รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 5,195 4,002 30 202.49 2 5,566 1.86 132.45 2.38 5.00 1,322.58
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,695 3,355 35 504.85 5 5,676 15.02 579.47 10.21 11.62 1,906.97
เขื่อนแม่งัด      265 88 51 19 39.23 15 308 1.05 11.23 3.65 0 15.44
เขื่อนกิ่วลม      106 53 53 50 49.41 47 555 1.16 81.56 14.70 0.12 84.81
เขื่อนแม่กวง      263 60 68 26 53.56 20 186 0.47 21.34 11.48 0.05 21.25
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 68 45 26 38.82 23 236 0.96 4.24 1.79 0.22 49.52
เขื่อนแควน้อย      939 162 180 19 137.20 15 1,402 0.50 53.40 3.81 3.02 290.83
เขื่อนแม่มอก      110 38 24 22 8.19 7 244 0.02 10.05 4.12 0.02 15.71
รวมภาคเหนือ      24,825 9,359 7,779 31 1,033.75 4 14,173 21.04 893.74 6.31 20.05 3,707.11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 591 624 32 524.32 26 2,276 0 99.25 4.36 1.23 637.96
เขื่อนลำตะคอง      314 165 89 28 66.60 21 263 0.38 9.43 3.59 0.09 44.47
เขื่อนลำพระเพลิง      155 22 21 13 19.45 13 165 0.27 13.26 8.04 0.26 10.16
เขื่อนน้ำอูน      520 253 192 37 146.76 28 454 0.19 27.84 6.13 0.19 93.52
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 594 317 13 -263.67 -11 2,493 2.16 83.11 3.33 0.30 74.00
เขื่อนสิรินธร      1,966 858 991 50 159.73 8 1,677 1.06 133.76 7.98 0.39 362.24
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 66 46 28 8.59 5 160 0.29 11.39 7.12 0 7.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 33 25 18 18.25 13 163 0.09 5.47 3.36 0.11 25.13
เขื่อนลำนางรอง      121 32 18 15 14.44 12 49 0.01 3.32 6.78 0 0.62
เขื่อนมูลบน      141 42 23 16 16.20 11 94 0.21 3.21 3.41 0.04 15.96
เขื่อนน้ำพุง      165 45 36 22 27.51 17 135 0.13 16.69 12.36 0 45.84
เขื่อนลำแซะ      275 93 37 13 30.01 11 197 0.22 9.88 5.01 0.09 37.91
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,793 2,419 29 1,031.86 12 8,126 5.01 416.61 5.13 2.70 1,355.03
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 72 107 11 103.77 11 2,322 0.19 37.15 1.60 0.43 95.72
เขื่อนกระเสียว      299 70 52 17 11.94 4 331 0.03 3.14 0.95 0.04 5.39
เขื่อนทับเสลา      160 39 32 20 15.08 9 133 0 0.71 0.53 0 5.31
เขื่อนเจ้าพระยา      13.51/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 180 191 13 130.79 9 2,786 0.22 41.00 1.47 0.47 106.42
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,617 12,074 68 1,808.98 10 4,651 3.78 447.22 9.62 10.12 2,780.29
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,339 3,842 43 830.49 9 5,500 1.23 174.61 3.17 10.04 2,990.79
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,956 15,916 60 2,639.47 10 10,151 5.01 621.83 6.13 20.16 5,771.08
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 42 16 14 4.20 4 50 0.02 19.52 39.03 0.26 51.66
เขื่อนหนองปลาไหล      164 92 64 39 50.59 31 211 4.77 68.52 32.48 0 32.96
เขื่อนคลองสียัด      420 56 44 11 14.26 3 289 0.18 7.15 2.47 0.13 60.73
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 26 35 15 29.98 13 310 0.39 22.15 7.14 0.12 143.34
เขื่อนประแสร์      295 121 35 12 15.33 5 276 0.82 16.14 5.85 0 99.12
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 59 72 24 52.06 18 355 0.04 17.93 5.05 0 151.28
รวมภาคตะวันออก      1,515 396 266 18 166.42 11 1,491 6.22 151.41 10.15 0.51 539.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 292 199 28 133.77 19 901 1.68 148.23 16.45 1.38 360.38
เขื่อนปราณบุรี      391 172 103 26 85.45 22 458 0.19 26.13 5.71 0.19 163.83
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,602 2,743 49 1,391.21 25 2,662 1.40 515.99 19.38 3.44 1,437.12
เขื่อนบางลาง      1,454 932 968 67 692.08 48 1,575 3.29 486.63 30.90 4.02 559.51
รวมภาคใต้      8,194 4,998 4,013 49 2,302.51 28 5,596 6.56 1,176.98 21.03 9.03 2,520.84
รวมทั้งประเทศ 70,926 35,682 30,583 43 7,304.80 10 42,323 44.06 3,301.57 7.80 52.92 13,999.57
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ