รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2562
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 8,099 5,192 39 1,392.29 10 5,566 0 26.01 0.47 7.00 318.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 6,331 4,427 47 1,576.79 17 5,676 1.42 85.83 1.51 9.30 452.56
เขื่อนแม่งัด      265 248 127 48 114.72 43 308 0 0.28 0.09 0.16 6.14
เขื่อนกิ่วลม      106 76 54 50 50.05 47 555 0.57 20.50 3.69 0.12 23.02
เขื่อนแม่กวง      263 129 73 28 59.31 23 186 0.06 4.43 2.38 0.04 4.14
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 149 88 52 81.45 48 236 0 0.04 0.02 0.52 15.94
เขื่อนแควน้อย      939 502 380 40 336.59 36 1,402 0.10 15.79 1.13 1.12 61.16
เขื่อนแม่มอก      110 43 31 28 15.24 14 244 0.02 1.07 0.44 0.02 2.77
รวมภาคเหนือ      24,825 15,577 10,371 42 3,626.44 15 14,173 2.17 153.95 1.09 18.28 883.73
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 891 1,131 57 1,030.62 52 2,276 0.06 16.93 0.74 5.43 236.83
เขื่อนลำตะคอง      314 221 133 42 110.63 35 263 0.05 1.43 0.54 0.43 13.52
เขื่อนลำพระเพลิง      155 70 18 12 16.74 11 165 0 0.23 0.14 0.09 2.24
เขื่อนน้ำอูน      520 318 240 46 195.25 38 454 0 2.58 0.57 0.51 37.49
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 709 434 18 -146.72 -6 2,493 0.14 10.13 0.41 0.50 20.65
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,023 1,510 77 678.91 35 1,677 0.97 25.03 1.49 3.03 65.04
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 92 42 26 5.47 3 160 0.01 1.04 0.65 0 2.41
เขื่อนห้วยหลวง      136 47 48 36 41.71 31 163 0 0 0 0.11 7.14
เขื่อนลำนางรอง      121 38 21 17 17.19 14 49 0.02 0.55 1.11 0 0.36
เขื่อนมูลบน      141 62 42 30 34.61 25 94 0 0.27 0.29 0.25 5.17
เขื่อนน้ำพุง      165 110 83 50 74.51 45 135 0 2.15 1.59 0.20 2.82
เขื่อนลำแซะ      275 146 69 25 61.75 22 197 0.06 1.51 0.77 0.15 10.81
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,728 3,771 45 2,267.39 27 8,126 1.31 61.85 0.76 10.70 404.48
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 414 186 19 183.13 19 2,322 0 0 0 0.26 21.51
เขื่อนกระเสียว      299 68 59 20 18.63 6 331 0 0 0 0.21 2.41
เขื่อนทับเสลา      160 41 35 22 17.96 11 133 0 0 0 0.08 1.72
เขื่อนเจ้าพระยา      13.37/5.6 * 80 **
รวมภาคกลาง      1,419 522 280 20 219.72 15 2,786 0.00 0.00 0.00 0.55 25.64
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,705 14,371 81 4,106.18 23 4,651 3.15 127.81 2.75 15.89 626.76
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,751 6,264 71 3,251.59 37 5,500 0 44.70 0.81 16.80 702.36
รวมภาคตะวันตก      26,605 22,456 20,635 78 7,357.77 28 10,151 3.15 172.51 1.70 32.69 1,329.12
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 71 39 34 27.40 23 50 0.06 2.21 4.41 0.34 14.45
เขื่อนหนองปลาไหล      164 132 33 20 19.63 12 211 0.05 5.29 2.51 0.25 11.14
เขื่อนคลองสียัด      420 227 72 17 42.37 10 289 0 0 0 0.38 33.11
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 123 104 46 99.56 44 310 0.01 0.25 0.08 0.43 56.82
เขื่อนประแสร์      295 190 93 32 73.47 25 276 0 0 0 0.77 23.63
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 221 160 54 140.78 48 355 0.03 1.21 0.34 1.19 53.94
รวมภาคตะวันออก      1,515 964 503 33 403.21 27 1,491 0.15 8.96 0.60 3.36 193.09
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 545 377 53 312.36 44 901 0.77 28.90 3.21 2.16 84.82
เขื่อนปราณบุรี      391 313 227 58 209.56 54 458 0 6.06 1.32 0.19 40.53
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,493 3,506 62 2,153.98 38 2,662 1.67 83.14 3.12 6.60 300.46
เขื่อนบางลาง      1,454 1,140 1,053 72 776.60 53 1,575 4.02 131.61 8.36 2.03 141.23
รวมภาคใต้      8,194 6,491 5,163 63 3,452.50 42 5,596 6.46 249.71 4.46 10.98 567.04
รวมทั้งประเทศ 70,926 49,738 40,723 57 17,327.03 24 42,323 13.24 646.98 1.53 76.56 3,403.10
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ