รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,077 5,191 39 1,390.83 10 5,566 6.51 32.52 0.58 7.00 325.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,309 4,418 46 1,568.09 16 5,676 1.47 87.30 1.54 9.34 461.90
เขื่อนแม่งัด      265 247 126 48 113.69 43 308 0 0.28 0.09 0.12 6.26
เขื่อนกิ่วลม      106 75 54 51 50.48 48 555 0.56 21.06 3.80 0.12 23.14
เขื่อนแม่กวง      263 128 73 28 59.31 23 186 0.08 4.51 2.43 0.04 4.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 87 51 80.90 48 236 0 0.04 0.02 0.54 16.48
เขื่อนแควน้อย      939 499 379 40 335.51 36 1,402 0.10 15.89 1.13 1.12 62.28
เขื่อนแม่มอก      110 43 31 28 15.16 14 244 0 1.07 0.44 0.02 2.79
รวมภาคเหนือ      24,825 15,528 10,359 42 3,613.97 15 14,173 8.72 162.67 1.15 18.30 902.03
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 886 1,124 57 1,024.22 52 2,276 0.08 17.01 0.75 5.42 242.25
เขื่อนลำตะคอง      314 220 133 42 109.92 35 263 0 1.43 0.54 0.43 13.96
เขื่อนลำพระเพลิง      155 69 18 12 16.61 11 165 0 0.23 0.14 0.04 2.28
เขื่อนน้ำอูน      520 316 240 46 195.25 38 454 0 2.58 0.57 0 37.49
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 707 433 18 -147.97 -6 2,493 0.14 10.27 0.41 0.50 21.15
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,022 1,503 76 671.54 34 1,677 0 25.03 1.49 3.02 68.06
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 92 42 26 5.47 3 160 0.01 1.05 0.66 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 48 35 41.50 31 163 0 0 0 0.11 7.25
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.12 14 49 0 0.55 1.11 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 63 41 29 34.30 24 94 0.01 0.28 0.30 0.25 5.42
เขื่อนน้ำพุง      165 110 82 50 74.23 45 135 0 2.15 1.59 0.20 3.02
เขื่อนลำแซะ      275 146 69 25 61.57 22 197 0.05 1.56 0.79 0.15 10.96
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,715 3,754 45 2,251.73 27 8,126 0.29 62.14 0.76 10.12 414.61
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 411 185 19 182.36 19 2,322 0 0 0 0.26 21.77
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.59 6 331 0 0 0 0.21 2.62
เขื่อนทับเสลา      160 41 35 22 17.88 11 133 0 0 0 0.08 1.80
เขื่อนเจ้าพระยา      13.48/5.51 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,419 520 279 20 218.83 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.55 26.19
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,689 14,353 81 4,087.83 23 4,651 1.19 129.00 2.77 16.98 643.74
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,734 6,241 70 3,229.39 36 5,500 0 44.70 0.81 20.11 722.47
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,424 20,594 77 7,317.22 28 10,151 1.19 173.70 1.71 37.09 1,366.21
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 70 39 33 27.11 23 50 0.05 2.26 4.51 0.34 14.79
เขื่อนหนองปลาไหล      164 131 33 20 19.16 12 211 0 5.29 2.51 0.25 11.39
เขื่อนคลองสียัด      420 225 72 17 41.93 10 289 0 0 0 0.38 33.49
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 123 102 46 97.80 44 310 0.01 0.26 0.08 0.43 57.25
เขื่อนประแสร์      295 189 93 31 72.70 25 276 0 0 0 0.66 24.29
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 220 159 54 139.54 47 355 0.02 1.24 0.35 1.19 55.13
รวมภาคตะวันออก      1,515 959 498 33 398.24 26 1,491 0.08 9.05 0.61 3.25 196.34
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 543 376 53 310.72 44 901 0.78 29.67 3.29 1.99 86.81
เขื่อนปราณบุรี      391 312 227 58 209.08 53 458 0.92 6.98 1.52 1.32 41.85
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,487 3,499 62 2,147.22 38 2,662 1.29 84.43 3.17 7.57 308.03
เขื่อนบางลาง      1,454 1,140 1,054 72 777.52 53 1,575 3.16 134.77 8.56 2.08 143.31
รวมภาคใต้      8,194 6,481 5,155 63 3,444.54 42 5,596 6.15 255.85 4.57 12.96 580.00
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,627 40,639 57 17,244.53 24 42,323 16.43 663.41 1.57 82.27 3,485.38
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ