล่ำล่าง สระแก้ว 2.200 0.20 1.260 57 1.255 57 0.001 - - 1.055 0.005
37 เขาดิน สระแก้ว 1.420 0.10 0.402 28 0.402 28 0.000 - - 0.302 0.000
38 ห้วยยาง สระแก้ว 60.000 4.00 17.930 30 17.580 29 0.001 - - 13.580 0.324
39 ห้วยตะเคียน สระแก้ว 10.000 0.20 1.845 18 1.845 18 0.004 - - 1.645 0.000
40 คลองส้มป่อย สระแก้ว 1.060 0.10 0.848 80 0.836 79 0.000 - - 0.736 0.000
41 คลองพันโป้ สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
42 คลองทราย สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
43 ช่องกล่ำบน สระแก้ว 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
44 คลองตาด้วง สระแก้ว 0.000 0.00 0.346 0 0.344 0 0.000 - - 0.294 0.000
45 ห้วยปรือ นครนายก 8.300 0.12 6.749 81 6.749 81 0.000 - - 6.629 0.031
46 คลองสีเสียด นครนายก 1.140 0.05 0.714 63 0.714 63 0.000 - - 0.664 0.002
47 คลองโบด นครนายก 3.910 0.07 3.628 93 3.628 93 0.007 - - 3.558 0.002
48 ทรายทอง นครนายก 2.000 0.12 0.941 47 0.941 47 0.000 - - 0.821 0.007
49 คลองวังบอน นครนายก 6.900 0.20 4.918 71 4.918 71 0.000 - - 4.718 0.000
50 บ้านวังม่วง นครนายก 0.800 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
51 คลองกลาง นครนายก 3.100 0.00 2.048 66 2.048 66 0.000 - - 1.948 0.001
  รวมภาคตะวันออก 635.475 38.39 442.050 69 441.860 69 1.106 0.000 0.000 399.668 2.475
  สูงสุด 97.000 7.80 60.000 128 59.933 128 0.565 58.943 0.873
  ต่ำสุด 0.350 0.030 0.030 1 1
  ภาคกลาง
1 ห้วยน้ำลาด นครสวรรค์ 1.200 0.22 0.340 28 0.337 28 0.000 - - 0.117 0.000
2 ห้วยใหญ่ นครสวรรค์ 0.000 0.00 9.600 0 9.564 0 0.000 - - 9.564 0.000
3 ห้วยขุนแก้ว อุทัย 43.410 2.17 19.460 45 19.190 44 0.000 - - 17.020 0.320
4 ซับตะเคียน ลพบุรี 8.420 0.00 5.791 69 5.791 69 0.000 - - 5.441 0.000
5 ห้วยโป่ง ลพบุรี 2.070 0.05 0.419 20 0.406 20 0.000 - - 0.357 0.013
6 กุดตาเพชร ลพบุรี 43.000 0.00 37.317 87 37.040 86 0.000 - - 35.040 0.277
7 ห้วยใหญ่ (วังแขม) ลพบุรี 12.000 0.21 5.605 47 5.460 46 0.000 - - 5.248 0.145
8 อ่างฯ สีดา ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 ซับประดู่ ลพบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
10 ห้วยหิน ลพบุรี 0.000 0.00 1.598 0 1.598 0 0.000 - - 1.398 0.000
11 บ้านดง สระบุรี 3.180 0.25 1.736 55 1.733 54 0.000 - - 1.483 0.003
12 คลองเพรียว สระบุรี 7.200 0.00 6.080 84 6.080 84 0.000 - - 5.983 0.000
13 ห้วยหินขาว สระบุรี 1.100 0.10 0.427 39 0.424 39 0.000 - - 0.327 0.003
14 คำตะเคียน สระบุรี 0.700 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
15 ห้วยท่าเดื่อ สุพรรณบุรี 2.800 0.20 1.899 68 1.895 68 0.000 - - 1.695 0.003
  รวมภาคกลาง 125.080 3.20 90.272 54 89.518 54 0.000 0.000 0.000 83.673 0.764
  สูงสุด 43.410 2.17 37.317 87 37.040 86 0.000 35.040 0.320
  ต่ำสุด 0.700 0.049 0.340 20 20
  ภาคตะวันตก
1 ลำตะเพิน กาญจนบุรี 50.000 4.80 38.110 76 38.110 76 0.043 - - 33.310 0.000
2 ห้วยเทียน กาญจนบุรี 10.650 1.40 8.228 77 8.228 77 0.000 - - 6.828 0.000
3 พุตะเคียน กาญจนบุรี 4.000 0.24 2.811 70 2.811 70 0.001 - - 2.571 0.000
4 ชัฎป่าหวาย ราชบุรี 4.300 0.03 2.443 57 2.437 57 0.000 - - 2.405 0.000
5 ห้วยสำนักไม้เต็ง ราชบุรี 35.400 2.00 32.575 92 32.521 92 0.000 - - 30.521 0.000
6 ห้วยมะหาด ราชบุรี 4.300 0.22 3.706 86 3.695 86 0.000 - - 3.475 0.000
7 ท่าเคย ราชบุรี 23.400 0.38 21.809 93 21.766 93 0.000 - - 21.386 0.000
8 โป่งกระทิง ราชบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
  รวมภาคตะวันตก 132.050 9.07 109.682 79 109.568 79 0.044 0.000 0.000 100.496 0.000
  สูงสุด 50.000 4.80 38.110 93 38.110 93 0.043 33.310 0.000
  ต่ำสุด 4.000 0.032 2.443 57 57
  ภาคใต้
1 ห้วยสามเขา เพชรบุรี 3.400 0.12 2.027 60 2.027 60 0.000 - - 1.907 0.000
2 ห้วยสงสัย เพชรบุรี 4.054 0.24 2.976 73 2.976 73 0.000 - - 2.736 0.000
3 ห้วยทราย เพชรบุรี 1.950 0.04 0.699 36 0.686 35 0.000 - - 0.646 0.000
4 ทุ่งขาม เพชรบุรี 8.000 0.61 5.396 67 5.377 67 0.000 - - 4.767 0.000
5 ห้วยตะแปด เพชรบุรี 4.000 0.00 2.528 63 2.501 63 0.000 - - 2.371 0.000
6 ห้วยพุน้อย เพชรบุรี 0.320 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
7 ห้วยวังยาว เพชรบุรี 0.265 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
8 โป่งทะลุ เพชรบุรี 0.810 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
9 หุบกะพง เพชรบุรี 0.360 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
10 คลองช่องลม ประจวบฯ 5.500 0.30 4.175 76 4.159 76 0.000 - - 3.859 0.010
10 ห้วยพุหวาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
11 กระหร่างสาม เพชรบุรี 0.000 0.00 0.464 0 0.464 0 0.000 - - 0.244 0.000
11 คลองจะกระ ประจวบฯ 10.400 0.50 4.534 44 4.509 43 0.000 - - 4.009 0.021
12 ยางชุม ประจวบฯ 41.100 0.00 32.770 80 32.551 79 0.000 - - 28.551 0.187
12 ห้วยแม่ประจันต์ เพชรบุรี 0.000 0.00 22.843 0 22.843 0 0.000 - - 20.803 0.302
13 คลองบึง ประจวบฯ 22.200 0.80 11.904 54 11.897 54 0.014 - - 11.097 0.021
13 ห้วยไม้ตาย เพชรบุรี 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
14 ห้วยอ่างหิน ประจวบฯ 2.800 0.15 1.099 39 1.097 39 0.000 - - 0.947 0.000
15 ห้วยไทรงาม ประจวบฯ 9.500 0.00 6.689 70 6.665 70 0.000 - - 5.765 0.021
16 บางกำปรัด กระบี่ 16.000 2.50 12.500 78 12.500 78 0.021 - - 10.000 0.021
17 ห้วยลึก กระบี่ 2.450 0.06 1.007 41 0.990 40 0.000 - - 0.930 0.013
18 ห้วยน้ำเขียว กระบี่ 0.000 0.16 4.945 0 4.930 0 0.037 - - 4.774 0.052
19 คลองหยา กระบี่ 3.200 0.04 2.787 87 2.780 87 0.033 - - 2.740 0.040
20 ห้วยวังเต็น ประจวบ 0.000 0.00 9.750 0 9.678 0 0.000 - - 9.008 0.052
20 ห้วยน้ำใส นครศรีธรรมราช 80.000 2.00 54.574 68 54.326 68 0.150 - - 52.326 0.398
21 คลองกะทูน นครศรีธรรมราช 70.500 0.00 58.930 84 58.930 84 0.173 - - 44.630 0.173
22 เสม็ดจวน นครศรีธรรมราช 1.700 0.00 1.320 78 1.310 77 0.020 - - 1.310 0.030
23 คลองดินแดง นครศรีธรรมราช 60.000 0.00 41.370 69 41.220 69 0.239 - - 28.220 0.389
24 บางวาด ภูเก็ต 7.310 0.27 7.370 101 7.270 99 0.000 - - 7.000 0.060
25 คลองท่างิ้ว ตรัง 18.500 0.40 16.480 89 16.400 89 0.007 - - 16.000 0.052
26 คลองป่าบอน พัทลุง 20.000 0.90 15.660 78 15.520 78 0.044 - - 14.620 0.174
27 ป่าพะยอม พัทลุง 20.500 0.80 19.460 95 19.390 95 0.004 - - 18.590 0.057
28 คลองจำไหร สงขลา 6.000 0.00 1.290 22 1.275 21 0.000 - - 1.215 0.010
29 คลองหลา สงขลา 21.420 0.00 19.260 90 19.170 89 0.000 - - 19.020 0.090
30 บางเหนียวดำ ภูเก็ต 0.000 0.00 4.430 0 4.410 0 0.000 - - 4.300 0.020
31 บางทรายนวล สุราษฎร์ธานี 2.200 0.10 2.155 98 2.155 98 0.000 - - 2.055 0.000
36 คลองสะเดา สงขลา 0.000 0.00 53.130 0 52.644 0 0.000 - - 51.094 0.140
38 คลองสวนหนัง สุราษฎร์ธานี 0.000 0.00 0.753 0 0.753 0 0.000 - - 0.733 0.000
39 ใกล้บ้าน นราธิวาส 0.000 0.00 2.732 0 2.714 0 0.000 - - 2.664 0.032
  รวมภาคใต้ 444.439 10.60 428.007 70 426.117 69 0.742 0.000 0.000 378.931 2.365
  สูงสุด 80.000 2.50 79.120 101 58.930 99 0.239 52.326 0.398
  ต่ำสุด 0.265 0.003 0.000 22 21
  รวมทั้งหมดทุกภาค 448 อ่าง 3,861.919 269.357 3,335.065 64 3,314.552 64 6.946 0.000 0.000 2,948.663 14.839