ปริมาตรเก็บกัก รวมทั้งประเทศ
โปรดเลือกภาค
ประเภทข้อมูล :
เลือกปี :
     

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน
จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HAII