รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 สิงหาคม 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,383 3,922 29 122.42 1 5,566 9.08 224.05 4.03 4.00 1,477.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,207 3,221 34 370.61 4 5,676 8.52 933.29 16.44 12.00 2,378.01
เขื่อนแม่งัด      265 78 57 22 44.96 17 308 0.15 21.11 6.85 0 17.49
เขื่อนกิ่วลม      106 44 28 26 24.54 23 555 1.05 110.57 19.92 1.23 137.68
เขื่อนแม่กวง      263 44 67 26 53.34 20 186 0.53 41.71 22.42 1.10 40.60
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 38 31 18 24.57 14 236 0.33 11.10 4.70 0.69 70.02
เขื่อนแควน้อย      939 117 132 14 89.29 10 1,402 0.25 90.50 6.46 2.59 375.02
เขื่อนแม่มอก      110 32 24 21 7.68 7 244 0.02 10.66 4.37 0.02 16.49
รวมภาคเหนือ      24,825 7,943 7,482 30 737.41 3 14,173 19.93 1,442.99 10.18 21.63 4,512.89
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 454 559 28 459.28 23 2,276 0.97 171.73 7.55 4.22 748.63
เขื่อนลำตะคอง      314 144 96 30 72.91 23 263 0.31 21.71 8.26 0 53.91
เขื่อนลำพระเพลิง      155 23 42 27 40.93 26 165 0.20 38.84 23.54 0.03 13.36
เขื่อนน้ำอูน      520 216 192 37 146.76 28 454 0 54.93 12.10 1.36 118.57
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 552 313 13 -267.69 -11 2,493 5.13 120.87 4.85 0.30 83.90
เขื่อนสิรินธร      1,966 993 1,078 55 246.94 13 1,677 2.68 262.96 15.68 0 365.70
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 42 53 32 15.58 10 160 0.16 26.70 16.69 1.04 15.12
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 24 18 17.58 13 163 0 10.22 6.27 0.11 28.76
เขื่อนลำนางรอง      121 24 20 16 16.13 13 49 0.03 5.91 12.07 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 36 25 17 17.57 12 94 0 6.34 6.75 0.04 17.25
เขื่อนน้ำพุง      165 33 31 19 22.62 14 135 0.25 22.16 16.41 0.20 53.60
เขื่อนลำแซะ      275 72 38 14 31.23 11 197 0.28 13.36 6.78 0.05 40.63
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,618 2,470 30 1,087.53 13 8,126 10.01 755.73 9.30 7.35 1,540.05
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 34 89 9 86.16 9 2,322 0.16 45.61 1.96 0.43 116.06
เขื่อนกระเสียว      299 68 57 19 17.36 6 331 0.08 11.38 3.44 0.04 7.04
เขื่อนทับเสลา      160 37 31 20 14.38 9 133 0 0.93 0.70 0.07 6.14
เขื่อนเจ้าพระยา      13.39/5.38 * 60 **
รวมภาคกลาง      1,419 139 178 13 117.90 8 2,786 0.24 57.92 2.08 0.54 129.24
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,468 11,856 67 1,590.53 9 4,651 3.13 619.80 13.33 9.16 3,105.52
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,515 3,582 40 570.12 6 5,500 2.83 303.26 5.51 9.07 3,364.11
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,984 15,438 58 2,160.65 8 10,151 5.96 923.06 9.09 18.23 6,469.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 18 15 5.69 5 50 0.46 29.17 58.34 0.22 59.82
เขื่อนหนองปลาไหล      164 93 114 69 100.20 61 211 0.80 126.08 59.75 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 53 49 12 18.87 4 289 0 16.37 5.67 0.05 64.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 37 55 24 50.19 22 310 0.22 49.90 16.10 0.12 150.07
เขื่อนประแสร์      295 118 59 20 38.92 13 276 0.33 39.86 14.44 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 67 84 28 64.25 22 355 0.56 31.91 8.99 0 151.32
รวมภาคตะวันออก      1,515 410 378 25 278.12 18 1,491 2.37 293.29 19.67 0.39 557.69
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 366 193 27 127.68 18 901 1.01 194.03 21.53 1.55 409.94
เขื่อนปราณบุรี      391 193 109 28 90.92 23 458 0 41.23 9.00 0.19 171.74
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,417 2,727 48 1,375.80 24 2,662 0.05 601.15 22.58 0.67 1,534.05
เขื่อนบางลาง      1,454 818 1,061 73 784.91 54 1,575 6.89 716.35 45.48 3.97 692.13
รวมภาคใต้      8,194 4,795 4,090 50 2,379.31 29 5,596 7.95 1,552.76 27.75 6.38 2,807.86
รวมทั้งประเทศ 70,926 33,889 30,036 42 6,760.92 10 42,323 46.46 5,025.75 11.87 54.52 16,017.36
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ