ปริมาตรเก็บกัก เขื่อนสิริกิติ์ (55%)
เขื่อน :
ประเภทข้อมูล :
เลือกปี (Year):
     
% รนก.
  > 80%
  51-80%
  30-50%
  < 30%

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน

จัดทำโดย: สสน.